SFS 1986:468

860468.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:468

Lag

Utkom från trycket

oiii Bvräkning av utländsk skatt;

den 19juni j986

Utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs följande.

{

k 1

Ii"

Nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal Inkomstskatt

1 § Om fysisk person, under tid då han varit bosatt här i riket, eller

inländsk juridisk person har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370) ;

eller lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,

j j ,

924

' Prop, 1985/86: 131, SkU 43. rskr. 333.

(3,

¬

background image

⬢ ^ /

b) för vilken han be skattats i utländsk s tat och

SFS 1986; 468

c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra

därifrån,

har han - med den inskränkning som följer av 2 § - genom avräkning av

den del av den utländska skatten som belöper på intäkten rätt att erhålla

nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt i enlighet
med vad som framgår av 4-10 §§.

2 § Rätt till avräkning enligt I § föreligger inte om statlig inkomstskatt,

kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den utländska intäk­

ten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Vid avräkning med stöd av dub­
belbeskattningsavtal tillämpas dock bestämmelserna i 4-18 §§.

I det fall statlig inkomstskatt, den utländska skatten samt den utländska

intäkten men inte kommunal inkomstskatt omfattas av dubbelbeskatt­
ningsavtal, får avräkning enligt 1 § ske med så mycket av den utländska

skatten som motsvarar den andel som den kommunala inkomstskatten,

beräknad utan avräkning, på den utländska intäkten, efter avdrag för
kostnader, utgör av summan av denna skatt och den statliga inkomstskatt

som skulle ha utgått på den utländska intäkten, efter avdrag för kostnader,
om åtgärd för undvikande av dubbelbeskattning inte vidtagits.

3 § Med utländsk skatt i 1 och 2 §§ avses sådan allmän slutlig skatt på

inkomst som erlagts till utlä ndsk stat, delstat eller lokal myndighet samt, i
fråga om skattskyldig som bedrivit sjöfart eller luftfart i internationell

trafik, även annan skatt som erlagts i utländsk stat, i den mån skatten

beräknats på grundval av fraktintäkter eller biljettintäkter, som uppburits i

nämnda stat, eller efter därmed jämförlig grund.

4 § Avräkning sker från statlig inkomstskatt som utgår på grund av
taxering det år då den intäkt som beskattats i utländsk stat medtagits vid
denna taxering eller vid taxeri ng till kommunal inko mstskatt.

I den mån den i fö rsta stycket angivna statliga inkomstskatten under­

stiger vad som enligt I -10 §§ får avräknas, får avräkning ske från kommu­

nal inkomstskatt som utgår på grund av taxering det år då den intäkt som
beskattats i utländsk sta t medtagits vid taxering här.

5 § Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av

a) den utländska skatt som får avräknas enligt I § samt

b) sådan utländsk skatt vartill rätt till avräkning föreligger enlig t dubbel­

beskattningsavtal.

6 § Avräkning får dock ske med högst ett på följande sätt beräknat

spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör summan av den statliga inkomstskatt
och de n kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning,
hänför sig till

a) de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått och

b) andra inkomster som medtagits vid taxeringen och som är hänförliga

till fast driftställe eller fastighet i utland et eller som utgör ränta, royalty

eller utdelning i d et fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med

hemvist i utländsk st at eller utländsk juridisk person.

:>

¬

background image

SFS 1986:468

7 § Den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomster­

na (intäkterna efter avdrag för kostnader) skall anses utgöra så stor del av

'

den skattskyldiges hela statliga inkomstskatt, beräknad utan avräkning,
som dessa inkomster utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av

olika förvärvskällor före allmänna avdrag (sammanräknad inkomst).

Kommunal inkomstskatt i en kommun anses hänföra sig till de utländska

inkomsterna till så stor del som dessa utgör av den skattskyldiges samman­

räknade inkomst vilken skall taxeras i denna kommun.

8 § Om enligt dubbelbeskattningsavtal inkomst skall undantas från be­
skattning men medtagas vid taxeringen (alternativ exempt), skall varken
den svenska skatt som enligt avt alet belöper på inkomsten eller den ut­
ländska inkomsten medtagas vid beräkningen av spärrbeloppet enligt 6 §.

9 § Om den skattskyldige erhållit avdrag såsom omkostnad för den ut­
ländska skatt, för vilken avräkning skall s ke, eller för däremot svarande
preliminär skatt, skall beräkningen av spärrbeloppet enligt 6 § utföras som

i

om sådant avdrag ej erhållits. Belopp, varmed avräkning enligt 5 och 6 §§

högst kan erhållas, skall minskas med det belopp varmed den statliga

inkomstskatten och den kommunala inkomstskatten har sänkts genom

avdraget.

10 § Vid tillämpning av 7 § skall utländsk inkomst från sjöfart eller
luftfart i internationell trafik på begäran av den skattskyldige beräknas till

så stor del av den skattskyldiges hela inkomst - efter avdrag för kostnader
- från rederirörelsen eller luftfartsrörelsen, med tillägg för erhållna avdrag

för utländska skatter, som de i den utländska staten uppburna fraktintäk-

tema och biljettintäktema utgör av den skattskyldiges samtliga intäkter av

sådant slag.

Skattenedsättning med beaktande av vinstdelningsskatt
11 § Skattskyldig har enligt 13 -16 §§ genom avräkning av utländsk skatt

på en utländsk inkomst rätt till ytterligare nedsättning av statlig inkomst­

skatt och till nedsättning av vinstdelningsskatt om

a) den enligt 5 § avräkningsbara summan utländsk skatt överstiger spärr­

beloppet enligt 6 §, samt

b) den avräkningsbara utländska skatten på den utländska inkomsten

överstiger ett enligt 12 § beräknat spärrbelopp.

12 § Spärrbeloppet enligt 11 § b utgörs av ett belopp motsvarande den

statliga inkomstskatt som, beräknad utan avräkning, hänför sig till den

inkomst på vilken den utländska sk atten utgått.

I>en statliga inkomstskatt som hänför sig till den utländska inkomsten

(intäkten efter avdrag för kostnader) skall anses utgöra så s tor del av den

skattskyldiges hela statliga inkomstskatt, beräknad utan avräkning, som

denna inkomst utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika

.

förvärvskällor före allmänna avdrag (sammanräknad inkomst).

Om den ska ttskyldige erhållit avdrag såsom omkostnad för sådan skatt

926

för vilken avräkning enligt 1 - 10 §§ skall sk e. eller för däremot svarande

¬

background image

preliminär skatt, skall beräkningen av spärrbeloppet utföras som om så-

SFS 1986:468

dant avdrag ej erhållits.

13 § Avräkning enligt 11 § får ske med ett belopp som motsvarar enligt
5 § avräkningsbar utländsk skatt på en inkomst i den mån sk atten över­

stiger det enligt 12 § beräknade spärrbeloppet på samma inkomst. Sådan

avräkning medges endast i den mån lättnad i be skattningen motsvarande

det i 5 § angivna beloppet inte redan erhållits genom

a) avräkning enligt l-IO §§,

b) avräkning av annan skatt enligt 11 � 17 §§ eller

c) avdrag som avses i 12 § tredje s tycket.

Avräkning enligt 11 § får do ck ske med högs t ett belopp (spärrbelopp)

som motsvarar den vinstdelningsskatt som hänför sig till den utländska
inkomsten i fråga. Detta spärrbelopp beräknas på sätt som anges i 14 §.

14 § Den vinstdelningsskatt som hänför sig till den utländska inkomsten

skall anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela vinstdelningsskatt,
beräknad utan avräkning, som denna inkomst utgör av den skattskyldiges
sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor före allmänna avdrag (sam­
manräknad inkomst) till statlig inkomstskatt. Dock skall den vinstdel­

ningsskatt som hänför sig till den i nkomst på vilken den utländska skatten

utgått i stället anses utgöra 20 procent av den utländska inkomsten i det fall

detta ger ett lägre belopp.

15 § Om de n skattskyldige erhållit avdrag såsom omkostnad för sådan
skatt för vilken avräkning enligt 1-10 §§ skall ske, eller för däremot
svarande preliminär skatt, skall beräkningen av spärrbeloppet enligt 14 §

utföras som om sådant avdrag ej erhållits. Belopp, varmed avräkning enligt
13 § högst kan erhållas, skall minskas med det belopp varmed vinstdel­
ningsskatten har sänkts genom avdrag av den utländska skatt, för vilken

avräkning skall ske, eller för däremot svarande preliminär skatt.

16 § Avräkning enligt 11 � 15 §§ sker från statlig inkomstskatt som utgår

på grund av taxering det år då den utländska inkomsten medtagits i under­

laget för taxeringen.

I den mån den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt 1-

15 §§ får avräknas, får avräkning ske från vinstdelningsskatt som utgår på
grund av vinstdelningsunderlag i vilket den utländska inkomsten ingått.

Allmänna bestämmelser

17 § Har enligt dubbelbeskattningsavtal skattskyldig genom avräkning

rätt till större nedsättning än vad som följer enligt ovan angivna bestäm­
melser, skall n edsättning ske med det ytterligare belopp som föranleds av

avtalet.

18 § I>et åligger den skattskyldige att förebringa den utredning som

behövs för prövning av fråga om avräkning av utländsk skatt.

Har den skattskyldige visat att förutsättningar för avräkning föreligger

men förmår han inte lämna samtliga de uppgifter som erfordras för tillämp-

997

¬

background image

' t ,

. p- - K

SFS 1986:468

ning av ovan angivna bestämmelser, fär avräkning medges med skäligt ,

belopp.

Denna lag trä der i kraft d en I juli 1986 och tillämpas första gången vid

1988 års taxering. Lagen tillämpas dock första gången vid 1989 års taxering

i fråga om skattskyldig som vid 1988 års taxering taxeras för beskattningsår

som har påböijats före den I juli 198 6.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. �&. JOHANSSON

(Finansdepartementet)

⬢ I

\ ,

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.