SFS 2014:374 Lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

140374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:203) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan;

utfärdad den 22 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1983:203) om dub-

belbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

dels att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

1 §

2

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande skatter på inkomst som Sverige och Japan undertecknade den
21 januari 1983, i den lydelse detta har genom de protokoll om ändring i avta-
let som undertecknades den 19 februari 1999 respektive den 5 december
2013, ska gälla som lag här i landet. Avtalet i den genom protokollen ändrade
lydelsen är intaget som bilaga till denna lag.

4 §

3

Artikel 8 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av Scandinavian

Airlines System (SAS) genom användningen av luftfartyg, men endast i fråga
om så stor del av denna inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av arbete utfört om-

bord på luftfartyg som används i internationell trafik av Scandinavian Airli-
nes System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 15.1 och 15.2 på sådan
inkomst.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som bör-

jar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft
eller senare,

c) skiljeförfarande enligt artikel 24 punkterna 5–7 i avtalet, från och med

dagen för ikraftträdande av denna lag för

– ärenden som kommit in före den dag då lagen träder ikraft; ett sådant

ärende kan dock inte blir föremål för skiljeförfarande tidigare än tre år efter
ikraftträdandet, och

1 Prop. 2013/14:150, bet. 2013/14:SkU26, rskr. 2013/14:247.

2 Senaste lydelse 1999:891 (jfr 1999:1183).

3 Senaste lydelse 1999:891 (jfr 1999:1183). Ändringen innebär att första och andra
styckena upphävs.

SFS 2014:374

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

2

SFS 2014:374

– ärenden som kommer in efter ikraftträdandet av denna lag, och
d) informationsutbyte enligt artikel 25 i avtalet och bistånd med indrivning

enligt artikel 25A i avtalet, på begäran som framställs dagen för ikraftträdan-
det av lagen eller senare oavsett till vilket år beskattningsanspråket är att hän-
föra.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2014:374

Bilaga

(Översättning)

Convention between Sweden and Japan
for the Avoidance of Double Taxation
and the Prevention of Fiscal Evasion
with Respect to Taxes on Income

The Government of Sweden and the Gov-

ernment of Japan,

Desiring to conclude a new Convention for

the avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to taxes
on income,

Have agreed as follows:

1

Article 1

Personal scope

2

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

1.

3 The taxes which are the subject of this

Convention are:

(a) In Japan:
(i) the income tax;
(ii) the corporation tax;
(iii) the special income tax for reconstruc-

tion;

(iv) the special corporation tax for recon-

struction; and

(v) the local inhabitant taxes
(hereinafter referred to as “Japanese tax”);
(b) In Sweden:
(i) the national income tax;
(ii) the withholding tax on dividends;

Avtal mellan Sverige och Japan för att
undvika dubbelbeskattning och
förhindra skatteflykt beträffande
skatter på inkomst

Sveriges regering och Japans regering,

som önskar ingå ett nytt avtal för att undvika

dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt be-
träffande skatter på inkomst,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som omfattas av detta avtal är:

a) i Japan:
1) inkomstskatten;
2) bolagsskatten;
3) den särskilda rekonstruktionsskatten;

4) den särskilda rekonstruktionsskatten för

bolag; och

5) de lokala skatterna på invånarna
(i det följande benämnda ”japansk skatt”);
b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten;
2) kupongskatten;

1 Avtalet är i sin ursprungliga lydelse intaget i SFS 1983:203. I den nu återgivna avtalstexten har iakttagits de änd-
ringar som skett genom protokollen den 19 februari 1999 och den 5 december 2013.

2 Artiklarna i det undertecknade avtalet saknar rubriker. Dessa har tillagts av redaktionella skäl.

3 Artikel 2 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

4

SFS 2014:374

(iii) the income tax on non-residents;

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes; and

(v) the municipal income tax
(hereinafter referred to as “Swedish tax”).
2. This Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes, whether
national or local, which are imposed after the
date of signature of this Convention in addition
to, or in place of, those referred to in paragraph
1. The competent authorities of the Contracting
States shall notify each other of any substantial
changes which have been made in their respec-
tive taxation laws within a reasonable period of
time after such changes.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, un-

less the context otherwise requires:

(a) the term “Japan”, when used in a geo-

graphical sense, means all the territory of Ja-
pan, including its territorial sea, in which the
laws relating to Japanese tax are in force, and
all the area beyond its territorial sea, including
the seabed and subsoil thereof, over which Ja-
pan has jurisdiction in accordance with interna-
tional law and in which the laws relating to
Japanese tax are in force;

(b) the term “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and includes any area outside the
territorial sea of Sweden within which in ac-
cordance with international law and the laws of
Sweden the rights of Sweden with respect to
the exploration and exploitation of the natural
resources on the sea-bed or in its subsoil may
be exercised;

(c) the terms “a Contracting State” and “the

other Contracting State” mean Japan or Swe-
den, as the context requires;

(d) the term “tax” means Japanese tax or

Swedish tax, as the context requires;

3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta;

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl.; och

5) den kommunala inkomstskatten
(i det följande benämnda ”svensk skatt”).
2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag – oavsett
om de är statliga eller lokala – som efter under-
tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av el-
ler i stället för de skatter som avses i punkt 1.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna ska meddela varandra väsentliga änd-
ringar som gjorts i respektive skattelagstiftning
inom rimlig tid efter sådana ändringar.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har i detta avtal följande uttryck nedan angiven
betydelse:

a) ”Japan” åsyftar, när det används i geogra-

fisk betydelse, Japans territorium, vari inbe-
grips dess territorialvatten, inom vilket de lagar
som avser japansk skatt är i kraft, och allt om-
råde utanför dess territorialvatten, däri inbegri-
pet havsbottnen och dennas underlag, över vil-
ket Japan har domsrätt i enlighet med folkrät-
tens allmänna regler och inom vilket de lagar
som avser japansk skatt är i kraft;

b) ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige

och inbegriper varje utanför Sveriges territori-
alvatten beläget område, inom vilket Sverige i
överensstämmelse med folkrättens allmänna
regler och enligt svensk lag äger utöva sina rät-
tigheter med avseende på utforskandet och ut-
nyttjandet av naturtillgångarna i havsbottnen
eller i dennas underlag;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra

avtalsslutande staten” åsyftar Japan eller Sve-
rige beroende på sammanhanget;

d) ”skatt” avser japansk skatt eller svensk

skatt beroende på sammanhanget;

background image

5

SFS 2014:374

(e) the term “person” includes an individual,

a company and any other body of persons;

(f) the term “company” means any body cor-

porate or any entity which is treated as a body
corporate for tax purposes;

(g) the terms “enterprise of a Contracting

State” and “enterprise of the other Contracting
State” mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an
enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

(h) the term “nationals” means all individu-

als possessing the nationality of either Con-
tracting State and all juridical persons created
or organized under the laws of either Contract-
ing State and all organizations without juridical
personality treated for the purposes of tax of ei-
ther Contracting State as juridical persons cre-
ated or organized under the laws of that Con-
tracting State;

(i)

4 the term “international traffic” means

any transport by a ship or aircraft operated by
an enterprise of a Contracting State, except
when the ship or aircraft is operated solely be-
tween places in the other Contracting State;

(j) the term “competent authority” means:
(i) in Japan, the Minister of Finance or his

authorized representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorized representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Convention;

(k) the term “enterprise” applies to the carry-

ing on of any business; and

(l) the term “business” includes the perform-

ance of professional services and of other ac-
tivities of an independent character.

2. As regards the application of this Conven-

tion by a Contracting State, any term not de-
fined therein shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which it has under
the laws of that Contracting State concerning
the taxes to which this Convention applies.

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning;

f) ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person;

g) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”fö-

retag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar
företag som bedrivs av person med hemvist i
en avtalsslutande stat, respektive företag som
bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten;

h) ”medborgare” åsyftar fysisk person som

har medborgarskap i endera avtalsslutande sta-
ten och juridisk person som bildats eller orga-
niserats enligt lagstiftningen i endera avtalsslu-
tande staten samt sammanslutning – som inte
är juridisk person men som vid beskattningen i
endera avtalsslutande staten behandlas såsom
juridisk person – vilken bildats eller organise-
rats enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande
stat;

i) ”internationell trafik” åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av fö-
retag i en avtalsslutande stat utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten;

j) ”behörig myndighet” åsyftar:
1) i Japan, finansministern eller dennes be-

fullmäktigade ombud;

2) i Sverige, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal;

k) ”företag” åsyftar bedrivandet av varje

form av rörelse; och

l) ”rörelse” innefattar utövandet av fritt yrke

och annan självständig verksamhet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta

avtal anses, såvida inte sammanhanget föranle-
der annat, varje uttryck som inte definierats i
avtalet, ha den betydelse som uttrycket har en-
ligt den avtalsslutande statens lagstiftning i
fråga om sådana skatter på vilka detta avtal till-
lämpas.

4 Artikel 3 punkterna 1 i)–l) har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

6

SFS 2014:374

Article 4

5

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term “resident of a Contracting State” means
any person who, under the laws of that Con-
tracting State, is liable to tax therein by reason
of his domicile, residence, place of head or
main office, place of management or any other
criterion of a similar nature, and also includes
that Contracting State and any governmental
body or agency, political subdivision or local
authority thereof and a pension fund as referred
to in subparagraph (d) of paragraph 7 of Article
21A. This term, however, does not include any
person who is liable to tax in that Contracting
State in respect only of income from sources in
that Contracting State.

2. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be de-
termined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only

of the Contracting State in which he has a per-
manent home available to him; if he has a per-
manent home available to him in both Con-
tracting States, he shall be deemed to be a resi-
dent only of the Contracting State with which
his personal and economic relations are closer
(centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has

his centre of vital interests cannot be deter-
mined, or if he has not a permanent home
available to him in either Contracting State, he
shall be deemed to be a resident only of the
Contracting State in which he has an habitual
abode;

(c) if he has an habitual abode in both Con-

tracting States or in neither of them, he shall be
deemed to be a resident only of the Contracting
State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting

States or of neither of them, the competent au-
thorities of the Contracting States shall settle
the question by mutual agreement.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för huvudkontor, plats
för företagsledning eller annan liknande om-
ständighet och innefattar också denna stat, dess
offentligrättsliga organ eller institutioner, poli-
tiska underavdelningar eller lokala myndighe-
ter samt en sådan pensionsfond som avses i ar-
tikel 21A punkt 7 d). Detta uttryck inbegriper
emellertid inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i denna
stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och ekono-
miska förbindelser är starkast (centrum för lev-
nadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han stadig-
varande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av dem,
ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

5 Artikel 4 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

7

SFS 2014:374

3. Where by reason of the provisions of par-

agraph 1 a person other than an individual is a
resident of both Contracting States, then the
competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to determine by mutual agree-
ment the Contracting State of which that per-
son shall be deemed to be a resident for the
purposes of this Convention. In the absence of
such agreement, such person shall not be enti-
tled to any reduction or exemption from tax
provided by this Convention.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term “permanent establishment” means a fixed
place of business through which the business
of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” in-

cludes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installa-

tion project constitutes a permanent establish-
ment only if it lasts more than twelve months.

4. Notwithstanding the provisions of the pre-

ceding paragraphs of this Article, the term
“permanent establishment” shall be deemed
not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or mer-
chandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or deliver;

tande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i
båda avtalsslutande staterna, ska de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna ge-
nom ömsesidig överenskommelse söka avgöra
i vilken avtalsslutande stat personen ska anses
ha sitt hemvist vid tillämpningen av detta avtal.
I avsaknad av en sådan överenskommelse ska
personen i fråga inte vara berättigad till någon
skattelättnad eller något undantag från skatt en-
ligt detta avtal.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, från vilken ett före-
tags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning;
b) filial;
c) kontor;
d) fabrik;
e) verkstad; och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller in-

stallationsverksamhet utgör fast driftställe en-
dast om verksamheten pågår mer än tolv måna-
der.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i

denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av fö-
retaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande;

background image

8

SFS 2014:374

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

(d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing goods
or merchandise or of collecting information,
for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character; and

(f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), pro-
vided that the overall activity of the fixed place
of business resulting from this combination is
of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person – other than an
agent of an independent status to whom the
provisions of paragraph 6 apply – is acting on
behalf of an enterprise and has, and habitually
exercises, in a Contracting State an authority to
conclude contracts in the name of the enter-
prise, that enterprise shall be deemed to have a
permanent establishment in that Contracting
State in respect of any activities which that per-
son undertakes for the enterprise, unless the ac-
tivities of such person are limited to those men-
tioned in paragraph 4 which, if exercised
through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a permanent
establishment under the provisions of that par-
agraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have

a permanent establishment in a Contracting
State merely because it carries on business in
that Contracting State through a broker, gen-
eral commission agent or any other agent of an
independent status, provided that such persons
are acting in the ordinary course of their busi-
ness.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varula-

ger uteslutande för bearbetning eller förädling
genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att för företaget
bedriva annan verksamhet av förberedande el-
ler biträdande art; och

f) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att kombinera
verksamheter som anges i punkterna a)–e), un-
der förutsättning att hela den verksamhet som
bedrivs från den stadigvarande platsen för af-
färsverksamhet på grund av denna kombination
är av förberedande eller biträdande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende

representant på vilken bestämmelserna i punkt
6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en
avtalsslutande stat har och där regelmässigt an-
vänder fullmakt att sluta avtal i företagets
namn, anses detta företag – utan hinder av be-
stämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast
driftställe i denna avtalsslutande stat i fråga om
varje verksamhet som denna person bedriver
för företaget. Detta gäller dock inte, om den
verksamhet som denna person bedriver är be-
gränsad till sådan som anges i punkt 4 och som
– om den bedrevs från en stadigvarande plats
för affärsverksamhet – inte skulle göra denna
stadigvarande plats för affärsverksamhet till
fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att före-
taget bedriver affärsverksamhet i denna avtals-
slutande stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoende represen-
tant, under förutsättning att sådan person där-
vid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-

background image

9

SFS 2014:374

trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other Contracting State
(whether through a permanent establishment or
otherwise), shall not of itself constitute either
company a permanent establishment of the
other.

Article 6

6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property situ-
ated in the other Contracting State may be
taxed in that other Contracting State.

2. The term “immovable property” shall

have the meaning which it has under the laws
of the Contracting State in which the property
in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in agri-
culture and forestry, rights to which the provi-
sions of general law respecting landed property
apply, buildings, usufruct of immovable prop-
erty and rights to variable or fixed payments as
consideration for the working of, or the right to
work, mineral deposits, sources and other natu-
ral resources; ships and aircraft shall not be re-
garded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to the income derived from the direct use, let-
ting, or use in any other form of immovable
property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall

also apply to the income from immovable
property of an enterprise.

Article 7

7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that Contract-
ing State unless the enterprise carries on busi-

ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra avtals-
slutande stat (antingen från fast driftställe eller
på annat sätt), medför inte i och för sig att nå-
gotdera bolaget utgör fast driftställe för det
andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar av fast egendom be-
lägen i den andra avtalsslutande staten, får be-
skattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom
tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta
ersättningar för nyttjandet av eller rätten att
nyttja mineralförekomst, källa eller annan na-
turtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara
fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in-

komst som förvärvas genom omedelbart bru-
kande, genom uthyrning eller annan använd-
ning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna avtalsslutande stat, såvida inte företaget

6 Artikel 6 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

7 Artikel 7 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

10

SFS 2014:374

ness in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If the
enterprise carries on business as aforesaid, the
profits of the enterprise may be taxed in that
other Contracting State but only so much of
them as is attributable to that permanent estab-
lishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the
profits which it might be expected to make if it
were a distinct and separate enterprise engaged
in the same or similar activities under the same
or similar conditions and dealing wholly inde-
pendently with the enterprise of which it is a
permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent

establishment, there shall be allowed as deduc-
tions expenses which are incurred for the pur-
poses of the permanent establishment, includ-
ing executive and general administrative ex-
penses so incurred, whether in the Contracting
State in which the permanent establishment is
situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the provisions of the

preceding paragraphs of this Article, the profits
to be attributed to the permanent establishment
shall be determined by the same method year
by year unless there is good and sufficient rea-
son to the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten från där beläget fast driftställe. Om företa-
get bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får fö-
retagets inkomst beskattas i den andra avtals-
slutande staten, men endast så stor del av den
som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe, hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat,
i vardera avtalsslutande staten till det fasta
driftstället den inkomst som det kan antas att
driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett
fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affä-
rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst medges avdrag för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder inbe-
gripna utgifter för företagets ledning och all-
männa förvaltning, oavsett om utgifterna upp-
kommit i den avtalsslutande stat där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en-

dast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av bestämmelserna i

föregående punkter i denna artikel bestäms in-
komst som är hänförlig till det fasta driftstället
genom samma förfarande år från år, såvida inte
goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av detta
avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar
inte av reglerna i förevarande artikel.

background image

11

SFS 2014:374

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or air-

craft in international traffic carried on by an
enterprise of a Contracting State shall be taxa-
ble only in that Contracting State.

2. In respect of the operation of ships or air-

craft in international traffic carried on by an
enterprise of a Contracting State, that enter-
prise, if an enterprise of Sweden, shall be ex-
empt from the enterprise tax in Japan, and if an
enterprise of Japan, shall be exempt from any
tax similar to the enterprise tax in Japan which
may hereafter be imposed in Sweden.

3. The provisions of the preceding para-

graphs of this Article shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint busi-
ness or in an international operating agency.

Article 9

8

Associated enterprises

1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of a Contracting State and an
enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or im-

posed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskattas
endast i denna avtalsslutande stat.

2. Beträffande företag i en avtalsslutande

stat som bedriver internationell trafik genom
användningen av skepp eller luftfartyg gäller,
att sådant företag, om det är ett svenskt företag,
är undantaget från företagsskatten i Japan och,
om det är ett japanskt företag, är undantaget
från varje svensk skatt liknande företagsskatten
i Japan som framdeles kan komma att tas ut i
Sverige.

3. Bestämmelserna i föregående punkter i

denna artikel tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett ge-
mensamt företag eller en internationell driftsor-
ganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

8 Artikel 9 har fått denna lydelse genom protokollet den 19 februari 1999.

background image

12

SFS 2014:374

2. Where a Contracting State includes, in ac-

cordance with the provisions of paragraph 1, in
the profits of an enterprise of that Contracting
State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting
State has been charged to tax in that other Con-
tracting State and where the competent authori-
ties of the Contracting States agree, upon con-
sultation, that all or part of the profits so in-
cluded are profits which would have accrued to
the enterprise of the first-mentioned Contract-
ing State if the conditions made between the
two enterprises had been those which would
have been made between independent enter-
prises, then that other Contracting State shall
make an appropriate adjustment to the amount
of the tax charged therein on those agreed prof-
its. In determining such adjustment, due regard
shall be had to the other provisions of this Con-
vention.

Article 10

9

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident and
according to the laws of that Contracting State,
but if the beneficial owner of the dividends is a
resident of the other Contracting State, the tax
so charged shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the dividends.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2, dividends shall not be taxed in the
Contracting State of which the company pay-
ing the dividends is a resident if the beneficial
owner of the dividends is a resident of the other
Contracting State and is a company (other than
a partnership) that has held, directly or indi-
rectly, at least 10 per cent of the voting power
of the company paying the dividends for the

2. I fall då en avtalsslutande stat, i enlighet

med bestämmelserna i punkt 1, i inkomsten för
ett företag i denna avtalsslutande stat inräknar
– och i överensstämmelse därmed beskattar –
inkomst, för vilken ett företag i den andra av-
talsslutande staten beskattats i denna andra av-
talsslutande stat och förutsatt att de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna,
efter överläggning, är överens om att den så-
lunda inräknade inkomsten eller del av den är
sådan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda avtalsslutande staten om de vill-
kor som avtalats mellan företagen hade varit
sådana som skulle ha avtalats mellan av varan-
dra oberoende företag, ska denna andra avtals-
slutande stat genomföra vederbörlig justering
av det skattebelopp som påförts för inkomsten
där. Vid sådan justering iakttas övriga bestäm-
melser i detta avtal.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra avtalsslutande stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som beta-
lar utdelningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna avtalsslutande stat, men om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får skatten inte
överstiga 10 procent av utdelningens bruttobe-
lopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2

ska utdelning inte beskattas i den avtalsslu-
tande stat där bolaget som betalar utdelningen
har hemvist, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i den andra avtalsslutande
staten och är ett bolag (med undantag för han-
delsbolag) som under en period av sex måna-
der omedelbart före den dag då det bestäms
vem som är berättigad till utdelningen har

9 Artikel 10 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

13

SFS 2014:374

period of six months ending on the date on
which entitlement to the dividends is deter-
mined. For the purposes of this paragraph, the
term “partnership” does not include any entity
that is treated as a body corporate for tax pur-
poses in a Contracting State and is a resident of
that Contracting State.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall

not affect the taxation of the company in re-
spect of the profits out of which the dividends
are paid.

5. The provisions of paragraph 3 shall not

apply in the case of dividends paid by a com-
pany which is entitled to a deduction for divi-
dends paid to its beneficiaries in computing its
taxable income in the Contracting State of
which the company paying the dividends is a
resident.

6. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, dividends paid by a company being a
resident of Japan to a company which is a resi-
dent of Sweden shall be exempt from Swedish
tax to the extent that the dividends would have
been exempt under the laws of Sweden if both
companies had been Swedish companies. This
exemption shall not apply unless the profits out
of which the dividends are paid have been sub-
jected to the normal corporation tax in Japan or
an income tax comparable thereto.

7. The term “dividends” as used in this Arti-

cle means income from shares or other rights,
not being debt-claims, participating in profits,
as well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treat-
ment as income from shares by the taxation
laws of the Contracting State of which the
company making the distribution is a resident.

8. The provisions of paragraphs 1, 2, 3, 4

and 5 shall not apply if the beneficial owner of
the dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contract-
ing State of which the company paying the div-
idends is a resident through a permanent estab-
lishment situated therein and the holding in re-
spect of which the dividends are paid is effec-
tively connected with such permanent

innehaft, direkt eller indirekt, minst 10 procent
av det utdelande bolagets röstetal. Uttrycket
”handelsbolag” åsyftar vid tillämpningen av
denna punkt inte en person som vid beskatt-
ningen behandlas såsom juridisk person i en
avtalsslutande stat och har hemvist i denna av-
talsslutande stat.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 berör

inte bolagets beskattning för vinst av vilken ut-
delningen betalas.

5. Bestämmelserna i punkt 3 tillämpas inte

på utdelning som betalas av ett bolag som är
berättigat till avdrag för lämnad utdelning vid
beskattningen i den avtalsslutande stat där bo-
laget som betalar utdelningen har hemvist.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

är utdelning från bolag med hemvist i Japan till
bolag med hemvist i Sverige undantagen från
svensk skatt om utdelningen skulle ha varit un-
dantagen enligt svensk lagstiftning om båda
bolagen varit svenska bolag. Detta gäller emel-
lertid endast om vinsten av vilken utdelningen
betalas har varit föremål för normal bolagsskatt
i Japan eller en inkomstskatt jämförlig därmed.

7. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna

artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter
som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag,
som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslu-
tande stat där det utdelande bolaget har hem-
vist vid beskattningen behandlas på samma sätt
som inkomst av aktier.

8. Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3, 4 och

5 tillämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, från där beläget fast driftställe, samt
den andel på grund av vilken utdelningen beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-

background image

14

SFS 2014:374

establishment. In such case the provisions of
Article 7 shall apply.

9. Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
Contracting State may not impose any tax on
the dividends paid by the company, except in-
sofar as such dividends are paid to a resident of
that other Contracting State or insofar as the
holding in respect of which the dividends are
paid is effectively connected with a permanent
establishment situated in that other Contracting
State, nor subject the company’s undistributed
profits to a tax on the company’s undistributed
profits, even if the dividends paid or the undis-
tributed profits consist wholly or partly of prof-
its or income arising in that other Contracting
State.

Article 11

10

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

beneficially owned by a resident of the other
Contracting State shall be taxable only in that
other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, interest arising in a Contracting State
that is determined by reference to receipts,
sales, income, profits or other cash flow of the
debtor or a related person, to any change in the
value of any property of the debtor or a related
person or to any dividend, partnership distribu-
tion or similar payment made by the debtor or a
related person, or any other interest similar to
such interest arising in a Contracting State,
may be taxed in the Contracting State in which
it arises, and according to the laws of that Con-
tracting State, but if the beneficial owner of the
interest is a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not exceed 10
per cent of the gross amount of the interest.

3. The term “interest” as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and

stället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7.

9. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslu-
tande staten, får denna andra avtalsslutande stat
inte beskatta utdelning som bolaget betalar,
utom i den mån utdelningen betalas till person
med hemvist i denna andra avtalsslutande stat
eller i den mån den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med
fast driftställe i denna andra avtalsslutande stat,
och ej heller beskatta bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke utde-
lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra avtalsslutande
stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten har rätt till, beskat-
tas endast i denna andra avtalsslutande stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1,

får ränta som härrör från en avtalsslutande stat
även beskattas i denna stat, enligt lagstift-
ningen i denna avtalsslutande stat, om räntans
storlek är beroende av intäkter, försäljning, in-
komster, vinst eller annat kassaflöde hos gälde-
nären eller denne närstående person, av värde-
förändring på egendom tillhörig gäldenären el-
ler denne närstående person eller av aktieutdel-
ning, utbetalning till bolagsman eller liknande
utbetalning från gäldenären eller denne närstå-
ende person, eller av annan liknande ränta. Om
den som har rätt till räntan har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får skatten dock
inte överstiga 10 procent av räntans bruttobe-
lopp.

3. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna arti-

kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-

10 Artikel 11 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

15

SFS 2014:374

whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or de-
bentures, and all other income that is subjected
to the same taxation treatment as income from
money lent by the tax laws of the Contracting
State in which the income arises. Penalty
charges for late payment shall not be regarded
as interest for the purposes of this Article. In-
come dealt with in Article 10 shall not be re-
garded as interest for the purposes of this Con-
vention.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall

not apply if the beneficial owner of the interest,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in
which the interest arises through a permanent
establishment situated therein and the debt-
claim in respect of which the interest is paid is
effectively connected with such permanent es-
tablishment. In such case the provisions of Ar-
ticle 7 shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Con-

tracting State when the payer is a resident of
that Contracting State. Where, however, the
person paying the interest, whether he is a resi-
dent of a Contracting State or not, has in a Con-
tracting State a permanent establishment in
connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent estab-
lishment, then such interest shall be deemed to
arise in the Contracting State in which the per-
manent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to the
debtclaim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon
by the payer and the beneficial owner in the ab-
sence of such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the last-men-

dom eller inte och antingen den medför rätt till
gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser
särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats
av staten och inkomst av obligationer eller de-
bentures, däri inbegripet agiobelopp och vin-
ster som hänför sig till sådana värdepapper,
obligationer eller debentures. Uttrycket avser
även varje annan inkomst som enligt lagstift-
ningen i den avtalsslutande stat varifrån in-
komsten härrör vid beskattningen behandlas på
samma sätt som inkomst av utlånade pengar.
Straffavgift på grund av sen betalning anses
inte som ränta vid tillämpningen av denna arti-
kel. Inkomst som avses i artikel 10 ska inte an-
ses som ränta vid tillämpningen av detta avtal.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte om den som har rätt till räntan har
hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från
vilken räntan härrör, från där beläget fast drift-
ställe, samt den fordran för vilken räntan beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7.

5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande

stat om utbetalaren är den avtalsslutande staten
själv, lokal myndighet eller person med hem-
vist i denna avtalsslutande stat. Om emellertid
den person som betalar räntan, antingen han
har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i
en avtalsslutande stat har fast driftställe i sam-
band varmed den skuld uppkommit på vilken
räntan betalas, och räntan belastar det fasta
driftstället anses räntan härröra från den avtals-
slutande stat där det fasta driftstället finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till rän-
tan eller mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna
i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I

background image

16

SFS 2014:374

tioned amount. In such case, the excess part of
the payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard
being had to the other provisions of this Con-
vention.

Article 12

11

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and beneficially owned by a resident of the
other Contracting State shall be taxable only in
that other Contracting State.

2. The term “royalties” as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for information
concerning industrial, commercial or scientific
experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not

apply if the beneficial owner of the royalties,
being a resident of a Contracting State, carries
on business in the other Contracting State in
which the royalties arise through a permanent
establishment situated therein and the right or
property in respect of which the royalties are
paid is effectively connected with such perma-
nent establishment. In such case the provisions
of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxa-

sådant fall beskattas överskjutande belopp en-
ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som en person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten har rätt till, beskat-
tas endast i denna andra avtalsslutande stat.

2. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och filmer eller band för radio- eller
televisionsutsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept el-
ler hemlig tillverkningsmetod, eller för upplys-
ning om erfarenhetsrön av industriell, kommer-
siell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten, från vilken royal-
tyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt
den rättighet eller egendom i fråga om vilken
royaltyn betalas äger verkligt samband med det
fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestäm-
melserna i artikel 7.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rätt eller den upplysning för vilken
royaltyn betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande belopp en-

11 Artikel 12 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

17

SFS 2014:374

ble according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other Contracting State.

2.

12 Gains from the alienation of any prop-

erty, other than immovable property, forming
part of the business property of a permanent es-
tablishment which an enterprise of a Contract-
ing State has in the other Contracting State, in-
cluding such gains from the alienation of such
a permanent establishment (alone or together
with the whole enterprise), may be taxed in that
other Contracting State.

3. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of ships or aircraft
operated in international traffic and any prop-
erty, other than immovable property, pertaining
to the operation of such ships or aircraft shall
be taxable only in that Contracting State.

Article 14 (Deleted)

13

Article 15

Dependant personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16

and 18, salaries, wages and other similar remu-
neration, other than a pension, derived by a res-
ident of a Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only in that Con-
tracting State unless the employment is exer-
cised in the other Contracting State. If the em-
ployment is so exercised, such remuneration as

ligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande sta-
ten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra avtals-
slutande stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av egen-

dom, annan än fast egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett
företag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra avtalsslutande stat. Detsamma gäller
vinst på grund av överlåtelse av sådant fast
driftställe (för sig eller tillsammans med hela
företaget).

3. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av skepp eller luftfartyg som används i in-
ternationell trafik och annan egendom än fast
egendom som är hänförlig till användningen av
sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i
denna avtalsslutande stat.

Artikel 14 (Upphävd)

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16

och 18 föranleder annat, beskattas lön och an-
nan liknande ersättning, med undantag för pen-
sion, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär på grund av anställning, en-
dast i denna avtalsslutande stat, såvida inte ar-
betet utförs i den andra avtalsslutande staten.
Om arbetet utförs i denna andra avtalsslutande

12 Artikel 13 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

13 Artikel 14 har upphävts genom protokollet den 5 december 2013.

background image

18

SFS 2014:374

is derived therefrom may be taxed in that other
Contracting State.

2.

14 Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
Contracting State if:

(a) the recipient is present in that other Con-

tracting State for a period or periods not ex-
ceeding in the aggregate 183 days in any
twelve month period commencing or ending in
the taxable year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of that
other Contracting State; and

(c) the remuneration is not borne by a per-

manent establishment which the employer has
in that other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of the pre-

ceding paragraphs of this Article, remuneration
derived in respect of an employment exercised
aboard a ship or aircraft operated in interna-
tional traffic by an enterprise of a Contracting
State may be taxed in that Contracting State.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-
tors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that
other Contracting State.

Article 17

15

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 7 and 15, income derived by a resident of a
Contracting State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or television ar-

stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär för arbete som ut-
förs i den andra avtalsslutande staten, endast i
den förstnämnda avtalsslutande staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra avtalsslu-

tande staten under tidsperiod eller tidsperioder
som sammanlagt inte överstiger 183 dagar un-
der en tolvmånadersperiod som börjar eller slu-
tar under beskattningsåret i fråga; och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra avtalsslutande sta-
ten eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

som arbetsgivaren har i den andra avtalsslu-
tande staten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i föregå-

ende punkter i denna artikel får ersättning för
arbete, som utförs ombord på skepp eller luft-
fartyg som används i internationell trafik av fö-
retag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna
avtalsslutande stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-
relse eller annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 7 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge-
nom sin personliga verksamhet i den andra av-

14 Artikel 15 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

15 Artikel 17 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

19

SFS 2014:374

tiste, and a musician, or as an athlete, from his
personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that
other Contracting State.

Such income shall, however, be exempt

from tax of that other Contracting State if such
activities are exercised by an individual, being
a resident of the first-mentioned Contracting
State, pursuant to a special programme for cul-
tural exchange agreed upon between the Gov-
ernments of the two Contracting States.

2. Where income derived in respect of per-

sonal activities exercised by an entertainer or
an athlete in his capacity as such accrues not to
the entertainer or athlete himself but to another
person, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles 7 and 15, be taxed in the
Contracting State in which the activities of the
entertainer or athlete are exercised.

Such income shall, however, be exempt

from tax in that Contracting State if such in-
come is derived from the activities exercised
by an individual, being a resident of the other
Contracting State, pursuant to a special pro-
gramme for cultural exchange agreed upon be-
tween the Governments of the two Contracting
States and accrues to another person who is a
resident of that other Contracting State.

Article 18

Government services

1. (a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a local authority
thereof to an individual in respect of services
rendered to that Contracting State or local au-
thority thereof, in the discharge of functions of
a governmental nature, shall be taxable only in
that Contracting State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that other Contract-
ing State and the individual is a resident of that
other Contracting State who:

talsslutande staten i egenskap av artist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio- eller tele-
visionsartist eller musiker, eller av idrottsman,
beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Sådan inkomst undantas emellertid från be-

skattning i denna andra avtalsslutande stat om
fysisk person med hemvist i den förstnämnda
avtalsslutande staten utövar sådan verksamhet
enligt ett särskilt program för kulturellt utbyte
som regeringarna i de båda avtalsslutande sta-
terna har kommit överens om.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som artist eller idrottsman utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna
i artiklarna 7 och 15, beskattas i den avtalsslu-
tande stat där artisten eller idrottsmannen utö-
var verksamheten.

Sådan inkomst undantas emellertid från be-

skattning i denna avtalsslutande stat om in-
komsten förvärvas genom verksamhet som fy-
sisk person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten utövar enligt ett särskilt program
för kulturellt utbyte som regeringarna i de båda
avtalsslutande staterna har kommit överens om
och inkomsten tillfaller annan person som har
hemvist i denna andra avtalsslutande stat.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension),

som betalas av en avtalsslutande stat eller dess
lokala myndigheter till fysisk person på grund
av offentligt uppdrag i denna avtalsslutande
stats eller dess lokala myndigheters tjänst, be-
skattas endast i denna avtalsslutande stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid en-

dast i den andra avtalsslutande staten om arbe-
tet utförs i denna andra avtalsslutande stat och
personen i fråga har hemvist i denna andra av-
talsslutande stat och:

background image

20

SFS 2014:374

(i) is a national of that other Contracting

State; or

(ii) did not become a resident of that other

Contracting State solely for the purpose of per-
forming the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds

to which contributions are made by, a Con-
tracting State or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to
that Contracting State or local authority thereof
shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the indi-
vidual is a resident of, and a national of, that
other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and

21 shall apply to remuneration and pensions in
respect of services rendered in connection with
a business carried on by a Contracting State or
a local authority thereof.

Article 19

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before vis-
iting a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned Contracting State solely for the
purpose of his education or training receives
for the purpose of his maintenance, education
or training shall be exempt from tax in the first-
mentioned Contracting State, provided that
such payments are made to him from outside
that first-mentioned Contracting State.

Article 20

Swedish undivided estates

1. Where under the provisions of this Con-

vention a resident of Japan is entitled to ex-
emption from, or reduction of, Swedish tax, si-
milar exemption or reduction shall be applied

1) är medborgare i denna andra avtalsslu-

tande stat; eller

2) inte fick hemvist i denna andra avtalsslu-

tande stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från fon-

der till vilka bidrag lämnas av, en avtalsslu-
tande stat eller dess lokala myndigheter till fy-
sisk person på grund av arbete som utförts i
denna avtalsslutande stats eller dess lokala
myndigheters tjänst, beskattas endast i denna
avtalsslutande stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast

i den andra avtalsslutande staten om personen i
fråga har hemvist och är medborgare i denna
andra avtalsslutande stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17

och 21 tillämpas på ersättning och pension som
betalas på grund av arbete som utförts i sam-
band med rörelse som bedrivs av en avtalsslu-
tande stat eller dess lokala myndigheter.

Artikel 19

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelse i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
avtalsslutande staten uteslutande för sin under-
visning eller utbildning, undantas från beskatt-
ning i den förstnämnda avtalsslutande staten
för belopp som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller utbildning, under förut-
sättning att beloppen betalas till honom från
källa utanför denna förstnämnda avtalsslutande
stat.

Artikel 20

Svenska oskiftade dödsbon

1. I fall då enligt bestämmelserna i detta av-

tal person med hemvist i Japan är berättigad till
befrielse från eller nedsättning av svensk skatt,
ska motsvarande befrielse eller nedsättning

background image

21

SFS 2014:374

to the undivided state of a deceased person in-
sofar as one or more of the beneficiaries is a re-
sident of Japan.

2. Swedish tax on the undivided estate of a

deceased person shall, insofar as the income
accrues to a beneficiary who is a resident of Ja-
pan, be allowed as a credit against Japanese tax
payable in respect of that income, in accord-
ance with the provisions of paragraph 1 of Ar-
ticle 22.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that Contracting State.

2.

16 The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, being
a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein and
the right or property in respect of which the in-
come is paid is effectively connected with such
permanent establishment. In such case, the pro-
visions of Article 7 shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of the pre-

ceding paragraphs of this Article, items of in-
come of a resident of a Contracting State not
dealt with in the foregoing Articles of this Con-
vention and arising in the other Contracting
State may be taxed in that other Contracting
State.

Article 21A

17

Limitation of benefits

1. Except as otherwise provided in this Arti-

cle, a resident of a Contracting State that de-

medges oskiftat dödsbo i den mån en eller flera
av dödsbodelägare har hemvist i Japan.

2. Svensk skatt på oskiftat dödsbo ska, i den

mån inkomsten tillkommer dödsbodelägare
med hemvist i Japan, avräknas mot japansk
skatt som utgår på denna inkomst i enlighet
med bestämmelserna i artikel 22 punkt 1.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar i detta avtal be-
skattas endast i denna avtalsslutande stat, oav-
sett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag av inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast
driftställe, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken inkomsten betalas äger verk-
ligt samband med det fasta driftstället. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

3. Inkomst vilken inte behandlas i föregå-

ende artiklar i detta avtal, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och
som härrör från den andra avtalsslutande sta-
ten, får, utan hinder av bestämmelserna i före-
gående punkter i denna artikel, beskattas i
denna andra avtalsslutande stat.

Artikel 21A

Begränsning av förmåner

1. Om inte annat anges i denna artikel så ska

en person med hemvist i en avtalsslutande stat,

16 Artikel 21 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

17 Artikel 21A har införts genom protokollet den 5 december 2013.

background image

22

SFS 2014:374

rives income described in paragraph 3 of Arti-
cle 10 or in Article 11 or 12 from the other
Contracting State shall be entitled to the bene-
fits granted for a taxable year by the provisions
of that paragraph or those Articles only if such
resident is a qualified person as defined in par-
agraph 2 and satisfies any other specified con-
ditions in that paragraph or those Articles for
the obtaining of such benefits.

2. A resident of a Contracting State is a qual-

ified person for a taxable year only if such resi-
dent is either:

(a) an individual;
(b) the Government of that Contracting

State, any statutory body, political subdivision
or local authority of that Contracting State, or
the Bank of Japan or the Central Bank of Swe-
den (Sveriges Riksbank);

(c) a company, if its principal class of shares

is listed or registered on a recognized stock ex-
change specified in clause (i) or (ii) of sub-par-
agraph (c) of paragraph 7 and is regularly
traded on one or more recognized stock ex-
changes;

(d) a pension fund, provided that, as of the

end of the prior taxable year, more than 50 per
cent of the beneficiaries, members or partici-
pants of that pension fund are individuals who
are residents of either Contracting State;

(e) an organisation established under the

laws of that Contracting State and operated ex-
clusively for a religious, charitable, educa-
tional, scientific, artistic, cultural or public pur-
pose, only if all or part of its income may be
exempt from tax under the domestic law of that
Contracting State; or

(f) a person other than an individual, if resi-

dents of either Contracting State that are quali-
fied persons by reason of sub-paragraph (a),
(b), (c), (d) or (e) of this paragraph hold, di-
rectly or indirectly, at least 50 per cent of the
voting power or other beneficial interests of
that person.

som uppbär sådan inkomst som anges i artikel
10 punkt 3 eller i artiklarna 11 eller 12 som
härrör från den andra avtalsslutande staten,
vara berättigad till förmåner enligt nämnda be-
stämmelser ett visst beskattningsår endast om
personen är en kvalificerad person enligt punkt
2 samt uppfyller de särskilda villkor som anges
för sådana förmåner i nämnda bestämmelser.

2. En person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat är en kvalificerad person med avse-
ende på ett visst beskattningsår endast om per-
sonen är:

a) en fysisk person;
b) en avtalsslutande stat, dess offentligrätts-

liga organ, politiska underavdelningar eller lo-
kala myndigheter, eller Japans Riksbank eller
Sveriges Riksbank;

c) ett bolag, om dess viktigaste aktieslag är

noterade på en erkänd aktiebörs som nämns i
punkt 7 c) 1) eller 2) och regelmässigt omsätts
på en eller flera erkända aktiebörser;

d) en pensionsfond, om vid utgången av när-

mast föregående beskattningsår mer än 50 pro-
cent av pensionsfondens förmånstagare, med-
lemmar eller deltagare var fysiska personer
med hemvist i endera avtalsslutande staten;

e) en organisation som har bildats enligt lag-

stiftningen i en avtalsslutande stat och som
drivs uteslutande i religiöst, välgörande, utbild-
ningsfrämjande, vetenskapligt, artistiskt, kultu-
rellt eller allmännyttigt syfte, men endast om
hela eller delar av dess inkomst kan vara un-
dantagen från beskattning enligt den avtalsslu-
tande statens lagstiftning; eller

f) en person, som inte är en fysisk person,

om minst 50 procent av röstetalet eller andra
ägarandelar i personen innehas direkt eller in-
direkt av personer med hemvist i endera avtals-
slutande staten som är kvalificerade personer
enligt a), b), c), d) eller e) i denna punkt.

background image

23

SFS 2014:374

3. Notwithstanding that a company that is a

resident of a Contracting State may not be a
qualified person, that company shall be entitled
to the benefits granted by the provisions of par-
agraph 3 of Article 10 or of Article 11 or 12
with respect to an item of income described in
that paragraph or those Articles derived from
the other Contracting State if that company sat-
isfies any other specified conditions in that par-
agraph or those Articles for the obtaining of
such benefits and at least 75 per cent of the vot-
ing power of that company is held, directly or
indirectly, by seven or fewer persons who are
equivalent beneficiaries.

4. Where the provisions of sub-paragraph (f)

of paragraph 2 and paragraph 3 apply:

(a) in respect of taxation by withholding at

source, a resident of a Contracting State shall
be considered to satisfy the conditions de-
scribed in that sub-paragraph or paragraph for
the taxable year in which payment of an item
of income is made if such resident satisfies
those conditions during the twelve month pe-
riod preceding the date of the payment (or, in
the case of dividends, the date on which entitle-
ment to the dividends is determined);

(b) in all other cases, a resident of a Con-

tracting State shall be considered to satisfy the
conditions described in that sub-paragraph or
paragraph for a taxable year if such resident
satisfies those conditions on at least half the
days of the taxable year.

5. (a) Notwithstanding that a resident of a

Contracting State may not be a qualified per-
son, that resident shall be entitled to the bene-
fits granted by the provisions of paragraph 3 of
Article 10 or of Article 11 or 12 with respect to
an item of income described in that paragraph
or those Articles derived from the other Con-
tracting State if:

(i) that resident is carrying on business in the

first-mentioned Contracting State (other than
the business of making or managing invest-
ments for that resident’s own account, unless
the business is banking, insurance or securities

3. Ett bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat ska – även om det inte är en kvalificerad
person – vara berättigat till avtalsförmåner för
sådana inkomster som anges i artikel 10 punkt
3 eller artiklarna 11 eller 12, och som härrör
från den andra avtalsslutande staten, om bola-
get uppfyller de särskilda villkor som anges för
sådana förmåner i nämnda bestämmelser samt
minst 75 procent av bolagets röstetal innehas,
direkt eller indirekt, av sju eller färre personer
som uppfyller villkoren för att vara jämförliga
förmånstagare.

4. I de fall punkt 2 f) och punkt 3 tillämpas:

a) beträffande källskatter, ska en person med

hemvist i en avtalsslutande stat anses uppfylla
villkoren i dessa bestämmelser det beskatt-
ningsår som inkomsten utbetalas om personen
uppfyller villkoren under den period av tolv
månader som föregår utbetalningen (eller, be-
träffande utdelning, den dag då det bestäms
vem som är berättigad till utdelningen),

b) beträffande andra skatter, ska en person

med hemvist i en avtalsslutande stat anses upp-
fylla villkoren i dessa bestämmelser avseende
ett beskattningsår om personen uppfyller vill-
koren under åtminstone hälften av beskatt-
ningsårets dagar.

5. a) En person som har hemvist i en avtals-

slutande stat ska – även om personen inte är en
kvalificerad person – vara berättigad till förmå-
ner för inkomster enligt artikel 10 punkt 3 eller
artiklarna 11 och 12 som härrör från den andra
avtalsslutande staten, om:

1) personen bedriver rörelse i den först-

nämnda avtalsslutande staten (med undantag
för rörelse som består i att göra kapitalplace-
ringar eller att förvalta investeringar för perso-
nens egen räkning, såvida denna rörelse inte ut-
gör bank-, försäkrings- eller värdepappersrö-

background image

24

SFS 2014:374

business carried on by a bank, insurance com-
pany or securities dealer);

(ii) the income derived from that other Con-

tracting State is derived in connection with, or
is incidental to, that business; and

(iii) that resident satisfies any other specified

conditions in that paragraph or those Articles
for the obtaining of such benefits.

(b) If a resident of a Contracting State de-

rives an item of income from a business carried
on by that resident in the other Contracting
State or derives an item of income arising in
the other Contracting State from a person that
has with that resident a relationship described
in sub-paragraph (a) or (b) of paragraph 1 of
Article 9, the conditions described in sub-para-
graph (a) of this paragraph shall be considered
to be satisfied with respect to such item of in-
come only if the business carried on in the
first-mentioned Contracting State is substantial
in relation to the business carried on in that
other Contracting State. Whether such business
is substantial for the purposes of this paragraph
shall be determined on the basis of all the facts
and circumstances.

(c) In determining whether a person is carry-

ing on business in a Contracting State under
sub-paragraph (a) of this paragraph, the busi-
ness conducted by a partnership in which that
person is a partner and the business conducted
by persons connected to such person shall be
deemed to be conducted by such person. A per-
son shall be connected to another if one holds,
directly or indirectly, at least 50 per cent of the
beneficial interests in the other (or, in the case
of a company, at least 50 per cent of the voting
power of the company) or a third person holds,
directly or indirectly, at least 50 per cent of the
beneficial interests (or, in the case of a com-
pany, at least 50 per cent of the voting power of
the company) in each person. In any case, a
person shall be considered to be connected to
another if, on the basis of all the facts and cir-
cumstances, one has control of the other or
both are under the control of the same person
or persons.

relse som bedrivs av en bank, ett försäkrings-
bolag eller en värdepappershandlare),

2) inkomsten som härrör från den andra av-

talsslutande staten förvärvas i samband med,
eller är underordnad, rörelsen, och

3) personen uppfyller de särskilda villkor för

att erhålla sådana förmåner som anges i
nämnda punkt eller artiklar.

b) Om en person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat uppbär inkomst från rörelse som per-
sonen bedriver i den andra avtalsslutande sta-
ten eller uppbär inkomst som härrör från den
andra avtalsslutande staten och som betalas av
en person med vilken den förstnämnda perso-
nen är i intressegemenskap, på sätt som anges i
artikel 9 punkt 1 a) eller b), ska, i förhållande
till sådan inkomst, villkoren i a) i denna punkt
anses uppfyllda endast om rörelsen som be-
drivs i den förstnämnda staten är väsentlig i
förhållande till den rörelse som bedrivs i den
andra avtalsslutande staten. Vid tillämpningen
av denna punkt ska frågan om en rörelse är vä-
sentlig eller inte, avgöras med hänsyn tagen till
samtliga fakta och omständigheter.

c) Vid bestämmandet av om en person bedri-

ver rörelse i en avtalsslutande stat vid tillämp-
ningen av a) i denna punkt, ska en rörelse be-
driven av ett handelsbolag i vilket personen är
bolagsman eller en rörelse bedriven av perso-
ner med vilka personen är närstående anses
vara en rörelse bedriven av den personen. En
person ska anses närstående till en annan per-
son om en av personerna är den rättmätiga
innehavaren, direkt eller indirekt, av minst 50
procent i den andra personen (eller, i fråga om
ett bolag, minst 50 procent av röstetalet i bola-
get), eller, om en tredje person är den rättmä-
tiga ägaren, direkt eller indirekt, till minst 50
procent av var och en av personerna (eller i
fråga om bolag, minst 50 procent av röstetalet i
bolaget). En person ska dock alltid anses när-
stående till en annan om den ena personen,
med hänsyn tagen till samtliga fakta och om-
ständigheter, kontrollerar den andra eller om

background image

25

SFS 2014:374

6. A resident of a Contracting State that is

neither a qualified person nor entitled under
paragraph 3 or 5 to the benefits granted by the
provisions of paragraph 3 of Article 10 or of
Article 11 or 12 with respect to an item of in-
come described in that paragraph or those Arti-
cles shall, nevertheless, be granted such bene-
fits if the competent authority of the other Con-
tracting State determines, in accordance with
its domestic law or administrative practice, that
the establishment, acquisition or maintenance
of such resident and the conduct of its opera-
tions are considered as not having the obtain-
ing of such benefits as one of the principal pur-
poses.

7. For the purposes of this Article:
(a) the term “shares” shall include deposi-

tory receipts thereof;

(b) the term “principal class of shares”

means the class or classes of shares of a com-
pany which represent a majority of the voting
power of the company;

(c) the term “recognized stock exchange”

means:

(i) any stock exchange established under the

terms of the Financial Instruments and Ex-
change Law (Law No. 25 of 1948) of Japan;

(ii) the OMX NASDAQ Stockholm Stock

Exchange (Stockholmsbörsen), the Nordic
Growth Market, and any other stock exchange
subject to regulation by the Swedish Financial
Supervisory Authority;

(iii) the Irish Stock Exchange and the stock

exchanges of Amsterdam, Brussels, Copenha-
gen, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hel-
sinki, Hong Kong, London, Madrid, Milan,
New York, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga,
Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Tallinn,
Toronto, Vienna, Vilnius, and Zurich, and the
NASDAQ System; and

(iv) any other stock exchange which the

competent authorities of the Contracting States

båda personerna kontrolleras av samma person
eller personer.

6. En person med hemvist i en avtalsslu-

tande stat som inte är en kvalificerad person
och som enligt punkterna 3 eller 5 inte heller är
berättigad till förmåner för inkomster som an-
ges i artikel 10 punkt 3 eller artiklarna 11 och
12, ska ändå åtnjuta sådana förmåner om den
behöriga myndigheten i den andra avtalsslu-
tande staten finner, i enlighet med dess lagstift-
ning och administrativa praxis, att etable-
ringen, förvärvet eller innehavet av en sådan
person och bedrivandet av dess verksamhet
inte har som ett av sina huvudsakliga syften att
komma i åtnjutande av sådana förmåner.

7. Vid tillämpningen av denna artikel:
a) åsyftar uttrycket ”aktier” även depåbevis;

b) åsyftar uttrycket ”viktigaste aktieslag” det

eller de aktieslag som representerar majoriteten
av röstetalet i bolaget;

c) åsyftar uttrycket ”erkänd aktiebörs”:

1) varje aktiebörs som etablerats i enlighet

med den japanska Värdepappers- och börsla-
gen (”Financial Instruments and Exchange
Law”) (lag nr 25 från år 1948),

2) Stockholmsbörsen, Nordic Growth Mar-

ket (NGM) och varje annan aktiebörs som står
under tillsyn av Finansinspektionen,

3) den irländska aktiebörsen samt aktiebör-

serna i Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, Düs-
seldorf, Frankfurt, Hamburg, Helsingfors,
Hong Kong, London, Madrid, Milano, New
York, Oslo, Paris, Reykjavik, Riga, Seoul,
Shanghai, Singapore, Sydney, Tallinn, To-
ronto, Wien, Vilnius och Zürich, samt “NAS-
DAQ”-systemet, och

4) varje annan aktiebörs som de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna för

background image

26

SFS 2014:374

agree to recognize for the purposes of this Arti-
cle;

(d) the term “pension fund” means any per-

son that:

(i) is established under the laws of a Con-

tracting State;

(ii) is operated principally to administer or

provide pensions, retirement benefits or other
similar remuneration or to earn income for the
benefit of other pension funds; and

(iii) is exempt from tax in that Contracting

State with respect to income derived from the
activities described in clause (ii); and

(e) the term “equivalent beneficiary” means:

(i) a resident of a state that has a convention

for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion between that state
and the Contracting State from which the bene-
fits of this Convention are claimed such that:

(aa) that convention contains provisions for

effective exchange of information;

(bb) that resident is a qualified person under

the limitation on benefits provisions in that
convention or, when there are no such provi-
sions in that convention, would be a qualified
person when that convention is read as includ-
ing provisions corresponding to paragraph 2;
and

(cc) with respect to an item of income re-

ferred to in paragraph 3 of Article 10 or in Arti-
cle 11 or 12 that resident would be entitled un-
der that convention to a rate of tax with respect
to the particular class of income for which the
benefits are being claimed under this Conven-
tion that is at least as low as the rate applicable
under this Convention; or

(ii) a qualified person by reason of sub-para-

graph (a), (b), (c), (d) or (e) of paragraph 2.

tillämpningen av denna artikel kommer över-
ens om,

d) åsyftar uttrycket ”pensionsfond” varje

person som:

1) är etablerad i enlighet med lagstiftningen i

en avtalsslutande stat,

2) huvudsakligen är verksam för att adminis-

trera eller tillhandahålla pensioner, pensions-
förmåner eller annan liknande ersättning, eller
för att erhålla inkomster till förmån för andra
pensionsfonder, och

3) är undantagen från skatt i den avtalsslu-

tande staten på inkomst från sådan verksamhet
som anges ovan under 2), samt

e) åsyftar uttrycket ”jämförlig förmånsta-

gare”:

1) en person med hemvist i en stat som har

ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra skatteflykt med den avtalsslutande
stat från vilken avtalsförmåner enligt detta av-
tal begärs och

aa) det avtalet innehåller bestämmelser om

informationsutbyte,

bb) personen är en kvalificerad person enligt

bestämmelserna om begränsning av förmåner i
det avtalet, eller om sådana bestämmelser inte
finns, skulle ha varit en kvalificerad person om
avtalet hade haft bestämmelser motsvarande de
i punkt 2, och

cc) personen i enlighet med det avtalet

skulle vara berättigad, med avseende på in-
komst som avses i artikel 10 punkt 3 eller i ar-
tiklarna 11 eller 12, en skattesats för en sådan
inkomst som är minst lika låg som den skatte-
sats som tillämpas enligt detta avtal, eller

2) en kvalificerad person i enlighet med

punkt 2 a), b), c), d) eller e).

background image

27

SFS 2014:374

Article 21B

18

Preferential tax regimes

Notwithstanding any other provisions of this

Convention, where

(a) a company that is a resident of a Con-

tracting State derives its income primarily from
other states

(i) from financial or shipping activities, or
(ii) from being the headquarters or co-ordi-

nation centre in relation to, or an entity provid-
ing administrative services or other support to,
a group of companies which carry on business
primarily in other states; and

(b) such income would bear a significantly

lower tax under the laws of that Contracting
State than income from financial or shipping
activities carried out within that Contracting
State or from being the headquarters or co-or-
dination centre in relation to, or an entity pro-
viding administrative services or other support
to, a group of companies which carry on busi-
ness in that Contracting State, as the case may
be,

any provisions of this Convention conferring

an exemption or a reduction of tax shall not ap-
ply to the income of such company and to the
dividends paid by such company.

Article 21C

19

Main purpose test

No relief shall be available under this Con-

vention if it was the main purpose of any per-
son concerned with the creation or assignment
of any right or property in respect of which the
income is paid or derived to take advantage of
this Convention by means of that creation or
assignment.

Artikel 21B

Förmånliga skatteregimer

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal, om

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat huvudsakligen förvärvar sina inkomster
från andra stater

1) från finans- eller sjöfartsverksamhet, eller
2) genom att vara huvudkontor, coordination

centre eller en enhet som tillhandahåller admi-
nistrativa eller andra tjänster till en grupp av
bolag som bedriver rörelse huvudsakligen i an-
dra stater, och

b) sådan inkomst beskattas väsentligt lägre

enligt lagstiftningen i denna avtalsslutande stat
än inkomster från finans- eller sjöfartsverksam-
het som bedrivs inom denna stat eller genom
att vara huvudkontor, coordination centre eller
en enhet som tillhandahåller administrativa el-
ler andra tjänster till en grupp av bolag som be-
driver rörelse i denna avtalsslutande stat,

ska de bestämmelser i detta avtal som med-

ger undantag från eller nedsättning av skatt inte
tillämpas på inkomst som sådant bolag förvär-
var och inte heller på utdelning som betalas av
sådant bolag.

Artikel 21C

Prövning av syftet

Lättnader enligt detta avtal ska inte erhållas

om det huvudsakliga syftet, hos någon person
som har inflytande över tillskapandet eller pla-
ceringen av andelar eller egendom på grund av
vilken inkomsten är betalad eller från vilken
den härrör, är att uppnå förmån av detta avtal
genom sådant tillskapande eller sådan place-
ring.

18 Artikel 21B har införts genom protokollet den 5 december 2013.

19 Artikel 21C har införts genom protokollet den 5 december 2013.

background image

28

SFS 2014:374

Article 22

20

Elimination of double taxation

1. Subject to the provisions of the laws of Ja-

pan regarding the allowance as a credit against
Japanese tax of tax payable in any country
other than Japan, where a resident of Japan de-
rives income from Sweden which may be taxed
in Sweden in accordance with the provisions of
this Convention, the amount of Swedish tax
payable in respect of that income shall be al-
lowed as a credit against the Japanese tax im-
posed on that resident. The amount of credit,
however, shall not exceed the amount of the
Japanese tax which is appropriate to that in-
come.

2. (a) Subject to the provisions of sub-para-

graph (b) of this paragraph and of paragraph 6
of Article 10, where a resident of Sweden de-
rives income which may be taxed in Japan in
accordance with the provisions of this Conven-
tion, Sweden shall allow – subject to the provi-
sions of the laws of Sweden concerning credit
for foreign tax (as they may be amended from
time to time without changing the general prin-
ciple hereof) – as a deduction from the tax on
such income, an amount equal to the Japanese
tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provisions
of this Convention, shall be taxable only in Ja-
pan, Sweden may, when determining the grad-
uated rate of Swedish tax, take into account the
income which shall be taxable only in Japan.

Article 23

21

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other Contracting

Artikel 22

Undvikande av dubbelbeskattning

1. Med beaktande av lagstiftningen i Japan

beträffande möjligheten till avräkning mot ja-
pansk skatt, av skatt som betalas i annat land än
Japan gäller följande. Om en person med hem-
vist i Japan uppbär inkomst från Sverige som
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskat-
tas i Sverige, ska den svenska skatt som betalas
på denna inkomst avräknas mot den japanska
skatt som påförs denna person. Avräkningsbe-
loppet får emellertid inte överstiga summan av
den japanska skatten som är hänförlig till
denna inkomst.

2. a) Med beaktande av b) i denna punkt och

artikel 10 punkt 6, om en person med hemvist i
Sverige förvärvar inkomst som enligt bestäm-
melserna i detta avtal får beskattas i Japan ska
Sverige – med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning beträffande avräkning av
utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna
princip som anges här ändras) – från den
svenska skatten på inkomsten avräkna ett be-
lopp motsvarande den japanska skatt som er-
lagts på inkomsten.

b) Om en person med hemvist i Sverige er-

håller inkomst som i enlighet med detta avtal
beskattas endast i Japan, får Sverige, vid fast-
ställande av skattesatsen för svensk progressiv
skatt beakta den inkomst som ska beskattas en-
dast i Japan.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat ska

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed sammanhäng-
ande krav som är av annat slag eller mer tyng-
ande än den beskattning och därmed samman-
hängande krav som medborgare i denna andra

20 Artikel 22 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

21 Artikel 23 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

29

SFS 2014:374

State in the same circumstances are or may be
subjected. This provision shall, notwithstand-
ing the provisions of Article 1, also apply to
persons who are not residents of one or both of
the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other Con-
tracting State than the taxation levied on enter-
prises of that other Contracting State carrying
on the same activities. This provision shall not
be construed as obliging a Contracting State to
grant to residents of the other Contracting State
any personal allowances, reliefs and reductions
for taxation purposes on account of civil status
or family responsibilities which it grants to its
own residents.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11 or par-
agraph 4 of Article 12 apply, interest, royalties
and other disbursements paid by an enterprise
of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of de-
termining the taxable profits of such enterprise,
be deductible under the same conditions as if
they had been paid to a resident of the first-
mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
Contracting State to any taxation or any re-
quirement connected therewith which is other
or more burdensome than the taxation and con-
nected requirements to which other similar en-
terprises of the first-mentioned Contracting
State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

avtalsslutande stat under samma förhållanden
är eller kan bli underkastad. Utan hinder av be-
stämmelserna i artikel 1 tillämpas denna be-
stämmelse även på person som inte har hem-
vist i en avtalsslutande stat eller i båda avtals-
slutande staterna.

2. Beskattningen av ett fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, ska i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av ett företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm-
melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge personer med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten sådana
personliga avdrag vid beskattningen och sådan
skattebefrielse eller skattenedsättning på grund
av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj
som medges person med hemvist i den egna
staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12
punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant fö-
retag på samma villkor som betalning till per-
son med hemvist i den förstnämnda avtalsslu-
tande staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-

tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt
eller indirekt, av en eller flera personer med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, ska
inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli
föremål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som annat liknande företag
i den förstnämnda avtalsslutande staten är eller
kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i förevarande artikel
på skatter av varje slag och beskaffenhet.

background image

30

SFS 2014:374

Article 24

22

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention, he
may, irrespective of the remedies provided by
the domestic laws of those Contracting States,
present his case to the competent authority of
the Contracting State of which he is a resident
or, if his case comes under paragraph 1 of Arti-
cle 23, to that of the Contracting State of which
he is a national. The case must be presented
within three years from the first notification of
the action resulting in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve that case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance
of taxation not in accordance with the provi-
sions of this Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding
any time limits in the domestic laws of the
Contracting States.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of
this Convention. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs of this Article.

5. Where,
(a) under paragraph 1, a person has pre-

sented a case to the competent authority of a

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande sta-
ters interna rättsordning, framlägga saken för
den behöriga myndigheten i den avtalsslutande
stat där han har hemvist eller, om fråga är om
tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtals-
slutande stat där han är medborgare. Saken ska
framläggas inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om den åtgärd
som givit upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, ska myndig-
heten söka lösa frågan genom ömsesidig över-
enskommelse med den behöriga myndigheten i
den andra avtalsslutande staten i syfte att und-
vika beskattning som strider mot bestämmel-
serna i detta avtal. Överenskommelse som träf-
fats ska genomföras utan hinder av tidsgränser
i de avtalsslutande staternas interna lagstift-
ning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska genom ömsesidig överens-
kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi-
velsmål som uppkommer i fråga om tolkningen
eller tillämpningen av detta avtal. De kan även
överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskatt-
ning i fall som inte omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter i denna artikel.

5. I fall då,
a) en person, i enlighet med punkt 1, har

gjort en framställan till den behöriga myndig-

22 Artikel 24 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

31

SFS 2014:374

Contracting State on the basis that the actions
of one or both of the Contracting States have
resulted for that person in taxation not in ac-
cordance with the provisions of this Conven-
tion, and

(b) the competent authorities are unable to

reach an agreement to resolve that case pursu-
ant to paragraph 2 within three years from the
presentation of the case to the competent au-
thority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case

shall be submitted to arbitration if the person
so requests. These unresolved issues shall not,
however, be submitted to arbitration if a deci-
sion on these issues has already been rendered
by a court or administrative tribunal of either
Contracting State. Unless a person directly af-
fected by the case does not accept the mutual
agreement that implements the arbitration deci-
sion, that decision shall be binding on both
Contracting States and shall be implemented
notwithstanding any time limits in the domes-
tic laws of these Contracting States. The com-
petent authorities of the Contracting States
shall by mutual agreement settle the mode of
application of this paragraph.

6. For the purposes of applying the provi-

sions of paragraph 5:

(a) The competent authorities shall by mu-

tual agreement establish a procedure in order to
ensure that an arbitration decision will be im-
plemented within two years from a request for
arbitration as referred to in paragraph 5 unless
actions or inaction of a person directly affected
by the case presented pursuant to that para-
graph hinder the resolution of the case or un-
less the competent authorities and that person
agree otherwise.

(b) An arbitration panel shall be established

in accordance with the following rules:

(i) An arbitration panel shall consist of three

arbitrators with expertise or experience in in-
ternational tax matters.

(ii) Each competent authority shall appoint

one arbitrator who may be its national. The two
arbitrators appointed by the competent authori-

heten i en avtalsslutande stat med anledning av
att åtgärder i den ena eller båda avtalsslutande
staterna för honom har medfört beskattning i
strid med bestämmelserna i detta avtal, och

b) de behöriga myndigheterna inte, inom tre

år från anmälan till den behöriga myndigheten
i den andra avtalsslutande staten, kan nå en
överenskommelse för att lösa frågan enligt
punkt 2,

ska, om personen begär det, kvarstående

olösta frågor i ärendet hänskjutas till skiljeför-
farande. Sådana olösta frågor ska dock inte
hänskjutas till skiljeförfarande om en domstol i
någon av de avtalsslutande staterna har medde-
lat ett beslut avseende dessa frågor. Skiljedo-
men är bindande för båda avtalsslutande sta-
terna och ska genomföras utan hinder av tids-
begränsningar i dessa staters interna lagstift-
ning, såvida inte en person som direkt berörs
av ärendet inte accepterar den ömsesidiga över-
enskommelsen som genomför skiljedomen. De
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna ska träffa överenskommelse om sättet
att tillämpa denna punkt.

6. Vid tillämpningen av bestämmelserna i

punkt 5:

a) De behöriga myndigheterna ska genom

ömsesidig överenskommelse inrätta ett förfa-
rande som säkerställer att en skiljedom blir ge-
nomförd inom två år från en begäran om skilje-
förfarande enligt punkt 5, om inte åtgärder eller
passivitet från en person som direkt berörs av
ärendet enligt nämnda punkt hindrar att ärendet
löses eller om inte de behöriga myndigheterna
och personen kommer överens om annat.

b) En skiljenämnd ska upprättas enligt föl-

jande regler:

1) En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän

som har sakkunskap och erfarenhet i frågor om
internationell skatt.

2) De behöriga myndigheterna ska utse var

sin skiljeman. Sådan skiljeman får vara med-
borgare i avtalsslutande stat. De två skiljemän-

background image

32

SFS 2014:374

ties shall appoint the third arbitrator who
serves as the chair of the arbitration panel in
accordance with the procedures agreed by the
competent authorities.

(iii) All arbitrators shall not be employees of

the tax authorities of the Contracting States,
nor have had dealt with the case presented pur-
suant to paragraph 1 in any capacity. Unless
otherwise agreed by the competent authorities
of the Contracting States, the third arbitrator
shall not be a national of either Contracting
State.

(iv) The competent authorities shall ensure

that all arbitrators and their staff agree, in state-
ments sent to each competent authority, prior
to their acting in an arbitration proceeding, to
abide by and be subject to the same confidenti-
ality and non-disclosure obligations described
in paragraph 2 of Article 25 and under the ap-
plicable domestic laws of the Contracting
States.

(v) Each competent authority shall bear the

costs of its appointed arbitrator and its own ex-
penses. The costs of the chair of an arbitration
panel and other expenses associated with the
conduct of the proceedings shall be borne by
the competent authorities in equal shares.

(c) The competent authorities shall provide

the information necessary for the arbitration
decision to all arbitrators and their staff with-
out undue delay.

(d) An arbitration decision shall be treated as

follows:

(i) An arbitration decision has no formal

precedential value.

(ii) An arbitration decision shall be final, un-

less that decision is found to be unenforceable
by the courts of one of the Contracting States
due to a violation of paragraph 5, of this para-
graph or of any procedural rule determined in
accordance with sub-paragraph (a) of this para-
graph that may reasonably have affected the
decision. If the decision is found to be unen-
forceable due to the violation, the decision
shall be considered not to have been made.

nen utsedda av de behöriga myndigheterna ska
utse den tredje skiljemannen som ska vara skil-
jenämndens ordförande i enlighet med det för-
farande som de behöriga myndigheterna kom-
mit överens om.

3) Skiljemännen får inte vara anställda av de

avtalsslutande staternas skattemyndigheter och
får inte heller, i någon form, ha befattat sig
med det ärende som har framlagts i enlighet
med punkt 1. Den tredje skiljemannen får inte
vara medborgare i någon av de avtalsslutande
staterna om inte de behöriga myndigheterna
kommit överens om annat.

4) De behöriga myndigheterna ska tillse att

samtliga skiljemän och deras personal, innan
deras uppdrag påbörjas, till de behöriga myn-
digheterna skriftligen inger en försäkran om att
omfattas av och att efterkomma de skyldighe-
ter avseende sekretess och tystnadsplikt som
beskrivs i artikel 25 punkt 2 och som gäller en-
ligt de avtalsslutande staternas interna lagstift-
ning.

5) De behöriga myndigheterna ska var för

sig bära kostnaden för sin utsedda skiljeman
och sina egna utgifter. Kostnaden för skilje-
nämndens ordförande och andra utgifter för
skiljeförfarandet ska bäras av de behöriga myn-
digheterna i lika delar.

c) De behöriga myndigheterna ska utan

oskäligt dröjsmål lämna den information som
är nödvändig för skiljedomen till skiljemännen
och deras personal.

d) En skiljedom ska behandlas enligt föl-

jande:

1) En skiljedom har inget prejudicerande

värde.

2) En skiljedom är bindande, om inte en

domstol i en avtalsslutande stat bedömer att
domen inte är verkställbar eftersom den strider
mot punkt 5, mot denna punkt eller, om det
rimligtvis kan ha påverkat utgången, mot över-
enskommelse om förfarandet enligt a) i denna
punkt. Om skiljedomen bedöms inte kunna
verkställas ska den anses som inte meddelad.

background image

33

SFS 2014:374

(e) Where, at any time after a request for ar-

bitration has been made and before the arbitra-
tion panel has delivered a decision to the com-
petent authorities and the person who made the
request for arbitration, the competent authori-
ties have solved all the unresolved issues sub-
mitted to the arbitration, the case shall be con-
sidered as solved pursuant to paragraph 2 and
no arbitration decision shall be provided.

7. (a) The provisions of paragraphs 5 and 6

shall not apply to cases falling within para-
graph 3 of Article 4 or to cases concerning the
attribution of capital to a permanent establish-
ment under Article 7.

(b) Notwithstanding the provisions of para-

graph 5, a case shall not be submitted to arbi-
tration if the competent authorities of both
Contracting States have agreed that the case is
not suitable for resolution through arbitration.

Article 25

23

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such information
as is foreseeably relevant for carrying out the
provisions of this Convention or to the admin-
istration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Contracting States, or
of their political subdivisions or local authori-
ties, insofar as the taxation thereunder is not
contrary to this Convention. The exchange of
information is not restricted by Articles 1 and
2.

2. Any information received under para-

graph 1 by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that Con-
tracting State and shall be disclosed only to
persons or authorities (including courts and ad-
ministrative bodies) concerned with the assess-
ment or collection of, the enforcement or pros-
ecution in respect of, the determination of ap-

e) Om, vid någon tidpunkt efter det att en

begäran om skiljeförfarande har framställts och
innan skiljenämnden har meddelat en skilje-
dom till de behöriga myndigheterna och den
person som har begärt skiljeförfarandet, de be-
höriga myndigheterna har löst alla olösta frå-
gor som hänskjutits till skiljeförfarande, ska
ärendet anses löst i enlighet med punkten 2 och
en skiljedom ska inte meddelas.

7. a) Bestämmelserna i punkterna 5 och 6

ska inte tillämpas på ärenden som rör artikel 4
punkt 3 och inte heller på ärenden som rör hän-
förande av kapital till ett fast driftställe enligt
artikel 7.

b) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5,

ska ett ärende inte hänskjutas till skiljeförfa-
rande om de behöriga myndigheterna i de av-
talsslutande staterna har överenskommit att
ärendet inte är lämpligt att avgöras genom skil-
jeförfarande.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska utbyta sådana upplysningar
som kan antas vara relevanta vid tillämpningen
av bestämmelserna i detta avtal eller för admi-
nistration eller verkställighet av intern lagstift-
ning i fråga om skatter av varje slag och be-
skaffenhet som tas ut för de avtalsslutande sta-
terna eller för deras politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter, om beskattningen en-
ligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet.
Utbytet av upplysningar begränsas inte av ar-
tiklarna 1 och 2.

2. Upplysningar som en avtalsslutande stat

tagit emot enligt punkt 1 ska behandlas som
hemliga på samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer el-
ler myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som åsyftas i punkt 1 eller
handlägger åtal eller överklagande i fråga om

23 Artikel 25 har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

34

SFS 2014:374

peals in relation to the taxes referred to in para-
graph 1, or the oversight of the above. Such
persons or authorities shall use the information
only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in
judicial decisions. Notwithstanding the forego-
ing, information received by a Contracting
State may be used for other purposes when
such information may be used for such other
purposes under the laws of both Contracting
States and the competent authority of the Con-
tracting State supplying the information au-
thorizes such use.

3. In no case shall the provisions of para-

graphs 1 and 2 be construed so as to impose on
a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

(c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public);

(d) to obtain or provide information that

would reveal confidential communications be-
tween a client and an attorney, solicitor or
other admitted legal representative where such
communications are:

(i) produced for the purposes of seeking or

providing legal advice; or

(ii) produced for the purposes of use in exist-

ing or contemplated legal proceedings.

4. If information is requested by a Contract-

ing State in accordance with this Article, the
other Contracting State shall use its informa-
tion gathering measures to obtain the requested
information, even though that other Contract-
ing State may not need such information for its
own tax purposes. The obligation contained in
the preceding sentence is subject to the limita-

dessa skatter eller som utövar tillsyn över
nämnda verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplysningar bara för
sådana ändamål. De får yppa upplysningarna
vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöran-
den. Utan hinder av ovanstående får upplys-
ningar som en avtalsslutande stat mottagit an-
vändas för andra ändamål när sådana upplys-
ningar får användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda avtalsslutande sta-
terna och den behöriga myndigheten i den av-
talsslutande stat som har lämnat upplysning-
arna har tillåtit sådant användande.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 med-

för inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färs-, industri-, handels- eller yrkeshemlighet
eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt
eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle
strida mot allmänna hänsyn (ordre public);

d) att inhämta eller tillhandahålla informa-

tion som skulle avslöja konfidentiell kommuni-
kation mellan en klient och dennes advokat el-
ler annat juridiskt ombud, när sådan kommuni-
kation:

1) sker i syfte att erhålla eller lämna juridisk

rådgivning; eller

2) sker i syfte att användas i pågående eller

planerade rättsliga förfaranden.

4. Då en avtalsslutande stat begär upplys-

ningar enligt denna artikel ska den andra av-
talsslutande staten använda de medel som
denna stat förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om denna andra
stat inte har behov av upplysningarna för sina
egna beskattningsändamål. Förpliktelsen i fö-
regående mening begränsas av bestämmelserna

background image

35

SFS 2014:374

tions of paragraph 3 but in no case shall such
limitations be construed to permit a Contract-
ing State to decline to supply information
solely because it has no domestic interest in
such information.

5. In no case shall the provisions of para-

graph 3 be construed to permit a Contracting
State to decline to supply information solely
because the information is held by a bank,
other financial institution, nominee or person
acting in an agency or a fiduciary capacity or
because it relates to ownership interests in a
person.

Article 25A

24

Assistance in recovery

1. The Contracting States shall lend assis-

tance to each other in the collection of revenue
claims. This assistance is not restricted by Arti-
cles 1 and 2.

2. The term “revenue claim” as used in this

Article means an amount owed in respect of
the following taxes, insofar as the taxation
thereunder is not contrary to this Convention or
any other instrument to which the Contracting
States are parties, as well as interest, adminis-
trative penalties, surcharges and costs of col-
lection or conservancy related to such amount:

(a) in the case of Japan:
(i) the income tax;
(ii) the corporation tax;
(iii) the special income tax for reconstruc-

tion;

(iv) the special corporation tax for recon-

struction;

(v) the consumption tax;
(vi) the inheritance tax; and
(vii) the gift tax;
(b) in the case of Sweden:
(i) the national income tax;
(ii) the withholding tax on dividends;
(iii) the income tax on non-residents;

i punkt 3, men detta medför inte en rätt för en
avtalsslutande stat att vägra lämna upplys-
ningar uteslutande därför att denna stat inte har
något eget intresse av sådana upplysningar.

5. Bestämmelserna i punkt 3 medför inte rätt

för en avtalsslutande stat att vägra att lämna
upplysningar uteslutande därför att upplysning-
arna innehas av en bank, annan finansiell insti-
tution, ombud, representant eller förvaltare el-
ler därför att upplysningarna gäller äganderätt i
en person.

Artikel 25A

Bistånd med indrivning

1. De avtalsslutande staterna ska lämna var-

andra handräckning vid indrivning av skatte-
fordringar. Handräckningen begränsas inte av
artiklarna 1 och 2.

2. Uttrycket ”skattefordran” åsyftar vid till-

lämpningen av denna artikel en skuld avseende
följande skatter, i den mån beskattningen inte
strider mot detta avtal eller något annat avtal
som de avtalsslutande staterna har ingått, samt
ränta, administrativa straffavgifter, tilläggsav-
gifter och kostnader för indrivning eller säk-
ringsåtgärder med anledning av en sådan
skuld:

a) i Japan:
1) inkomstskatten;
2) bolagsskatten;
3) den särskilda rekonstruktionsskatten;

4) den särskilda rekonstruktionsskatten för

bolag;

5) konsumtionsskatten;
6) arvsskatten; och
7) gåvoskatten;
b) i Sverige:
1) den statliga inkomstskatten;
2) kupongskatten;
3) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta;

24 Artikel 25A har fått denna lydelse genom protokollet den 5 december 2013.

background image

36

SFS 2014:374

(iv) the income tax on non-resident artistes

and athletes;

(v) the municipal income tax;
(vi) the value added tax;
(vii) the real estate tax;
(viii) the net wealth tax;
(ix) the inheritance tax; and
(x) the gift tax;
(c) any identical or substantially similar

taxes that are imposed after the date of signa-
ture of the Protocol signed at Stockholm on 5
December 2013 amending this Convention as
amended by the Protocol signed at Stockholm
on 19 February 1999 in addition to, or in place
of, the taxes covered by sub-paragraphs (a) and
(b).

The competent authorities of the Contracting

States shall notify each other of any significant
changes that have been made in their taxation
laws.

3. When a revenue claim of a Contracting

State is enforceable under the laws of that Con-
tracting State and is owed by a person who, at
that time, cannot, under the laws of that Con-
tracting State, prevent its collection, that reve-
nue claim shall, at the request of the competent
authority of that Contracting State, be accepted
for purposes of collection by the competent au-
thority of the other Contracting State. That rev-
enue claim shall be collected by that other
Contracting State in accordance with the provi-
sions of its laws applicable to the enforcement
and collection of its own taxes as if the revenue
claim were a revenue claim of that other Con-
tracting State that met the conditions allowing
that other Contracting State to make a request
under this paragraph.

4. When a revenue claim of a Contracting

State is a claim in respect of which that Con-
tracting State may, under its law, take meas-
ures of conservancy with a view to ensure its
collection, that revenue claim shall, at the re-
quest of the competent authority of that Con-
tracting State, be accepted for purposes of tak-
ing measures of conservancy by the competent

4) den särskilda inkomstskatten för utom-

lands bosatta artister m.fl.;

5) den kommunala inkomstskatten;
6) mervärdesskatten;
7) fastighetsskatten;
8) förmögenhetsskatten;
9) arvsskatten; och
10) gåvoskatten.
c) skatter av samma eller i huvudsak likartat

slag som efter undertecknandet av det proto-
koll som undertecknades i Stockholm den 5 de-
cember 2013 och som ändrade detta avtal, så-
som ändrat genom protokoll som underteckna-
des i Stockholm den 19 februari 1999, påförs
vid sidan av eller i stället för de skatter som an-
ges i a) och b).

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna ska meddela varandra väsentliga
ändringar som har gjorts i deras skattelagstift-
ning.

3. När en skattefordran i en avtalsslutande

stat är möjlig att verkställa enligt den avtalsslu-
tande statens lagstiftning och fordran ska beta-
las av en person som vid den tidpunkten enligt
den avtalsslutande statens lagstiftning inte kan
motsätta sig dess indrivning, ska denna skatte-
fordran, efter framställan av den behöriga myn-
digheten i den avtalsslutande staten, erkännas
för indrivning av den behöriga myndigheten i
den andra avtalsslutande staten. Denna skatte-
fordran ska drivas in av den andra avtalsslu-
tande staten i enlighet med bestämmelserna i
denna stats lagstiftning om verkställighet och
indrivning av dess egna skatter, som om ford-
ran vore en skattefordran i denna andra avtals-
slutande stat som uppfyllde kraven för att
denna andra avtalsslutande stat skulle kunna
göra en framställan enligt denna punkt.

4. När en skattefordran i en avtalsslutande

stat är en fordran för vilken den avtalsslutande
staten enligt sin lagstiftning får vidta säkrings-
åtgärder för att säkerställa indrivning, ska
denna skattefordran, efter framställan av den
behöriga myndigheten i den avtalsslutande sta-
ten, erkännas för vidtagande av säkringsåtgär-
der av den behöriga myndigheten i den andra

background image

37

SFS 2014:374

authority of the other Contracting State. That
other Contracting State shall take measures of
conservancy in respect of that revenue claim in
accordance with the provisions of its laws as if
the revenue claim were a revenue claim of that
other Contracting State even if, at the time
when such measures are applied, the revenue
claim is not enforceable in the first-mentioned
Contracting State or is owed by a person who
has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a
Contracting State for purposes of paragraph 3
or 4 shall not, in that Contracting State, be sub-
ject to the time limits or accorded any priority
applicable to a revenue claim under the laws of
that Contracting State by reason of its nature as
such. In addition, a revenue claim accepted by
a Contracting State for the purposes of para-
graph 3 or 4 shall not, in that Contracting State,
have any priority applicable to that revenue
claim under the laws of the other Contracting
State.

6. Notwithstanding the provisions of para-

graph 5, acts carried out by a Contracting State
in the collection of a revenue claim accepted
by that Contracting State for purposes of para-
graph 3 or 4, which, if they were carried out by
the other Contracting State, would have the ef-
fect of suspending, prolonging or interrupting
the time limits applicable to the revenue claim
according to the laws of that other Contracting
State, shall have such effect under the laws of
that other Contracting State. The first-men-
tioned Contracting State shall inform the other
Contracting State about such acts.

7. Proceedings with respect to the existence,

validity or the amount of a revenue claim of a
Contracting State shall not be brought before
the courts or administrative bodies of the other
Contracting State.

8. Where, at any time after a request has

been made by a Contracting State under para-
graph 3 or 4 and before the other Contracting
State has collected and remitted the relevant
revenue claim to the first-mentioned Contract-

avtalsslutande staten. Den andra avtalsslutande
staten ska för denna skattefordran vidta säk-
ringsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i
denna stats lagstiftning som om fordran vore
en skattefordran i denna andra avtalsslutande
stat, även om, vid tidpunkten då sådana åtgär-
der vidtas, skattefordran inte är verkställbar i
den förstnämnda avtalsslutande staten eller ska
betalas av en person som kan motsätta sig dess
indrivning.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 3 och 4, ska en skattefordran, som har er-
känts av en avtalsslutande stat i enlighet med
punkt 3 eller 4, i den avtalsslutande staten inte
omfattas av tidsfrister eller ges förmånsrätt
som gäller för skattefordringar enligt lagstift-
ningen i den avtalsslutande staten. Inte heller
ska en skattefordran som har erkänts av en av-
talsslutande stat i enlighet med punkt 3 eller 4 i
den avtalsslutande staten ges en förmånsrätt så-
som skattefordran enligt lagstiftningen i den
andra avtalsslutande staten.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 5,

ska åtgärder vidtagna av en avtalsslutande stat
vid verkställandet av en skattefordran som har
erkänts av den avtalsslutande staten i enlighet
med punkt 3 eller 4, som, om de hade vidtagits
av den andra avtalsslutande staten och då inne-
burit att tidsfristen för skattefordran enligt den
andra avtalsslutande statens lagstiftning hade
skjutits upp, förlängts eller avbrutits, ha sådan
verkan enligt den andra avtalsslutande statens
lagstiftning. Den förstnämnda avtalsslutande
staten ska underrätta den andra avtalsslutande
staten om sådana handlingar.

7. Förfaranden som gäller förekomsten, gil-

tigheten eller omfattningen av en skattefordran
i en avtalsslutande stat ska inte anhängiggöras i
domstol eller administrativa myndigheter i den
andra avtalsslutande staten.

8. Om, efter det att en framställan har gjorts

av en avtalsslutande stat enligt punkt 3 eller 4
men innan den andra avtalsslutande staten har
drivit in och överfört skattefordran till den

background image

38

SFS 2014:374

ing State, the relevant revenue claim ceases to
be

(a) in the case of a request under paragraph

3, a revenue claim of the first-mentioned Con-
tracting State that is enforceable under the laws
of that Contracting State and is owed by a per-
son who, at that time, cannot, under the laws of
that Contracting State, prevent its collection, or

(b) in the case of a request under paragraph

4, a revenue claim of the first-mentioned Con-
tracting State in respect of which that Contract-
ing State may, under its laws, take measures of
conservancy with a view to ensure its collec-
tion

the competent authority of the first-men-

tioned Contracting State shall promptly notify
the competent authority of the other Contract-
ing State of that fact and, at the option of the
other Contracting State, the first-mentioned
Contracting State shall either suspend or with-
draw its request.

9. In no case shall the provisions of this Arti-

cle be construed so as to impose on a Contract-
ing State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative prac-
tice of that or of the other Contracting State;

(b) to carry out measures which would be

contrary to public policy (ordre public);

(c) to provide assistance if the other Con-

tracting State has not pursued all reasonable
measures of collection or conservancy, as the
case may be, available under its laws or admin-
istrative practice;

(d) to provide assistance in those cases

where the administrative burden for that Con-
tracting State is clearly disproportionate to the
benefit to be derived by the other Contracting
State.

10. Before assistance is lent under the provi-

sions of this Article, the competent authorities
of both Contracting States shall agree upon the
mode of application of this Article, including

förstnämnda avtalsslutande staten, den skatte-
fordran det gäller upphör att vara

a) i händelse av en framställan enligt punkt

3, en skattefordran i den förstnämnda avtalsslu-
tande staten som är möjlig att verkställa enligt
den avtalsslutande statens lagstiftning och ska
betalas av en person som vid den tidpunkten
inte kan motsätta sig dess indrivning enligt lag-
stiftningen i den avtalsslutande staten, eller

b) i händelse av en framställan enligt punkt

4, en skattefordran i den förstnämnda staten för
vilken den avtalsslutande staten enligt sin lag-
stiftning får vidta säkringsåtgärder för att sä-
kerställa indrivning

ska den behöriga myndigheten i den först-

nämnda avtalsslutande staten utan dröjsmål un-
derrätta den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten detta och den först-
nämnda avtalsslutande staten ska, i enlighet
med den andra avtalsslutande statens önske-
mål, antingen vilandeförklara eller återta sin
framställan.

9. Bestämmelserna i denna artikel medför

inte skyldighet för en avtalsslutande stat att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten;

b) vidta åtgärder som skulle strida mot all-

männa hänsyn (ordre public);

c) lämna handräckning om den andra avtals-

slutande staten inte har vidtagit alla rimliga åt-
gärder för indrivning eller säkringsåtgärder
som står till dess förfogande enligt dess lag-
stiftning eller administrativa praxis;

d) lämna handräckning i de fall där den ad-

ministrativa bördan för denna avtalsslutande
stat uppenbart inte står i proportion till den
nytta som står att vinna för den andra avtalsslu-
tande staten.

10. Innan handräckning lämnas enligt be-

stämmelserna i denna artikel, ska de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna
träffa överenskommelse om sättet att tillämpa

background image

39

SFS 2014:374

an agreement to ensure comparable levels of
assistance to each of the Contracting States. In
particular, the competent authorities of both
Contracting States shall agree on a limit to the
number of applications for assistance that a
Contracting State may make in a particular
year and a minimum monetary threshold for a
revenue claim for which assistance is sought.

Article 26

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or consu-
lar officers under the general rules of interna-
tional law or under the provisions of special
agreements.

Article 27

Entry into force

1. This Convention shall be ratified and the

instruments of ratification shall be exchanged
at Tokyo as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force on

the thirtieth day after the date of the exchange
of instruments of ratification and shall have ef-
fect:

(a) in Japan:
as regards income for any taxable year be-

ginning on or after the first day of January of
the calendar year next following that in which
this Convention enters into force; and

(b) in Sweden:
as regards income derived on or after the

first day of January of the calendar year next
following that in which this Convention enters
into force.

3. The Convention between Japan and Swe-

den for the Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion with respect
to Taxes on Income signed at Tokyo on De-
cember 12, 1956, modified and supplemented

denna artikel, som säkerställer en jämförbar
omfattning av handräckning till var och en av
de avtalsslutande staterna. I synnerhet ska de
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna träffa överenskommelse om en gräns
för det antal framställningar om handräckning
som en avtalsslutande stat kan göra under ett
visst år samt en lägsta beloppsgräns för en
skattefordran för vilken handräckning begärs.

Artikel 26

Diplomatiska företrädare och konsulära
tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer diplo-
matiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Detta avtal ska ratificeras och ratifika-

tionshandlingarna ska utväxlas i Tokyo snarast
möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft trettionde dagen

efter den då utväxlingen av ratifikationshand-
lingarna skedde och ska tillämpas:

a) i Japan:
beträffande inkomst hänförlig till beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari kalenderåret
närmast efter det då avtalet träder i kraft eller
senare; och

b) i Sverige:
beträffande inkomst som förvärvas den 1 ja-

nuari kalenderåret närmast efter det då avtalet
träder i kraft eller senare.

3. Avtalet mellan Japan och Sverige för und-

vikande av dubbelbeskattning och förhin-
drande av skatteflykt beträffande inkomstskat-
ter, som undertecknades i Tokyo den 12 de-
cember 1956 och som ändrades och komplette-

background image

40

SFS 2014:374

by the Protocol signed at Tokyo on April 15,
1964, shall terminate and cease to have effect
in respect of income to which this Convention
applies under the provisions of paragraph 2.

Article 28

Termination

This Convention shall continue in effect in-

definitely but either Contracting State may, on
or before the thirtieth day of June of any calen-
dar year beginning after the expiration of a pe-
riod of five years from the date of its entry into
force, give to the other Contracting State,
through the diplomatic channel, written notice
of termination and, in such event, this Conven-
tion shall cease to have effect:

(a) in Japan:
as regards income for any taxable year be-

ginning on or after the first day of January of
the calendar year next following that in which
the notice of termination is given; and

(b) in Sweden:
as regards income derived on or after the

first day of January of the calendar year next
following that in which the notice of termina-
tion is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Convention.

DONE in Duplicate at Stockholm on 21 Janu-
ary 1983 in the English language.

For the Government of Sweden:

Lennart Bodström

For the Government of Japan:

Wataru Owada

rades genom protokoll undertecknat i Tokyo
den 15 april 1964, ska upphöra att gälla och
inte längre tillämpas beträffande inkomster på
vilka detta avtal blir tillämpligt enligt bestäm-
melserna i punkt 2.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegräns-

ning men envar av de avtalsslutande staterna
äger att – senast den 30 juni under ett kalen-
derår, som börjar efter utgången av en tidrymd
av fem år räknat från dagen för avtalets ikraft-
trädande – på diplomatisk väg skriftligen upp-
säga avtalet hos den andra avtalsslutande sta-
ten. I händelse av sådan uppsägning upphör
detta avtal att gälla:

a) i Japan:
beträffande inkomst hänförlig till beskatt-

ningsår som börjar den 1 januari kalenderåret
närmast efter det då uppsägning sker eller se-
nare; och

b) i Sverige:
beträffande inkomst som förvärvas den 1 ja-

nuari kalenderåret närmast efter det då uppsäg-
ning sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där-
till vederbörligen bemyndigade av sina respek-
tive regeringar, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 21 januari 1983 i
två exemplar på engelska språket.

För Sveriges regering:

Lennart Bodström

För Japans regering:

Wataru Owada

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.