SFS 1995:1342 Lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina / SFS 1995:1342 Lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
SFS 1995_1342 Lag om ändring i lagen (1986_1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1342
Utkom från trycket
den 20 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1986:1027) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Folkrepubliken Kina;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1986:1027) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina skall ha
följande lydelse.

1

Prop. 1995/96:75, bet. 1995/96:SkU7, rskr. 1995/96:15.

2545

background image

SFS 1995:1342

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Folkrepubliken Kina, skall
sådan inkomst inte tas med vid beskattningen i Sverige.

4 § Vid tillämpning av artikel 3 punkt 1 a) i avtalet skall uttrycket "Kina"
inte omfatta Hong Kong.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på inkomst

som förvärvas den 1 januari 1996 eller senare.

2. Genom lagen upphävs förordningen (1986:1083) om dubbelbeskatt-

ningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina dock att vad som i

fötordningen sägs om ikraftträdade av lagen fortfarande skall gälla.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

2546

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.