SFS 1984:246

840246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:246

Lag

Utkom från trycket

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

den 22 maj 1984

Trinidad och Tobago;

utfärdad den 3 maj 198 4.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande inkomstskatter och för att främja handel och investeringar som

Sverige samt Trinidad och Tobago undertecknade den 17 februari 1984

skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna
lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa

medför inskrän kning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle

föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­

melserna i avtal et, kan han a nsöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i

avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den

tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt eller

delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna

alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit
skyldig att lämna.

708

' Prop. 1983/84: 134, SkU 34, rskr 223 .

¬

background image

^

>

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning

SFS 1984:246

: därtill meddelar regeringen för eskrifter om tillämpning av avtalet.

bi

På regeringens vägnar

OLOF PALME

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

709

¬

background image

SFS 1984:246

Bilaga

(Översättning)

Convention between the Kingdom of Swe­
den and the Republic of Trinidad and To­

bago for the Avoidance of Double Tax­

ation and the Prevention of Fiscal Evasion

with respect to Taxes on Income and for

the Encouragement of Trade and Invest­
ments

The Government of the Kingdom of Swe­

den and the Government of the Republic of

Trinidad and Tobago desiring to conclude a

Convention for the Avoidance of Double

Taxation and the Prevention of Fiscal Eva­

sion with respect to Taxes on Income and for

the Encouragement of Trade and Invest­

ments have agreed as follows:

Avtal mellan Konungariket Sverige och
Republilten Trinidad och Tobago för att
undvika dubbelbeskattning och förhindra

skatteflykt beträffande inkomstskatter
samt för att främja handel och investe­

ringar

Konungariket Sveriges regering och Re­

publiken Trinidad och Tobagos regering, som

önskar ingå ett avtal för att undvika dubbel­

beskattning och förhindra skatteflykt beträf­

fande inkomstskatter samt för att främja han­

del och investeringar, har kommit överens

om följande:

ARTICLE 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of th e Con­

tracting States.

ARTIKEL 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

ARTICLE 2
Taxes covered

(1) The existing taxes to which the Conven­

tion shall apply are :

(a) In Trinidad and Tobag o:

(i) the income tax;
(ii) the corporation tax;

(iii) the petroleum profits la x;

(iv) the supplemental petroleum tax; and

(v) the unemployment levy

(hereinafter referred to as "Trinidad and

Tobago tax").

(b) In Sweden:

(i) the State income tax, including the

sailors' tax and the coupon tax;

(ii) the tax on the undistributed profits of

companies and the tax on distribution in

connection with reduction of shar e capital

or the winding-up of a compan y;

(iii) the tax on public entertainers; and

(iv) the communal income tax

(hereinafter referred to as "Swedish lax").

710

ARTIKEL 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är:

a) I Trinidad och Tobago:

1) inkomstskatten,

2) bolagsskatten,

3) skatten på petroleuminkomster,

4) tilläggsskatten på petroleum , och

5) arbetslöshetsavgiften;

(skatt av sådant slag benämns i det följande

"trinidadisk skatt").

b) I Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri inbe­

gripna,

2) utskiftningsskatten och ersättnings­

skatten,

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga

föreställningar, och

4) den kommunala inkomstskatten;

(skatt av sådant slag benämns i det följande

"svensk skatt"),

¬

background image

SFS 1984:246

(2) The Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in addition to, or in place of th e

taxes referr ed to above. The competent au­

thorities of th e Contracting States shall each

year notify each other of any significant

changes which have been made in the respec­

tive taxation laws.

2. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet påförs vid

sidan av eller i stället för de ovan angivna

skatterna. De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna skall vaije år meddela

varandra de väsentliga ändringar som vidta­

gits i re spektive skattelagstiftning.

ARTICLE 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

(a) the term "Trinidad and Tobago" means

the islands of Trinidad and Tobago and in­
cludes:

(i) the territorial sea thereof; and

(ii) the sea bed and sub-soil of the adja­

cent submarine areas beyond the territorial
sea over which Trinidad and Tobago exer­

cises sovereign rights, in accordance with

Trinidad and Tobago legislation and inter­

national law concerning the continental

shelf, fo r the purpose of exploration and

exploitation of the natural resources of

such areas, but only to the extent that the

person, pr operty, or activity to which this

Convention is being applied is connected

with such exploration or exploitation;

(b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden and includes any area outside

the territorial sea of Sweden within which

under the laws of Sweden and in accordance

with international law the rights of Sweden
with respect to the exploration and exploita­

tion of the natural resources on the sea bed or

in its sub-soil may be exerc ised;

(c) the term "person" includes an individ­

ual, a company and any other body of per­

sons;

(d) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

(e) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing S tate" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting

State and an enterprise carried on by a resi­

dent of the other Contracting State;

ARTIKEL 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Trinidad och Tobago" åsyftar öama

Trinidad och Tobago och inbegriper:

1) d et till öama hörande territorialvatt­

net, samt

2) havsbottnen och dennas underlag i an­

gränsande områden under vatten utanför

territorialvattnet, över vilka Trinidad och

Tobago, i ö verensstämmelse med trinida-
disk lag och internationell rätt i frå ga om

kontinentalsockeln, utövar suveräna rät­

tigheter i fråga om att utforska och utnyttja

naturtillgångarna i sådana områden, men

endast i den utsträckning som den person,
egendom eller verksamhet på vilken avta­
let tillämpas har samband med sådant ut­

forskande eller utnyttjande;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och inbegriper vaije utanför Sveriges territo­

rialvatten beläget område inom vilket Sverige

enligt svensk lag och i överensstämmelse

med internationell rätt äger utöva sina rättig­

heter med a vseende på utforskandet och ut­
nyttjandet av naturtillgångarna på havsbott­

nen eller i dennas underlag;

c) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid b eskattningen behandlas såsom

juridisk person:

e) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i d en andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten;

711

¬

background image

SFS 1984:246

(f) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

by an enterprise which has its place of effec­

tive management in a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in the other Contract­

ing State;

(g) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nation­

ality of a Contracting State;

(ii) any legal person , partnership and as­

sociation deriving its status as such from

the laws in force in a Contracting State;

(h) the terms "paid", "distributed", and

"received" when used with respect to in­

come shall include amounts credited;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in Trinidad and T obago, the Minister

of Finance or his authorized representa­

tive;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance or

his authorized representative.

(2) As regards the application of th e Con­

vention by a Contracting State any term not

defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

f) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

företag som har sin verkliga ledning i en av­

talsslutande stat utom då skeppet eller luft­

fartyget används uteslutande mellan platser i

den andra avtalsslutande staten;

g) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap

i en avtalsslut ande stat,

2) juridisk person och annan samman­

slutning som bildats enligt den lagstiftning

som gäller i en avtalssl utande stat;

h) "betald", "utdelad" och "mottagen"

inbegriper beträffande inkomst belopp som

krediterats;

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Trinidad och Tobago: finansminis­

tern eller dennes befullmäktigade ombud,

2) i Sverige: finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, vaije uttryck som inte definierats

i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning rörande sådana
skatter på vilka avtalet tillämpas.

ARTICLE 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of

that State, is liable to tax therein by reason of

his domicile, residence, place of management

or any other criterion of a similar nature. But

this term does not include any person who is

liable to tax in that State in respect only of

income from sources in that State.

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of

both Contracting States, then his status shall

be determined as follows:

(a) He shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him. If he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests).

712

ARTIKEL 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av dett a avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande .stat" person som enligt lagstiftning­

en i denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats för företagsledning

eller annan liknande omständighet. Uttrycket

inbegriper emellertid inte person som är

skattskyldig i denna stat för inkomst från

källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk pers on har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande. Om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat

med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads­

intressena).

¬

background image

SFS 1984:246

(b) If the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he

has not a permanent home available to him in

either State, he shall be deemed to be a resi­

dent of the State in which he has an habitual
abode.

(c) If he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which

he is a national.

(d) If he is a national of both S tates or of

neither of them, the com petent authorities of

the Contracting S tates shall settle the ques­
tion by mutua l agreement.

(3) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) a person other than an individ­

ual is a resident of both Contracting States,

then it shall be deemed to be a residen t of the
State in which its place of effectiv e manage­

ment is situated.

b) Om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller

om han inte i nå gondera staten har en bostad

som stadigvarande står till hans förfogande,

anses han ha hemvist i den stat där han sta­
digvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den
stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­
dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen
i fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

ARTICLE 5
Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention the

term "permanent establishment" means a

fixed place of business through which the

business of an e nterprise is wholly or partly

carried on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially;

(a) a place of management;

(b) a branch;
(c) an office;

(d) a factory;
(e) a workshop;
(0 a warehouse in relation to a person pro­

viding storage facilites for others;

(g) a store or other sales outlet;

(h) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­

sources;

(i) a drillin g rig o r ship used for or in con­

nection with the explor ation or development

of natural resources; and

(j) a building s ite, a construction, assem­

bly, dredging or installation project.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to in­

clude:

ARTIKEL 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen a v detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad;

f) lagerbyggnad, i fråga om person som till­

handahåller utomstående lagerutrymme;

g) affär eller annat försäljningsställe;

h) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar;

i) borrplattform eller skepp som används

för eller i samband med utforskandet eller

utvecklandet av naturtillgångar; och

j) plats för byggnads-, anläggnings-, mon­

terings-, muddring- eller installationsverk­

samhet.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel anses uttrycket "fast

driftställe" inte innefatta:

713

¬

background image

SFS 1984:246

(a) the use of facilities solely for the pur-

p6se of storage or display of goods or mer­

chandise belonging to the enterprise;

(b) ti\e m aintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by an other
enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­

mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of carrying on, for

the enterprise, any other activity of a pre­

paratory or auxiliary character.

(4) Notwithstanding the provisions of para­

graphs (1) and (2), where a person — other

than an agent of an independent status to

whom paragraph (5) applies - is acting in a

Contracting State on behalf of an enterprise

of the other Contracting State, that enterprise

shall be deemed to have a permanent estab­
lishment in the first-mentioned Contracting

State in respect of any activities which th at

person undertaltes for the enterprise, if such

a person;

(a) has and habitually exercises in that

State an authority to conclude contracts in

the name of the enterprise, unless the activi­

ties of such person are limited to tho se men­

tioned in paragraph (3) which, if exercised

through a fixed place of business, would not

make this fixed place of business a perma­

nent establishment under the provisions of

that paragraph; or

(b) has no such authority, but habitually

maintains in the first-mentioned State a stock

of goods or merchandise from which he regu­

larly delivers goods or merchandise on behalf

of the enterprise.

(5) An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con­

tracting State merely because it carries on

business in that State through a broker, gen­

eral commission agent or any other agent of

an independent status, provided that such

persons are acting in th e ordinary course of

their business. However, when the activities

of such an agent are devoted wholly or al­

most wholly on behalf of t hat enterprise, he

714

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring eller utställning av företaget

tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för lagring eller utställning;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för bearbetning eller föräd­

ling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

varor eller inhämtande av upplysningar för

företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­

get bedriva annan verksamhet av förbere­
dande eller biträdande art.

4. Om person, som inte är sådan oberoende

representant på vilken punkt 5 tillämpas, är

verksam i en avtalsslutande stat för ett före­

tag i de n andra avtalsslutande staten, anses

detta företag - utan hinder av bestämmel­

serna i punkter na 1 och 2 - ha fast driftställe

i den förstnämnda avtalsslutande staten be­

träffande vaije verksamhet som denna per­

son bedriver för företaget om:

a) han har och i denna stat regelmässigt

använder fullmakt att sluta avtal i företagets

namn samt verksamheten inte är begränsad

till sådan som anges i punkt 3 och som - om

den bedrevs från en stadigvarande plats för

affärsverksamhet - inte skulle göra denna

stadigvarande plats för affärsverksamhet till

fast driftställe enligt bestäm melserna i denna

punkt, eller

• b) han inte har sådan fullmakt men regel­

mässigt i den först nämnda staten innehar va­

rulager från vilket han för företagets räkning
regelbundet levererar varor.

5. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

När sådan representant bedriver sin verk­

samhet uteslutande eller nästan uteslutande

för företagets räkning, anses han emellertid

¬

background image

iv'

SFS 1984:246

will not be considered an agent of an indepen­

dent sta tus within the meaning of this para­

graph but in such cases the provisions of

paragraph (4) shall apply.

(6) The fact that a company which is a

resident of a Con tracting State controls or is

controlled by a company which is a resident

of the other Contracting State, or which car­

ries on busi ness in that other Slate (whether

through a permanent establishment or other­

wise), shall not of itself constitute either com­

pany a permanent establishment of the other.

inte såsom sådan oberoende representant

som avses i denna punkt. I sådant fall tilläm­

pas bestämmelserna i punkt 4.

6. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­
nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast driftställe för det and­

ra.

ARTICLE 6

Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­
cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that othe r State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contracting State in which the proper­

ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable prope rty, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to
which the provisions of general law respect­

ing landed property apply, usufruct of im­

movable property and rights to variable or

fixed payments as consideration for the

working of, or the right to work, mineral de­
posits, sources and other natural resources;

ships, boats and aircraft shall not be regarded

as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived from the direct use,

letting, or use in any other form of immov­

able property.

(4) The provisions of paragraphs (I) and (3)

shall also apply to the income from immov­
able property of an enterprise and to income

from immovable property used for the perfor­

mance of independent personal services.

ARTIKEL 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk och

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fast egendom, levande och döda in­

ventarier i lantbru k och skogsbruk, rättighe­

ter på vilka bestämmelserna i privaträtten om

fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast

egendom samt rätt till föränderliga eller fasta

ersättningar för nyttjandet av eller rätten att

nyttja mineralförekomst, källa eller annan na­

turtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkter na 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som

tillhör företag och på inkomst av fast egen­

dom som används vid självständig yrkesutöv­
ning.

ARTICLE 7
Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on busi-

ARTIKEL 7
Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget be-

715

¬

background image

SFS 1984:246

ness in the other Contracting State through a

permanent establishment situated therein. If

the enterprise carries on business as afore­

said, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of

them as is attributable to that permanent es­

tablishment.

(2) Notwithstanding the provisions of para­

graph (1) where an enterprise of a Contract­

ing S tate which has a permanent establish­

ment in the other Contracting State carries on

business activities in tha t other State other­

wise than through the permanent establish­

ment, of the same or similar kind as the busi­

ness activities carried on by the permanent

establishment, then the profits of such activi­

ties may be attributable to the permanent es­

tablishment unless the enterprise shows that

such activities could not have been reason­

ably undertaken by the permanent establish­

ment.

(3) Subject to the provisions of paragraph

(4), where an enterprise of a Contracting

State carries on business in the other Con­

tracting State through a permanent establish­

ment situated therein, there shall in each

Contracting State be attributed to that perma­

nent establishment the profits which it might

be expected to make if it were a distinct and

separate enterprise engaged in the same or

similar activities under the same or similar

conditions and dealing wholly independently

with the enterprise of which it is a permanent

establishment.

(4) In determining the profits of a perma­

nent establishment, there shall be allowed as

deductions expenses which a re incurred for

the purposes of the permanent establishment,

including executive and general administra­

tive expenses so incurred, whether in the

State in which the permanent establishment

is situated or elsewhere.

(5) No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

(6) Insofar as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to

be attributed to a permanent establishment

on the basis of an apportionment of the total

profits of the enterprise to its various parts,

nothing in paragraph (3) shall preclude that

Contracting State from determining the prof-

716

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten från där beläget fast driftställe. Om före­

taget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får

företagets inkomst beskattas i denna andra

stat, men endast så stor del därav som är

hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat, vil­

ket har fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten, bedriver rörelse i denn a andra

stat på annat sätt än genom det fasta driftstäl­

let och rörelsen är av samma eller liknande

slag som den som bedrivs av det fasta drift­

stället, kan inkomsten av sådan rörelse -

utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 -

anses hänförlig till det fasta driftstället, såvi­

da inte företaget visar, att verksamheten inte

skäligen kunde ha bedrivits av det fasta drift­

stället.

3. Om för etag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den an dra avtalsslutande sta­

ten från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder

annat, i vard era avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med det företag till

vilket driftstället hör.

4. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder in­

begripna utgifter för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes.

5. Inkomst anses inte hänförlig till fast

driftställe endast av den anledningen att

varor inköps genom det fasta driftställets för­

sorg föt' företaget.

6. I den mån inkomst hänförlig till fast

driftställe brukat i en avtalsslutande stat be­

stämmas på grundval av en fördelning av fö­

retagets hela inkomst på de olika delarna av

företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 3

inte att i denna avtalsslutande stat den skatte­

pliktiga inkomsten bestäms genom sådant

¬

background image

SFS 1984; 246

its to be s o taxed by such an apportionment

as may be customary; the method of a ppor­

tionment adopted shall, however, be such

that the result shall be in accordance with th e

principles laid down in this A rticle.

(7) For the purposes of the preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be determined

by the same method year by year, unless

there is good and sufficient reason to the
contrary.

(8) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti­

cles of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

förfarande. Den fördelningsmetod som an­

vänds skall dock vara sådan att resultatet

överensstämmer med principerna i denna ar­

tikel.

7. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det

fasta driftstället genom samma förfarande år

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

8. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa

artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

ARTICLE 8
Shipping and air transport

(1) Profits from the operation of ships or

aircraft in international traffic shall be tax­

able only in the Contracting State in which

the place of effective manage ment of the en­
terprise is situated.

(2) If the place of effective management of

an enterprise carrying on shipping in interna­

tional traffic is aboard a ship, then it shall be

deemed to be situated in the Contracting

State in which the home harbour of the ship is

situated, or, if there is no such home harbour,
in the Contracting Sta te of which the opera­

tor of the ship is a resident.

(3) With res pect to profits derived by the

air transport consortium Scandinavian Air­

lines System (SAS) the provisions of para­

graph (1) shall apply, but only to such part of

the profits as corresponds to the participation

held in that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partn er of Scandinavian

Airlines System (SAS).

(4) The provisions of paragraph (1) shall

also apply to profits from the participation in

a pool, a joint business or an international

operating agency.

ARTIKEL 8

Sjöfart och luftfart

1. I nkomst genom användningen av skepp

eller luftfartyg i internationell trafik beskattas

endast i den avtalsslutande stat där företaget

har sin verkliga ledn ing.

2. Om företag som bedriver sjöfart i inter­

nationell trafik har sin verkliga ledning om­
bord på ett skepp, anses ledningen belägen i

den avtalsslutande stat där skeppet har sin

hemmahamn eller, om någon sådan hamn

inte finns, i den a vtalsslutande stat där skep­

pets redare har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas be­

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts­

konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) men endast i fråga om den del av in­

komsten som motsvarar den andel i konsor­

tiet vilken innehas av AB Aerotransport

(ABA), den svenske delägaren i Scandina­

vian Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande

i en pool, ett gemensamt företag eller en in­
ternationell driftsorganisation.

ARTICLE 9

Associated enterprises

(1) Where

(a) an enterprise of a Contracting State par­

ticipates directly or indirectly in the manage-

ARTIKEL 9

Företag med intressegemenskap

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak-

717

¬

background image

SFS 1984:246

ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an e nterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting

State,

and in eithe r case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which differ

from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so ac­

crued, may be included in the profits of tha t

enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State-and

taxes accordingly-profits on which an enter­

prise of the oth er Contracting State has been

charged to tax in that other State and the

profits so included are profits which would

have accrued to the enterprise of the first-

mentioned S tate if the conditions made be­

tween the two enterprises had been those

which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an ap propriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due

regard shall be had to the other provisions of

this Convention and the competent author­

ities of the Contracting States shall if nece s­

sary consult each other.

ningen av ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del­

tar i ledningen eller övervakningen av såväl

ett företag i en avtalsslutande stat som ett

företag i den andra avtalsslutande staten eller

äger del i båda d essa företags kapital, iakttas

följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, får all inko mst, som utan

sådana villkor skulle ha tillkommit det ena

företaget men som på grund av villkoren i

fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i

detta företags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed.

2. I fall d å inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna stat,

även inräknas i inkomsten för ett företag i

den andra avtalsslutande staten och beskat­

tas i överensstämmelse därmed i denna andra

stat, samt den sålunda inräknade inkomsten

är sådan som skulle ha tillkommit företaget i

denna andra stat om d e villkor som avtalats

mellan företagen hade varit sådana som

skulle ha avtalats mellan av varandra obe­

roende företag, skall den förstnämnda staten

genomföra vederbörlig justering av det skat­

tebelopp som påförts för inkomst i denna

stat. Vid sådan justering iakttas övriga be­

stämmelser i detta avtal och de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna

överlägger vid behov med varandra.

ARTICLE 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State may be taxed

in that other State.

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident

and according to the laws of that S tate, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not ex­
ceed;

718

ARTIKEL 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat, men om motta­

garen har rätt till utdelningen får skatte n inte

överstiga:

¬

background image

SFS 1984:246

(a) 10 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a com­

pany (other than a partnership) which holds

directly o r indirectly at least 25 per cent of

the capital of the company paying the divi­

dends;

(b) 20 per cent of th e gross amount of th e

dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the ta xation

of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining

shares, founders' shares or other rights, not

being debt-claims, participating in profits, as

well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­
ment as income from shares by the laws of

the State of which the company making the

distribution is a resident and in the case of
Trinidad and Tobago, any item of income

which under the law of Trinidad and Tobago

is treated as a distribution.

(4) Notwithstanding the provisions of para­

graph (1), dividends paid by a company being
a resident of Trinidad and Tobago to a com­

pany which is a resident of Sweden shall be

exempt from Swedish tax to the extent that

the dividends would have been exempt under

Swedish law if both companies had been

Swedish companies.

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2)

shall not apply if the beneficial owner of the

dividends, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State of which the company paying

the dividends is a resident, through a perma­
nent establishment situated therein and the

holding in respect of which th e dividends are

paid is effectively con nected with such per­
manent establishment. In such case the pro­

visions of Article 7 shall apply.

(6) Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the divi­

dends paid by the company, except insofar as

such dividends are paid t o a resident of that

other State or insofar as the holding in re­

spect of which the dividends are paid is effec­

tively connected with a perman ent establish­

ment situated in that other State, nor subject

the company's undistributed profits to a tax

a) 10 procent av utdelningens bruttobe­

lopp, om den som har rätt till utdelningen är

ett bolag (med undantag för handelsbolag)

som direkt eller indirekt behärskar minst 25

procent av det utbetalande bolagets kapital;

b) 20 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelnin gen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, gruvaktier,
stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte
är fordringar, med rätt till andel i vinst, och

inkomst av andra andelar i bolag, som enligt
lagstiftningen i den s tat där det utdelande bo­
laget har hemvist i ska ttehänseende behand­
las på samma sätt som inkomst av aktier samt

beträffande Trinidad och Tobago, vaije in­

komst som enligt lagstiftningen i Trinidad och

Tobago behandlas som utdelning.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 är utdelning från bolag med hemvist i Trini­
dad och Tobago till bolag med hemvist i Sve­

rige undantagen från beskattning i Sverig e i

den mån utdelningen skulle ha varit undanta­
gen från beskattning enligt svensk lagstift­

ning, om båda bolagen hade varit svenska.

. 5. Bestäm melserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe samt den andel på grund av vilken

utdelningen betalas äger verkligt samband

med det fasta driftstället. I sådant fall tilläm­
pas bestämmelserna i artikel 7.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i den mån utdelningen betalas till per­

son med hemvist i denna andra stat eller i den

mån den andel på grund av vilken utdelning­

en betalas äger verkligt samband med fast

driftställe i denna andra stat, och ej heller

beskatta bolagets icke utdelade vinst, även

om utdelningen eller den icke utdelade vins-

719

¬

background image

SFS 1984:246

on the company's undistributed profits, even

if the dividends paid or the undistributed

profits consist wholly or partly of profits or

income arising in such other State.

(7) Where a company which is a resident of

a Contracting State having a permanent es­

tablishment in the other Contracting State,

derives profits or income from that perma­

nent establishment, any remittances of such
profits or income by the permanent establish­
ment to the company which is a resident of
the first-mentioned Contracting State may,
notwithstanding any other provision of this

Convention, be taxed in accordance with the

law of the other Contracting State, but the

rate of tax imposed on such remittances shall
not exceed 10 per cent, provided that such

tax shall not apply to the extent the profits or

income remitted have been re-invested in
that other Contracting State.

ARTICLE 11
Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in t hat other State.

(2) However, such interest may be taxed

in the Contracting State in which it arises and

according to the law of that State, but if t he

recipient is the beneficial owner of the inter­

est the tax so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the

interest if the beneficial owner is a bank

which is a resident of the other Contracting

State;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

interest in all o ther cases.

G) Interest arising in a Contracting State

and paid to the Government of the other Con­

tracting State or any agency or instrumental­
ity wholly owned by that Government, or the

Central Bank of that other Contracting State
shall be exempt from tax in the first-men­
tioned Contracting State.

(4) The term "interest" as used in this Ar­

ticle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the debtor's profits, and in particular,

income from government securities and in­

come from bonds or debentures, including

720

ten helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i den na andra stat.

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat har fast driftställe i d en andra av­

talsslutande staten och förvärvar inkomst

från det fasta driftstället, får överföring av
sådan inkomst från det fasta driftstället till

bolaget med hemvist i den förstnämnda av­

talsslutande staten — utan hinder av övriga
bestämmelser i de tta avtal - beskattas enligt

lagstiftningen i d en andra avtalsslutande sta­
ten, men skatten på sådan överföring får inte

överstiga 10 procent. Sådan skatt skall dock

inte utgå i den mån den överförda inkomsten

har återinvesterats i denna andra avtalsslu­

tande stat.

ARTIKEL 11
Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i de nna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i de nna stat, men om
mottagaren har rätt till räntan, får skatten

inte överstiga:

a) 10 procent av räntans bruttobelopp, om

den som har rätt till räntan är en bank med

hemvist i den andra avtalsslutande staten;

b) 15 procent av räntans bruttobelopp i öv­

riga fall.

3. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betydas till den andra av­
talsslutande statens regering eller till myn­

dighet som lyder under denna regering eller

till centralbanken i denna andra avtalsslu­
tande stat, skall vara undantagen från be­
skattning i den förstnämnda avtalsslutande

staten.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, anting­
en den säkerställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen den medför

rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper, som utfärdats av staten, och inkomst

¬

background image

SFS 1984:246

premiums and prizes attaching to such secu­

rities, bonds or debentures. Penalty charges

for late payment shall not be regarded as

interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the beneficial owner of

the interest, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting S tate in which the interest arises,

through a permanent establishment situated

therein and the debt-claim in respect of which

the interest is paid is effectively connected

with

(a) such permanent establishment, or

(b) business activities referred to under

paragraph (2) of Article 7.

In such cases the provisions of Article 7

shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a local auth ority or a resident of

that State. Where, however, the person pay­
ing the interest, whether he is a re sident of a

Contracting State or not, has in a Contracting

Slate a permanent establishment in connec­

tion with which the indebtedness on which

the interest is paid was incurred, and such

interest is borne by such permanent estab­
lishment, then such i nterest shall be deemed

to arise in the State in which the permanent

establishment is situated.

(7) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such

case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Con vention.

av obligationer eller debentures, däri inbe­

gripna agiobelopp och vinster som hänför sig

till sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Straffavgift på grund av sen betal­

ning an ses inte som ränta vid tillämpningen

av denna artikel.

5. Bestämmelserna i p unkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till r äntan

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten, från vilken räntan härrör, från där belä­

get fast driftställe samt den fordran för vilken

räntan betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället, eller

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7

punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat, om utbetalaren är den staten själv,

lokal myndighet eller person med hemvist i

denna stat. Om emellertid den person som

betalar räntan, antingen han har hemvist i en

avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslu­

tande stat har fast driftställe i samband

varmed den skuld uppkommit för vilken rän­

tan betalas, och räntan belastar det fasta

driftstället, anses räntan härröra från den stat

där det fasta driftstället finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan, om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. 1 sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iakttagan­

de av övriga bestämmelser i detta av tal.

ARTICLE 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract-

ARTIKEL 12
Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

721

¬

background image

SFS 1984:246

ing State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they

arise and according to the laws of that State,

but if the recipient is t he beneficial owner of

the royalties the tax so charged shall not ex­

ceed 20 per cent of the gross amount of t he

royalties.

(3) (a) The term "royalties" as used in

this Article means payments of any kind re­

ceived as a consideration for the use of, or

the right to use. any copyright of literary,

artistic or scientific work including cinemato­

graph films and films or tapes for radio or

television broadcasting, any patent, trade

mark, design or model, plan, secret formula

or process, or for the use of or the right to

use, industrial, commercial or scientific

equipment or for information concerning in­

dustrial, commercial or scientific experience;

it also includes rentals or other amounts paid

for the use of, or the right to use, tangible

movable property.

(b) The term does not include any royal­

ties, rentals, or other amounts paid in respect

of the operation of mines, q uarries, or other

natural resources.

(4) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2) copyright royalties and

other like payments in respect of the produc­

tion or reproduction of any literary, dramat­

ic, musical or artistic work (excluding royal­
ties and like payments in respect of motion

picture films and films or video tapes for use

in connection with television and tapes for

use in connection with radio) arising in a

Contracting State and paid to a resident of

the other Contracting State shall be exempt

from tax in the first-mentioned Contracting

State.

(5) The provisions of paragraphs (1), (2)

and (4) shall not apply if the benefici al owner

of the royalties, being a resident of a Con­

tracting State, carries on business in the oth­

er Contracting State in which the royalties

arise, through a permanent establishment sit­

uated therein and the right or property in

respect of which the royalties are paid is ef­

fectively connected with

(a) such a permanent establishment, or

722

hemvist i den andra avtalsslutande staten, fär
beskattas i denna an dra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna sta t, men om

mottagaren har ratt till r oyaltyn, får skatten

inte överstiga 20 procent av royaltyns brutto­

belopp.

3. a) Med uttrycket "royalty" förstås i

denna artikel varje slags betalning som mot­

tas såsom ersättning för nyttjandet av eller

för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt,

konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri in­

begripen biograffilm och film eller inspeln ing

på band för radio- eller televisionsutsänd­

ning, patent, varumärke, mönster eller mo­

dell, ritning, hemligt recept eller hemlig till­

verkningsmetod samt för nyttjandet av eller

för rätten att nyttja industriell, kommersiell

eller vetenskaplig utrustning eller för upplys­

ning om erfarenhetsrön av industriell, kom­

mersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket

inbegriper också hyra och annat belopp som

betalas för nyttjandet av eller för rätten att

nyttja lös egendom.

(b) Uttrycket inbegriper inte royalty, hyra

eller annat belopp som betalas för nyttjandet

av gruva, stenbrott eller andra naturtillgång­

ar.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punk ­

terna 1 oc h 2 skall royalty för upphovsrätt

och annan liknande betalning f ör framställ­

ning eller återgivning av litterärt, dramatiskt,

musikaliskt eller konstnärligt verk (med un­

dantag av royalty och liknande betalning för

biograffilm samt film och inspelning på band

för användning i television och inspelning på

band för användning i radio), som härrör från

en avtalsslutande stat och som betalas till

person med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten, vara undantagen från beskatt­

ning i den förstnämnda avtalsslutande staten.

5. Bestämmelsernå i pun kterna 1, 2 och 4

tillämpas inte, om den som har rätt till royal­

tyn har hemvist i en avtalsslutande stat och

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken royaltyn härrör, från där

beläget fast driftställe samt den rättighet eller

egendom i fråga om vilken royaltyn betalas

äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället, eller

¬

background image

*

SFS 1984:246

(b) business activities referred to under

paragraph (2) of Article 7.

In such cases the provisions of Article 7

shall apply.

(6) Royalties shall be deem ed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a local authority or a resident of

that State. Where, however, the person pay­

ing the royalties, whether he is a resident of a

Contracting State or not, has in a Contracting

State a permanent establishment in c onnec­

tion with which the liability to pay the royal­

ties was incurred, and such royalties are

borne by such permanent establishment, then

such royalties shall be deemed to arise in the

State in which the permanent establishment

is situated.

(7) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which they a re paid, exceeds the amount

which wo uld have been a greed upon by the

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this

Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such c ase, the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this

Convention.

ARTICLE 13
Management charges

(1) Management charges paid by a resident

of a Contracting State to an enterprise of the

other Contracting State may be tax ed in that

other State.

(2) However, such management charges

may also be taxed in the Contr acting State in

which the person paying the management

charges is a resident and according to the

laws of that State, but the tax so charged

shall not exceed 12 1/2 per cent of the gross

amount of the charges.

(3) The term "management charges" as

used in this Article me ans charges made for

the provision of management services and

includes charges made for the provision of

personal services and technical and manage­

rial skills.

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7

punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7.

6. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är staten själv, lo­

kal myndighet eller person med hemvist i

denna stat. Om emellertid den person som
betalar royaltyn, antingen han har hemvist i

en avtalsslutande stat eller ej, i en avtalsslu­

tande stat har fast driftställe i samband

varmed skyldigheten att betala royaltyn upp­

kommit, och royaltyn belastar det fasta drift­

stället, anses royaltyn härröra från den av­

talsslutande stat där det fasta driftstället
finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller upplysning för vilken

royaltyn betalas, överstiger det belopp, som

skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana förbin­

delser inte förelegat, tillämpas bestämmel­

serna i denna artikel endast på sistnämnda

belopp. I sådant fall får överskjutande belopp

beskattas enligt lagstiftningen i vardera av­
talsslutande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avt al.

ARTIKEL 13
Ersättning för företagsledning

1. Ersättning för företagsledning, som be­

talas av person med hemvist i e n avtalsslu­
tande stat till företag i den andra staten, far

beskattas i denna andra stat.

2. Ersättningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där den som
erlägger ersättningen har hemvist, enligt lag­

stiftningen i denna stat, men skatt en får inte

överstiga 12 1/2% av ersä ttningens bruttobe­
lopp.

3. Med u ttrycket "ersättning för företags­

ledning" förstås i denna artikel ersättning för

tillhandahållande av tjänster av företagsle­

dande natur. Uttrycket inbegriper ersättning
för tillhandahållande av personliga tjänster

och av kunskap om företagsledning och inom
det tekniska området.

723

¬

background image

SFS 1984:246

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the enterprise to which

the management charges are paid, being an

enterprise of a Contracting State, carries on

business in the other Contracting State from

which the management charges are paid,

through a permanent establishment situated

therein and the services for which the man­

agement charges are paid are effectively con­

nected with

(a) such a permanent establishment, or

(b) business activities referred to under

paragraph (2) of Article 7.

In such cases the provisions of Article 7

shall apply.

(5) Where by reason of a special relation­

ship between the payer and the recipient, or

between both of them and some other per­

son, the amount of the management charges,

having regard to the services for which they

are paid, exceeds the amount which would

have been agreed upon by the payer and the

recipient in the absence of such relationship,

the provisions of this Article shall apply only

to the last-mentioned amount. In such case,

the excess part of the payments shall remain

taxable according to the laws of each Con­

tracting State, due regard being had to the

other provisions of this Convention.

4. Bestämmelserna i punkte rna loch2till-

lämpas inte, om det företag till vilket ersätt­

ningen för företagsledning betalas har hem­

vist i en avtalsslutande stat och bedriver rö­

relse i den andra avtalsslutande staten, från

vilken ersättni ngen betalas, från där beläget

fast driftställe samt de tjänster för vilka er­

sättningen betalas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället, eller

b) sådan verksamhet som avses i artikel 7

punkt 2.

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7.

5. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och mottagaren eller mel­

lan dem båda och annan person ersättningen

för företagsledning, med hänsyn till de tjäns­

ter för vilka ersättningen betalas, överstiger

det belopp, som skulle ha avtalats mellan ut­

betalaren och mottagaren om sådana förbin­

delser inte förelegat, tillämpas bestämmel­

serna i denna artikel endast på sistnämnda

belopp. I sådant fall får överskjutande del

beskattas enligt lagstiftningen i vardera av­

talsslutande staten med iakttagande av övriga

bestämmelser i detta avtal.

ARTICLE 14
Independent personal services

(1) Income derived by an individual who is

a resident of a Contracting State in respect of

professional services or other activities of an

independent character shall be taxable only

in that Contracting State unless:

(a) such services are performed in the oth­

er Contracting State; and

(b) the remuneration earned in the other

Contracting State in the year of income ex­

ceeds a gross amount equivalent to U.S. $

6000; and

(c) the remuneration is paid by or on be­

half of a resident of the other Contracting

State or a permanent establishment located in

the other Contracting State.

(2) The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific,

technical, literary, artistic, educational or

teaching activities as well as the in dependent

724

ARTIKEL 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som fysisk person med hem­

vist i en avtalsslutande stat förvärvar genom

att utöva fritt yrke eller annan självständig

verksamhet, beskattas endast i denna stat om

inte

a) arbetet utförs i den andra avtalsslutande

staten, och

b) er sättningen som förvärvas i den andra

avtalsslutande staten under inkomståret i

fråga överstiger ett bruttobelopp motsvaran­

de 6000 US-dollar, samt

c) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av person med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten eller ett fast driftställe beläget i

denna andra avtalsslutande stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, teknisk, lit­

terär och konstnärlig verksamhet, uppfost-

rings- och undervisningsverksamhet samt så-

¬

background image

SFS 1984:246

activities of physicians, lawyers, engineers,

architects, dentists and accountants.

dan självständig verksamhet som läkare, ad­

vokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och re­
visor utövar.

ARTICLE 15

Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Artides 16,

18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other

similar remuneration derived by a resident of

a Contracting State in res pect of an employ­

ment shall be taxable only in that State unless

the employment is exercised in the other

Contracting St ate. If the employment is so

exercised, such remuneration as is derived

therefrom may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1), remuneration derived by a

resident of a Contracting State in respect of

an emp loyment exercised in the other Con­

tracting State shall be taxable only in the

first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days in the year of income,

and

(b) the remuneration is paid b y, or on be­

half of, an employer who is not resident of

the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment which the employer

has in the other State, and

(d) the remuneration earned in the other

Contracting State in the y ear of income does

not exceed a gross amount equivalent to U.S.

$6000.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traf­

fic, may be taxed in the C ontracting State in

which the place of effecti ve management of

the enterprise is situated. Where a resident of

Sweden de rives remuneration in respect of
an employment exercised aboard an aircraft

operated in international traffic by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS), such remuneration shall be

taxable only in Sweden.

ARTIKEL 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestä mmelserna i artiklarna 16,

18, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas

lön och annan liknande ersättning, som per­
son med hemvist i en avtalssluta nde stat upp­

bär på grund av anställning, endast i denna

stat, såvida inte arbetet utförs i den andra

avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i

denna andra stat, får ersättning som uppbärs

för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskatt as ersättning som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete

som utförs i den andra avtalsslutande staten

endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra s taten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under inkomståret i

fråga, och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av arbetsgivare som inte har hemvist i den
andra staten, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

som arbetsgivaren har i den andra staten,
samt

d) ersättningen som förvärvas i den andra

avtalsslutande staten under inkomståret inte

överstiger ett belopp motsvarande 6000 US-

dollar.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel får ersättning för ar­

bete, som utförs ombord på skepp eller luft­

fartyg i internationell trafik beskattas i den
avtalsslutande stat där företaget har sin verk­

liga ledning. Om person med hemvist i Sveri­

ge uppbär inkomst av anställning ombord på

luftfartyg som används i internationell trafik

av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines

System (SAS) beskattas inkomsten endast i
Sverige.

725

¬

background image

SFS 1984:246

ARTICLE 16
Directors' fees and remuneration of top-level

managerial officials

(1) Directors' fees and other similar pay­

ments derived by a resident of a Contracting

State in his capacity as a member of the

Board of Directors of a company which is a

resident of the other Contracting State may
be taxed in that other State.

(2) Salaries, wages and other similar remu­

neration derived by a resident of a Contract­
ing State in his capacity as an official in a top-
level managerial position of a company which
is a resident of the other Contracting State
may be taxed in t hat other State.

ARTICLE 17

Income earned by entertainers and athletes

(1) Notwithstanding the provisions of Arti­

cles 14 and 15, income derived by a resident
of a Contracting State as an entertainer, such
as theatre, motion picture, radio or television
artiste, or a musician, or as an athlete, from

his personal activities as such exercised in
the other Contracting State, may be taxed in
that other State.

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an
athlete in h is capacity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­

standing the provisions of Articles 7, 14 and
15, be taxed in the Contracting State in which
the activities of the entertainer or athlete are

exercised.

(3) Where personal activities of an enter­

tainer or an athlete referred to in paragraph

(I) are provided in a Contracting State by an

enterprise of the other Contracting State then

the profits derived by that enterprise for pro­
viding those activities may, notwithstanding

the provisions of Article 7 or Article 14, be
taxed in t he Contracting State in w hich such

activities are exercised.

(4) Notwithstanding the provisions of para­

graphs (1) and (2), income derived from such
activities as defined in paragraph (1) per­
formed within the framework of cultural ex­

change between the Contracting States, shall

be exempt from tax in the Contracting State

in which these activities are performed.
726

ARTIKEL 16
Styrelsearvoden och ersättningar till tjänste­

män med högre företagsledande funktioner

1. Styrelsearvode och annan liknande er­

sättning, som person med hemvist i en av­
talsslutande stat uppbär i ege nskap av styrel­
semedlem i bolag med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna
andra stat.

2. Lön och annan liknande ersättning, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär i egenskap av tjänsteman med högre

företagsledande funktion i bolag med hemvist

i den andra avtalsslutande staten, får beskat­
tas i den na andra stat.

ARTIKEL 17
Inkomst förvärvad av artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 14 och 15 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­
som teater- eller filmskådespelare,

radio-

eller televisionsartist eller musiker eller av
idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller
idrottsmannen själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av bestämmelser­

na i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

3. I fall då den personliga verksamhet som

utövas av sådan artist eller idrottsman som

avses i punkt 1 tillhandahålls i en avtalsslu­

tande stat av ett företag i den andra avtalsslu­
tande staten, får — utan hinder av bestäm­
melserna i artikel 7 eller artikel 14 - inkomst,

som sådant företag förvärvar genom att till­

handahålla sådan verksamhet, beskattas i

den avtalsslutande stat där verksamheten

utövas.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punk ­

terna 1 och 2 skall inkomst, som förvärvas
genom sådan verksamhet som anges i pu nkt 1

och som utförs inom ramen för kulturutbyte

mellan de avtalsslutande staterna, undantas

från skatt i de n avtalsslutande stat där verk­

samheten utövas.

¬

background image

i*

ARTICLE 18
Pensions

Subject to the provisions of paragraph (2)

of Article 19, pensions derived from sources

within a Contracting State may be taxed in
that State.

SFS 19§4:246

ARTIKEL 18
Pensioner

Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt

2 föranleder annat, får pensioner som härrör

från källa i en a vtalsslutande stat beskattas i

denna stat.

ARTICLE 19

Government service

(1) (a) Remuneration other than a pension,

paid by a Contracting State or a local author­

ity thereof to an individual in respect of ser­
vices rendered to that State or authority shall

be taxable only in that Sta te.

(b) Ho wever, such remuneration shall be

taxable only in the othe r Contracting State if

the services are rendered in that State and the

individual is a resident of that State who;

(i) is a national of that S tate; or

(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering

the services.

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a local

authority thereof to an individual in respect

of services rendered to that State or authority

shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the indi­

vidual is a resident of, and a national of, that

State.

(3) The provisions of Articles 15, 16, 18, 20

and 21 shall apply to remuneration and pen­

sions in respect of s ervices rendered in con­

nection with a busine ss carried on by a Con­

tracting State or a local authority thereof.

ARTIKEL 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat

eller dess lokala myndigheter till fysisk per­

son på grund av arbete som utförs i denna
stats eller dess lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna st at.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om

arbetet utförs i denna stat och personen i

fråga har hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna st at, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu­

tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat

eller dess lokala myndigheter till fysisk per­

son på grund av arbete som utförts i denna

stats eller dess lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna sta t.

b) S ådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten om per­

sonen i fråga har hemvist och är medborgare i

denna stat.

3. Bestämmelserna i artik larna 15, 16, 18,

20 och 21 tillämpas på ersättning och pension

som betalas på grund av arbete som utförts i

samband med rörelse som bedrivs av en av­

talsslutande stat eller dess lokala myndighe­

ter.

ARTICLE 20

Students and trainees

An individual who is a resident of a Con­

tracting State immediately before his visit to

the other Contracting State and who is tem­

porarily present in the other Contracting

State for the primary purpose of -

(a) studying in that othe r Contracting State

at a university or other educational institu­

tion approved by the appropriate educational

authority of that Contra cting State;

ARTIKEL 20
Studerande och praktikanter

Fysisk person, som har hemvist i en av­

talsslutande stat omedelbart före vistelse i

den andra avtalsslutande staten och som till­

fälligt vistas i denna andra avtalsslutande stat

huvudsakligen för att:

a) i denna andra avtalsslutande stat stu­

dera vid universitet eller annan undervis­

ningsanstalt erkänd av vederbörlig undervis­
ningsmyndighet i denna a vtalsslutande stat,

727

¬

background image

SFS 1984:246

(b) securing training required to qualify

him to practice a profession or for acquiring a

vocation or a professional or technical speci­

ality; or

(c) studying or doing research as a recipi­

ent of a grant, allowance, or award from a

governmental, religious, charitable, scienti­

fic, literary or educational organisation, or as

a participant in other programmes sponsored

by such an organisation,

shall be exempt from tax in that other Con­

tracting State in respect of:

(i) remittances from abroad for the pur­

poses of his maintenance, education, train­

ing or practice;

(ii) remuneration for personal services

performed in that other Contracting State,

provided the remuneration does not ex­

ceed Twelve Thousand Swedish Kronor or

its equivalent in Trinidad and Tobago Dol­

lars for any year of income; and

(iii) the amount of such grant , allowance

or award.

The benefits under sub-paragraph (ii)

above shall extend only for such period of

time as may be reasonably or customarily

required to complete the education, training

or practice undertaken but shall in no even t

exceed a period of seven consec utive years.

ARTICLE 21

Teaching and research

(1) An individual who is a resident of a

Contracting State at the beginning of his vis it

to the other Contracting State and who, at the

invitation of the Government of that other

Contracting State or of a university or other

educational institution situated in that other

Contracting State and approved by the ap­

propriate educational authority of that Con­

tracting State, visits that other Contracting

State for the primary purpose of teaching or

engaging in research, or both, at such univer­

sity or other educational institution shall be

exempt from tax by that other Contracting

State on his income from personal services

for teaching or research at such university or

other educational institution for a period not

exceeding two (2) years from the date of his

arrival in that Contracting State. This exemp­

tion shall not apply unless the income derived

728

b) erhålla utbildning som är nödvändig för

att få behörighet att utöva yrke eller för att

förvärva yrkesmässiga eller tekniska special­

kunskaper, eller

c) studera eller utföra forskning i egenskap

av mottagare av stipendium, anslag eller an­

nat penningunderstöd från statligt organ eller

från organisation med uppgift att främja reli­

giöst, välgörande, vetenskapligt, litterärt

eller uppfostrande ändamål eller i egenskap

av deltagare i andra program som finansieras

av sådant organ eller sådan organisation,

är befriad från skatt i denna andra avtals­

slutande stat för:

1) belopp, som utbetalas till honom från

utlandet för hans uppehälle, undervisning,

utbildning eller praktik,

2) inkomst av arbete som utförs i denna

andra avtalsslutande stat, under förutsätt­

ning att inkomsten inte under något in­

komstår överstiger tolvtusen svenska
kronor eller motvärdet i trinidadiska dol­

lar, samt

3) sådant stipendium, anslag eller pen­

ningunderstöd.

Skattebefrielse enligt punkt 2) ovan

medges endast för den tid som skäligen eller

vanligtvis erfordras för att fullborda under­

visningen, utbildningen eller praktiken, men

får inte i något fall avse längre tidrymd än sju

på v arandra följande år.

ARTIKEL 21

Unden'isning och forskning

1. Fysisk person som har hemvist i en av­

talsslutande stat omedelbart före vistelse i

den andra avtalsslutande staten och som, på

inbjudan av regeringen i d enna andra avtals­

slutande stat eller av universitet eller annan

undervisningsanstalt belägen i denna andra

avtalsslutande stat och erkänd av vederbörlig

undervisningsmyndighet där, vistas i denna

andra avtalsslutande stat huvudsakligen för

att bedriva undervisning eller forskning eller

bådadera vid sådant universitet eller sådan

annan undervisningsanstalt, är befriad från

skatt i denna andra avtalsslutande stat för

inkomst på grund av undervisning eller

forskning vid sådant universitet eller sådan

annan undervisningsanstalt under en tidrymd

som inte överstiger två år, räknat från dagen

för hans ankomst till denna avtalsslutande

.stat. Skattebefrielse medges endast om in-

¬

background image

• >,

SFS 1984:246

from such teaching or research is subject to

tax in the first-mentioned Contracting State.

(2) The exemption granted under para­

graph (1) shall not apply to income from re­

search if such research is undertaken not in

the public i nterest but primarily for the pri­

vate benefit of a specific person or specific

persons.

komsten av sådan undervisning eller forsk­

ning är skattepliktig i den förstnämnda avtals­
slutande staten.

2. Skattebefrielse enligt punkt 1 medges

inte beträffande inkomst av forskning, om

forskningen sker, inte i allmänt intre sse, utan

företrädesvis för att gagna viss persons eller

vissa personers privata intressen.

ARTICLE 22

Other income

(1) Items of income of a res ident of a Con­

tracting S tate, wherever arising, not dealt

with in the foregoing Articles of this Conven­

tion shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

not apply to income, other than income from

Immovable property a s defined in para graph

(2) of Article 6, if the recipient of such in­

come, being a resident of a Contracting State,

carries on business in th e other Contracting

State through a permanent establishment sit­
uated therein and the right or property in

respect of which th e income is paid is effec­

tively connected with such permanent estab­

lishment. In such case the provisions of Arti­

cle 7 shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of para­

graphs (1) and (2), items of inco me of a resi­

dent of a Contracting State not dealt with in

the foregoing Articles of this Convention and

arising in the other Contracting State may be

taxed in that other State.

ARTIKEL 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregå ende artiklar i d etta avtal

beskattas endast i denna stat, oavsett vari­

från inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast

egendom som avses i ar tikel 6 punkt 2, om

mottagaren av inkomsten har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den

andra avtalsslutande staten från där beläget

fast driftställe samt den rättighet eller egen­

dom i fråga om vilken inkomsten betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället. I

sådant fall tillämpas bestämmelserna i arti­

kel 7.

3. Inkomst vilken inte behandlas i före­

gående artiklar i dett a avtal, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och

som härrör från den andra avtalsslutande

staten, får, utan hinder av bestämmelserna i

punkterna 1 och 2, beskattas i d enna andra

stat.

ARTICLE 23
Elimination of double taxatio n

(1) In the case of Trinidad and Tobago,

double taxation shall be avoided as follows:

(a) Subject to the provisions of the law of

Trinidad and Tobago regarding the allowance

as a credit against Trinidad and Tobago tax of

tax payable in a territory outside Trinidad

and Tobago (which shall not affect the gener­

al principle hereof):

(i) Swedish tax payable under the laws of

Sweden and in acco rdance with this Con­

vention, whether directly or by deduction,

on profits or income from sources within

ARTIKEL 23
Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Trinidad och Tobago skall

dubbelbeskattning undvikas enligt följande:

a) I enlighet med bestämmelserna i trinida-

disk lagstiftning om avräkning från trinida-

disk skatt av skatt som betalas i annat land än

Trinidad och Tobago (vilken lagstiftning inte

skall påverka den allmänna princip som

anges här), skall

1) svensk skatt, som enligt svensk lag

och i överensstämmelse med detta avtal

betalas, antingen direkt eller genom skat ­

teavdrag, på inkomst som hä rrör från källa

729

¬

background image

SFS 1984:246

Sweden (excluding, in the case of a divi­

dend, tax payable in respect of the profits

out of which the dividend is paid) shall be

allowed as a credit against any Trinidad

and Tobago tax computed by refe rence to

the same profits or income by r eference to

which the Swedish tax is computed;

(ii) in the case of a dividend paid by a

company which is a res ident of Sweden to

a company which is a resident in Trinidad

and Tobago and which controls directly or

indirectly at least 25 per cent of the voting

power in the company paying the divi­

dends the credit shall take into account [in

addition to any Swedish tax creditable un­

der (a) (i)] the Swedish tax payable by the

company paying the dividends in respect of

the profits out of which s uch dividend is
paid.

(b) The credit, however, shall in no case

exceed that part of th e tax, as computed be­

fore the credit is given, which is appro priate

to the income which may be taxed in Swe­

den.

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Subject to the provisions of s ub-para­

graph (b) of this paragraph or of paragraph (4)

of Article 10, where a resident of Sweden

derives income which, in accordance with

the provisions of this Convention, may be

taxed in Trinidad and Tobago, Sweden shall

allow as a deduction from the tax on the

income of that resident an amount equal to

the income tax paid in Trinidad and Tobago.

Such deduction shall not, however, exceed

that part of the Swedish income tax, as com­

puted before the deduction is given, which is

appropriate to the income which may be

taxed in Trinidad and Tobago.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the provi­

sions of this Convention, shall be taxable

only in Trinidad and Tobago, Sweden may

include this income in the tax base but shall

allow as a deduction from the income tax that

part of the income tax which is attributable to

the income derived from Trinidad and Toba­

go.

(3) Where Trinidad and Tobago tax has

been wholly relieve d or reduced for a limited

period of time for the purposes of economic

development, then, for the purpose of calcu-

730

i Sverige (med undantag, såvitt gäller ut­

delning, för skatt som utgår på vinst av

vilken utdelningen b etalas), avräknas mot

vaije trinidadisk skatt som beräknats på

samma vinst eller inkomst som den svens­

ka skatten;

2) i fråga om utdelning från bolag med

hemvist i Sverige till bolag som har hem­

vist i Trinidad och Tobago och som direkt

eller indirekt behärskar minst 25 procent

av röstetalet för aktierna i det utbetalande

bolaget, vid avräkningen medräknas, för­

utom vaije svensk skatt som skall avräknas

under a) 1), den svenska skatt som det

utbetalande bolaget erlagt på vinst av vil­

ken utdelningen betalas.

b) Avräkningsbeloppet skall emellertid

inte överstiga den del av skatten som utan

sådan avräkning belöper på den inkomst som

får beskattas i Sverige.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbe­

skattning undvikas enligt följande:

a) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt bestämmel­

serna i detta avtal får beskattas i Trinidad och

Tobago skall Sverige, såvida inte bestämmel­

serna i b) i denna punkt eller artikel 10 punkt

4 föranleder annat, från denna persons in­

komstskatt avräkna ett belopp motsvarande

den skatt som betalas i Trinidad och Tobago.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte

överstiga den del av den svenska skatten,

beräknad utan sådan avräkning, som belöper

på den inkomst som får beskattas i Trin idad

och Tobago.

b) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt bestämmel­

serna i detta avtal beskattas endast i Trinidad

och Tobago, får Sverige inräkna inkomsten i

beskattningsunderlaget men skall från in­

komstskatten avräkna den del av skatten som

belöper på den inkomst som förvärvats från

Trinidad och Tobago.

3. I fall då befrielse frän el ler nedsättning

av trinidadisk skatt meddelats för en begrän­

sad tidsperiod i syfte att främja ekonomisk

utveckling, skall vid beräkning av avräkning-

¬

background image

rC

lating the deduction referred to in paragra ph

(2) (a) such tax shall be dee med to have been

fully paid.

The provisions of this paragraph shall ap­

ply for the first ten year s for which this Con­

vention is effective. The competent authori­

ties shall consult each other in order to deter­

mine whether such period shall be extended.

SFS 1984:246

en enligt punkt 2 a) sådan skatt anses ha blivit

betalad till hela sitt belopp.

Bestämmelserna i denna punkt gäller de

första tio åren under vilka detta avtal tilläm­

pas. De behöriga myndigheterna skall över­

lägga med varandr a för att bestämma orn den­

na tidrymd skall utsträckas.

ARTICLE 24

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provision shall, notwith­

standing the provisions of Article 1, also ap­

ply to persons who are not residents of one or

both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other S tate carrying on the same ac­

tivities. This provision shall not be construed

as oblig ing a Contracting State to grant to

residents of the other Contracting State any

personal allow ances, reliefs and reductions

for taxation purposes on account of civil sta­

tus or family responsibilities which it grants

to its own residents.

(3) Except where the provisions of para­

graph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article

11, paragraph (7) of Article 12, or paragraph

(5) of Article 13, apply, interest, royalties,

management charges and other disburse­

ments paid by an en terprise of a Contracting

State to a resident of the other Contracting

State shall, for the purpose of determining

the taxable profits of such enterprise, be de­

ductible under the same conditions as if they

had been paid to a resident of the first-men­

tioned State. Similarly, any debts of an enter­

prise of a Contracting State shall, for the
purpose of determining the taxable capital of

such enterprise, be deductible under the

ARTIKEL 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat

skall inte i den andra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i

denna andra stat under samma förhållanden
är eller kan bli und erkastad. Utan hinder av

bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna

bestämmelse även på person som inte har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtals slutande stat har i den and­

ra avtalsslutande staten, skall i denna andra

stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt­

ningen av företag i denna andra stat, som

bedriver verksamhet av samma slag. Denna

bestämmelse anses inte medföra skyldighet

för en avtalsslutande stat att medge person

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten sådant personligt avdrag vid beskattning­

en, sådan skattebefrielse eller skattened-

sättning på grund av civilstånd eller försörj­

ningsplikt mot familj som medges person med
hemvist i den egna s taten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7, artikel 12

punkt 7 eller artikel 13 punkt 5 tillämpas, är

ränta, royalty, ersättning för företagsledning

och annan betalning från företag i en avtals­
slutande stat till person med hemvist i de n

andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid

bestämmandet av den beskattningsbara in­

komsten för sådant företag på samma villkor

som betalning till person med hemvist i den

förstnämnda staten. På samma sätt är skuld

som företag i en avtalsslutande stat har till

person med hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten avdragsgill vid bestämmandet av

sådant företags beskattningsbara förmögen-

731

¬

background image

SFS 1984:246

same conditions as if they had been contract­

ed to a resident of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned o r

controlled, directly or indirectly, by one ore

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require­

ment c onnected therewith which is ot her or

more burdensome than the taxation and con­

nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

may be subjected.

(5) The provisions of this Article shall, not­

withstanding the provisions of Article 2, ap­

ply to taxes of every kind and description.

het på samma villkor som skuld till person

med hemvist i den förstnämn da staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som annat liknande

företag i den för stnämnda staten är eller kan

bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestäm melserna i förevarande ar­

tikel på skatter av vaije slag och beskaffen­

het.

ARTICLE 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this Con­

vention, he may, irrespective of the remedies

provided by the domestic law of those States,

present his case to the competent authority of

the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his case comes under paragraph (1)

of Article 24, to that of the Contracting States

of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first

notification of the action resulting in taxation

not in accorda nce with the provisions of the

Convention.

(2) The competent authority shall endeav­

our, if the objection appears to it to be justi­

fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent au­

thority of the o ther Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in accord ance with the C onvention. Any

agreement reached shall be implemented not­

withstanding any time limits in the domestic

law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual a greement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

732

ARTIKEL 25
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person gör gällande att en av­

talsslutande stat eller båda avtalsslutande

staterna vidtagit åtgärder som för honom

medför eller kommer att medföra beskattning

som strider mot bestämmelserna i detta avtal,

kan han, utan att detta påverkar hans rätt att

använda sig av de rättsmedel som finns i

dessa staters interna rättsordning, framlägga

saken för den behöriga myndigheten i den

avtalsslutande stat där han har hemvist eller,

om fråga är om tillämpning av artikel 24

punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är

medborgare. Saken skall framläggas inom tre

år från den tidpunkt då personen i fråga fick

vetskap om den åtgärd som givit upphov till

beskattning som strider mot bestämmelserna

i detta avt al.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten i syfte att undvika beskattning som strider

mot avtalet. Överenskommelse som träffats

genomförs utan hinder av tidsgränser i de

avtalsslutande staternas interna lagstiftning,

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom Ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

¬

background image

of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double tax­

ation in cases not provided for in the Conven­
tion.

(4) The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with eac h

other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding para­

graphs. The competent authorities shall

through consultations develop appropriate

bilateral procedures, conditions, methods

and techniques for the implementation of the

mutual agreement procedure provided for in
this Article.

SFS 1984:246

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte at t undanröja dub­

belbeskattning i fall som inte omfattas av av­

talet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbin­

delse med var andra i syfte att träffa överens­

kommelse i de fall som angivits i föregående

punkter. De behöriga myndigheterna skall

genom överläggningar utveckla lämpliga bila­

terala förfaringssätt, villkor och metoder för

att genomföra det förfarande vid ömsesidig

överenskommelse som föreskrivs i denna ar­

tikel.

ARTICLE 26

Exchange of information

(1) The competent authorities of th e Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the pro­
visions of this Convention or of the domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes covered by th e Convention insofar as

the taxation thereunder is not contrary to the

Convention. The exchange of information is

not restricted by Article 1. Any information

received by a Contracting State shall be treat­

ed as secret in th e same manner as informa­

tion obtained under the domestic laws of that

State and shall be disclosed only to persons

or authorities (including courts and adminis­

trative bodies) involved in the a ssessment or

collection of, the enforcement or prosecution
in respect of, or the determination of appeals

in relation to, the taxes covered by the Con­
vention. Such persons or authorities shall use

the information only for such purposes. They

may disclose the information in public c ourt

proceedings or in judicial decisions. The

competent authorities shall through consulta­

tion develop appropriate conditions, methods

and techniques concerning the matters in re­
spect of which such exchanges of information

shall be made, including, where appropriate,

exchanges of information regarding tax

avoidance.

(2) In no case shall the provisions of para­

graph (1) be construed so as to impose on a

Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

ARTIKEL 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal eller i de av­
talsslutande staternas interna lagstiftning i

fråga om skatter som omfattas av avtalet i

den mån beskattningen enligt denna lagstift­

ning inte strider mot avtalet. Utbytet av upp­

lysningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­

ningar som en avtalsslutande stat mottagit

skall behandlas såsom hemliga på samma sätt

som upplysningar som erhållits enligt den in­

terna lagstiftningen i denna stat och får yppas

endast för personer eller myndigheter (däri

inbegripna domstolar och förvaltningsorgan)

som fastställer, uppbär eller indriver de skat­

ter som omfattas av avtalet eller handlägger

åtal eller besvär i fråga om dessa skatter.

Dessa personer eller myndigheter skall an­

vända upplysningarna endast för sådana än­

damål. De får yppa upplysningarna vid of­

fentlig rättegång eller i domstolsavgör anden.

De behöriga myndigheterna skall genom

överläggningar utveckla lämpliga villkor och

metoder beträffande de fall d är sådant infor­

mationsutbyte skall s ke, däri inbegripet, när

så är lämpligt, utbyte av upplysningar i fråga
om skatteundandragande.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

733

¬

background image

SFS 1984:246

practice of that or of the other Contracting

State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the
other Contracting State;

(c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre

public).

denna avtalssiutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis­

trativ praxis i denna avt alsslutande stat eller i

den andra avtalsslutande staten.

c) lämna upplysningar so m skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

ARTICLE 27
Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of spe­

cial agreements.

ARTIKEL 27
Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid b eskattningen som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer dip­

lomatiska företrädare eller konsulära tjänste­

män.

ARTICLE 28

Entry into force

(1) This Convention shall be ratified and

the instruments of ratification shall be ex­

changed at Port of Spain as soon as possible.

(2) Upon the exchange of instruments of

ratification this Convention shall enter into

force in both Contracting States and its provi­

sions shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld at the

source on amounts paid or remitted to non­

residents on or after the first day of January

next following the exchange of instruments of

ratification; and

(b) in respect of other taxes on income

derived on or after the first day of Janu ary

next following the exchange of instruments of

ratification.

ARTIKEL 28
Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika­

tionshandlingarna skall utväxlas i Port of

Spain snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft i båda avtalsslu­

tande staterna med utväxlingen av ratifika-

tionshandlingama och dess bestämmelser till-
lämpas:

a) beträffande skatter som innehålls vid

källan, på belopp som betalas eller överförs

till personer med hemvist utomlands den 1

januari närmast efter utväxlingen av ratifika-

tionshandlingama eller senare, och

b) beträffande andra skatter, på inkomst

som förvärvas den 1 januari närmast efter

utväxlingen av ratifikationshandlingarna eller

senare.

ARTICLE 29

Termination

This Convention shall remain in force in­

definitely, but either of the Contracting

States may, on or before 30th June in any

calendar year beginning after the expiration

of a period of five years from the date of its

entry into force, give to the other Contracting

734

ARTIKEL 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­

gränsning men envar av de avtalsslutande

staterna kan - senast den 30 juni under ett

kalenderår som börjar efter utgången av en

tidrymd av fem år från den dag då avtalet

trädde i kraft - på diplomatisk väg skriftligen

¬

background image

'.'i'

SFS 1984:24$

State, through diplomatic channels, written

notice of termination.

In such event the Convention shall cease to

have effect:

(a) in respect of taxes withheld at the

source on amounts paid or remitted to non­

residents on or after the first day of January

next following the notice of termination; and

(b) in respect of other taxes on income

derived on or after the first day of January

next following the notice of termination.

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto, have signed the pre­

sent Convention.

uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande

staten.

I händelse av sådan uppsägning upphör av­

talet att gälla:

a) beträffande skatter som innehålls vid

källan, på belopp som betalas eller överförs

till personer med hemvist utomlands den 1

januari närmast efter uppsägningen eller se­

nare, och

b) beträffande andra skatter, på inkomst

som förvärvas den 1 januari närmast efter

uppsägningen eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal.

Done a t London, this 17th day of February

1984 in duplicate in the English language.

Som skedde i London den 17 februari 1984 i

två exemplar på engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

För Konungariket Sveriges regering

Leif Leifland

For the Government of the Republic

of Trinidad and Tobago

För Republiken Trinidad och Tobagos

regering

.1.

Frank Owen Abdulah

735

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.