SFS 2015:469 Lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel / SFS 2015:469 Lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
150469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:410) om skatt på
bekämpningsmedel;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1984:410) om skatt på

bekämpningsmedel

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Skatt ska betalas med 34 kronor för varje helt kilogram verksam be-

ståndsdel i bekämpningsmedlet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.

2 Lagen omtryckt 1995:617. Senaste lydelse av lagens rubrik 1995:617.

3 Senaste lydelse 2003:806.

SFS 2015:469

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.