SFS 1986:1246

861246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1246 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring t l agen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt;

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 198 6.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

3

Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 2,5 procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas

enligt 24 § 1 mom. kommunalskattelagen (19 28: 370) och fastigheten utgör

hyreshusenhet,

b) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten

beräknas enligt 24 § 1 mom. kommunalskattelagen och fastigheten utgör
småhusenhet,

c) 1,4 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastighe­

ten beräknas enligt 24 § 2 m om. kommunalskattelagen,

' Prop. 1986/87:45 och 48, SkU 16 , rskr. 94,

2222

' Senaste lydelse 1984: 1078.

¬

background image

d) 1,4 procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten beräknas

SFS 1986:1246

enligt 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och fastigheten

utgör hyreshusenhet,

e) 1,4 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastighe­

ten beräknas enligt 2 § 7 mom. lage n om statlig inkomstskatt och fastighe­
ten utgör småhusenhet,

f) 2,5 procent av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarksvärde avseende

hyreshus på lantbruksenhet,

g) 2 procent av en tredjedel av bostadsbyggnadsvärde och tomtmarks­

värde avseende småhus på lantbruksenhet,

h) 2,5 procent av taxeringsvärdet om hyreshusenhet enligt 4 kap. 11 §

andra stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha beskattnings­

naturen jordbruksfastighet,

i) 2 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet om småhusenhet enligt 4

kap. 11 § andra stycket fastighetstaxeringslagen skall ha beskattningsna­
turen jordbruksfastighet,

j) 2,5 procent av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten utgör intäkt av

rörelse enligt kommunalskattelagen och fastigheten utgör hyreshusenhet,

k) 2 procent av en t redjedel av taxeringsvärdet om intäkt av fastigheten

utgör intäkt av rörelse enligt kommunalskatte lagen och fastigheten utgör

småhusenhet.

Till den del taxeringsvärdet av en fastighet, som ägs av sådan inländsk

eller utländsk livförsäkringsanstalt som avses i 2 § 6 mom. lagen om statlig
inkomstskatt, belöper på verksamhet avseende sådana pensionsförsäk­
ringar eller avgångsbidragsförsäkringar som nämns i 2 § 6 mom. tredje

stycket samma lag, skall dock procenttalet, i stället för vad som därom
föreskrivs i första stycket j eller k, utgöra 1,4.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

�r den skattskyldige frikallad från skattskyldighet för inkomst av fas­

tigheten, beräknas fastighetsskatten som om sådan befrielse inte hade

förelegat.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

2. De nya bestämmelserna i 3 § f örsta stycket tillämpas första gången

vid 1988 års taxering. �ldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga

om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdan­

det.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bodil Hulgaard
(Finansdepartementet)

2223

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.