SFS 1995:1342 Lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

SFS 1995_1342 Lag om ändring i lagen (1986_1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1342
Utkom från trycket
den 20 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1986:1027) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Folkrepubliken Kina;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1986:1027) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina skall ha
följande lydelse.

1

Prop. 1995/96:75, bet. 1995/96:SkU7, rskr. 1995/96:15.

2545

background image

SFS 1995:1342

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Folkrepubliken Kina, skall
sådan inkomst inte tas med vid beskattningen i Sverige.

4 § Vid tillämpning av artikel 3 punkt 1 a) i avtalet skall uttrycket "Kina"
inte omfatta Hong Kong.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på inkomst

som förvärvas den 1 januari 1996 eller senare.

2. Genom lagen upphävs förordningen (1986:1083) om dubbelbeskatt-

ningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina dock att vad som i

fötordningen sägs om ikraftträdade av lagen fortfarande skall gälla.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

2546

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.