SFS 1990:394

900394.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:394

om ändring i lagen (1984:1052) om statlig

Utkom från tryck et

fastighetsskatt;

'' -i""' '99o

utfärdatd den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984: 1052) om

statlig fastighetsskatt^

dels att 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 6 § skall ha fö ljande lydelse.

' Prop. 1989/90:74, SkU32. rskr. 217.

^ 5 § erhöll sin nuv arande beteckning genom 19 84: 1078.

697

¬

background image

SFS 1990:394

6

I fråg a om förfara ndet for att bestämma underlaget for fa sti

skatt gäller taxeringslagens (1990:324) bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid

1991 års taxering.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Curt Rispe

(Finansdepartementet)

' 6 § erhöll sin nuvarande beteckning genom 1984; 1078.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.