SFS 1983:534

830534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983; 534

Lag

e

Utkom från trycket

om dubbeibeskattmngsavtal mellan Sverige och

den 20 juni 1983

Bangladesh;

utfärdad den 21 april 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Bangladesh under­
tecknade den 3 maj 1982 skall tillsammans med det protokoll som är fog at
till avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår
av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån de m ed­

för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle förelig­

ga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom har

medfört eller kommer att medföra en beskattning som stri der mot bestäm­

melserna i av talet, kan han ansöka om r ättelse enligt artikel 25 punkt I i

avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör ges in inom den

tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Även om en skattsk yldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt eller
delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna

alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha var it
skyldig att lämna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

1312

'Prop. 1982/83:96. SkU 33, rskr 22 4.

¬

background image

CONVENTION BETWEEN THE GOV­
ERNMENT OF THE KINGDOM OF

SWEDEN AND THE GOVERNMENT

OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF

BANGLADESH FOR THE AVOID­

ANCE OF DOUBLE TAXATION AND

THE PREVENTION OF FISCAL EVA­

SION WITH RESPECT TO TAXES ON

INCOME

The Government of the Kingdom of Swe­

den and the Government of the People's Re­

public of Bangladesh,

Desiring to conclude a Convention for the

avoidance of double taxation and the preven­

tion of fiscal evasion with res pect to taxes on
income;

Have agreed as follows:

SFS 1983:534

Bilaga

(Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET

SVERIGES REGERING OCH FOLK­

REPUBLIKEN BANGLADESHS RE­

GERING FÖR UNDVIKANDE AV
DUBBELBESKATTNING OCH FÖR­

HINDRANDE AV SKATTEFLYKT BE­

TRÄFFANDE INKOMSTSKATTER

Konungariket Sveriges regering och Folk­

republiken Bangladeshs regering, som önskar

ingå ett

avtal för

undvikande av

dubbelbeskattning och förhindrande av skat­

teflykt beträffande inkomstskatter, har kom­

mit överens om följande:

ARTICLE 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of the Con­

tracting States.

ARTIKEL 1
Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

ARTICLE 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income imposed by or on behalf of a Con­

tracting State or of its local aut horities, irres­

pective of the manner in which they are le­

vied.

2. There shall be regarded as taxes on in­

come all taxes imposed on total income or on

elements of income, including taxes on gains

from the alienation of movable or immovable

property.

3. The existing taxes to which this Con­

vention shall apply are:

(a) in the case of Bangladesh: the income

tax (hereinafter referred to as "Bangladesh

tax");

(b) in the case of Sweden:

(i) the State income tax, including sail­

ors' tax and coupo n tax;

83-SFS 1983

ARTIKEL 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på in komstskatter

som påförs av en avtalsslutande stat eller

dess lokala myndigheter eller för dessas räk­

ning, oberoende av sättet på vilket s katterna

uttages.

2. Med inkomstskatter förstås alla skatter

som utgår på inkomst i de ss helhet eller på

delar av inkomst, däri inbegripna skatter på

vinst genom överlåtelse av lös eller fast egen­

dom.

3. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är:

a) I Ban gladesh: inkomstskatten (skatt av

sådant slag benämns i det följande "bangla-

deshisk skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri inbe­

gripna,

1313

i .

•j:

•!

\

j

'.•n-' ' i

¬

background image

SFS 1983:534

(ii) the tax on undistributed profits of

companies and the tax on distribution in

connection with reduction of share capital

or the winding-up of a company;

(iii) the tax on public entertainers; and

(iv) the communal income tax; (herein­

after referred to as "Swedish tax").

4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in ad dition to. or in place of, the

existing taxes. The competent authorities

shall notify each other of any significant

changes which have been made in their re­
spective taxation laws.

2) utskiftningsskatten

ningsskatten.

och

ersätl-

3) bevillningsavgiften lor vissa offent­

liga föreställningar, och

4) kommunalskatten; (skatt av sådant

slag benämns i det följande "svensk

skatt").
4. Avtalet tillämpas även pä skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i s tallet för de för närvarande

utgående skatterna. De behöriga myndighe­
terna skall meddela varandra de väsentliga

ändringar som vidtagits i respektive skatte­

lagstiftning.

ARTICLE 3

General definitions

1. In this Convention, unless the context

otherwise requires:

(a) the term "Bangladesh" means the Peo­

ple's Republic of Bangladesh;

(b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Bangla­

desh or Sweden as the context requires;

(d) the term "person" includes an individ­

ual. a company and any other body of per­

sons;

(e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

(0 the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing State" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resi­
dent of the other Contracting State;

(g) the term "nationals" means:

(i) all individuals possessing the nation­

ality of a Contracting State;

(ii) all legal persons, partnerships and

associations deriving their status as such
from the laws in force in a Contracting
State;

(h) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

ARTIKEL 3

Aiinuinna definitioner

I. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har i d elta avtal följande uttryck nedan

angiven betydelse:

a) "Bangladesh" åsyftar Folkrepubliken

Bangladesh;

b) "Sverige" asyftar Konungariket Sve­

rige;

c) "en avtalsslutande stat" och "den an­

dra avtalsslutande staten" asyftar Bangla­
desh

eller

Sverige,

alltefter

som

sammanhanget kräver;

d) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas såsom

juridisk person;

f) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i d en andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten;

g) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap

i en avtalsslutande stat.

2) juridisk person och annan samman­

slutning som bildats enligt den lagstiftning

som gäller i en a vtalsslutande stat;

h) "internationell trafik" asyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

1314

¬

background image

SFS 1983:534

by an enterprise of a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract­
ing State;

(i) the term "competent authority" means

in the case of Bangladesh, the National

Board of Revenue or its authorised represen­

tative and in the case of Sweden, the Minister

of the Budget or his authorised representa­
tive.

2. As regards the application of the Con­

vention by a Contracting State any term not

defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

företag i en avtalsslutande stat utom då skep­

pet eller luftfartyget används uteslutande

mellan platser i den andra avtalsslutande stat­

en;

i) "behörig myndighet" åsyftar i Bangla­

desh, "the National Board of Revenue" eller

dess befullmäktigade ombud och i Sverige,

budgetministern eller dennes befullmäktigade

ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta

avtal anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, varje uttryck som inte definierats

i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning rörande sådana

skatter på vilka avtalet tillämpas.

!

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of

that State, is liable to tax therein by reason of

his domicile, residence, place of management

or any other criterion of a similar nature. But

this term does not include any person who is

liable to tax in that State in respect only of

income from sources in that St ate.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both

Contracting States, then his status shall be

determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him; if he h as a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital i nterests cannot be determined, or if he

has not a permanent home available to him in

either State, he shall be deemed to be a resi­

dent of the State in which he has an habitual

abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which

he is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­
tion by mutual agreem ent.

ARTIKEL 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av det ta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande stat" person som enligt lagstift­

ningen i denna stat är skattskyldig där på

grund av hemvist, bosättning, plats för före­

tagsledning eller annan liknande omstän­

dighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte

person som är skattskyldig i denna stat en­

dast för inkomst från källa i denna sta t.

2. Då på grund av bestäm melserna i punkt

1 fys isk person har hemvist i båda avt alsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den sta t där han

haren bostad som stadigvarande står till hans

förfogande. Om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat

med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads­

intressena).

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har en

bostad som stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han ha hemvist i d en stat där

han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvaran de vistas i båda sta ­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

1215

ill:

ic

i-)

¬

background image

SFS 1983:534

(ii) the tax on undistributed profits of

companies and the tax on distribution in
connection with reduction of share capital
or the winding-up of a company;

(iii) the tax on public entertainers; and

(iv) the communal income tax; (herein­

after referred to as "Swedish tax").

4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in a ddition to. or in place of. the
existing taxes. The competent authorities
shall notify each other of any significant
changes which have been made in their re­
spective taxation laws.

2) utskiftningsskatten

ningsskatten.

och

ersati-

3) bevillningsavgiften för vissa offent­

liga föreställningar, och

4) kommunalskatten; (skatt av sådant

slag benämns i det följande "svensk

skatt").
4. Avtalet tillämpas även pä skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag. som
efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i stiillel för de för närvarande

utgående skatterna. De behöriga myndighe­
terna skall meddela varandra de väsentliga

ändringiir som vidtagits i respektive skatte­

lagstiftning.

ARTICLE 3

General definitions

1. In this Convention, unless the context

otherwise requires:

(a) the term "Bangladesh" means the Peo­

ple's Republic of Bangladesh;

(b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Bangla­
desh or Sweden as the context requires;

(d) the term "person" includes an individ­

ual. a company and any other body of per­

sons;

(e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing State" mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting
State and an enterprise carried on by a resi­
dent of the other Contracting Stale;

(g) the term "nationals" means:

(i) all individuals possessing the nation­

ality of a Contracting State;

(ii) all legal persons, partnerships and

associations deriving their status as such
from the laws in force in a Contracting
State;
(h) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

ARTIKEL 3

Alhndnna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har i d etta avtal följande uttryck nedan

angiven betydelse:

a) "Bangladesh" åsyftar Folkrepubliken

Bangladesh;

b) "Sverige" äsyfiar Konungariket Sve­

rige;

c) "en avtalsslutande stat" och "den an­

dra avtalsslutande staten" åsyftar Bangla­
desh

eller

Sverige.

alltefter

som

sammanhanget kräver;

d) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas såsom

juridisk person;

fj "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i d en andra avtalsslutande staten"
åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat. respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten;

g) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap

i en a vtalsslutande stat,

2) juridisk person och annan samman­

slutning som bildals enligt den lagstiftning
som gäller i en avtalsslutande stat;

h) "internationell traHk" asyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

1314

¬

background image

by an enterprise of a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract­

ing State;

(i) the term "competent authority" means

in the case of Bangladesh, the National

Board of Revenue or its authorised represen­

tative and in the case of Sweden, the Minister

of the Budget or his authorised representa­

tive.

2. As regards the application of the Con­

vention by a Contracting State any term not
defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of

that State, is liable to tax therein by reason of

his domicile, residence, place of management

or any other criterion of a similar nature. But

this term does not include any person who is

liable to tax in that State in respect only of

income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both

Contracting States, then his status shall be

determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him; if he h as a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he

has not a permanent home available to him in

either State, he shall be deemed to be a resi­

dent of the State in which he has an habitual

abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which

he is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them , the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­

tion by mutual agree ment.

SFS 1983:534

företag i en avtalsslutande stat utom då skep­

pet eller luftfartyget används uteslutande

mellan platser i den andra avtalsslutande stat­

en;

i) "behörig myndighet" åsyftar i Bangla­

desh, "the National Board of Revenue" eller

dess befullmäktigade ombud och i Sverige,

budgetministern eller dennes befullmäktigade

ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta

avta] anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, varje uttryck som inte definierats

i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning rörande sådana

skatter på vilka avtalet tillämpa s.

ARTIKEL 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av dett a avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande stat" person som enligt lagstift­

ningen i denna stat är skattskyldig där på

grund av hemvist, bosättning, plats för före­

tagsledning eller annan liknande omstän­

dighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte

person som är skattskyldig i de nna stat en­

dast för inkomst från källa i denna s tat.

2. Då på grund av bestämm elserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­
tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den sta t där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande. Om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat

med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads­

intressena).

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat

han har centrum för sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har en

bostad som stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han ha hemvist i d en stat där

han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvaran de vistas i båda st a­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är m edborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

1:,^'

¬

background image

SFS 1983:534

3. Where by reason of the provisions of

paragraph I a person other than an individual

is a resident of both Contracting States, then
it shall be deemed to be a resident of the State
in which its place of effective management is
situated.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen
i fr åga ha hemvist i de n stat där den har sin

verkliga ledning.

ARTICLE 5
Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention,

the term "permanent establishment" means

a fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly or partly

carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;

(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a warehouse, in relation to a person

providing storage facilities for others; and

(g) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­

sources.

3. A building site or construction or instal­

lation or assembly project constitutes a per­
manent establishment only if it lasts more
than 183 days.

4. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to in­
clude:

(a) the use of facilities solely for purpose

of storage or display of goods or merchandise

belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by another

enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­
mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of advertis­

ing, for the supply of information, for scien-

ARTII<.EL5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs,

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;
e) verkstad;

n lagerbyggnad, i fråga om person som

tillhandahåller lagerutrymme åt

utom­

stående; och

g) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott

eller annan plats for utvinning av naturtill­
gångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsverksamhet utgör fast driftställe

endast om verksamheten pågår mer än 183

dagar.

4. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel anses uttrycket "fast

driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring eller utställning av företaget

tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för lagring eller utställ­
ning;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt va­

rulager uteslutande för bearbetning eller för­

ädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

varor eller inhämtande av upplysningar för

företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­
get ombesörja reklam, meddela upplysning-

1316

¬

background image

tific research, or for similar activities which

have a preparatory or auxiliary character, for

the enterprise.

5. A person acting in a Contracting State

for or on behalf of an enterprise of the other

Contracting State-other than an agent of an

independent status to whom paragraph 6 ap-

plies-shail be deemed to be a permanent es­

tablishment in the first-mentioned State, if:

(a) he has, and habitually exercises, in the

first-mentioned State a general authority to

conclude contracts for or on behalf of the

enterprise, unless his activiti es are limited to

the purchase of goods or merchandise for or

on behalf of the enterp rise, or

(b) he habitually maintains in the first-

mentioned State a stock of goods or mer­

chandise belonging to the enterprise from

which he regularly delivers goods or mer­

chandise for or on behalf of the enterp rise, or

(c) he habitually secures orders for the

sale of goods or merchandise in the first-

mentioned State, wholly or almost wholly for

the enterprise itself, or for the enterprise or

other enterprises which are controlled by it

or have a controlling interest in it.

6. An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent

establishment in the other Contracting State

merely because it carries on business in that

other State through a broker, general com­

mission agent or any other agent of an inde­

pendent status, where such person is acting

in the ordina ry course of his bus iness and his

activities are not as described in sub-para­

graph (c) of paragraph 5.

7. The fact that a com pany which is a resi­

dent of a Contracting State controls or is

controlled by a co mpany which is a resident

of the other C ontracting State, or which car­

ries on business in that other State (whether

through a permanent establishment or other­

wise), shall not of itself constitute either com­

pany a permanent establishm ent of the other.

SFS 1983:534

ar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva

liknande verksamhet, som är av förbe­

redande eller biträdande art.

5. Person som är verksam i en avtalsslu­

tande stat för ett företag i den andra avtals­

slutande staten eller på dess vägnar - annan

än sådan oberoende representant på vilken

punkt 6 tillämpas - anses utgöra fast drift­

ställe i den förstn ämnda staten om:

a) han i den förstnämnda staten har och

där regelbundet använder en generell full­

makt att sluta avtal i fö retagets namn samt
verksamheten inte begränsas till inköp av

varor för företagets räkning, eller

b) han regelmässigt i den förstnä mnda sta­

ten disponerar ett företaget tillhörigt varu­

lager från vilket han för företaget eller på

dess vägnar regelbundet levererar varor, eller

c) han i den f örstnämnda staten regelbun­

det införskaffar order rörande försäljning av

varor uteslutande eller nästan uteslutande för

företaget i fråga eller för företaget och andra

företag, över vilka f örstnämnda företag har

ett bestämmande inflytande eller vilka själva

har ett bestämmande inflytande över det

förstnämnda företaget.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses

inte ha fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten endast på den grund att företaget

bedriver affärsverksamhet i denna a ndra stat

genom förmedling av mäklare, kommissionär

eller annan oberoende representant, om så­

dan person därvid bedriver sin sedvanliga af­

färsverksamhet och hans verksamhet inte är

sådan som beskrivs i punkt 5 c).

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat s ätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast driftställe för det and­

ra.

ARTICLE 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in-

ARTIKEL 6
Inkomst av fast ef^endom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

1317

¬

background image

SFS 1983:534

eluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall

have the meaning which it ha s under the law

of the Contracting State in which the proper­

ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to
which t he provisions of general law respect­
ing landed property apply, usufruct of im­

movable property and rights to variable or

fixed payments as consideration for the

working of, or the right to work, mineral de­

posits, sources and other natural resources;

ships, boats and aircraft shall not be regarded
as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall ap­

ply to income derived from the direct use,

letting, or use in any other form of immov­
able property.

4. The provisions of paragraphs I and 3

shall also apply to the income from immov­

able property of an enterprise and to income

from immovable property used for the perfor­

mance of independent personal services.

(däri inbegripen inkomst av lantbruk eller

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den be­

tydelse som uttrycket har enligt lagstift­

ningen i den avtalsslutande stat där egendo­

men är belägen. Uttrycket inbegriper dock

alltid ti llbehör till fast egen dom, levande och
döda inventarier i lantbruk och skogsbruk,

rättigheter på vilka bes tämmelserna i priv at­

rätten om fast egendom tillämpas, nyttjande­
rätt till fast egendom samt rätt till föränder­
liga eller fasta ersättningar för nyttjandet av

eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa

eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och

luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller genom an­

nan användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som

tillhör företag och på inkomst av fast egen­

dom som används vid självständig yrkes­

utövning.

ARTICLE 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on busi­

ness in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If

the enterprise carries on business as afore­

said, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent es­

tablishment.

2. Subject to the provisions of paragraph

3, where an en terprise of a Contracting State

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment sit­

uated th erein, there shall in each Co ntracting

State be att ributed to that permanent estab­

lishment the profits which it might be expec t­

ed to make if it were a distinct and separate

enterprise engaged in the same or similar ac­

tivities under the same or similar conditions

and dealing wholly independently with the
enterprise of which it is a permanent estab-

ARTIKEL 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget be­

driver rörelse i den andr a avtalsslutande sta­

ten från där beläget fast driftställe. Om före­
taget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får

företagets inkomst beskattas i den andra sta­

ten, men endast så stor del därav som är

hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om f öretag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den an dra avtalsslutande sta­

ten från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder

annat, i varder a avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antagas att drif tstället skulle ha förvärvat om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med det företag till

vilket driftstället hör. Om de upplysningar,

1318

¬

background image

SFS 1983:534

lishment. If the information available to the

taxation authorities concerned is inadequate
to determine the profits to be attributed to the

permanent establishment, nothing in this par­

agraph shall affect the application of th e law

of either Contracting State in relation to the

liability of the permanent establishment to

pay tax on an a mount determined by t he ex­

ercise of a discretion or the making of an

estimate by the taxation authorities of that

Contracting State, provided that such discre­

tion shall be exercised or such estimate shall

be m ade, so far as the information available

to the taxation authorities permits, in ac cor­
dance with the principle stated in this para­
graph.

3. In determining the profits of a perma­

nent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred for

the purposes of the permanent establishment,

including ex ecutive and general administra­
tive expenses so incurred, whether in the

State in which the permanent establishment

is situated or elsewhere, but this does not
include any expenses which, under the law of
that State would not be allowed to be deduct­
ed by an ent erprise of that State.

4. Insofar as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to

be attributed to a permanent establishment

on the basis of an apportionment of the total

profits of the enterprise to its various parts,

nothing in paragraph 2 shall preclude that

Contracting State from determining the prof­

its to be taxed by such an apportionment as
may be cust omary: the method of apportion­

ment adopted shall, however, be such that

the result shall be in accordance with the

principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of t he preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be determined

by the same method year by year unless there

is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti­

cles of this Convention, then the provisions

of t hose Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

som är tillgängliga för beskattningsmyndighe­
terna i fråga, inte är tillräckliga för att avgöra

vilken inkomst som är hänförlig till det fasta

driftstället, skall be.stämmelserna i denna

punkt inte hindra tillämpningen av lagbe­

stämmelser i någondera avtalsslutande sta­

ten, enligt vilka beskattningsmyndigheterna
skönsmässigt eller uppskattningsvis kan be­

stämma det fasta driftställets skattepliktiga

inkomst. Sådan skönsmässig bedömning eller

sådan uppskattning av inkomst skall dock - i
den mån de för beskattningsmyndigheterna

tillgängliga upplysningarna tillåter detta -

ske i överensstämmelse med den i denna

punkt angivna principen.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­
kommit för det fasta driftstället, härunder in­
begripna utgifter för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes. Avdrag medges

dock inte för utgifter för vilka avdrag ej skulle

medges företag i denna stat enligt dess lag­

stiftning.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast

driftställe i en avtalsslutande stat brukat be­
stämmas på grundval av en fördelning av
företagets hela inkomst på de olika delarna av
företaget, skall bestämmelserna i punkt 2 inte

hindra att i denna avtalsslutande stat den

skattepliktiga inkomsten bestäms genom så­
dant förfarande. Den fördelningsmetod som
används skall dock vara sådan att resultatet
överensstämmer med principerna i denna ar­

tikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps
genom det fasta driftställets försorg för före­

taget.

6. Vid tillämpningen av föregående punk­

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det

fasta driftstället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl

föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av
detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

1319

¬

background image

SFS 1983:534

ARTICLE 8

Air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of aircraft in interna­

tional traffic shall be taxable only in that

State.

2. With respect to profits derived by the

Swedish, Danish and Norwegian air trans­

port consortium Scandinavian Airlines Sys­

tem (SAS), the provisions of paragraph 1
shall apply, but only to such part of the prof­
its as corresponds to the participation held in

that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

3. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall also apply to profits from the participa­

tion in a pool, a joint business or an interna­
tional operating agency.

ARTIKELS

Luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av

luftfartyg i internationell trafik beskattas en­

dast i denna s tat.

2. Bestämmelserna i d enna artikel tilläm­

pas beträffande inkomst som förvärvas av det

svenska, danska och norska luftfartskonsor­

tiet Scandinavian Airlines System (SAS) men

endast i fråga om den del av inkomsten som

motsvarar den andel i konsortiet som innehas

av AB Aerotransport (ABA), den svenske
delägaren i Scandinavian Airlines System

(SAS).

3. Bestämmelserna i punk terna I och 2 till-

lämpas även på inkomst som förvärvas

genom deltagande i en pool, ett gemensamt
företag eller en internationell driftsorganisa­

tion.

ARTICLE 9

Shipping

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State derived from the operation of ships in

international traffic in the other Contracting

State may be taxed in that other State, but

the tax chargeable in that other State on such

profits shall be reduced by an amount equal

to fifty per cent of such tax.

2. For the purposes of paragraph 1. profits

derived by an enterprise of a Contracting
State from the operation of shi ps in interna­

tional traffic in the other Contracting State
shall mean profits from the carriage of pas­

sengers, mail, livestock or goods shipped

from that other State.

3. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a

pool, a joint business or an international op­

erating agency.

ARTIKEL 9

Sjöfart

1. Inkomst, som förvärvas av företag i en

avtalsslutande stat genom användningen av

skepp i internationell trafik i den andra av­

talsslutande staten, får beskattas i denna a nd­

ra stat, men skatten på inkomsten i denna

andra stat nedsätts med ett belopp motsva­

rande femtio procent av skatten.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 förstås

med inkomst som förvärvas i en avtalsslu­

tande stat genom användningen av skepp i

internationell trafik i den andra avtalsslu­

tande staten, inkomst genom befordran av

passagerare, post, kreatur eller gods. som

utskeppas från denna andra stat.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta­

gande i en pool. ett gemensamt företag eller
en internationell driftsorganisation.

ARTICLE 10

Associated enterprises

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State

participates directly or indirectly in the man­

agement, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

ARTIKEL 10

Företag med intressegemenskap

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltager i ledningen eller över­

vakningen av ett företag i den andra avtals-

slutande staten eller äger del i detta företags

kapital, eller

1320

¬

background image

SFS 1983:534

(b) the same persons participate directly

or indirectly in the management, control or

capital of an enterprise of a Contracting State
and an enterprise of the other Contracting
State,

and in e ither case conditions are made or

imposed between the two enterprises, in their
commercial or financial relations, which dif­

fer from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

whieh would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but by rea­

son of those conditions, have not so accrued,

may be included in the profits of that enter­
prise and taxed a ccordingly.

2. Where a Contracting State includes in

the profits of an e nterprise of that State-and

taxes accordingly-profits on which an enter­
prise of the o ther Contracting State has been

charged to tax in that other State and the

profits so included are profits which would

have accrued to the enterprise of the first-
mentioned S tate if the conditions made be­

tween the two enterprises had been those
which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the
amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of
this C onvention and the competent authori­
ties of the Contracting States shall if neces­

sary consult each other.

b) samma personer direkt eller indirekt

deltager i ledningen eller övervakningen av

såväl ett företag i en avtalsslutande stat som
ett företag i den andra avtalsslutande staten

eller äger del i båda dessa företags kapital,
iakttages följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all in komst, som utan
sådana villkor skulle ha tillkommit det ena

företaget men som på grund av villkoren i
fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i

detta företags inkomst och beskattas i ö ver­
ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna stat,
även inräknas i inkomsten för ett företag i
den andra avtalsslutande staten och beskat­

tas i överensstämmelse därmed i denna andra

stat, samt den sålunda inräknade inkomsten
är sådan som skulle ha tillkommit företaget i
denna andra stat om de villkor som avtalats

mellan företagen hade varit sådana som

skulle ha avtalats mellan av varandra obe­

roende företag, skall den förstnämnda staten

genomföra vederbörlig justering av det skat­

tebelopp som påförts för inkomsten i d enna

stat. Vid sådan justering iakttages övriga be­
stämmelser i detta avtal och de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna

överlägger vid beho v med varandra.

ARTICLE 11

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State may be taxed

in that other S tate.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident

and according to the laws of th at State, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not ex­
ceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a com­

pany (other than a partnership) which holds

directly or indirectly at least 10 per cent of

ARTIKEL 11

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till p erson med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat. men om motta­
garen har rätt till utdelni ngen får skatten inte

överstiga:

a) 10 procent av utdelningens bruttobe­

lopp, om den som har rätt till ut delningen är

ett bolag (med undantag för handelsbolag)

som direkt eller indirekt behärskar minst 10

1.^21

¬

background image

SFS 1983:534

the capital of the company paying the divi­

dends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affe ct the taxation

of the company in res pect of the profits out of

which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining

shares, founders' shares or other rights, not

being debt-claims, participating in profits, as

well as income from other corporate rights
which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by the laws of
the State of which the company making the

distribution is a res ident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State of which the company paying
the dividends is a resident, through a perma­

nent establishment situated therein, or per­

forms in that other State independent perso­

nal services from a fixed base situated there­
in, and the holding in respect of which the

dividends are paid is effectively connected

with such permanent establishment or fixed

base. In such case the provisions of Article 7

or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the divi­

dends paid by the comp any, except insofar as

such dividends are paid to a resident of that

other State or insofar as the holding in re­
spect of which the div idends are paid is effec­

tively connected with a permanent establish­
ment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistribu­

ted profits to a tax on the co mpany's undistri­
buted profits, even if the dividends paid or

the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such

other State.

6. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1, dividends paid by a company being a

resident of Bangladesh to a company which is

a resident of Sweden shall be exempt from

Swedish tax to the extent that the dividends

would have been exempt under Swedish law
if both com panies had been Sw edish compa­

nies,

1.^22

procent av det utbetalande bolagets kapital;

b) 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning av vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier,

stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte
är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt

inkomst av andra andelar i bolag som enlig t

lagstiftningen i den stat där det utdelande bo­
laget ha r hemvist är likställd med inkomst a v

aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­
ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning samt den andel på
grund av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re­

spektive artikel 15.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i den mån utdelningen betalas till per­

son med hemvist i denna andra stat eller i den

mån den andel på grund av vilken utdeln ing­

en betalas äger verkligt samband med fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

denna andra stat, och ej heller beskatta bola­

gets icke utdelade vinst, även om utdelningen

eller den icke utdelade vinsten helt eller del­

vis utgörs av inkomst som uppkommit i den­

na andra stat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i pun kt

1 är utdelning från bolag med hemvist i Ba ng­

ladesh till bolag med hemvist i Sverige un­

dantagen från be skattning i Sverige i den må n

utdelningen skulle ha varit undantagen från

beskattning enligt svensk lagstiftning, om

båda bolagen hade varit sve nska.

¬

background image

SFS 1983:534

ARTICLE 12

Interest

1. Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­
ing State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it

arises and according to the laws of that State,

but if the recipient is t he beneficial owner of

the interest the tax so charged shall not ex­

ceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the

interest, if the interest is derived by a bank o r

any other financial institution (including an

insurance company);

(b) 15 per cent of the gross amount of the

interest in all other c ases.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graph 2,

(a) interest arising in S weden and paid to

the Government of Bangladesh or to the

Bangladesh Bank shall be exempt from Swe­

dish tax;

(b) interest arising in B angladesh and paid

to the Government of Sweden, the Central

Bank of Sweden or the National Debt Office
shall be exempt from Bangladesh tax.

The competent authorities of the Contract­

ing Sta tes may determine by mutual agree­

ment any other institution to which this para­

graph shall apply.

4. The term "interest" as used in t his Arti­

cle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the deb tor's profits, and in particular,

income from government securities and in­

come from bonds or debentures, including

premiums and prizes attaching to such secu­

rities, bonds or debentures. Penalty charges

for late payment shall not be regarded as

interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall

not apply if the beneficial owner of the inte­

rest, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

State in which the interest arises, through a

permanent establishment situated therein, or

ARTIKEL 12

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denn a stat, men om

mottagaren har rätt till räntan får skatten inte

överstiga:

a) 10 procent av räntans bruttobelopp, om

räntan uppbärs av en bank eller annat kredit­
institut (försäkringsbolag däri inbegripet);

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i öv­

riga fall.

3. Utan hinder av bestämmelserna i pun kt

2 gäller följande:

a) Ränta, som härrör från Sverige och som

betalas till Bangladeshs regering eller till

Bangladeshs bank, skall vara undantagen

från svensk skatt.

b) Ränta, som härrör från Bangladesh och

som betalas till Sveriges regering, Sveriges

riksbank eller riksgäldskontoret, skall vara

undantagen från bangladeshisk skatt.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna kan genom ömsesidig överens­

kommelse bestämma att denna punkt skall

tillämpas också beträffande annan institu­

tion.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i d enna

artikel inkomst av varje slags fordran, anting­
en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller inte och antingen den medför

rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.
Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­
papper, som utfärdats av staten, och inkomst

av obligationer eller debentures, däri inbe­
gripna agiobelopp och vinster som hänför sig

till sådana värdepapper, obligationer eller de­
bentures. Straffavgift på grund av sen betal­
ning anses inte som ränta vid tillämpningen

av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1-3 till-

lämpas inte, om den som har rätt till räntan

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten, från vilken räntan härrör, från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

1323

¬

background image

SFS 1983:534

performs in that o ther State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the debt-claim in respect of

which the interest is paid is effectively con­

nected with such permanent establishment or

fixed base. In such case the provisions of

Article 7 or Article 15, as the case may be,

shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a local authority or a resident of

that State. Where, however, the person

paying the interest, whether he is a resident

of a Contracting State or not, has in a Con­

tracting State a permanent establishment or a

fixed base in connection with which the in­

debtedness on which the interest is paid was

incurred, and such interest is borne by such

permanent establishment or fixed base, then

such interest shall be deemed to arise in the

State in which the permanent establishment

or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of s uch relation­

ship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such

case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

yrkesverksamhet i denna andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

fordran för vilken räntan betalas äger verkligt

samband med det fasta driftstället eller den

stadigvarande anordningen. I såd ant fall till -

lämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive

artikel 15.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

lokal myndighet eller person med hemvist i

denna stat. Om den person som betalar rän­
tan, antingen han har hemvist i en avtalsslu­

tande stat eller inte, i en avtalsslutande stat

har fast driftställe eller stadigvarande anord­

ning i samband varmed den skuld uppkommit
på vilken r äntan betalas, och räntan belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, anses dock räntan härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den

stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iakttagan­

de av övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTICLE 13

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be ta xed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they

arise, and according to the laws of that State,

but if the recipient is t he beneficial o wner of

the royalties the tax s o charged shall not ex­

ceed 10 per cent of the gross amount of the

royalties.

3. The term "royalties'* as used in this

Article means payments of any kind received

1324

ARTIKEL 13

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna and ra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om

mottagaren har rätt till royaltyn får skatten

inte överstiga 10 procent av roya ltyns brutto­

belopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slag av betalning som mottages

¬

background image

SFS 1983:534

as a consideration for the use of, or the right

to use, any copyright of literary, artistic or

scientific work including cinematograph films
or tapes for radio or television broadcasting,

any patent, trade mark, design or model,

plan, secret formula or process, or for the use

of, or the right to use, industrial, commercial,

or scientific equipment, or for information
concerning industrial, commercial or scien­

tific experience but does not include any pay­

ments in r espect of the operation of mineral

deposits, sources and other natural re­
sources.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the benficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the royalties arise,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in tha t other State inde­
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in
respect of which the royalties are paid is ef­

fectively connected with such permanent es­

tablishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 15, as the

case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a local authority or a resident of

that State. Where, however, the person
paying the royalties, whether he is a resident

of a Contracting State or not, has in a Con­

tracting State a permanent establishment or a

fixed base in co nnection with which the lia­

bility to pay the royalties was incurred, and

such royalties are borne by such permanent
establishment or fixed base, then such royal­
ties shall be deemed to arise in the State in

which the permanent establishment or fixed
base is situated.

6. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which they are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this

Anicle shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the

såsom ersättning för nyttjandet av eller för

rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,

konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri in­
begripna biograffilm och band för radio- eller

televisionsutsändningar, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hemligt recept

eller hemlig tillverkningsmetod samt för nytt­

jandet av eller för rätten att nyttja industriell,

kommersiell eller vetenskaplig utrustning el­

ler för upplysning om erfarenhetsrön av indu­

striell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

Betalning på grund av utnyttjandet av mine­

ralförekomst, källa eller annan naturtillgång

inbegrips ej i uttrycket "royalty".

4. Bestämmelserna i punk terna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till royaltyn
har hemvist i e n avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten, från vilken royaltyn härrör, från där be­
läget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i de nna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom för vilken royaltyn
betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anordning­
en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 15.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är staten själv, lo­

kal myndighet eller person med hemvist i

denna stat. Om den person som betalar royal­

tyn, antingen han har hemvist i en avtalsslu­

tande stat eller ej, i en avtalsslutande stat har
fast driftställe eller stadigvarande anordning i
samband varmed skyldigheten att betala

royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, anses dock royaltyn härröra
från den avtalsslutande stat där det fasta

driftstället eller den stadigvarande anordning­

en finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel­

serna i denna artikel endast på sistnämnda

belopp. I sada nt fall be skattas överskjutande

1325

¬

background image

SFS 1983:534

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this

Convention.

belopp enligt lagstiftningen i v ardera avtals­

slutande staten med iakttagande av övriga

bestämmelser i detta a vtal.

ARTICLE 14

Capital gains

1. Capital gains derived by a resident of a

Contracting State from the alienation of im­

movable property referred to in Arti cle 6 and

situated in the other Contracting State, or
from the alienation of shares in a company

the assets of which consist principally of such

property, may be taxed in that other State.

2. Capital gains from the alienation of mov­

able property forming part of the business

property of a permanent establishment which

an enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­
erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­
ing independ ent personal services, including
such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such a fixed base,

may be taxed in that other State.

3. Capital gains derived by an enterprise of

a Contracting State from the alienation of
ships or aircraft operated in international

traffic or movable property pertaining to the

operation of such ships of aircraft shall be

taxable only in that State.

With respect to gains derived by the Swed­

ish, Danish and Norwegian air transport con­

sortium Scandinavian Airlines System

(SAS), the provisions of t his paragraph shall

apply only to such proportion of the gains as
corresponds to the participation held in that

consortium by AB A erotransport (ABA), the

Swedish partner of Scandinavian Airlines

System (SAS).

4. Capital gains from the alienation of any

propeny other than that referred to in para­

graphs !, 2 and 3 shall be ta xable only in the

Contracting State of which the alienator is a

resident.

ARTIKEL 14

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses

i artikel 6 och som är belägen i den andra

avtalsslutande staten eller på grund av över­

låtelse av aktier i ett bolag, vars huvudsakliga
tillgångar utgörs av sådan fast egendom, får

beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgång­
arna i fast driftställe, vilket ett företag i en

avtalsslutande stat har i den a ndra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom hänförlig

till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalssl utande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat. Detsamma gäller vinst på

grund av överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med överlåtelse av

hela företaget) eller av sådan stadigvarande

anordning.

3. Vinst, som ett företag i en avtalsslutande

stat förvärvar på grund av överlåtelse av far­
tyg eller luftfanyg som används i internatio­

nell trafik eller lös egend om, som är hänförlig

till användn ingen av sådana fartyg eller luft­

fartyg, beskattas endast i denna st at.

Beträffande vinst som förvärvas av det

svenska, danska och norska luftfartskonsor­

tiet Scandinavian Airlines System (SAS) till-
lämpas bestämmelserna i denna punkt endas t

i fråga om den del av vinsten som motsvarar

den andel i kon sortiet vilken innehas av AB

Aerotransport (ABA), den svenske delägaren
i Scandinavian Airlines System (SAS),

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1,2

och 3 beskattas endast i den avtalsslutande

stat där överlåtaren har hemvist.

1326

/

¬

background image

SFS 1983:534

ARTICLE 15

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of professional ser­

vices or other activities of an independent

character shall be taxable only in that State.

However, such income may be taxed in the

other Contracting State if:

(a) he has a fixed base regularly available

to him in the other Contracting State for the

purposes of performing his activities; in th at

case, only so much of the income as is at­

tributable to that fixed base may be taxed in
that other Contracting State; or

(b) he is present in the other Contracting

State for a period or periods exceeding in t he

aggregate 120 days in the fiscal year con­
cerned of that State.

2. The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, lit­
erary, artistic, educational or teaching ac­

tivities as well a s the independent activities
of physicians, lawyers, engineers, architects,
dentists and accountants.

ARTIKEL 15

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke'eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i de nna stat. Sådan in­

komst får emellertid beskattas i den andra

avtalsslutande staten, om:

a) inkomsttagaren i de nna stat har stadig­

varande anordning, som regelmässigt står till
hans förfogande för att utöva verksamheten; i

sådant fall får endast så stor del av inkomsten
som är hänförlig till denna anordning beskat­
tas i denna andra avtalsslutande stat, eller

b) inkomsttagaren vistas i den na andra stat

under tidrymd eller tidrymder, som samman­
lagt uppgår till mer än 120 dagar under denna
stats ifrågavarande beskattningsår.

2, Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt sådan själv­

ständig verksamhet som läkare, advokat, in­

genjör, arkitekt, tandläkare och revisor ut­

övar.

ARTICLE 16
Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Artides 17,

19, 20 and 21, salaries, wages and other simi­

lar remuneration derived by a resident of a
Contracting State in respect of an employ­

ment shall be taxable only in that State unless
the employment is exercised in the other

Contracting State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is derived

therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1, remuneration derived by a resident

of a Contracting State in respect of an em­

ployment e xercised in the other Contracting

State shall be taxable only in the first-men­
tioned State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days in the fiscal year con­

cerned of that State; and

(b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not a resident of
the other State: and

ARTIKEL 16

Enskild tjänst

1. Om in te bestämmelserna i artik larna 17,

19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas
löner och andra liknande ersättningar, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär på grund av anställning, endast i den­
na stat, såvida inte arbetet utförs i den a ndra

avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i

denna andra stat, får ersättning som uppbärs

för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i p unkt

1 beska ttas ersättning, som person med hem ­
vist i en av talsslutande stat uppbär för arbete

som utförs i den an dra avtalsslutande staten,

endast i den fö rstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den a ndra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt
inte överstiger 183 dagar under denna stats

ifrågavarande beskattningsår, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i de nna andra stat eller för

sådan arbetsgivares räkning, samt

1327

¬

background image

SFS 1983:534

(c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which

the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traf­

fic, may be taxed in the Contracting State of
which the enterprise is a resident.

Where a resident of Sweden derives re­

muneration in respect of employment exer­

cised aboard an aircraft operated in interna­

tional traffic by the Swedish, Danish and

Norwegian air transport consortium Scandi­

navian Airlines System (SAS), such remuner­

ation shall be taxable only in Sw eden.

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i denna andra stat.

3. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denn a artikel får ersättning för arbete,

som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i

internationell trafik, beskattas i den avtals­

slutande stat där företaget har hemvist.

Om person med hemvist i Sverige uppbär

inkomst av arbete, vilket utförs ombord på

luftfartyg som används i internati onell trafik

av det svenska, danska och norska luftfarts-

konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS), beskattas inkomsten endast i S verige.

ARTICLE 17
Directors' fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State

in his cap acity as a member of the board of

directors of a company which is a resident of

the other Contracting State may be taxed in
that other State.

ARTIKEL 17
Styrelsearvoden

Styrelsearvoden och andra liknande ersätt­

ningar, som person med hemvist i en avtals­

slutande stat uppbär i egensk ap av medlem i
styrelse eller annat liknande organ i bolag

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, får beskattas i denna an dra stat.

ARTICLE 18

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti­

cles 15 and 16, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such
as a theatre, motion picture, radio or televi­

sion artiste, or a musician, or as an athlete,

from his personal activities as such exercised

in the other Contracting State, may be taxed

in that other State, provided that such in­

come shall be exempt from tax in that other

State if the visit of the entertainer or athlete

to that State falls within the scope of a cultu r­

al or sports exchange programme agreed to

by both Con tracting States.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an
athlete in his capa city as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­
standing the provisions of Articles 7, 15 and
16, be taxed in the Cont racting State in which

the activities of the entertainer or athlete are

exercised.

ARTIKEL 18

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i art ik­

larna 15 och 16 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom sin personliga verksamhet i d en andra
avtalsslutande staten i egenskap av arti st, så­
som teater- eller filmskådespelare, radio-

eller televisionsartist eller musiker eller av
idrottsman, beskattas i denna a ndra stat. Så­
dan inkomst undantas emellertid från skatt i

denna andra stat om artistens eller idrotts­

mannens besök sker inom ramen för ett pro­

gram om kultur- eller idrottsutbyte, som

överenskommits mellan de avtalsslutande

staterna.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7, 15 och 16, besk attas i den

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

1328

¬

background image

SFS 1983:534

ARTICLE 19

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of

Article 20, pensions and other similar remu­
neration paid to a resident of a Contracting

State shall be taxable only in that State.

ARTIKEL 19

Pensioner

Om inte bestämmelserna i artikel 20 punkt

2 föranleder annat, beskattas pensioner och

andra liknande ersättningar, som betalas till

person med hemvist i en avtalsslutande stat,

endast i denna stat.

ARTICLE 20

Government service

1. (a) Remuneration, other than a pen­

sion, paid by a Contracting State or a local
authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or authority
shall be taxable only in t hat State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in th e other Contracting State if
the services are rendered in that State and the
individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering

the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a local
authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or authority
shall be taxable o nly in that State.

(b) However, such pension shall be tax­

able only in that other Contracting State if the
individual is a resident of, and a national of,

that State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 19

shall apply to remuneration and pensions in

respect of services rendered in connection
with a business carried on by a Contracting

State or a local authority thereof.

ARTIKEL 20

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat
eller dess lokala myndigheter till fysis k per­

son på grund av arbete som utförs i denna
stats eller dess lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om
arbetet utförs i denna stat och personen i
fråga har hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat; eller

2) inte fick hemvist i de nna stat uteslu­

tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat

eller dess lokala myndigheter till fysisk per­
son på grund av arbete som utförts i denna
stats eller dess lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten om per­
sonen i fråga har hemvist och är medborgare i

denna stat.

3. Bestämmelserna i art iklarna 16, 17 och

19 ti llämpas på ersättning och pension som
betalas på grund av arbete som utförts i sam­
band med rörelse som bedrivs av en avtals­
slutande stat eller dess lokala myndigheter.

ARTICLE 21

Teachers, students and trainees

1. A professor or teacher who temporarily

visits a Contracting State for a period not

exceeding two years for the purpose of teach­
ing at a university, college, school or other

educational institution, and who is, or imme­
diately before such visit was, a resident of the

other Contracting State shall be exempt from

tax in the first-mentioned Contracting State

84-SFS 1983

ARTIKEL 21
Lärare, studerande och praktikanter

1. En professor eller lärare, som vistas till­

fälligt i en avtalsslutande stat under en tid­

rymd ej överstigande två år i syfte att bedriva

undervisning vid un iversitet, högskola, skola

eller annan undervisningsanstalt och som

har, eller omedelbart före vistelsen hade

hemvist i den a ndra avtalsslutande staten, är
befriad från skatt i den förstnämnda avtals-

1329

¬

background image

SFS 1983:534

in respect of remuneration for such teaching,

provided that he is subject to tax on that

remuneration in the other Contracting State.

2. An individual who was a resident of a

Contracting State immediately before a visit

to the other Contracting State and who is

temporarily present in that other State solely:

(a) as a student at a university, college,

school or other similar educational institution

in that o ther State;

(b) as a business apprentice or trainee; or
(c) as a recipient of a grant, allowance or

award from a scientific, educational, reli­

gious or charitable organization or under a

technical assistance programme entered into

by the Government of a C ontracting State,

shall be exempt from tax in that o ther State

in respect of;

(i) remittances from abroad for the pur­

poses of his maintenance, education, train­
ing or practice;

(ii) remuneration for personal services

performed in that o ther State, provided the

remuneration does not exceed Twelve

Thousand Swedish Kronor or its equiv­
alent in Bangladesh Takas for any taxable

year; and

(iii) the amount of such grant, allowance

or award.

The benefits under sub-paragraph (ii)

above shall extend only for such period of

time as may be reasonably or customarily

required to complete the education, training

or practice undertaken but shall in no event

exceed a period of five consecutive years.

slutande staten på ersättning för sådan under­

visning, under förutsättning att han är skatt­

skyldig för ersättningen i den andra avtalsslu­

tande staten.

2. Fysisk person, som hade hemvist i en

avtalsslutande stat omedelbart före vistelse i

den andra avtalsslutande staten och som till­

fälligt vistas i denna andra stat uteslutande

såsom

a) studerande vid universitet, högskola,

skola eller annan liknande undervisningsan­

stalt i denna an dra stat,

b) affärs- eller hantverkspraktikant, eller

c) mottagare av stipendium, anslag eller

annat penningunderstöd från stiftelse eller in­

rättning med uppgif t att främja vetenskapligt,

uppfostrande, religiöst eller välgörande ända­
mål eller inom ramen för ett tekniskt bi­

ståndsprogram som upprättats av regeringen

i en avtal sslutande stat,

är befriad från skatt i denna an dra stat för;

1) belopp, som betalas till honom från

utlandet för hans uppehälle, undervisning,

utbildning eller praktik;

2) inkomst av arbete som utförs i den na

andra stat. om inkomsten inte under något

beskattningsår

överstiger

tolvtusen

svenska kronor eller moivärdet i banglade-

shiska takas; samt

3) sådant stipendium, anslag eller pen­

ningunderstöd.

Skattebefrielse enligt punkt 2) ovan

medges endast för den tid som skäligen eller

vanligtvis erfordras för att fullborda stu­

dierna, utbildningen eller praktiken i fråga ,

men f år inte i något fall avse längre tidry md

än fem på varandra följande år.

ARTICLE 22

Other income

1. Items of in come of a resident of a Con­

tracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Conven­
tion shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph I, items of income of a resident of a
Contracting State not dealt with in the fore­

going Articles of t his Convention and arising

in the other Contracting State may be taxed

in that other State.
1330

ARTIKEL 22
Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregåend e artiklar av detta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett var­
ifrån inkomsten härrör.

2. Inkomst vilken inte behandlas i för egå­

ende artiklar av detta avtal, som person med

hemvist i en avtalssluta nde stat förvärvar och

som härrör från den andra avtalsslutandc sta­

ten, får, utan hinder av bestämmelserna i

punkt I, beskattas i denna andra stat.

¬

background image

SFS 1983:534

ARTICLE 23
Elimination of double taxation

1. Subject to the provisions of the law of

Bangladesh regarding the allowance as a

credit against Bangladesh tax of tax payable

in a territory outside Bangladesh, tax payable
under the laws of Sweden and in accordance

with this Convention on income, profits or

gains from sources within Sweden shall be

allowed as a credit against any Bangladesh

tax computed in re spect of the same income,
profits or gains by reference to which the

Swedish tax is computed.

2. Subject to the provisions of paragraph 3

of this Article and of paragraph 6 of Article

11, where a resident of Sweden derives in­
come which, in accordance with the provi­
sions of this Convention may be taxed in

Bangladesh, Sweden shall allow as a deduc­
tion from the tax on the income of that per­

son, an amount equal to the Bangladesh tax

payable in respect of that income. The deduc­
tion shall not, however, exceed that part of

the Swedish tax as computed before the de­

duction is given, which is attributable to the

income which may be taxed in Ban gladesh.

3. Where a resident of a Contracting State

derives income which, in accordance with

the provisions of this Convention, shall be

taxable only in the other Contracting State,
the first-mentioned State may include this in­

come in the tax base but shall allow as a

deduction from the tax that part of the tax

which is attributable to the income derived

from the other Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 2, the

term " the Bangladesh tax payable" shall be

deemed to include the amount of Bangladesh
tax which would have been payable if the

Bangladesh tax had not been exempted or

reduced in accordance with the following

provisions of B angladesh law:

(a) clause (xiii) of sub-section (3) of sec­

tion 4 of the Bangladesh Income-tax Act;

clause (viia) of sub-section (2) of section 10

of the said Act;

sub-sections (2A), (2B), (2C) and (2D) of

section 14A of th e said Act;

paragraphs (c), (e), (f), (g) and (h) of Notifi­

cation number S.R.0.417A-L/76 dated 29

November 1976; and

paragraphs (a), (b), and (d), of the said

Notification so far as the exemption or relief

ARTIKEL 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. I enlighet med bestämmelserna i lag­

stiftningen i Bangladesh i fråga om avräk ning

från bangladeshisk skatt av skatt som betalas

i anna t land än Bangladesh, skall skatt, som

enligt svensk lagstiftning och i öve rensstäm­

melse med d etta avtal betalas på in komst el­
ler vinst från källa i S verige, avräknas mot
varje bangladeshisk skatt som beräknats på

samma inkomst eller vinst som den svenska
skatten.

2. I fall då person med hemvist i Sv erige

förvärvar inkomst som enligt bestämmelser­

na i detta avtal får beskattas i Bangladesh

skall Sverige, såvida inte bestämmelserna i

punkt 3 i denn a artikel och artikel 11 punkt 6

föranleder annat, från vederbörande persons
inkomstskatt avräkna ett belopp motsvaran­
de den skatt som betalas i Bangladesh på

inkomsten. Avräkningsbeloppet skall emel­
lertid inte överstiga beloppet av den del av

den svenska skatten, beräknad utan sådan

avräkning, som belöper på den inkomst som
får beskattas i Bang ladesh.

3. I fall då person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar inkomst som en­
ligt bestämmelserna i detta avtal beskattas

endast i den andra avtalsslutande staten, får
den förstnämnda avtalsslutande staten in­

räkna inkomsten i beskattningsunderlaget

men skall nedsätta skatten med den del av

skatten som belöper på den inkomst som för­

värvats från den andra avtalsslutande staten.

4. Vid tillämpningen av bestämmelserna i

punkt 2 skall "skatt som betalas i Bangla­

desh" anses innefatta sådan bangladeshisk
skatt som skulle ha erlagts om inte befrielse
från eller nedsättning av bangladeshisk skatt

hade meddelats enligt någon av följande be­

stämmelser i Banglades hs lagstiftning:

a) Avdelning 4 punkt 3 XIII) i Bang ladeshs

inkomstskattelag;

avdelning 10 punkt 2 VII a) samma lag;

avdelning 14 A punkterna 2A), 2B), 2C)

och 2D) samma lag;

punkterna c), e). O, g), och h) i kungöre lse

nr S.R.0.417A-L/76 den 29 november 1976;

samt

punkterna a), b) och d) samma kungörelse i

den mån skattebefrielsen eller skattenedsätt-

1331

¬

background image

SFS 1983:534

relates to loans made with a view to promot­

ing economic development in Bang ladesh;

so far as they were in force on. and have

not been modified since, the date of signature

of this Convention, or have been modified

only in minor respects so as not to affect their
general character; or

(b) under any other provision which may

subsequently be made gr anting an exemption

or reduction of tax which is agreed by the
competent authorities of the Contracting
States to be of a substantially similar char­

acter, if it has not been modified thereafter or

has been modified only in minor respects so

as not to affect its general character.

The provisions of this paragraph shall ap­

ply for the first ten years for which this Con­

vention is effective. The competent authori­

ties shall consult each other in order to deter­

mine whether such period shall be extended.

ningen hänför sig till lån utgivna i syfte att

främja ekonomisk utveckling i Bangladesh;

i samtliga fall i den utsträckning som be­

stämmelserna var i kraft vid tidpunkten för

undertecknandet av detta avtal, under förut­

sättning att bestämmelserna därefter inte

ändrats eller ändrats endast i mindre betydel­

sefulla hänseenden utan att deras allmänna

innebörd påverkas;

b) andra bestämmelser om skattebefrielse

eller skattenedsättning som framdeles kan

komma att införas och som enligt överens­
kommelse mellan de avtalsslutande staternas

behöriga myndigheter är av i huvudsak sam­
ma sla g, såvida dessa bestämmelser därefter

inte ändrats eller ändrats endast i mindre be ­
tydelsefulla hänseenden utan att deras all­

männa innebörd påverkas.

Bestämmelserna i denna punkt gäller de

första tio åren under vilka detta avtal tilläm­

pas. De behöriga myndigheterna skall över­
lägga med varan dra för att bestämma om den­
na tidrymd skall utsträckas.

ARTICLE 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provision shall, notwith­

standing the provisions of Article I, also ap­

ply to persons who are not residents of one or

both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same ac­

tivities.

3. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly o r partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require­

ment connected therewith which is other or

ARTIKEL 24
Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat

skall inte i den andra a vtalsslutande staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden
är eller kan bli u nderkastad. Utan hinder av

bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna

bestämmelse även på person som inte har
hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtals slutande stat har i den and­

ra a vtalsslutande staten, skall i denna andra

stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt­

ningen av företag i denna andra stat, som

bedriver verksamhet av samma slag.

3. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

1332

¬

background image

SFS 1983:534

more burdensome than the taxation and con­

nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

may be su bjected.

4. Nothing contained in paragraphs I. 2

and 3 of this Article shall be construed as;

(a) obliging a C ontracting State to grant to

residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions
which it gra nts to its own residents; and

(b) affecting any provisions of the tax laws

of the respective Contracting States regard­

ing the imposition of lax on non-resident per­
sons as such.

5. The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,

apply to t axes of every kind and description.

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som annat liknande

företag i den förstnämnda staten är eller kan

bli und erkastat.

4. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 i

denna artikel anses inte

a) medföra skyldighet för en avtalsslu­

tande stat att medge person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten sådant per­

sonligt avdrag vid b eskattningen, sådan skat­

tebefrielse eller sådan skattenedsättning, som

medges person med hemvist i de n egna sta­

ten, eller

b) beröra tillämpningen av de bestämmel­

ser i respektive avtalsslutande stats skatte­

lagstiftning som rör skattskyldighet för per­
son som inte har hemvist i denn a stat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artike l

2 tillämpas bestämmelserna i förev arande ar­

tikel på skatter av varje slag och beskaffen­

het.

ARTICLE 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will r esult for him in taxation not in

accordance with the provisions of this Con­

vention. he may, irrespective of the remedies

provided by the dom estic law of those States,
present his case to the competent authority of
the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his case comes under paragraph 1

of Article 24, to that of the Contracting State
of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation
not in acc ordance with the provisions of the

Convention.

2. The competent authority shall en­

deavour, if the objection appears to it to be
justified and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent au­

thority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is
not in a ccordance with the Convention. Any

agreement reached shall be implemented

notwithstanding any time limit in the do­

mestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

ARTIKEL 25
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. I fall då en person gör gällande att en

avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande

staterna vidtagit åtgärder som för honom

medför eller kommer att medföra beskattning

som strider mot bestämmelserna i dett a avtal,

kan han - utan att detta påverkar hans rätt

att använda sig av de rättsmedel som finns i
dessa staters interna rättsordning - framläg­
ga saken för den behöriga myndigheten i den
avtalsslutande stat där han har hemvist eller,

om fråga är om tillämpning av artikel 24

punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är

medborgare. Saken skall framläggas inom tre

år från den tidpunkt då personen i fråga fick

vetskap om den åtgärd som strider mot be­

stämmelserna i avtal et.

2. Om denna behöriga myndighet finner

invändningen grundad men inte själv kan få
till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten i syfte att undvika beskattning som strider
mot avtalet. Överenskommelse som träffats

genomförs utan hinder av tidsgränser i de

avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De be höriga myndigheterna i de a vtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig

1333

¬

background image

SFS 1983:534

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double taxa­
tion in cases not provided for in the Conven­
tion.

4. The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of applying the

provisions of this Convention.

överenskommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De
kan även överlägga i syf te att undanröja dub­
belbeskattning i fall som inte omfattas av av­
talet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i dire kt förbindel­
se med varandra i syfte att tillämpa bestäm­

melserna i av talet.

ARTICLE 26

Exchan/^e of information

1. The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the

provisions of this Convention or of the do­
mestic laws of the Contracting States con­

cerning taxes covered by the Convention in­
sofar as the taxation thereunder is not con­

trary to the Convention. The exchange of

information is not restricted by Article 1.

Any information received by a Contracting

State shall be treated as secret in the same

manner as information obtained under the

domestic laws of the State and shall be dis­
closed only to persons or authorities (includ­
ing courts and administrative bodies) in­

volved in t he assessment or collection of, the

enforcement or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in relation to,
the taxes covered by the Convention. Such

persons or authorities shall use the informa­
tion only for such purposes. They may dis­

close the information in p ublic court proceed­
ings or injudicial decisions.

2. In no case shall the provisions of para­

graph I be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and the administrative
practice of that or of the other Contracting

State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the
other Contracting State;

(c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre
public).

1334

ARTIKEL 26

Utbyte av npplysninf>ar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa be­

stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu­

tande staternas interna lagstiftning i fråga om

skatter som omfattas av avtalet, i den mån

beskattningen på grund av denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys­
ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­
ningar som en avtalsslutande stat mottagit

skall behandlas såsom hemliga på samma sätt
som upplysningar, som erhållits enligt den
interna lagstiftningen i de nna stat och får yp­

pas endast för personer eller myndigheter

(däri inbegripna domstolar och förvaltnings­
organ) som fastställer, uppbär eller indriver
de skatter som omfattas av avtalet eller hand­
lägger åtal eller besvär i fråg a om dessa skat­

ter. Dessa personer eller myndigheter skall

använda upplysningarna endast för sådana
ändamål. De far yppa upplysningarna vid of­
fentlig rättegång eller i do mstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidtaga förvaltningsåtgärder som av­

viker från lagstiftning och administrativ prax­
is i den na stat eller i den andra avtalsslutande

staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftningen eller sedvanlig admi­
nistrativ praxis i d enna stat eller i de n andra

avtalssluiande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

¬

background image

SFS 1983:534

ARTICLE 27

Diplomatic apents and consular officers

Nothing in this Convention shall alTect the

fiscal privileges of d iplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of spe­

cial agreements.

ARTIKEL 27

Diplomatiska företrädare och konsulära
tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier i bes kattningshänseende, som en­

ligt folkrättens allmänna regler eller bestäm­

melser i särskilda ö verenskommelser tillkom­

mer diplomatiska företrädare eller konsulära

tjänstemän.

ARTICLE 28

Entry into force

1. This Convention shall be ratified and

the instruments of ratification shall be ex­

changed at Stockholm as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force

upon the exchange of the instruments of rati­

fication and its provisions shall have efTect:

(a) in Bangladesh, for any year of assess­

ment beginning on or after the first day of

July in the calendar year next following that

in which the e xchange of instruments of rati­
fication takes place; and

(b) in Sweden.

(i) in respect of dividends payable on or

after the first day of J anuary in the calen­
dar year next following that in which the
exchange of instruments of ratification

takes place; and

(ii) in respect of other income derived on

or after the first day of January in the cal­
endar year next following that in which t he
exchange of instruments of ratification

takes place.

ARTIKEL 28

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika­

tionshandlingarna skall utväxlas i Stockho lm

snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen

av ratifikationshandlingarna och dess be­

stämmelser tillämpas:

a) i Bangladesh: beträffande taxeringsår

som börjar den 1 juli kalenderåret närmast
efter det då ratifikationshandlingarna utväx­

las eller senare; och

b) i Sverige:

1) beträffande utdelning som blivit

tillgänglig för lyftning den 1 januari kalen­

deråret närmast efter det då ratifikations­

handlingarna utväxlas eller senare; samt

2) beträffande andra inkomster vilka

förvärvas den 1 januari kalenderåret när­

mast efter det då ratifikationshandlingarna

utväxlas eller senare.

ARTICLE 29

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the Conven­
tion, through diplomatic channels, by giving

notice of termination at least six months be­

fore the end of any calendar year after the

year 1986. In such event, the Convention

shall cease to have effect:

(a) in Bangladesh, for any year of assess­

ment beginning on or after the first day of

July in the calendar year next following that

in which the notice of termination is given;
and

ARTIKEL 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till d ess det upp-

sägs av en avtalsslutande stat. Vardera av­

talsslutande staten kan på diplomatisk väg
uppsäga avtalet genom underrättelse härom

minst sex månader före utgången av ett ka­

lenderår efter år 1986. I händelse av sådan

uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) i Bangladesh: beträffande taxeringsår

som börjar den I juli kalenderåret närmast
efter det då sådan underrättelse skedde eller

senare; och

1335

¬

background image

SFS 1983:534

(b) in Sweden,

(i) in respect of dividends payable on or

after the first day of January in th e calen­

dar year following that in which the notice
of termination is given; and

(ii) in respect of other income derived on

or after the first day of January in th e cal­

endar year next following that in which the

notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned,
duly authorised thereto by their respective

Governments, have signed this Convention.

DONE in dupl icate at Dacca this 3rd day of
May 1982 in the English language.

For the Government of the Kingdom of Swe­

den

Peder Hammarskjöld

For the Government of the People's Republic

of Bangladesh

A. K. Azizid Huq

b) i Sverige:

1) beträffande utdelning som blivit till­

gänglig för lyftning den 1 januari kalender­

året närmast efter det då sådan underrät­

telse skedde eller senare; samt

2) beträffa nde andra inkomster, vilka

förvärvas den 1 januari kalenderåret när­

mast efter det då sådan underrättelse

skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av sina re­

spektive regeringar, undertecknat detta av­

tal.

Som skedde i Dacca den 3 maj 1982 i två

exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Peder Hammarskjöld

För Folkrepubliken Bangladeshs regering

A. K. Azizal Huq

1336

¬

background image

SFS 1983:534

Protocol

At the time of signing the Convention be­

tween the Government of the People's Re­

public of Bangl adesh and the Government of

the Kingdom of Swe den for the avoidance of

double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes on income, the

undersigned have agreed that the following
provision shall form an integral part of the
Convention.

ARTICLE 5

In respect of sub-paragraph (c) of para­

graph 5 of Article 5 of the Convention, it is

understood that the following interpretation

is to be given to the expression "almost
wholly".

Where a person has been habitually secur­

ing orders in the way mentioned in sub-para­

graph (c) of paragraph 5 of Article 5 of the
Convention, he shall be considered to have

secured orders almost wholly for the enter­

prise or enterprises in question if 75 per cent

or more of his commissions received are at­

tributable to orders secured for such enter-

prise'or enterprises, or if 75 per cent or more

of the gross amount of the total contract sums
of all orders secured are attributable to or­
ders secured for the enterprise or enterprises
in question.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned,

duly authorised thereto by their respective
Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Dacca this 3rd day of

May 1982 in the English language.

For the Government of the Kingdom of Swe­

den

Peder Hammarskjöld

For the Government of the People's Republic

of Bangladesh

A. K. Azizul Huq

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan

Konungariket Sveriges regering och Folkre­

publiken Bangladeshs regering för undvi­

kande av dubbelbeskattning och förhind­

rande av skatteflykt beträffande inkomst­

skatter har undertecknade kommit överens

om att följande bestämmelse skall utgöra en

integrerande del av avtalet.

ARTIKEL 5

Parterna är införstådda med att uttrycket

"nästan uteslutande" i artik el 5 punkt 5 c) i

avtalet skall tolkas på följande sätt.

När en person regelbundet har införskaffat

order på sätt som anges i artikel 5 punkt 5 c) i
avtalet skall han anses ha införskaffat order

nästan uteslutande för företaget eller företa­

gen i fråga, om 75 procent eller mer av de

uppburna provisionerna är hänförliga till or ­

der som införskaffats för företaget eller före­

tagen eller om 75 procent eller mer av bruttot

av den sammanlagda totala kontraktssum­

man är hänförlig till o rder som införskaffats

för företaget eller företagen i fråga.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av sina re­
spektive regeringar, undertecknat detta pro­

tokoll.

Som skedde i Dacca den 3 maj 1982 i två

exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Peder Hammarskjöld

För Folkrepubliken Bangladeshs regering

A. K. Azizid Huq

1337

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.