SFS 1990:1383

901383.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 19910:1383 Lag

Utkom från trycket

den 28 decem ber 1990

om äEidring i lagee (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt;

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens b eslut' foreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1984; 1052) om

statlig fastighetsskatt och övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652)

om ändring i nämnda lag skall ha följ ande lydelse.

2

Skattskyldig till fastighetsskatt är ägaren till fastigheten eller den

som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979; 1152) skall anses som
ägare.

1 fråga om handelsbolag och dödsbon som vid inkomsttaxeringen be­

handlas som handelsbolag åvilar skattskyldigheten dock delägarna.

Såvitt gäller sådan privatbostad som avses i 1 § andra stycket foreligger

skattskyldighet endast för tid under vilken ägaren va rit bosatt i Sverige.

I det fall inkomst av eller formögenhetstillgång som består av sådan

privatbostad som avses i 1 § andra stycket är undantagen från beskattning
i Sverige på gruno av dubbelbeskattningsavtal, skall statlig fastighetsskatt

avseende sådan privatbostad inte tas ut.

Fastighetsskatt beräknas for beskattningsår. Omfattar beskattningsåret

kortare eller längre tid än tolv månader eller har fastigheten förvärvats

eller avyttrats under beskattningsåret, skall underlaget för fastighetsskat­

ten jämkas med hänsyn härtill.

3 §' Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,5 procent av;

taxeringsvärdet avseende småhusenhet,

bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet avseende småhus på lant­

bruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlan det,

b) 2,5 procent av;

taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet.

2520

' Prop. 1990/91:47 och 54. SkU6, rskr. 80.

' Senaste lydelse 1990:652.

' Senaste lydelse 1990:652.

¬

background image

(⬢

Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, huvud-

SFS 1990:1383

sakligen bos täder och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före

det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock

ingen fastighetsskatt under de fem första åren och halv fastighetsskatt

under de därpå följande fem åren. Det samma gäller färdigställd eller

ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har åsatts vid ny fastig­

hetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före

det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny fastig­

hetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370), skall

fastighetens andel av taxeringsvärdet på sådan samfällighet som avses i
41 a § nämnda lag inräknas i underlaget för fast ighetsskatten om samfällig-
heten utgör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund

av eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under

viss tid eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat
uthyras, får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning,

vari byggnaden inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet

under endast kortare tid av beskattningsåret, skall någon ned sättning dock
inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa

delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

1. Denna lag"* träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången

vid 1992 års ta xering. Bestämmelserna i 3 § and ra stycket tillämpas dock

först vid 1993 års ta xering.

2. �ldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighetsskatt

för beskattningsår som h ar påbörjats före utgången av år 1990.

3. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket skall, i

fråga om småhusenhet samt småhus och tomtmark för småhus på lant­
bruksenhet med beräknat värdeår före år 1991, procenttalet vid 1992 och
1993 års taxeringar utgöra 1,2.

4.1 stället för vad som följer av 3 § första stycket och punkt 3 skall vid

följande års taxeringar endast halv fastighetsskatt utgå i fråga om fastighe­
ter, bebyggda med byggnader med nedan angivna värdeår, om fastigheter­

na utgör sm åhusenhet eller småhus och tomtmark för småhus på lant­
bruksenhet. Detta gäller dock inte i ifråga om sådant småhus som är

inrättat till bostad åt minst tre och högst tio familjer och som ingår i
lantbruksenhet:

Taxeringsår

Värdeår

1992

1986-1990

1993

1987-1990

y

1994

1988-1990

1995

1989-1990

1996

1990

M990;652.

2521

¬

background image

SFS 1990:1383

5.1 stället för vad som följer av 3 § första stycket skall vid följande års /

taxeringar fastighetsskatt inte utgå eller endast halv fastighetsskatt utgå för
fastigheter, bebyggda med byggnader vilka huvudsakligen innehåller bo­

städer och har nedan angivna värdeår, om fastigheterna utgör hyreshusen-

hel. Detsamma gäller i fråga om s ådant småhus som är inrättat till bostad

åt minst tre och högst tio familjer och som ingår i lantbruksenhet:

Taxeringsår

Halv fastighetsskatt

Ingen fastighetsskatt

Värdeår

Värdeår

1992

1973-1976

1977-1990

1993

1975-1978

1979-1990

1994

1977-1980

1981-1990

1995

1979-1982

1983-1990

1996

I981-I984

1985-1990

1997

1983-1986

1987-1990

1998

1985-1988

1989-1990

1999

1987-1990

2000

1989-1990

Denna lag^ träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången

vid 1992 års taxering. Vid 1992 å rs taxering skall dock vad som gäller för

småhus enligt 3 § första stycket a och punkt 3 av övergångsbestämmelserna
till lagen (19 90:652) om ändring i lagen om statlig fastighetsskatt också
gälla för hyreshus som är inrättat till bostad åt högst tio familjer och som
ingår i lantbruksenhet. För annat hyreshus på lantbruksenhet skall vid

1992 års taxering tillämpas vad som gäller för hyreshus enligt 3 § första

stycket b och punkt 5 av nämnda övergångsbestämmelser.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

1990:1383.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.