SFS 1993:1525 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 1993:1525 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1993_1525 Lag om ändring i lagen (1984_1052) om statlig fastighetsskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1525

Utkom från trycket
den 28 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984: 1052) om

statlig fastighetsskatt

dels att 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

3 §2 Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,
bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet avseende småhus på lant-

bruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 1,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande,
värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder, annan
värderingsenhet tomtmark som är obebyggd samt värderingsenhet avseen-
de exploateringsmark.

Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstax-
eringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighets-
skatt på bostadsdelen under de fem första åren och halv fastighetsskatt
under de därpå följande fem åren enligt vad som närmare föreskrivs i
femte stycket. Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad,
för vilken värdeår inte har åsatts vid ny fastighetstaxering, men som skulle
ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som
föregått inkomsttaxeringsåret, om ny fastighetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370), skall

fastighetens andel av taxeringsvärdet på sådan samfällighet som avses i
41 a § nämnda lag inräknas i underlaget för fastighetsskatten om samfällig-
heten utgör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund

av eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under
viss tid eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat
uthyras, får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning,
vari byggnaden inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet
under endast kortare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock
inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall

1

Prop. 1993/94:91, bet. 1993/94: SkU17, rskr. 1993/94:111.

2

Senaste lydelse 1992: 1593.

3883

background image

SFS 1993:1525

såvitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som
belöper på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomt-
mark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Det-
samma gäller i tillämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på
lantbruksenhet. För hyreshusenhet beräknas nedsättningen på den del av
taxeringsvärdet som belöper på värderingsenhet som avser bostäder med
tillhörande värderingsenhet tomtmark, om tomtmarken ingår i samma
taxeringsenhet som hyreshuset.

4 § Vid beräkning av fastighetsskatt enligt 3 § skall följande iakttas.

Har kostnader för om- eller tillbyggnad nedlagts på den del av en

hyreshusenhet som avser värderingsenhet för bostäder på en fastighet som
är belägen i Sverige skall, om den skattskyldige begär det och inte annat
följer av tredje stycket, en reduceringsfaktor bestämmas. Reduceringsfak-
torn är lika med skillnaden mellan det närmast efter om- eller tillbyggna-
den bestämda taxeringsvärdet, som utgör underlag för fastighetsskatt en-
ligt 3 § första stycket b, minskat med det värde som skulle ha bestämts som
motsvarande taxeringsvärde om om- eller tillbyggnaden inte hade gjorts.

En reduceringsfaktor skall bestämmas endast när om- eller tillbyggnads-

kostnaderna överstiger 100000 kronor och det taxeringsvärde som utgör
underlag för fastighetsskatten enligt 3 § första stycket b har höjts med
minst 20 procent i förhållande till det senast före om- eller tillbyggnaden
bestämda taxeringsvärdet. Reduceringsfaktor skall inte bestämmas när
om- eller tillbyggnadskostnaderna föranleder att 3 § andra stycket skall
tillämpas.

Om en reduceringsfaktor har bestämts för en värderingsenhet som där-

efter ändras och innebär ändringen att hela eller viss del av reduceringsfak-
torn bör hänföras till annan värderingsenhet än den för vilken reducerings-
faktorn ursprungligen bestämts skall reduceringsfaktorn proportioneras i
förhållande till om- eller tillbyggnadskostnadernas fördelning på de nya

värderingsenheterna.

När en reduceringsfaktor har bestämts skall skatt enligt 3 § första stycket

b beräknas på taxeringsvärdet som där avses minskat med reduceringsfak-
torn under de första fem åren som det höjda taxeringsvärdet ligger till
grund för fastighetsskatten och minskat med halva reduceringsfaktorn de
därpå följande fem åren. Har omständighet inträffat som gör att 3 § andra
stycket är tillämpligt skall vid beräkningen av fastighetsskatten hänsyn

inte tas till reduceringsfaktor som bestämts före det att 3 § andra stycket
blev tillämpligt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första

gången vid 1995 års taxering. Endast kostnader för om- eller tillbyggnad
som nedlagts i fastigheter efter 1992 års utgång beaktas vid tillämpningen
av denna lag.

2.1 stället för vad som följer av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till

lagen (1990:652) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
skall, om en reduceringsfaktor enligt 4 § har bestämts för hyreshusenhet,
skatten beräknas på sätt som följer av 3 och 4 §§ om en sådan beräkning
leder till lägre fastighetsskatt. Om fastighetsskatt skall beräknas enligt
punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:652) om ändring i

3884

background image

lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall en reduceringsfaktor inte
beaktas.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

SFS 1993:1525

3885

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.