SFS 2006:3 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt / SFS 2006:3 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
060003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt;

utfärdad den 12 januari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt skall ha följande lydelse.

3 §

2 Fastighetsskatten utgör för varje beskattningsår

a) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet eller, om det är lägre, det underlag som avses i 2 a § avse-

ende småhusenhet,

bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet eller, om det är lägre, det

underlag som avses i 2 a § avseende småhus på lantbruksenhet,

75 procent av marknadsvärdet avseende privatbostad i utlandet,
b) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet eller, om det är lägre, det underlag som avses i 2 a § avse-

ende hyreshusenhet till den del det avser värderingsenhet för bostäder, vär-
deringsenhet för bostäder under uppförande, värderingsenhet avseende tomt-
mark som hör till dessa bostäder samt annan värderingsenhet avseende tomt-
mark som är obebyggd,

c) 1,0 procent av:
taxeringsvärdet avseende hyreshusenhet till den del det avser värderings-

enhet för lokaler, värderingsenhet för lokaler under uppförande och värde-
ringsenhet avseende tomtmark som hör till dessa lokaler,

d) 0,5 procent av:
taxeringsvärdet avseende industrienhet och elproduktionsenhet med un-

dantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vat-
tenkraftverk,

e) 1,2 procent av:
taxeringsvärdet avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxe-

ringsenhet med vattenkraftverk.

Innehåller byggnaden på en fastighet, som är belägen i Sverige, bostäder

och har byggnaden beräknat värdeår som utgör året före det fastighetstaxe-
ringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, utgår dock ingen fastighetsskatt
på bostadsdelen för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalen-
deråren och halv fastighetsskatt för de därpå följande fem kalenderåren en-
ligt vad som närmare föreskrivs i femte stycket. Detsamma gäller färdig-

1 Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34.

2 Senaste lydelse 2003:1203.

SFS 2006:3

Utkom från trycket
den 13 januari 2006

background image

2

SFS 2006:3

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

ställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har åsatts vid ny
fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året
före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny fast-
ighetstaxering då hade företagits.

För fastighet, som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229),

skall fastighetens andel av taxeringsvärdet på annan samfällighet än sådan
som avses i 6 kap. 6 § första stycket nämnda lag inräknas i underlaget för
fastighetsskatten om samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet.

Har byggnad, som är avsedd för användning under hela året, på grund av

eldsvåda eller därmed jämförlig händelse inte kunnat utnyttjas under viss tid
eller har i sådan byggnad för uthyrning avsedd lägenhet inte kunnat uthyras,
får fastighetsskatten nedsättas med hänsyn till den omfattning, vari byggna-
den inte kunnat användas eller uthyras. Har så varit fallet under endast kor-
tare tid av beskattningsåret, skall någon nedsättning dock inte ske.

Om fastighetsskatt skall beräknas enligt olika grunder för skilda delar av

fastigheten skall underlaget för beräkningen av fastighetsskatten för dessa
delar utgöras av den del av värdet som belöper på respektive fastighetsdel.
Den nedsättning av fastighetsskatten som föreskrivs i andra stycket skall så-
vitt avser småhusenhet beräknas på den del av taxeringsvärdet som belöper
på värderingsenhet som avser småhuset med tillhörande tomtmark, om tomt-
marken ingår i samma taxeringsenhet som småhuset. Detsamma gäller i till-
lämpliga delar småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet. För hy-
reshusenhet beräknas nedsättningen på den del av taxeringsvärdet som belö-
per på värderingsenhet som avser bostäder med tillhörande värderingsenhet
tomtmark, om tomtmarken ingår i samma taxeringsenhet som hyreshuset.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången

vid 2007 års taxering.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre reg-

ler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.