SFS 2007:1417 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 2007:1417 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
071417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om stat-

lig fastighetsskatt

2

dels

att 2 a och 3 a §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1�3 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som

framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som små-
husenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruks-
enhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen be-
tecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt undantas
fastighet som året före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt fastighets-
taxeringslagen (1979:1152).

2 §

4

Skattskyldig till fastighetsskatt är den som vid ingången av kalender-

året är ägare till fastigheten eller enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som ägare.

Fastighetsskatt beräknas för kalenderår på grundval av det taxeringsvärde

som gäller under kalenderåret.

3 §

5

Fastighetsskatten utgör

a) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet till den del det avser värderingsen-

het för småhus som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande
tomtmark, värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd eller som hör till
småhus som inte ingår i samma taxeringsenhet,

bostadsbyggnadsvärdet avseende värderingsenhet för småhus som är un-

der uppförande på lantbruksenhet, tomtmarksvärdet avseende värde-
ringsenhet för tillhörande tomtmark, tomtmarksvärdet avseende tomtmark

1

Prop. 2007/08:11 och 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90.

2

Senaste lydelse av

2 a § 2003:1203
3 a § 2003:1203.

3

Senaste lydelse 1999:1254. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1996:1402. �ndringen innebär bl.a. att andra, tredje och femte

styckena upphävs.

5

Senaste lydelse 2006:1353. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2007:1417

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1417

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

avsedd för småhus på lantbruksenhet som är obebyggd eller som hör till
småhus som inte ingår i samma taxeringsenhet,

b) 0,4 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för bostäder som är under uppförande, värderingsenhet för tillhörande
tomtmark, värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obe-
byggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet samt
annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med un-

dantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vat-
tenkraftverk eller av taxeringsenhet med vindkraftverk,

e) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxe-

ringsenhet med vattenkraftverk,

f) 0,2 procent av:
taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxe-

ringsenhet med vindkraftverk.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns en eller flera värde-

ringsenheter för småhus som är uppförda och en eller flera värderingsenhe-
ter för småhus som är under uppförande ska tomtmarken anses höra till det
eller de småhus som är uppförda.

För fastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska

fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan som
avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag räknas in i underlaget för fastig-
hetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Om fastighetsskatt och fastighetsavgift ska beräknas för skilda delar av

fastigheten ska underlaget för beräkningen av fastighetsskatten utgöras av
den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Att skillnaden mellan den fastighetsskatt som i första stycket d föreskrivs

för elproduktionsenhet och den fastighetsskatt som enligt första stycket f fö-
reskrivs för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med
vindkraftverk kan utgöra stöd av mindre betydelse framgår av kommissio-
nens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången

vid 2009 års taxering.

2. �ldre bestämmelser tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.