SFS 2008:1350 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2008:1350 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
081350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt

2

dels

att 13, 17 och 22 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 1, 14, 18 och 23 §§ ska utgå,

dels

att nuvarande 1 och 2 §§ ska betecknas 2 kap. 1 och 2 §§, nuvarande

2 a § ska betecknas 1 kap. 2 §, nuvarande 2 b § ska betecknas 2 kap. 3 §,
nuvarande 3 § ska betecknas 1 kap. 3 §, nuvarande 4�7 §§ ska betecknas
2

kap. 7�10

§§, nuvarande 8�11

§§ ska betecknas 2 kap. 14�17 §§,

nuvarande 12 § ska betecknas 1 kap. 7 §, nuvarande 14�16 §§ ska betecknas
3 kap. 1�4 §§, nuvarande 18�21 §§ ska betecknas 4 kap. 1�4 §§ samt
nuvarande 23 § ska betecknas 1 kap. 5 §,

dels

att nya 1 kap. 2, 3, 5 och 7 §§, nya 2 kap. 1�3, 7�10 och 14�17 §§,

nya 3 kap. 1�4 §§ samt nya 4 kap. 1�4 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tolv nya paragrafer, 1 kap. 1, 4 och 6 §§

samt 2 kap. 4�6, 11�13 och 18�20 §§, av följande lydelse,

dels

att rubriken till nya 1 kap. ska lyda ⬝Gemensamma bestämmelser⬝,

rubriken till nya 2 kap. ska lyda ⬝Nedsättning av statlig och kommunal
inkomstskatt⬝, rubriken till nya 3 kap. ska lyda ⬝Nedsättning av avkastnings-
skatt på pensionsmedel⬝ samt rubriken till nya 4 kap. ska lyda ⬝Nedsättning
av statlig och kommunal inkomstskatt på utländska lågbeskattade inkoms-
ter⬝.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om avräkning av utländsk skatt.

1

Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112.

2

Senaste lydelse av

13 § 2003:1088
17 § 2005:892
22 § 2003:1088
rubriken närmast före 1 § 2007:1418
rubriken närmast före 14 § 1993:943
rubriken närmast före 18 § 2003:1088
rubriken närmast före 23 § 2005:892.

SFS 2008:1350

Utkom från trycket
den 19 december 2008

background image

2

SFS 2008:1350

2 §

3

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) om inte annat
anges eller framgår av sammanhanget.

3 §

4

Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till

en utländsk stat, delstat eller lokal myndighet:

1. allmän slutlig skatt på inkomst,
2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kom-

munala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet
eller privatbostad,

3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet

belägen fastighet eller privatbostad,

4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller

annan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig
som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även belopp som anges i 2 kap. 8 § 2 och 3.
Med utländsk skatt avses i 2 kap. 3�6 §§, 9 § andra stycket, 15 och

18�20 §§ även motsvarande preliminär skatt.

4 §

Vad som sägs om skatteavtal i denna lag ska gälla också i fråga om det

avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och
Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

5 §

5

Bestämmelserna i 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § tillämpas också i fall då en

delägare beskattas för inkomst hos eller för innehav i ett företag som anges i
24 kap. 16 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), även om före-
taget inte är en utländsk juridisk person.

6 §

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen

av begäran om avräkning av utländsk skatt. Om den som är skattskyldig
enligt 2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen-
sionsmedel begär avräkning av utländsk skatt, ska dock sådana uppgifter
lämnas av pensionssparinstitut som anges i 1 kap. 2 § 3 lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande.

Om det framgår att det finns förutsättningar för avräkning trots att samt-

liga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av denna lag inte kan
lämnas, får avräkning ske med skäligt belopp. Avräkning enligt 2 kap. 17 §,
3 kap. 4 § eller 4 kap. 4 § får dock bara ske för överskjutande belopp som
den skattskyldige kan visa.

7 §

6

Om en skattskyldig enligt skatteavtal genom avräkning har rätt till

större nedsättning än vad som följer av denna lag, ska nedsättning ske med
det ytterligare belopp som föranleds av avtalet.

3

Senaste lydelse av tidigare 2 a § 2004:983. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket

upphävs.

4

Senaste lydelse av tidigare 3 § 2007:1418.

5

Senaste lydelse av tidigare 23 § 2005:892.

6

Senaste lydelse av tidigare 12 § 1993:943.

background image

3

SFS 2008:1350

2 kap.

1 §

7

En obegränsat skattskyldig som har haft en intäkt och en begränsat

skattskyldig som har haft en intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,
har genom avräkning av utländsk skatt på intäkten rätt till nedsättning av
statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel om

1. intäkten tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
2. den skattskyldige har beskattats för intäkten i en utländsk stat, och
3. intäkten anses härröra från den utländska staten enligt dess skattelag-

stiftning.

Vid tillämpning av detta kapitel ska det bortses från
1. lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk

person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,

2. statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och
3. utländsk skatt på sådana inkomster.

2 §

8

Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket gäller inte om den statliga

och kommunala inkomstskatten, den utländska skatten samt den utländska
intäkten omfattas av skatteavtal. Vid avräkning med stöd av skatteavtal till-
lämpas dock övriga bestämmelser i detta kapitel.

Bestämmelserna i första stycket första meningen tillämpas inte i fråga om

begränsat skattskyldiga.

3 §

9

Om en delägare är skattskyldig enligt 5 kap. inkomstskattelagen

(1999:1229) ska följande inkomster anses som delägarens inkomst:

1. inkomst hos ett svenskt handelsbolag,
2. inkomst hos en europeisk ekonomisk intressegruppering, eller
3. inkomst hos en utländsk juridisk person som är delägarbeskattad i

utlandet.

Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt,

ska denna anses ha betalats av delägaren. Av den delägarbeskattade juridiska
personens sammanlagda utländska skatter anses så stor del belöpa på del-
ägaren som motsvarar den andel som denne beskattas för.

4 §

Om ett kommittentföretag enligt 36

kap. inkomstskattelagen

(1999:1229) redovisar inkomst av kommissionärsverksamhet, får inkomsten
och den utländska skatten på inkomsten, anses som kommittentföretagets
om kommissionärsföretaget medger det. Om avdrag har gjorts för sådan
utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av kommittentföretaget.

5 §

Vid en kvalificerad fusion enligt 37

kap. inkomstskattelagen

(1999:1229) ska det överlåtande företagets inkomst under detta företags
sista beskattningsår och den utländska skatten på inkomsten, anses som det
övertagande företagets. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska
det anses ha gjorts av det övertagande företaget.

7

Senaste lydelse av tidigare 1 § 2007:1418.

8

Senaste lydelse av tidigare 2 § 2007:1418.

9

Senaste lydelse av tidigare 2 b § 2005:892.

background image

4

SFS 2008:1350

6 §

Vid en kvalificerad fission enligt 37

kap. inkomstskattelagen

(1999:1229) ska det överlåtande företagets inkomst under detta företags
sista beskattningsår och den utländska skatten på inkomsten, anses som de
övertagande företagens. Inkomsten och den utländska skatten ska fördelas
mellan de övertagande företagen i förhållande till det nettovärde som förs
över till varje företag eller på något annat sätt som samtliga övertagande
företag har angett. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det
anses ha gjorts av de övertagande företagen.

7 §

10

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del

den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får
avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.

Avräkning ska ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det år

då den intäkt som beskattats i utländsk stat tagits med vid taxering här. När
det är fråga om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den
statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften eller som
beräknats på schablonintäkt eller liknande, ska avräkning ske från svensk
skatt som tas ut på grund av taxering samma år som den utländska skatten
fastställts.

8 §

11

Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av

1. den utländska skatt som får avräknas enligt 1 §,
2. utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt skatte-

avtal, och

3. överskjutande belopp enligt 17�20 §§.

9 §

12

Avräkning enligt 8 § får dock ske med högst den del av den utländska

skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärr-
beloppet utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som,
beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

1. de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått, och
2. andra inkomster som tagits med vid taxeringen och som är hänförliga

till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty eller
utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med hemvist i
utländsk stat eller utländsk juridisk person.

Om den skattskyldige vid det aktuella årets taxering har gjort avdrag

enligt 16 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) för utländsk skatt som
anges i 1 kap. 3 §, ska beräkningen av spärrbeloppet göras som om avdraget
inte har gjorts.

Spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kronor. Spärrbeloppet får

dock inte överstiga summan av den skattskyldiges

1. statliga och kommunala inkomstskatt, och
2. avkastningsskatt som tas ut enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661)

om avkastningsskatt på pensionsmedel.

10

Senaste lydelse av tidigare 4 § 2007:1418.

11

Senaste lydelse av tidigare 5 § 2007:1418.

12

Senaste lydelse av tidigare 6 § 2007:1418.

background image

5

SFS 2008:1350

10 §

13

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de

utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hän-
för sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför
sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga
och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvs-
inkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska anses utgöra
så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala
inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som de
utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda
förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den stat-
liga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skatte-

reduktion enligt 65 kap. 9�12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), sådan
reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fas-
tighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduk-
tionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet
av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt
65 kap. 9 a�9 d §§ inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från
kommunal inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller föl-
jande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första
stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkoms-
terna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvs-
inkomst.

11 §

Vid tillämpning av 10 § ska den utländska inkomstens storlek

bestämmas med beaktande av andra kostnadsposter enligt inkomstskatte-
lagen (1999:1229) än

1. koncernbidrag som avses i 35 kap. inkomstskattelagen, och
2. utdelning som avses i 39 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen.

12 §

Vid tillämpning av 10 § ska den utländska inkomstens storlek

bestämmas utan beaktande av mottaget koncernbidrag som avses i 35 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229).

13 §

Om avdrag har gjorts för avsättning till expansionsfond eller periodi-

seringsfond eller om sådant avdrag har återförts ska, vid beräkning enligt
10 § av den statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de
utländska inkomsterna, spärrbeloppet beräknas som om sådant avdrag inte
har gjorts respektive inte har återförts.

14 §

Om enligt skatteavtal inkomst ska undantas från beskattning men tas

med vid taxeringen (alternativ exempt), ska varken den svenska skatten på
inkomsten eller den utländska inkomsten tas med vid beräkningen av spärr-
beloppet enligt 9 §.

13

Senaste lydelse av tidigare 7 § 2007:1418.

background image

6

SFS 2008:1350

15 §

Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske,

ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som
den skattskyldige, vid det aktuella årets taxering eller annat års taxering, har
fått genom att den utländska skatten dragits av.

Om avdrag för utländsk skatt har gjorts bara för en del av den skatt som

enligt 7 § andra stycket är hänförlig till ett visst år och om avräkning bara
delvis ska ske för detta års utländska skatt, ska i första hand avräkning ske
av utländsk skatt för vilken avdrag inte har gjorts.

16 §

Vid tillämpning av 10 § ska utländsk inkomst från sjöfart eller luftfart

i internationell trafik på begäran av den skattskyldige beräknas till så stor del
av den skattskyldiges hela inkomst � efter avdrag för kostnader � från rederi-
rörelsen eller luftfartsrörelsen, med tillägg för gjorda avdrag för utländska
skatter, som de i den utländska staten uppburna fraktintäkterna och biljett-
intäkterna utgör av den skattskyldiges samtliga intäkter av sådant slag.

17 §

14

Till den del avräkning inte kunnat ske från den svenska skatt som

beräknas för det taxeringsår då avräkning enligt 7 § andra stycket ska ske,
därför att summan avräkningsbar utländsk skatt enligt 8 § överstiger det
enligt 9 § beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter begäran berät-
tigad att senast femte taxeringsåret därefter få avräkning av det över-
skjutande beloppet.

För ett visst taxeringsår får dock det sammanlagda belopp för vilket

avräkning högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 9 §. Om
den skattskyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 7 § andra
stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter
hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till
senare år.

18 §

Om inkomst hos ett kommissionärsföretag enligt 4 § ska anses som

kommittentföretagets får, vid tillämpning av 17 §, inkomst som hänför sig
till kommissionärsförhållandet och utländsk skatt på denna inkomst, för
vilken avräkning ännu inte har gjorts, anses som kommittentföretagets om
kommissionärsföretaget medger det. Om avdrag har gjorts för sådan
utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av kommittentföretaget.

19 §

Vid en kvalificerad fusion enligt 37

kap. inkomstskattelagen

(1999:1229) ska vid tillämpning av 17 § inkomst som hänför sig till det
överlåtande företaget och utländsk skatt på denna inkomst, för vilken avräk-
ning ännu inte har gjorts, anses som det övertagande företagets. Om avdrag
har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av det övertagande
företaget.

20 §

Vid en kvalificerad fission enligt 37

kap. inkomstskattelagen

(1999:1229) ska vid tillämpning av 17 § inkomst som hänför sig till det
överlåtande företaget och utländsk skatt på denna inkomst, för vilken avräk-
ning ännu inte har gjorts, anses som de övertagande företagens. Inkomsten
och den utländska skatten ska fördelas på de övertagande företagen i för-

14

Senaste lydelse av tidigare 11 § 2003:1088.

background image

7

SFS 2008:1350

hållande till det nettovärde som förs över till varje företag eller på något
annat sätt som samtliga övertagande företag har angett. Om avdrag har
gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av de övertagande
företagen.

3 kap.

1 §

15

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 1�4 och 6 lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt
rätt att få nedsättning av sådan avkastningsskatt. Om inte annat följer av 3 §,
ska avräkning ske av utländsk skatt som har betalats under kalenderåret
närmast före beskattningsåret och som belöper på sådan avkastning, på den
skattskyldiges utländska tillgångar, som vid beräkning av avkastningsskatt
på pensionsmedel ingår i kapitalunderlaget för beskattningsåret.

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen om avkastningsskatt på

pensionsmedel har, till den del den statliga och kommunala inkomstskatten
sammanlagt understiger vad som enligt 2 kap. får avräknas, genom av-
räkning av utländsk skatt rätt att till denna del få nedsättning av sådan
avkastningsskatt.

2 §

16

Innehav i en delägarbeskattad juridisk person som avses i 5 kap.

inkomstskattelagen (1999:1229) anses som en utländsk tillgång till den del
som tillgångarna i den delägarbeskattade juridiska personen hade ansetts
som utländska om de i stället innehafts direkt av den som är skattskyldig till
avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 1�4 eller 6 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel. Motsvarande gäller vid indirekta inne-
hav av delägarbeskattade juridiska personer genom sådana personer.

Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt,

ska sådan skatt anses ha betalats av den som är skattskyldig till avkastnings-
skatt för andelen. Av den delägarbeskattade juridiska personens samman-
lagda utländska skatter anses så stor del belöpa på den som är skattskyldig
till avkastningsskatt som motsvarar den andel som denne beskattas för.

3 §

17

Avräkning enligt 1 § första stycket får dock ske med högst ett på

följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör den avkastningsskatt
som hänför sig till de utländska tillgångar som ingår i kapitalunderlaget. Den
avkastningsskatt som hänför sig till de utländska tillgångarna ska anses
utgöra så stor del av den skattskyldiges hela avkastningsskatt, beräknad utan
avräkning, som värdet av dessa tillgångar utgör av den skattskyldiges i
kapitalunderlaget ingående totala värde av tillgångar före avdrag för finan-
siella skulder. Vid beräkning av spärrbeloppet ska såsom värdet av utländska
tillgångar emellertid bara anses ett belopp motsvarande värdet av det kapital
som under hela kalenderåret närmast före beskattningsåret har varit placerat
i sådana tillgångar.

15

Senaste lydelse av tidigare 14 § 2007:1418.

16

Senaste lydelse av tidigare 14 a § 2005:892.

17

Senaste lydelse av tidigare 15 § 1993:943.

background image

8

SFS 2008:1350

4 §

18

Till den del avräkning inte kunnat ske det beskattningsår då avräk-

ning enligt 1 § första stycket ska ske, därför att summan avräkningsbar ut-
ländsk skatt som enligt nämnda stycke ska avräknas detta beskattningsår
överstiger det enligt 3 § beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter
begäran berättigad att senast femte beskattningsåret därefter få avräkning av
det överskjutande beloppet.

För ett visst beskattningsår får dock det sammanlagda belopp för vilket

avräkning högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 3 §. Om
den skattskyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 1 § första
stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter
hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till
senare år.

4 kap.

1 §

19

Delägare i en utländsk juridisk person som ska ta upp sin andel av

sådan persons lågbeskattade inkomster enligt 39 a kap. 13 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229), har rätt att genom avräkning av de utländska skatter på
dessa inkomster som har betalats av den utländska juridiska personen få ned-
sättning av statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel.

2 §

20

Avräkning enligt 1 § får ske med ett belopp som motsvarar summan

av den eller de utländska juridiska personernas utländska skatter på låg-
beskattade inkomster multiplicerad med det eller de andelstal som, enligt
39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), använts vid fastställandet av
de lågbeskattade inkomster som delägaren tagit upp.

Avräkning får dock ske högst med ett belopp som utgör summan av den

statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning,
hänför sig till de lågbeskattade inkomsterna (spärrbelopp). Vid beräkning av
spärrbeloppet ska vad som föreskrivs i 2 kap. 10 § i tillämpliga delar gälla på
motsvarande sätt.

3 §

21

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt på de låg-

beskattade inkomsterna. Till den del den statliga inkomstskatten understiger
vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske
från kommunal inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna.

Avräkning ska ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det år

då den lågbeskattade inkomsten som beskattats i utländsk stat tagits med vid
taxering här.

4 §

22

Till den del avräkning inte kunnat ske från den svenska skatt som

beräknas för det taxeringsår då avräkning enligt 3 § andra stycket ska ske,
därför att summan avräkningsbar utländsk skatt överstiger det årets spärr-
belopp enligt 2 § andra stycket, är delägaren efter begäran berättigad att

18

Senaste lydelse av tidigare 16 § 2003:1088.

19

Senaste lydelse av tidigare 18 § 2003:1088.

20

Senaste lydelse av tidigare 19 § 2003:1088.

21

Senaste lydelse av tidigare 20 § 2003:1088.

22

Senaste lydelse av tidigare 21 § 2003:1088.

background image

9

SFS 2008:1350

senast femte taxeringsåret därefter få avräkning av det överskjutande
beloppet.

För ett visst taxeringsår får dock det sammanlagda belopp för vilket

avräkning högst får ges inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 2 § andra
stycket. Om delägaren begär avräkning av utländska skatter som enligt 3 §
andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska
skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga
till senare år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Om inte annat följer av

punkt 2 tillämpas de nya bestämmelserna på beskattningsår som börjar efter
den 31 december 2008. �ldre bestämmelser tillämpas fortfarande på
beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 4�6 och 18�20 §§ tillämpas från och

med 2003 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.