SFS 1986:1027

861027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

1986:1027

öiil dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

utkom från trycket

Folkrepubliken Kina;

'6 december i986

utfärdad den 4 dec ember 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst som Sverige och Folkrepubliken Kina undertecknade den 16 maj
1986 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för
Sveriges del. Avtalet och protokollet är avfattat på kinesiska, svenska och
engelska språken. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till
denna lag. Den kinesisk a texten skall kungöras genom publicering i Sveri­
ges överenskommelser med främmande makter (SÖ).

2 § Avtalets och protokollets beskattningsregler skall tillämpas endast i
den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som
annars skulle föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i avtalet eller protokollet, kan han ansöka om rättelse enligt

artikel 25 punkt 1 i avta let.

4 § Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet eller protokollet
skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den
skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han
annars skulle ha varit skyldig att lämna.

Prop. 1986/87: 17, SkU 3. rskr. 16.

1789

¬

background image

SFS 1986:1027

Agreement between the Government of

the People's Republic of China and the
Government of the Kingdom of Sweden
for the Avoidance of Double Taxation and
the Prevention of Fiscal Evasion with Re­

spect to Taxes on Income

The Government of the People's Republic

of China and the Government of the King­

dom of Sweden, desiring to conclude an

Agreement for the avoidance of double taxa­

tion and the prevention of fiscal evasion with

respect to taxes on income, have agreed as

follows;

Bilaga^

f ; > >

Avtal mellan Folkrepubliken Kinas rege­

ring och Konungariket Sveriges regerinjg
för att undvika dubbelbeskattning och
förhindra skatteflykt beträffande skatter
på inkomst

Folkrepubliken Kinas regering och Ko­

nungariket Sveriges regering som önskar ingå

ett avtal för att undvika dubbelbeskattning
och förhindra skatteflykt beträffande skatter

på inkomst har kommit överens om följande;

Artide 1

Personal scope

This Agreement shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contract­

ing States.

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Artide 2

Taxes covered

1. The existing taxes to which this Agree­

ment shall apply are:

(a) in the Peopl e's Republic of China:

(i) the individual income tax;

(ii) the income tax concerning joint ven­

tures with Chinese and foreign investmen t;

(iii) the income tax concerning foreign

enterprises; and

(iv) the local income tax

(hereinafter referred to as "Chinese

tax");

(b) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga in­

komstskatten), including the sailors' tax

(sjömansskatten) and the coupon tax (ku­

pongskatten);

(ii) the tax on public entertainers (be­

villningsavgiften för vissa offentliga före­

ställningar);

(iii) the communal income tax (den kom­

munala inkomstskatten); and

(iv) the profit sharing tax (vinstdel­

ningsskatten)

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

I. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är:

a) i Folkrepubliken Kina:

1) inkomstskatten för fysiska personer;

2) inkomstskatten för s.k. blandade före­

tag med kinesiskt och utländskt deltagan­

de;

3) inkomstsk atten för utländska företag;

och

4) den lokala inkomstsk atten

(i det följande benämnda "kinesisk

skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, häri inbe­

gripet sjömansskatten och kupongskatten;

2) bevillningsavgiften för vissa offentliga

föreställningar;

3) den kommunala inkomstskatten; och

4) vinstdelningsskatten

1790

¬

background image

SFS 1986:1027

(hereinafter referred to as "Swedish

tax").

2. The Agreement shall also apply to any

identical or su bstantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Agreement in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph I. The compe­

tent authorities of the Contracting States

shall notify each other of any substantial

changes which have been made in their re­

spective taxation laws within a reasonable

period of time after such changes.

(i det följande benämnda "svensk

skatt").

2. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet införs vid

sidan av eller i stället för de skatter som

anges i punkt 1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall meddela var­

andra väsentliga ändringar som gjorts i re­

spektive skattelagstiftning inom rimlig tid ef­

ter det att sådan ändring skett.

Artide 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, un­

less the context otherwise requires;

(a) the term "China" means the People's

Republic of China and, when used in geogra­

phical sense, means all the territory of the
People's Republic of China, including its ter­

ritorial sea , in which the Chinese laws relat­

ing to taxation apply, and any area beyond its

territorial sea, within which the People's Re­

public of China has sovereign rights of ex­

ploration for and exploitation of resources of

the seabed and its sub-soil, and superjacent

water reso urces in a ccordance with interna­
tional law;

(b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden a nd, when used in a geogra­
phical sen se, includes the national territory,

the territorial sea of Sweden as well as o ther

maritime areas over which Sweden in acco r­

dance with international law exercises sover­

eign rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean China or

Sweden as the context requires;

(d) the term "tax" means Chinese tax or

Swedish tax, as the context requires;

(e) the term "person" includes an indivi­

dual, a com pany and any other body of per­

sons;

(f) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

(g) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract-

Artikel 3
Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Kina" åsyftar Folkrepubliken Kina

och, när det används i geografisk bemärkel­

se, åsyftar Folkrepubliken Kinas hela territo­

rium, territorialvattnet däri inbegripet, inom

vilket kinesisk lagstiftning om beskattning

tillämpas, och varje område utanför dess ter­

ritorialvatten inom vilket Folkrepubliken

Kina i enlighet med internationell rätt har

suverän rätt att utnyttja och utvinna tillgång­

ar på havsbottnen eller i d ess underlag och

ovanför befintliga vattentillgångar;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och, när det används i geografisk bemärkel­

se, innefattar det svenska territoriet och terri­

torialvattnet samt andra havsområden över

vilka Sverige i enlighet med internationell rätt

utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion ;

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Kina eller Sve­

rige beroende på sammanhanget;

d) "skatt" åsyftar kinesisk skatt eller

svensk skatt beroende på sammanhanget;

e) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

f) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid besk attningen behandlas såsom

juridisk person;

g) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i de n andra avtalsslutande staten"

1791

¬

background image

SFS 1986:1027

ing State" mean, respectively, an enterprise

carried on by a resident of a Contracting

State and an enterprise carried on by a resi­
dent of the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means all indivi­

duals possessing the nationality of either

Contracting State and all juridical persons

created or organized under the laws of either

Contracting State and all organizations with­

out juridical personality treated for the pur­

poses of tax as juridical persons created or

organized under the laws of e ither Contract­
ing State;

(i) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

by an enterprise which has its head office in a

Contracting State, except when the ship or

aircraft is oper ated solely between places in

the other Contracting State;

(j) the term "competent authority" means,

in the case of China, the Ministry of Fina nce

or its authorized representative and, in the

case of S weden, the Minister of Finance or

his authorized representative.

2. As regards the application of the Agree­

ment by a Contracting State, any term not

defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the laws of that Contracting State

concerning the taxes to which the Agreement

applies.

åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten;

h) "medborgare" åsyftar fysisk person

som har medborgarskap i endera avtalsslu­

tande staten och juridisk person som bildats

eller organiserats enligt lagstiftningen i end e-;

ra avtalsslutande staten samt sammanslut­

ning - som inte är juridisk person men som

vid beskattningen behandlas såsom juridisk

person - vilken bildats eller organiserats en­

ligt lagstiftningen i endera avtalsslutande sta­

ten;

^

i) "i nternationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

företag som har sitt huvudkontor i en avtals­

slutande stat utom då skeppet eller luftfarty­

get används uteslutande mellan platser i den

andra avtalsslutande staten;

j) "behörig myndighet" åsyftar: i Kina, ffi

nansministeriet eller dess befullmäktigade

ombud och, i Sve rige, finansministern eller

dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslu tande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föranle­

der annat, varje uttryck som inte definierats i

avtalet ha den betydelse som uttrycket har

enligt den avtalsslutande statens lagstiftning i

fråga om sådana skatter på vilka avtalet till-

lämpas.

Artide 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the

term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of

that Contracting State, is liable to tax therein

by reason of his domicile, residen ce, place of
head office or any othe r criterion of a similar

nature.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph I an individual is a resident of both

Contracting Slates, then his status shall be

determined as follows;

(a) He shall be deemed to be a resident of

the State in which he has a permanent home

available to him; if he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande stat" person som enligt lagstift ning­

en i denna a vtalsslutande stat är skattskyldig

där på grund av hemvist, bosättning, plats för

huvudkontor eller annan liknande omständig­

het.

2. Då på grund av bestämmelserna i pun kt

1 fy sisk person har hemvist i båda avtalsslut

tände staterna, bestäms hans hemvist på fö l­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande; om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat

1792

¬

background image

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

(b) If the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he

has not a permanent home available to him in

either State, he shall be deemed to be a resi­

dent of the St ate in which he has an habitual
abode;

(c) If he has an habitual abode in both

States or in neither of them, he shall be

deemed to be a resident of the State of which

he is a national;

(d) If he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­
tion by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual

is a resident of both Contracting States, then

it shall be deemed to be a resident of the State
in which its head office is situ ated.

SFS 1986:1027

med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads­

intressena);

b) om det inte kan avgöras i vil ken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller

om han inte i någondera staten har en bostad

som stadigvarande står till hans förfogande,

anses han ha hemvist i den stat där han sta­

digvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han i nte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen

i fråga ha hemvist i den stat där den har sitt

huvudkontor.

Artide 5
Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the

term "permanent establishment" means a

fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly o r partly

carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of mana gement;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;
(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil o r gas well, a quarry or

any o ther place of extraction of natural re­

sources.

3. The term "permanent establishment"

likewise encompasses:

(a) a building site, a construction, assembly

or installation project or supervisory activi­

ties in connection therewith, but only where

such site, project or activities continue for a

period of more than six months;

(b) the furnishing of services, including

consultancy services, by an enterprise of a

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö­
retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;
d) fabrik;

e) verkstad;

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

också:

a) Plats för byggnads-, anläggnings-, sam­

mansättnings- eller installationsverksamhet

eller övervakande verksamhet i samband här­

med men endast om verksamhete n pågår mer

än sex månader;

b) tillhandahållandet av tjänster, konsult­

tjänster däri inbegripna, som e tt företag i en

1793

57-SFS 1986

¬

background image

\ . -' •

SFS 1986; 1027

Contracting State through employees or

other personnel in the other Contracting

State, but only where such activities continue

(for the same project or a connected project)

within the country for a period or periods

aggregating more than six months within any

twelve-month period.

4. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1 to 3, the term "permanent establish­

ment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the pur­

pose of storage, display or delivery of goods

or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of s torage, display or deli­
very;

(c) the maintenance of a sto ck of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by another
enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of bu­

siness solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise, or of collecting infor­

mation, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of carrying on, for

the enterprise, any other activity of a prepar­

atory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for any combination of activities

mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), pro­

vided that the overall activity of the fixed

place of business resulting from this combi­

nation is of a preparatory or auxiliary char­

acter.

5. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1 and 2, where a person - other than

an agent of an independent status to whom

the provisions of paragraph 6 apply - is act­

ing on behalf of an enterprise and has and

habitually exercises in a Contracting State an

authority to conclude contracts in the name

of the enterprise, that enterprise shall be

deemed to have a permanent establishment In

that Contracting State in respect of any acti­

vities which that person undertakes for the

enterprise, unless his activities ar e limited to

those mentioned in paragraph 4 which, if ex-

avtalsslutande stat lämnar genom anställda

eller annan personal i den andra avtalsslu­

tande staten, men endast om verksamhet av

sådant slag pågår (för samma projekt eller för

ett projekt som har samband därmed) inom

landet under tidrymd eller tidrymder som

sammanlagt överstiger sex månader under en

tolvmånadersperiod.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punk­

terna 1-3 anses uttrycket "fast driftställe"

inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutan­

de för lagring, utställning eller utlämnande av

företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för lagring, utställning eller

utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för bearbetning eller föräd­

ling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

varor eller inhämtande av upplysningar för

företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­

get bedriva annan verksamhet av förberedan­

de eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att kombine­

ra verksamheter som anges i punktern a a) -

e), under förutsättning att hela den verksam­

het som bedrivs från den stadigvarande plat­

sen för affärsverksamhet på grund av denna

kombination är av förberedande eller biträ­

dande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende

representant på vilken punkt 6 tillämpas, är

verksam för ett företag samt i en avtalsslu­

tande stat har och där regelmässigt använder

fullmakt att sluta avtal i företagets namn,

anses detta företag - utan hinder av bestäm­

melserna i punkterna 1 och 2 - ha fast drift­

ställe i denna avtalsslutande stat i fråga om

varje verksamhet som denna person bedriver

för företaget. Detta gäller doc k inte, om den

verksamhet som denna person bedriver är

begränsad till sådan som anges i punkt 4 oc h

som - om den bedrevs från en stadigvarande

1794

¬

background image

SFS 1986:1027

ercised through a fixed place of business,

would not make this fixed place of bus iness a

permanent establishment under the provi­
sions of that pa ragraph.

6. An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent

establishment in the other Contracting State

merely because it carries on business in that

other Contracting State through a broker, ge­

neral commission agent or any other agent of

an independent status, provided that such

persons are acting in the ordinary course of

their business. However, when the activities

of such an agent are devoted wholly or al­

most wholly on behalf of that enterprise, he

will not be considered an agent of an indepen­

dent stat us within the meaning of this para­

graph.

7. The fact that a company which is a resi­

dent of a Contracting State controls or is

controlled by a company which is a resident

of the other Contracting State, or which car­

ries on business in that other Contracting

State (whether through a permanent estab­

lishment or otherwise), shall not of itself con­

stitute either company a permanent establish­
ment of the other.

plats för affärsverksamhet - inte skulle göra

denna stadigvarande plats för affärsverksam­

het till fast driftställe enligt bestämmelserna i

nämnda punkt.

6. Företag i en avtalsslutande stat anses

inte ha fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten endast på den grund att företaget

bedriver affärsverksamhet i denna andra av­

talsslutande stat genom förmedling av mäk­
lare, kommissionär eller annan oberoende

representant, under förutsättning att sådan

person därvid bedriver sin sedvanliga affärs­
verksamhet. När sådan representant bedriver

sin verksamhet uteslutande eller nästan ute­

slutande för företagets räkning, anses han

emellertid inte såsom sådan oberoende repre­

sentant som avses i denna punkt.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra
avtalsslutande stat (antingen från fast drift­

ställe eller på annat sätt), medför inte i och

för sig att någotdera bolaget utgör f ast drift­

ställe för det andra.

Artide 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting S tate from immovable property si­

tuated in the other Contracting State may be
taxed in that othe r Contracting State.

2. The term "immovable property" shall

have the meaning which it has und er the laws

of the Contracting State in which the pro­

perty in question is situäted. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry, rights to

which the provisions of general law respect­

ing landed pro perty apply, usufruct of immo­

vable property and rights to variable or fixed
payments as consideration for the working

of, or the right to work, mineral deposits,

sources and other natural resources; ships
and aircraft shall not be regarded as immova­

ble property.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

belägen i den andra avtalss lutande staten, far

beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fast egendom, levande och döda in­

ventarier i lantbruk och skogsbruk, rättighe­

ter på vilka bestämmelserna i privaträtten om

fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast

egendom samt rätt till föränderliga eller fasta

ersättningar för nyttjandet av eller rätten att

nyttja mineralförekomst, källa eller annan na­

turtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte
vara fast egendom.

¬

background image

\

.f-"'

SFS 1986:1027

3. The provisions of paragraph 1 shall app­

ly to income derived from the direct use,

letting, or use in any other form of immova­

ble property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immova­

ble property of an enterprise and to income

from immovable property used for the per­

formance of independent personal services.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som

tillhör företag och på inkomst av fast egen­

dom som används vid självständig yrkesutöv­

ning.

Artide 7
Business profits

1. The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

Contracting State unless the enterprise car­

ries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment si­

tuated therein. If the enterprise carries on

business as aforesaid, the profits of the enter­

prise may be taxed in that other Contracting

State but only so much of them as is attribut­

able to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment si­

tuated therein, there shall in eac h Contract­

ing State be attributed to that permanent es­

tablishment the profits which it might be ex­

pected to make if it were a distinct and separ­

ate enterprise engaged in the same or similar

activities under the same or similar condi­

tions and dealing wholly i ndependently with

the enterprise of which it is a permanent es­

tablishment.

3. In determining the profits of a perma­

nent establishment, there shall be allowed as

deductions expenses which a re incurred for

the purposes of the permanent establishment,

including executive and general administrati­

ve expenses so incurred, whether in the State

in which the permanent establishment is si­

tuated or elsewhere. However, no such de­

duction shall be allowed in respect of

amounts, if any, paid (otherwise than

towards reimbursement of actual expenses)

by the permanent establishment to the head

office of the enterprise or any of its other

offices, by way of royalties, fees or other

similar payments in return for the use of pa-

Artikel 7
Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i den na avtalsslutande stat, såvida inte

företaget bedriver rörelse i den andra avtals­

slutande staten från där beläget fast drift­

ställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss

angivet sätt, får företagets inkomst beskattas

i denna andra avtalsslutande stat, men endast

så stor del av den som är hänförlig till det

fasta driftstället.

2. Om före tag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­
ten från där beläget fa st driftställe, hänförs,

om inte b estämmelserna i punkt 3 föranleder

annat, i vardera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha fö rvärvat, om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med d et företag till

vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder in­

begripna utgifter för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat d är det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes. Avdrag medges

emellertid inte för belopp som det fasta drift­

stället kan ha betalat till företagets huvud­

kontor eller annat företaget tillhörigt kontor

(om inte beloppen utgör ersättning för faktis­

ka kostnader) i form av royalty, avgift eller

annan liknande betalning för nyttjandet av

patent eller annan rättighet, eller i form av

ersättning för särskilda tjänster eller för före-

1796

¬

background image

SFS 1986:1027

tents or other rights, or by way of commis­

sion, for specific services performed or for
management, or, except in the case of a

banking enterprise, by way of interest on

moneys lent to the permanent establishment.

Likewise, no account shall be taken, in the

determination of the profits of a permanent

establishment, for amounts charged (other­

wise than towards reimbursement of actual

expenses), by the permanent establishment
to the head office of th e enterprise or any of

its other offices, by way of royalties, fees or
other similar p ayments in return for the use

of patents or other rights, or by way of com­

mission for specific services performed or for

management, or, except in the case of a
banking enterprise, by way of interest on

moneys lent to the head office of the enter­
prise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to

be attributed to a permanent establishment

on the basis of an apportionment of the total

profits of the enterprise to its various parts,

nothing in paragraph 2 shall preclude that

Contracting State from determining the pro­

fits to be taxed by such an apportionment as

may be customary; the method of apportion­

ment adopted shall, however, be such that

the result shall be in accordance with the
principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a perma­

nent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of paragraphs 1 to 5,

the profits to be attributed to the permanent

establishment shall be determined by the
same method year by year unless there is

good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti­

cles of this Agreement, then the provisions of

those Articles shall not be affected by the

provisions of this Ar ticle.

tagsledning eller - utom i fråga om bankföre­

tag - i form av ränta på kapital utlånat till det

fasta driftstället. På samma sätt skall vid be­
stämmandet av fast driftställes inkomst inte

beaktas belopp som det fasta driftstället debi­

terat företagets huvudkontor eller annat före­

taget tillhörigt kontor (om inte beloppen ut­
gör ersättning för faktiska kostnader) i form

av royalty, avgift eller annan liknande betal­

ning för nyttjandet av patent eller annan rät­

tighet, eller i form av e rsättning för särskilda

tjänster eller företagsledning eller - utom i

fråga om bankföretag - i form av ränta på

kapital utlånat till företagets huvudkontor el­

ler annat företaget tillhörigt kontor.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast

driftställe brukat i en avtalsslutande stat be­

stämmas på grundval av en fördelning av fö­

retagets hela inkomst på de olika delarna av

företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2

inte att i denna avtalsslutande stat den skatte­

pliktiga inkomsten bestäms genom sådant

förfarande. Den fördelningsmetod som an­

vänds skall dock vara sådan att resultatet

överensstämmer med principerna i denna ar­

tikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps

genom det fasta driftställets försorg för före­

taget.

6. Vid tillämpningen a v punkterna 1-5 be­

stäms inkomst som är hänförlig till det fasta

driftstället genom samma förfarande år från

år, såvida inte goda och tillräckliga skäl för­
anleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av det­

ta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artik­

lar inte av reglerna i förevaran de artikel.

Artide 8

Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or

aircraft in international traffic shall be tax-

Artikel 8

Sjö- och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp

eller luftfartyg i internationell trafik beskattas

1797

¬

background image

' /

SFS 1986:1027

able only in the Contracting State where the

head office of the ente rprise is situated.

2. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a

pool, a joint business or an international
operating agency.

endast i den avtals slutande stat där företaget

har sitt huvudkontor.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som för värvas genom deltagande

i en pool, ett gemensamt företag eller en in­

ternationell driftsorganisation.

Artide 9

Associated enterprises

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State par­

ticipates directly or indirectly in the manage­

ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting

State,

and in e ither case conditions are made o r

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which differ

from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so ac­

crued, may be included in the profits of that

enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of t hat Contract­

ing State - and taxes accordingly - profits

on which an enterprise of the other Contract­

ing State has been charged to tax in that other

Contracting State, and the profits so included

are profits which would have accrued to the

enterprise of the first-mentioned Contracting

State if the conditions made between the two

enterprises had been those which would have

been made between independent enterprises,

then that other Contracting State shall make

an appropriate adjustment to the amount of

the tax charged therein on those profits. In

determining such adjustment, due regard

shall be had to the other provisions of this

Agreement and the competent authorities of

the Contracting States shall if necessary con­

sult each other.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten eller äger del i detta företags

kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del­

tar i ledningen eller övervakningen av såväl

ett företag i en avtalsslutande stal som ett

företag i den andra avtalsslutande staten eller

äger del i båda dessa företags kapital, iakttas

följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, får all inkomst, som utan

sådana villkor skulle ha tillkommit det ena

företaget men som på grund av villkoren i

fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i

detta företags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna av­

talsslutande stat, även inräknas i inkomsten

för ett företag i den andr a avtalsslutande sta­

ten och beskattas i överensstämmelse där­

med i denna andra avtalsslutande stat samt

den sålunda inräknade inkomsten är sådan

som skulle ha tillkommit företaget i denna

andra avtalsslutande stat om d e villkor som

avtalats mellan företage n hade varit sådana

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, skall den förstnämnda av­

talsslutande staten genomföra vederbörlig ju­

stering av det skattebelopp som påförts för

inkomsten i denna avtalsslutande stat. Vid

sådan justering iakttas övriga bestämmelser i

detta avtal och de behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna överlägger vid be­

hov med vara ndra.

1798

¬

background image

J.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident
of the other Contracting State may be taxed
in that othe r Contracting State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident,
and according to the laws of that Contracting

State, but if the recipient is the beneficial

owner of the dividends the tax so charged

shall not exceed 10 per cent of the gross

amount of th e dividends.

The provisions of this paragraph shall not

affect the taxation of the company in resp ect

of the profits out of which the dividends are

paid.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares or other

rights, not being debt-claims, participating in

profits, as well as income from other corpor­

ate rights which is subjected to the same tax­

ation treatment as income from shares by the
laws of the Contracting State of which the

company making the distribution is a resi­

dent.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of th e

dividends, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State of which the company paying

the dividends is a resident, through a perma­

nent establishment situated therein, or per­

forms in that other Contracting State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the holding in respect of

which the dividends are paid is effectively

connected with such permanent establish­

ment o r fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 14, as the case

may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income

from t he other Contracting State, that other

Contracting State may not impose any tax on

the dividends paid by the company, except

insofar as such dividends are paid to a resi­
dent of that other Contracting State or insofar

as the holding in respect of which the divi­

dends are paid is effectively connected with a

SFS 1986:1027

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med he mvist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra avtalsslutande stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna avtalsslutande stat,

men om mottagaren har rätt till utdelninge n

får skatten inte överstiga 10 procent av utdel­

ningens bruttobelopp.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i den­

na artikel inkomst av aktier eller andra rättig­

heter, som inte är fordringar, med rätt till

andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i

bolag, som enligt lagstiftningen i den avtals­

slutande stat där det utdelande bolaget har

hemvist vid beskattningen behandlas på sam­

ma sätt som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­
samhet i denna andra avtalsslutande stat från

där belägen stadigvarande anordning, samt

den andel på grund av vilken utdelningen be­

talas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anordning­

en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, far denna andra av­

talsslutande stat inte beskatta utdelning som

bolaget betalar, utom i den mån utdelningen

betalas till person med hemvist i denna andra

avtalsslutande stat eller i den mån den andel

på grund av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med fast driftställe eller sta-

1799

¬

background image

SFS 1986:1027

permanent establishment or a fixed base si­

tuated in that other Contracting State, nor

subject the company's undistributed profits

to a tax on the company's undistributed pro­

fits, even if the dividends paid or the undistri­

buted profits consist wholly or partly of pro­

fits or income arising in that other Contract­
ing State.

digvarande anordning i d enna andra avtals­

slutande stat, och ej heller beskatta bolagets

icke utdelade vinst, även om utdelningen el­
ler den icke utdelade vinsten helt eller delvis

utgörs av inkomst som uppkommit i denna

andra avtalsslutande stat.

Artide 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other Contract­

ing State.

2. However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it

arises, and according to the laws of that Con­

tracting State, but if the recipient is the bene­

ficial owner of the interest the tax so charged

shall not exceed 10 per cent of the gross

amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graph 2, interest derived from a Contracting

State is exempt from tax in t hat State, if it is

paid:

(a) in the case of China:

(i) to the Government of the People's

Republic of China;

(ii) to the People's Bank of China;

(iii) on a loan directly or indirectly fin­

anced or guaranteed by the Bank of China

or the China International Trust and In­

vestment Company (CITIC);

(iv) to a financial institution appointed

by the Government of the People's Repub­

lic of China and mutually agreed upon by

the competent authorities of the two Con­

tracting States;

(b) in the case of Sweden:

(i) to the Government of Sweden;

(ii) to the Bank of Sweden;
(iii) on a loan, directly or indirectly fin­

anced or guaranteed by the Swedish Ex­
port Credit Guarantee Board, the National

Debt Office or the Swedish Fund for Indus­

trial Cooperation with Developing Coun­

tries ("Swedfund");

(iv) to a financial institution appointed

by the Government of Sweden and mutual-

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, får beskattas

i denna andra avtalsslutande stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslu­

tande stat, men om mottagaren har rätt till

räntan far skatten inte överstiga 10 procent

av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av punkt 2 skall r änta som

förvärvas från en avtalsslutande stat undan-

tas från beskattning i denna stat om räntan

betalas:

a) beträffande Kina:

1) till Folkrepubliken Kinas regering;

2) till Kinas folkbank;
3) för lån som direkt eller indirekt finan­

sieras eller garanteras av Kinas bank eller

Kinas internationella kredit- och investe­

ringsbolag ("CITIC");

4) til l finansinrättning utsedd av Folkre­

publiken Kinas regering och ömsesidigt

överenskommen av de behöriga myndighe­

terna i de båda avtalsslutande staterna;

b) beträffande Sverige:

1) till Sveriges regering;

2) till Sveriges riksbank;

3) för lån direkt eller indirekt finansiera­

de eller garanterade av Fxportkreditnämn-

den, riksgäldskontoret eller Fonden för in­

dustriellt samarbete med u-länder ("Swed­

fund");

4) till finansinrättning utsedd av Sveriges

regering och ömsesidigt överenskommen

1800

¬

background image

SFS 1986; 1027

ly agreed upon by the competent authori­
ties of the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Arti­

cle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the debtor's profits, and in p articular,

income from Government securities and in­

come from bonds or debentures, including

premiums and prizes attaching to such secur­

ities, bonds or debentures. Penalty charges

for late payment shall not be regarded as

interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

interest, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the interest arises,

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other Contracting

State independent personal services from a

fixed base situated therein, and the debt-

claim in respe ct of which the interest is paid

is effectively connected with such permanent

establishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 14, as the

case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is the Gov­

ernment of that Contracting State, a local

authority thereof or a resident of that Con­

tracting State. Where, however, the person

paying the interest, whether he is a resident

of a Contracting State or not, has in a Con­

tracting State a permanent establishment or a
fixed base in connection with which the in­

debtedness on which the interest is paid was

incurred, and such interest is borne by s uch

permanent establishment or fixed base, then

such i nterest shall be deemed to arise in the

Contracting State in which the permanent es­

tablishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene-

av de behöriga myndigheterna i de båda

avtalsslutande staterna.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i d enna

artikel inkomst av varje slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i f ast

egendom eller inte och antingen den medför

rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper som utfärdats av staten och inkomst

av obligationer eller debentures, däri inbe­
gripna agiobelopp och vinster som hänför sig

till sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Straffavgift på grund av sen betal­

ning ans es inte som ränta vid tillämpningen

av denna artikel.

5. Bestämmelserna i pu nkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till ränta n

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den an dra avtalsslutande sta­

ten, från vilken räntan härrör, från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denna andra avtalsslu­

tande stat från där belägen stadigvarande an­

ordning, samt den fordran för vilken räntan

betalas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anordning­

en. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den statens rege­

ring, lokal myndighet eller person med hem­
vist i d enna avtalsslutande stat. Om emeller­

tid den person som betalar räntan, antingen
han har hemvist i en avtals slutande stat eller

inte, i en avtalsslutande stat har fast drift­
ställe eller stadigvarande anordning i sam­

band varmed den skuld uppkommit på vilken
räntan betalas, och räntan belastar det fasta

driftstället eller den stadigvarande anordning­
en, anses räntan hörröra från den avtalsslu­

tande stat där det fasta driftstället eller den

stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­
laren och den som har rätt till räntan om

'

1801

4"

¬

background image

SFS 1986:1027

ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such

case, the excess part of the payments shall

remain taxable accord ing to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this A greement.

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iakttagan­

de av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artide 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of th e other Contract­

ing State may be taxed in that other Contract­
ing State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they

arise, and according to the laws of that Con­

tracting State, but if the recipient is the bene­

ficial owner of the royalties the tax so

charged shall not exceed 10 per cent of the

gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use, any copyright of literary, artistic or

scientific work including cinematograph films

and films or tapes for radio or television

broadcasting, any patent, know-how, trade

mark, design o r model, plan, secret formula

or process, or for the use of, or the right to

use, industrial, commercial or scientific

equipment, or for information concerning in­

dustrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the royalties arise,

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other Contracting

State independent personal services from a

fixed base situated therein, and the right or

property in resp ect of which the royalties are

paid is effectively c onnected with such per­

manent establishment or fixed base. In such

case the provisions of Article 7 or Article 14,

as the case may be, shall apply .

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is the Gov-

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

2. Royaltyn få r emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna avtalsslu­

tande stat, men om mottagaren har rätt till

royaltyn far skatten inte överstiga 10 procent

av royaltyns bruttobelopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som mottages så­

som ersättning för nyttjandet av eller för rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­

närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri­

pet biograffilm och inspelningar för radio el­

ler television, patent, know-how, varumärke,

mönster eller modell, ritning, hemligt recept

eller hemlig tillverkningsmetod eller för nytt­

jandet av eller rätten alt nyttja industriell,

kommersiell eller vetenskaplig utrustning el­

ler för upplysning om erfarenhetsrön av indu­

striell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till royaltyn

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den and ra avtalsslutande sta­

ten, från vilken royaltyn härrör, från där be­

läget fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denna andra avtalsslu­

tande stat från där belägen stadigvarande an­

ordning, samt den rättighet eller egendom i

fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt

samband med d et fasta driftstället eller den

stadigvarande anordningen. 1 sådant fall till -

lämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive

artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den statens rege-

1802

¬

background image

SFS 1986:1027

ernment of that Contracting State, a local

authority thereof or a resident of that Con­

tracting State. Where, however, the person

paying the royalties, whether he is a resident

of a Contracting State or not, has in a Con­

tracting State a permanent establishment or a

fixed base in connection with which the liabi­

lity to pay the royalties was incurred, and

such royalties are borne by s uch permanent
establishment or fixed base, then such royal­

ties shall be deemed to arise in the Contract­
ing State in which the permanent establish­

ment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which th ey are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this

Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of th e

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this

Agreement.

ring, lokal myndighet eller person med hem­

vist i d enna avtalsslutande stat. Om emeller­

tid den person som betalar royaltyn, antingen
han har hemvist i en avta lsslutande stat eller

inte, i en avtalsslutande stat har fast drift­

ställe eller stadigvarande anordning i sam­

band varmed skyldigheten att betala royaltyn

uppkommit och royaltyn belastar det fasta

driftstället eller den stadigvarande anordning­

en, anses royaltyn härröra från den avtalsslu­
tande stat där det fasta driftstället eller den

stadigvarande anordningen är belägen.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel­

serna i denna artikel endast på sistnämnda

belopp. I sådant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i v ardera avtals­

slutande staten med iakttagande av övriga

bestämmelser i detta avtal.

Artide 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immova­

ble property referred to in Article 6 and si­

tuated in the other Contracting State may be
taxed in that o ther Contracting State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business pro­

perty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable pro­

perty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a per­
manent establishment (alone or together with

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses
i artikel 6 och som är belägen i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna

andra avtalsslutande stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgång­
arna i fast driftställe, vilket ett företag i en

avtalsslutande stat har i den and ra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom, hänförlig

till stadigvarande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalssl utande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra avtalsslutande stat. Detsamma
gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant

1803

• i ;

¬

background image

SFS 1986:1027

the whole enterprise) or of such a fixed base,

may be taxed in that othe r Contracting State.

3. Gains from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic and

movable property, pertaining to the opera­

tion of such ships or aircraft shall be taxable

only in the Contracting State in which the

head office of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of shares of

the capital stock of a company the property

of which consists directly or indirectly princi­

pally of immovable property situated in a

Contracting State may be taxed in that Con­

tracting State.

5. Gains from the alienation of shares other

than those mentioned in paragraph 4 repre­

senting a participation of at least 25 per cent

in a company which is a resident of a Con­

tracting State may be taxed in that Contract­

ing State.

6. Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of any pro­

perty other than that referred to in para­

graphs 1 to 5 and arising in the other Con­

tracting State may be taxed in that other Con­

tracting State.

fast driftställe (för sig elle r tillsammans med

hela företaget) eller av sådan stadigvarande

anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp

eller luftfartyg som används i internationell

trafik och lös egendom som är hänförlig till

användningen av sådana skepp eller luftfar­

tyg beskattas endast i den avtalsslutande stat

där företaget har sitt huvudkontor.

4. Vinst på grund av överlåtelse av aktier i

ett bolag v ars tillgångar dire kt eller indirekt

huvudsakligen består av fast egendom belä­

gen i en avtalsslutande stat får beskattas i

denna avtalsslutande stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av aktier

av annat slag än s ådana som avses i punkt 4,

vilka utgör en andel av minst 25 procent i ett

bolag med hemvist i en avtalsslutande stat,

far beskattas i denna avtalsslutande stat.

6. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1-5

och som härrör från den andra avtalsslutande

staten far beskattas i den na andra avtalsslu­

tande stat.

Artide 14

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of professional ser­

vices or other activities of an independent

character shall be taxable only in that Con­

tracting State except in on e of the following

circumstances, when such income may also

be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available

to him in the other Contracting State for the

purpose of performing his a ctivities; in that

case, only so much of the income as is attri­

butable to that fixed base may be taxed in

that other Contracting State;

(b) if his stay in the other Contracting State

is for a period or periods exceeding in the

aggregate 183 days in the calendar year con­

cerned; in that case, only so much of the

income as is derived from his activities per-

Artikel 14
Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i den na avtalsslutande

stat, utom om någon av följande omständig­

heter föreligger, då sådan inkomst får beskat­

tas även i den andra avtalsslutande staten:

a) om han i den andra avtalsslutande staten

har en stadigvarande anordning som regel­

mässigt står till hans förfogande för att utöva

verksamheten; i sådant fall får endast den del

av inkomsten beskattas i denna andra av­

talsslutande stat som är hänförlig till denna

stadigvarande anordning;

b) om han vistas i den andra avtalsslutande

staten under tidrymd eller tidrymder som

sammanlagt överstiger 183 dagar under ka­

lenderåret i fråga; i sådant fall får end ast den

del av inkomsten som förvärvas genom verk-

1804

¬

background image

I •

SFS 1986:1027

'•fi

' ' »v

formed in that other Contracting State may

be taxed in that other Contracting State.

2. The term "professional services" in­

cludes, especially, independent scientific, li­

terary, artistic, eductional or teaching activi­

ties as well as the independent activities of

physicians, lawyers, engineers, architects,
dentists and accountants.

samhet som utövas i den na andra avtalsslu­

tande stat beskattas i denna andra avtalsslu­

tande stat.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och

undervisningsverksamhet samt sådan själv­

ständig verksamhet som läkare, advokat, in­

genjör, arkitekt, tandläkare och revisor ut­

övar.

Artide 15
Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Artides 16,

18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other
similar remuneration derived by a resident of

a Contracting State in respect of an employ­

ment shall be taxable only in that Contracting

State unless the employment is exercised in

the other Contracting State. If the employ­

ment is so exercised, such remuneration as is

derived therefrom may be ta xed in that other
Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1, remuneration derived by a resident

of a Contracting State in respect of an em­

ployment exerci sed in the other Contracting

State shall be taxable only in the first-men­

tioned Contracting State, if:

(a) the recipient is present in that other

Contracting State for a period or periods not

exceeding in the aggregate 183 days in the

calendar year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not a resident of

that other Contracting State; and

(c) the rem uneration is not borne by a per­

manent estab lishment or a fixed base which

the employer has in that other Contracting

State.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1 and 2, remuneration derived in re­

spect of an employment exercised aboard a
ship or aircraft operated in international traf­

fic by an enterprise of a Contracting State

may be taxed in th at Contracting State.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18, 19, 20 och 21 föranlede r annat, beskattas

lön och annan liknande ersättning, som per­

son med hemvist i en avtalsslutande stat upp­

bär på grund av anställning, endast i d enna

avtalsslutande stat, såvida inte arbetet utförs

i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet

utförs i de nna andra avtalsslutande stat, far

ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beska ttas ersättning, som person med hem­

vist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete

som utförs i den andra avtalsslutande staten,

endast i den f örstnämnda avtalsslutande sta­

ten, om:

a) mottagaren vistas i denna andra avtals­

slutande stat under tidrymd eller tidrymder
som sammanlagt inte överstiger 183 dagar un­
der kalenderåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i denna andra avtalsslutande
stat eller på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i denna andra avtalsslutande stat.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk­

terna 1 och 2 får ersättning för arbete, som

utförs ombord på skepp eller luftfartyg som

används i internationell trafik av ett företag i
en avtalsslutande stat, beskattas i denna av­

talsslutande stat.

1805

-C;-,

V

¬

background image

SFS 1986:1027

Artide 16
Directors' fees and remunerations of top-le­
vel managerial officials

1. Directors' fees and other similar pay­

ments derived by a resident of a Contracting

State in his capacity as a member of the

board of directors of a company which is a

resident of the other Contracting State may

be taxed in that ot her Contracting State.

2. Salaries, wages and other similar remun­

eration derived by a resident of a Contracting

State in his capacity as an official in a top-le­

vel managerial position of a company which

is a resident of the other Contracting State

may be taxed in that other Contracting State.

Artikel 16
Styrelsearvoden och ersättningar till tjänste­

män med högre företagsledande funktioner

1. Styrelsearvode och annan liknande er­

sättning, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat uppbär i egenskap av med­
lem i styrelse eller annat liknande organ i

bolag med hemvist i den andra avtalsslutande

staten, får beskattas i denna andra avtalsslu­

tande stat.

2. Lön och annan liknande ersättning, som

person med hemvist i en avtalsslutande stat

uppbär i egenska p av tjänsteman med högre

företagsledande funktion i bolag med hemvist

i den andra avtalsslutande staten, får beskat­

tas i denna andra avtalsslutande stat.

Artide 17

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti­

des 14 and 15, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such

as a theatre, motion picture, radio or televi­

sion a rtiste, or a musician, or as an athlete,

from his personal activities as such exercised

in the other Contracting State, may be taxed

in that othe r Contracting State.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an

athlete in his capacity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­

standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the e ntertainer or athlete are

exercised.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1 and 2, income derived by enter­

tainers or athletes who are residents of a

Contracting State from acti vities referred to

in paragraphs I and 2 exercised in the other

Contracting State under a plan of cultural

exchange between the Governments of the

Contracting States, shall be exempt from tax

in that other Contr acting State.

Artikel 17
Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik­

larna 14 och 15 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge­

nom sin personliga verksamhet i den andra

avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­

som teater- eller filmskådespelare, radio- el­

ler televisionsartist eller musiker, eller av

idrottsman, beskattas i denna andra avtals­

slutande stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmelser­

na i arti klarna 7, 14 och 15, b eskattas i den

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk­

terna 1 och 2 skall inkomst, vilken förvärvas

av artist eller idrottsman med hemvist i en

avtalsslutande stat från verksamhet som

avses i pun kterna 1 och 2 och som utövas i

den andra avtalsslutande staten enligt en plan

för kulturellt utbyte mellan regeringarna i de

avtalsslutande staterna, undantas från be­

skattning i denna andra avtalsslutande stat.

1806

¬

background image

SFS 1986:1027

Artide 18

Pensions

1. Subject to the provisions of paragraph 2

of Artide 19, pensions and other similar re­

muneration paid t o a resident of a Contract­

ing State in consideration of past employ­

ment shall be taxable only in that Contracting

State.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1, pensions paid and other similar pay­

ments made under the social security system

or from a special fund of a Contracting State
or local authority thereof shall be taxable
only in that Contractin g State.

Artikel 18

Pension

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19

punkt 2 föranleder annat, beskattas pension

och annan liknande ersättning, som med an­

ledning av tidigare anställning betalas till per­

son med hemvist i en av talsslutande stat, en­

dast i denna avtalsslutande stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas pension och annan liknande er­

sättning, vilken betalas enligt socialförsäk­

ringssystemet i en avtalsslutande stat eller

från en särskild fond som bildats av denna

avtalsslutande stat eller dess lokala myndig­

heter, endast i denna avtalsslutande stat.

Artide 19

Government services

1. (a) Remuneration, other than a pension,

paid by the Government of a Contracting

State or a local authority thereof to an indivi­

dual in respect of services rendered to the
Government of that Contracting State or a

local authority thereof, in the discharge of

functions of a governmental nature, shall be

taxable only in that C ontracting State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in t he other Contracting State if

the services are rendered in th at other Con­

tracting State and the individual is a resident

of that other Contracting State who:

(i) is a national of t hat other Contracting

State; or

(ii) did not become a resident of that

other Contracting State solely for the pur­

pose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds

created by, the Government of a Con tracting
State or a local authority thereof to an indivi­

dual in respect of services rendered to the

Government of that Contracting State or a

local authority thereof, in the discharge of
functions of a governmental nature, shall be

taxable only in that Contracting State.

(b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the indi­

vidual is a resident of, and a national of, that

other Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning, med undantag av pension,

som betalas av regeringen i en avtalsslutande

stat eller dess lokala myndigheter till fysisk

person på grund av offentligt uppdrag i denna

avtalsslutande stats regerings eller dess lo­

kala myndigheters tjänst beskattas endast i

denna avtalsslutande stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om

arbetet utförs i denna andra avtalsslutande

stat och personen i fråga har hemvist i denna
andra avtalsslutande stat och

1) ä r medborgare i denna andra avtals­

slutande stat, eller

2) inte fick hemvist i denna andra av­

talsslutande stat uteslutande för att utföra

arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, regeringen i en avtalsslu­

tande stat eller dess lokala myndigheter till

fysisk person på grund av offentligt uppdrag i

denna avtalsslutande stats regerings eller
dess lokala myndigheters tjänst, beskattas

endast i denna avtalsslutande stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten om per­

sonen i fråga har hemvist och är medborgare i

denna andra avtalsslutande stat.

3. Bestämmelserna i arti klarna 15, 16, 17

1807

i!.-''-

\

\

¬

background image

\

SFS 1986:1027

18 shall apply to remuneration and pensions

in respect of service s rendered in connection

with a business carried on by the Govern­

ment of a Contracting State or a local author­
ity thereof.

och 18 tillämpas på ersättning och pension

som betalas på grund av a rbete som utförts i

samband med rörelse som bedrivs av rege­

ringen i en avtalsslutande stat eller dess lo­

kala myndigheter.

Artide 20

Students and trainees

A student, business apprentice or trainee

who is or was immediately before visiting a

Contracting State, a resident of the other

Contracting State and who is present in the

first-mentioned Contracting State solely for

the purpose of his education, training or ob­

taining special technical experience shall be

exempt from tax in that first-mentioned Con­

tracting State with respect to:

(a) payments received from sources out­

side that Contracting State for the purpose of

his maintenance, education, study, research

or training;

(b) gr ants, scholarships or awards from a

government or a scientific, educational or

other tax-exempt organization; and

(c) income from personal services per­

formed in that Contracting State provided

that the income does not exceed 18 000 Swe­

dish kronor or its equivalent in Chinese yuan

for any taxable year.

The benefits provided under sub-paragraph

(c) shall extend only for such period of time

as is reasonably necessary to complete the

education or training, but shall in no event

exceed a period of seven consecutive years.

Artikel 20
Studerande, praktikanter m.fl.

Studerande, affärspraktikant eller lärling,

som har eller omedelbart före en vistelse i en

avtalsslutande stat hade hemvist i den andra

avtalsslutande staten och som uppehåller sig i

den förstnämnda avlalsslutande staten enbart

för sin undervisning eller utbildning eller för

att erhålla särskild teknisk erfarenhet, skall

undantas från beskattning i denna avtalsslu­

tande stat för:

a) betalning som mottages från källa utan­

för denna avtalsslutande stat för hans uppe­

hälle, undervisning, studier, forskning eller

utbildning;

b) bidrag, stipendium eller belöning från en

regering eller en vetenskaplig, utbildnings- el­

ler annan skattebefriad organisation; och

c) inkomst av arbete som utförs i denna

avtalsslutande stat under förutsättning att in­

komsten inte överstiger 18 000 svenska kro­

nor eller motvärdet i kinesiska yuan under ett

beskattningsår.

Skattebefrielse enligt punkt c) ovan

medges endast för den tid som skäligen er­

fordras för att fullborda undervisningen eller

utbildningen, men får inte i något fall avse

längre tidrymd än sju på varandra följande år.

Artide 21
Teachers and researchers

1. An individual who is a resident of a

Contracting State at the beginning of his visit

to the other Contracting State and who, at the

invitation of the Government of that other

Contracting State or of a university or other

educational or scientific research institution

situated in that other Contracting State and

approved by an educational authority of that

other Contracting State, is present in that

other Contracting State for the primary pur­

pose of teaching, giving lectures or engaging

Artikel 21

Lärare och forskare

1. En fysisk person, som har hemvist i en

avtalsslutande stat vid påböijandet av en vis­

telse i den andra avtalsslutande staten och

som, på inbjudan av regeringen i denna andra

avtalsslutande stat eller av universitet eller

annan undervisnings- eller vetenskaplig

forskningsinstitution belägen i denna andra

avtalsslutande stat och erkänd av undervis­

ningsmyndighet där, vistas i denna an dra av­

talsslutande stat huvudsakligen för att förelä­

sa eller bedriva undervisning eller forskning

1808

¬

background image

SFS 1986:1027

in research at such university or other educa­

tional o r scientific research institution shall

be exempt from tax by that other Contracting

State on his income from personal services

for teaching, giving lectures or engaging in

research at such university or other educa­
tional or scientific research institution for a

period not exceeding three years from the

date of his a rrival in that other Contracting
State.

2. The exemption granted under paragraph

1 shall not apply to income from research if

such research is undertaken not in t he public

interest but primarily for the private benefit

of a specific person or specific persons.

vid sådant universitet eller sådan annan un­

dervisnings- eller vetenskaplig forskningsin­

stitution, är undantagen från beskattning i

denna andra avtalsslutande stat för inkomst

på grund av undervisning eller forskning vid

sådant universitet eller sådan annan under-

visnings- eller vetenskaplig forskningsanstalt

under en tidrymd som inte överstiger tre år,

räknat från dagen för hans ankomst till denna

andra avtalsslutande stat.

2. Skattebefrielse enligt punkt 1 medges

inte beträffande inkomst av forskning, om

forskningen sker, inte i allmänt intresse, utan

företrädesvis för att gagna viss persons eller

vissa personers privata intressen.

Artide 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Con­

tracting State not dealt with in the foregoing

Articles of this Agreement and arising in th e

other Contracting State may be taxed in that

other Contracting State.

2. However, items of income of a resident

of a Contracting State, wherever arising, not
dealt with in the foregoing Articles of this

Agreement, and other than those referred to
in p aragraph 1, shall be taxable only in that

Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply to income, other than income

from immovable pr operty as defined in para­
graph 2 of Article 6, if t he recipient of s uch

income who is a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State through a permanent establish­

ment situated therein, or performs in that

other Contracting State independent personal

services from a fixed base situated therein,
and th e right o r property in re spect of which

the income is paid is effectively connected
with suc h permanent establishment or fixed

base. In such case the provisions of Article 7

or Article 14, as the case may be, shall apply.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artiklar av detta avtal

och som härrör från den andra avtalsslutande

staten, får beskattas i denna an dra avtalsslu­

tande stat.

2. Inkomst, som inte behandlas i föregåen­

de artiklar i det ta avtal och som inte avses i

punkt 1 och som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­
dast i denna avtalsslutande stat, oavsett var­

ifrån inkomsten härrör.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ti ll-

lämpas inte på inkomst, med undantag för

inkomst av fast egendom som avses i artikel 6

punkt 2, om mottagaren av inkomsten har

hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver

rörelse i den andra avtalsslutande staten från

där beläget fast driftställe eller utövar själv­

ständig yrkesverksamhet i denna andra av­

talsslutande stat från där belägen stadigva­

rande anordning, samt den rättighet eller

egendom i fråga om vilken inkomsten betalas

äger verkligt samband med det fasta driftstäl­

let eller den stadigvarande anordningen. I så­
dant fall tillämpas b estämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

1809

¬

background image

"U'

-'t,.

SFS 1986:1027

Artide 23

Elimination of double taxation

1. In the case of China, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of China derives in­

come from Sweden the amount of Swedish

tax payable in respect of t hat income in ac­

cordance with the provisions of this Agree­

ment may be allowed a s a credit against the

Chinese tax imposed on that resident. The

amount of credit, however, shall not exceed

the amount of t he Chinese tax computed as

appropriate to that income in accordance

with the taxation laws and regulations of
China.

(b) Where the income derived from Swe­

den is a dividend paid by a company which is

a resident of Sweden to a company which is a

resident of China and which owns not less

than 10 per cent of the share capital of the

company paying the dividend, the credit shall

take into account the Swedish tax payable by

the company paying the dividend in respect

of its income.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives

income which under the laws of China and in
accordance with the provisions of this Agree­
ment may be taxed in China, Sweden shall

allow — subject to the provisions of the law

of Sweden concerning credit for foreign tax

(as it may be amended from time to time

without changing th e general principle here­

of) - as a deduction from the tax on such

income, an amount equal to the Chinese tax

paid in respect of such incom e.

(b) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph (a), where a resident of Sweden

derives income which in accordance with the

provisions of Article 7 or Article 14, or gains

which in a ccordance with the provisions of

paragraph 2 of Article 13, may be taxed in

China, Sweden shall exempt such income or

gains from tax provided that the principal

part of the income or gains arises from busi­

ness activities or independent personal ser­

vices carried on within China.

(c) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph (a), dividends paid by a company

Artikel 23
Undvikande av dubbelbeskattning

I. Beträffande Kina undviks dubbelbe­

skattning på följande sätt:

a) I fall då person med hemvist i Kina för­

värvar inkomst från Sverige får den svenska

skatt som betalas för denna inkomst enligt

bestämmelserna i detta avtal avräknas mot

den kinesiska skatt som påförs denna person.

Avräkningsbeloppet får emellertid inte över­

stiga den del av den kinesiska skatten som är

hänförlig till denna inkomst enligt skattelag­

stiftningen i Kina.

b) Om inkomsten som förvärvas från Sveri­

ge utgörs av utdelning, som bolag med hem­

vist i Sverige betalar till bolag med hemvist i

Kina, vilket äger minst 10 procent av aktieka­

pitalet i det bolag som betalar utdelningen,

skall vid avräkningen medtas den svenska

skatt som bolaget som betalar utdelningen

erlägger för sin inkomst.

2. Beträffande Sverige undviks dubbelbe­

skattning på följande sätt:

a) I fall då person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst som enligt kinesisk lagstift­

ning och enligt bestämm elserna i dett a avtal

får beskattas i Kina, skall Sverige — i enlighet

med bestämmelserna i svensk lagstiftning be­

träffande avräkning av utländsk skatt (även i

den lydelse de framdeles kan få genom att

ändras utan att den allmänna princip som

anges här ändras) - från skatten på sådan

inkomst avräkna ett belopp motsvarande den

skatt som erlagts i Kina för inkomsten.

b) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst eller vinst som enligt be­

stämmelserna i artikel 7 eller artikel 14 re­

spektive artikel 13 punkt 2 får beskattas i

Kina, skall Sv erige, utan hinder av bestäm­

melserna i p unkt a), undanta sådan inkomst

eller vinst från skatt. Denna bestämmelse gäl­

ler dock endast om den övervägande delen av

inkomsten eller vinsten härrör från rörelse

eller självständig yrkesutövning som bedrivs

i Kina.

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt

a) är utdelning från bolag med hemvist i Kina

1810

¬

background image

SFS 1986:1027

being a resident of China to a company which

is a resident of Sweden shall be exempt from

Swedish tax to the extent that the dividends

would have been exempt under Swedish law
if both companies had been Swedish com­
panies.

(d) Where a resident of Sweden derives

income which, in a ccordance with the provi­
sions of Article 8, paragraph 3 of A rticle 13,

paragraph 2 of Article 18 and paragraphs 1

and 2 of Article 19, shall be taxable only in
China, or derives income or gains which in

accordance with sub-paragraph (b) of this

paragraph shall be exempt from Swedish tax,

Sweden may take such income or gains into
account when determining the graduated rate
of Swedish tax .

3. For the purpose of sub-paragraph (a) of

paragraph 2, in respect of the items of income
referred to in Articles 10, 11 and 12 the

amount of "Chinese tax paid" shall be

deemed to be equal to 10 per cent of the gross
dividends, 10 per cent of the gross interest
and 20 per cent of the gross royalties.

The provisions of this paragraph shall ap­

ply only for the first ten years for which this

Agreement is effective. This period may be

extended by mutual agreement between the
competent authorities of the Contracting
States.

till bolag med hemvist i Sverige undantagen

från svensk skatt i den mån utdelningen enligt

svensk lagstiftning skulle ha varit undantagen
från svensk skatt om båda bolagen hade varit

svenska bolag.

d) I fall d å person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestämmelser­

na i artikel 8, artikel 13 punkt 3, artikel 18
punkt 2 och artikel 19 punkterna 1 och 2

beskattas endast i Kina, eller förvärvar in­
komst eller vinst, som enligt bestämmelserna

i punkt b) skall undantas från svensk skatt,

får Sverige beakta inkomsten eller vinsten

vid bestämmandet av svensk progressiv

skatt.

3. Vid tillämpningen av punkt 2 a) skall, i

fråga om inkomst som avses i artikl arna 10,

11 o ch 12, "den skatt som erlagts i Kina"

anses uppgå till 10 p rocent av utdelningens

bruttobelopp, 10 p rocent av räntans brutto­

belopp respektive 20 procent av royaltyns
bruttobelopp.

Bestämmelserna i denna punkt gäller en­

dast de första tio år under vilket de tta avtal

tillämpas. Denna tidrymd kan förlängas ge­

nom ömsesidig överenskommelse mellan de

behöriga myndigheterna i de avtalsslutande

staterna.

Artide 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting state shall not

be subjected in the other Contracting State to

any taxation or any requirement connected

therewith, which is other or more burden­
some than the taxation and connected re­

quirements to which nationals of that other

Contracting State in the same circumstances
are or may be subjected. The provisions of

this paragraph shall, notwithstanding the

provisions of Article 1, also apply to persons
who are not residents of one or both of the

Contracting States,

2. The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

Artikel 24

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före­

mål för beskattning eller därmed samman­

hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i
denna andra avtalsslutande stat under samma
förhållanden är eller kan bli underkastad.

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1

tillämpas denna bestämmelse även på person
som inte har hemvist i en avtalsslutande stat

eller i båda avta lsslutande staterna,

2. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en av talsslutande stat har i den and­

ra avtalsslutande staten, skall i denna andra

avtalsslutande stat inte vara mindre fördelak-

1811

¬

background image

SFS 1986:1027

Contracting State than the taxation levied on

enterprises of that other Contracting State

carrying on the same activities. The provi­

sions of this paragraph shall not be construed

as obliging a Contracting State to grant to

residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions

based on its policy or on account of civil

status or family responsibilities which it

grants to its own residents.

3. Except where the provisions of para­

graph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article

11, or paragraph 6 of Article 12, apply, inter­

est, royalties and other disbursements paid

by an enterprise of a Contracting State to a

resident of the other Contracting State shall,

for the purpose of determining the taxable

profits of such enterprise, be de ductible un­

der the same conditions as if they had been

paid to a resident of the first-mentioned Con­

tracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting

State, shall not be subje cted in the first-men­

tioned Contracting State to any taxation or

any requirement connected therewith which

is other or more burdensome than the taxa­

tion and connected requirements to which

other similar enterprises of the first-men­

tioned Contracting State are or may be sub­

jected.

5. The provisions of this Article shall,

notwithstanding the provisions of Article 2,

apply to taxes of every kind and description .

tig än beskattningen av företag i denna andra

avtalsslutande stat, som bedriver verksamhet

av samma slag. Bestämmelserna i denna

punkt anses inte medföra skyldighet för en

avtalsslutande stat att medge person med

hemvist i den and ra avtalsslutande staten så­

dant personligt avdrag vid bes kattningen, så­

dan befrielse eller sådan nedsättning av poli-

cy-skäl eller på grund av civilstånd eller för-

söijningsplikt mot familj som medges person

med hemvist i den egna sta ten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel

12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och

annan betalning från företag i en avtalsslu­

tande stat till person med hemvist i den andra

avtalsslutande staten avdragsgilla vid be­

stämmandet av den beskattningsbara in­

komsten för sådant företag på samma villkor

som betalning till person med hemvist i den

förstnämnda avtalsslutande staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda avtalsslu­

tande staten bli föremål för b eskattning eller

därmed sammanhängande krav som är av an­

nat slag eller mer tyngande än den beskatt­

ning och därmed sammanhängande krav som

annat liknande företag i den förstnämn da av­

talsslutande staten är eller kan bli underkas­

tat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar­

tikel på skatter av varje slag och beskaffen­

het.

Artide 25
Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this Agree­

ment, he may, irrespective of the remedies

provided by the domestic laws of those Con­

tracting States, present his case to the com­
petent authority of the Contracting State of

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslu­

tande stat eller båda avtalsslutande staterna

vidtagit åtgärder som för honom medför eller

kommer att medföra beskattning som strider

mot bestämmelserna i d etta avtal, kan han,

utan att detta påverkar hans rätt att använda

sig av de rättsmedel som finns i dessa avtals­

slutande staters interna rättsordning, fram-

1812

¬

background image

SFS 1986:1027

which he is a resident or, if his case comes

under paragraph 1 of Article 24, to that of the

Contracting State of which he is a national.

The case must be presented within three

years from the first notification of the action

resulting in taxation not in accordance with
the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endea­

vour, if the objection appears to it to be justi­
fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent auth­

ority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in acco rdance with the provisions of t he

Agreement. Any agreement reached shall be

implemented notwithstanding any time limits
in the domestic laws of the Contracting

States.

3. The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Agreement. They may also consult

together for the elimination of double taxa­

tion in cases not provided for in the Agree­

ment.

4. The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of paragraphs 2 and 3.

When it seems advisable for the purpose of

reaching agreement, the competent authori­

ties may meet together for an oral exchange

of opinions.

lägga sake n för den behöriga myndigheten i

den avtalsslutande stat där han har hemvist

eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24

punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är
medborgare. Saken skall framläggas inom tre

år från den tidpunkt då personen i fråga fick

vetskap om den åtgärd som givit upphov till

beskattning som strider mot bestämmelserna

i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få
till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten i syfte att undvika beskattning som strider

mot bestämmelserna i avtalet. Överenskom­

melse som träffats genomförs utan hinder av
tidsgränser i de avtalsslutande staternas in­

terna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om
tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja dub­

belbeskattning i fall som inte o mfattas av av­

talet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbindel­

se med varandra i syfte att träffa överens­

kommelse i de fall som angivits i punkterna 2
och 3. Om det anses underlätta en överens­

kommelse, kan de behöriga myndigheterna
träffas för muntliga överläggningar.

Artide 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the

provisions of this Agreement or of the do­

mestic laws of the Contracting States con­

cerning taxes covered by the Agreement, in­
sofar as the taxation there under these laws is

not contrary to the Agreement, in particular

for the prevention of fraud or evasion of such

Artikel 26
Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa be­

stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu­
tande staternas interna lagstiftning i fråga om

skatter som omfattas av avtalet i den mån

beskattningen där enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Detta gäller i synner­

het för att förhindra bedrägeri eller skatte-

1813

¬

background image

SFS 1986:1027

taxes. The exchange of information is not

restricted by Article 1. Any information re­

ceived by a Contracting State shall be treated

as secret in the same manner as information

obtained under the domestic laws of that

State and shall be disclosed only to persons

or authorities, including co urts and admini­

strative bodies, involved in the assessment or

collection of, the enforcement or prosecution

in respect of the taxes covered by this Agree­

ment or the determination of appeals in rela­

tion thereto. Such persons or authorities shall

use the information only for such purposes.

Such information may be disclosed in public

court proceedings or injudicial decisions.

2. In no case shall th e provisions of para­

graph 1 be construed so as to impose on a

Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the admini stration of that or of the

other Contracting State; or

(c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contra ry to public policy.

flykt beträffande sådana skatter. Utbytet ay

upplysningar begränsas inte av artikel I.

Upplysningar som en avtalsslutande stat

mottagit skall behandlas såsom hemliga på

samma sätt som upplysningar som erhållits

enligt den interna lagstiftningen i d enna stat

och får yppas endast för personer eller myn­

digheter, däri inbegripna dom stolar och för­

valtningsorgan, som fastställer, uppbär eller

indriver de skatter som omfattas av avtalet

eller handlägger åtal eller besvär i anslutning

därtill. Dessa personer eller myndigheter

skall använda upplysningarna endast för så­

dana ändamål. Sådana upplysningar får yp­

pas vid offe ntlig rättegång eller i domstolsav­

göranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar som inte är tillgä ng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi­

nistrativ praxis i denna avtalsslutande stat

eller i den andra a vtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artide 27
Diplomatic agents and consular ojficers

Nothing in this Agreement shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of spe­

cial agreements.

Artikel 27

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer dip­

lomatiska företrädare eller konsulära tjänste­

män.

Artide 28
Entry into force

This Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the date on which di­

plomatic notes indicating the completion of

Artikel 28
Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft trettionde dagen

efter den dag då diplomatiska noter utväxlats

vilka utvisar att det i intern lagstiftning före-

1814

¬

background image

SFS 1986:1027

internal legal procedures necessary in each

Contracting State for the entry into force of

the Agreement have been exchanged. The

Agreement shall have effect as respects in­

come derived during any taxable year begin­

ning on or after the first day of January in the

year in which the Agreement enters into

force.

skrivna förfarandet för ikraftträdandet i var­

dera avtalsslutande staten har genomförts.

Avtalet tillämpas beträffande inkomst som

förvärvas under beskattningsår som böljar
den 1 januari det år då avtalet träder i kraft

eller senare.

Artide 29

Termination

This Agreement shall continue in effect in­

definitely but either of the Contracting States

may, on or before the thirtieth day of June in

any calendar year beginning after the expira­

tion of a period of five y ears from the date of

its entry into force, give to the other Con­

tracting State, through the diplomatic chan­
nel, written notice of termination. In such

event the Agreement shall cease to have ef­

fect as respects income derived during the

taxable years beginning on or after the first

day of Janu ary in th e calendar year next fol­

lowing that in which the notice of termination

is given.

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed the pre­
sent Agreement.

Done at Stockholm, this 16th day of May,
1986, in duplicate in the Chinese, Swedish

and English languages, all texts being equally

authentic. In the case of doubt, however, the

English text shall prevail.

For the Government of the People's Republic

of China

Wu Xueqian

For the Government of the Kingdom of Swe­

den

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­

gränsning men endera avtalsslutande staten

kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp

avtalet hos den andra avtalsslutande staten

senast den trettionde juni under ett kalen­
derår som böljar sedan fem år förflutit efter

dagen för avtalets ikraftträdande. I händelse

av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

beträffande inkomst som förvärvas under be­

skattningsår som böljar den första januari ka­

lenderåret närmast efter det då uppsägningen

skedde eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade av respek­
tive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockh olm den 16 maj 1986 i

två exemplar på kinesiska, svenska och eng­

elska språken vilka texter alla äger lika vits­

ord. I fall av tvivelsmål äger dock den engels­

ka texten företräde.

För Folkrepubliken Kinas regering:

Wii Xueqian

För Konungariket Sveriges regering:

Sten Andersson

Sten Andersson

1815

¬

background image

SFS 1986:1027

Protocol

At the moment of signing the Agreement

between the Government of the People's Re­

public of China and the Government of the

Kingdom of Sweden for the Avoidance of

Double Taxation and the Prevention of Fiscal

Evasion with respect to Taxes on Income,

the undersigned have agreed that the follow­

ing provisions shall form an intergral part of
the Agreement.

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan

Folkrepubliken Kinas regering och Konunga­

riket Sveriges regering för att undvika dub­
belbeskattning och förhindra skatteflykt be­

träffande skatter på inkomst har underteck­

nade kommit överens om att följande bestäm­

melser skall utgöra en integrerad del av avta­

let.

To Artides 8 and 13

1. The provisions of Artide 9 of the Agree­

ment on Maritime Transport between the

Government of the People's Republic of

China and the Government of Sweden signed

at Beijing on the 18th of January 1975 shall

not be affected by the Ag reement.

2. When applying the Agreement the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS) shall be regarded a s having its

head office in Sweden but the provisions of

paragraph 1 of Article 8 and paragraph 3 of

Article 13 shall apply only to that part of its

profits as corresponds to the participation

held in that consortium by AB Aerotranspo rt

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

Till artiklarna 8 och 13

1. Bestämmelserna i artikel 9 i Sjöfartsav­

talet mellan Folkrepubliken Kinas regering

och Sveriges regering, undertecknat i Beijing

den 18 januari 1975, påverkas inte av avtalet.

2. Vid tillämpningen av avtalet anses luft­

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) ha sitt huvudkontor i Sverige, men

bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 och artikel

13 punkt 3 tillämpas endast på den del av

inkomsten som motsvarar den andel i detta

konsortium som innehas av AB Aerotrans­

port (ABA), den svenske delägaren i Scan­

dinavian Airlines System (SAS).

To Artide 12

For purposes of paragraph 3 of Artide 12 it

is understood that, in the case of payments

received as a consideration for the use of or

the right to use industrial, commercial or

scientific equipment, the tax shall be imposed

on 70 per cent of the gross amount of such

payments.

Till artikel 12

Vid tillämpningen av artikel 12 punkt 3 för­

utsätts att beträffande betalningar som mot­

tas såsom ersättning för nyttjandet av eller

rätten att nyttja industriell, kommersiell eller

vetenskaplig utrustning skall skatt tas ut på

70 procent av bruttobeloppet av sådana betal­

ningar.

To Artide 15

It is understood that where a resident of

Sweden derives remuneration in respect of

an employment exercised aboard an a ircraft

operated in international traffic by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS) such remuneration shall be

taxable only in Sweden.

In witness whereof the undersigned, being

Till artikel 15

Avtalet förutsätter att, när en person med

hemvist i Sverige förvärvar ersättning på

grund av anställning ombord på ett luftfartyg

som används i internationell trafik av luft­

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS), sådan ersättning beskattas endast i

Sverige.

Till bekräftelse härav har undertecknade.

1816

¬

background image

SFS 1986:1027

I, • • •'

duly authorized thereto by their respective

Governments, have signed this Protocol.

Done at Stockholm, this 16th day of May,
1986, in duplicate in the Chinese, Swedish

and English languages, all texts being equally

authentic. In the case of doubt, however, the

English text shall prevail.

For the Government of the People's Republic
of China

Wii Xueqian

For the Government of the Kingdom of Swe­

den

Sten Andersson

därtill vederbörligen bemyndigade av sina re­
spektive regeringar, undertecknat detta pro­

tokoll.

Som skedde i Stockholm den 16 maj 1986 i

två exemplar på kinesiska, svenska och eng­

elska språken vilka texter alla äger lika vits­

ord. I fall av tvivelsmål äger dock den engels­

ka texten företräde.

För Folkrepubliken Kinas regering:

Wu Xueqian

För Konungariket Sveriges regering:

Sten Andersson

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.