SFS 1995:918 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 1995:918 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1995_918 Lag om ändring i lagen (1984_1052) om statlig fastighetsskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1623

SFS 1995:918
Utkom från trycket
den 26 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt;

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (1984:1052)

om statlig fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

1 §2 Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är sådana som vid fas-

tighetstaxeringen betecknats som småhusenhet, hyreshusenhet, industri-
enhet inklusive elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om på lantbruks-
enheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus
eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt undantas fastighet som året
före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

1

Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439.

2

Senaste lydelse 1992:1593.

background image

1624

SFS 1995:918

Utöver vad som sägs i första stycket är sådan privatbostad, som avses i

5 § kommunalskattelagen (1928:370) och som är belägen i utlandet, skat-

tepliktig till fastighetsskatt.

3 §3 Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,7 procent av:
taxeringsvärdet avseende småhusenhet,
det omräknade bostadsbyggnadsvärdet och det omräknade tomtmarks-

värdet avseende småhus på lantbruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,

b) 1,7 procent av:

taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för bostäder, värderingsenhet för bostäder under uppförande,
värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa bostäder samt
annan värderingsenhet avseende tomtmark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värde-

ringsenhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och
värderingsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet inklusive elproduktionsenhet.
Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstaxe-

ringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt
på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalen-
deråren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem kalenderåren
enligt vad som närmare föreskrivs i femte stycket. Detsamma gäller färdig-
ställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har åsatts vid
ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande
året före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om
ny fastighetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370), skall

fastighetens andel av taxeringsvärdet på sådan samfällighet som avses i
41 a § nämnda lag inräknas i underlaget för fastighetsskatten om samfällig-
heten utgör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund

av eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under

viss tid eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat
uthyras, får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning,
vari byggnaden inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet
under endast kortare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock
inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa

delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.

Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall

såvitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som

belöper på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomt-

3

Senaste lydelse 1994:1911.

background image

1625

SFS 1995:918

mark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Det-
samma gäller i tillämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på
lantbruksenhet. För hyreshusenhet beräknas nedsättningen på den del av
taxeringsvärdet som belöper på värderingsenhet som avser bostäder med
tillhörande värderingsenhet tomtmark, om tomtmarken ingår i samma
taxeringsenhet som hyreshuset.

4 §4 Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet eller lantbruksenhet gäller också beträffande
del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som utgör sådan
enhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången

vid 1997 års taxering.

2. �ldre bestämmelser i 3 § första stycket gäller i fråga om fastighets-

skatt för beskattningsår som har påbörjats före utgången av juni 1995.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1984:1078.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.