SFS 1966:730

660730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1581

1^66 ⬢ Nr 730

Nr 730

KUNGL MAJ TS FORORDNING

angående ändring; i förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om

statlig inkomstskatt;

gwen Slod holms slott d m 9 december 1966

Kungl Maj .t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit gott

förord na, dels att 6 § 1 mom, 7 § och 20 § 2 mom forordnmgen den 2e juh

1947 om statlig inkomstskatts skola erhålla andrad lydelse på sätt nedan an­

ges, dels att tiil nämnda forordning skola fogas fem nya paragrafer, beteck

nade 24, 25, 26, 27 och 28 §§, av följande lydelse, dels att lore 24 § ska ll

införas en nj rubrik av nedan angiven lydelse.

6 §.

7 mom Skjidighet att

21 §§ sags:

a) fysisk person

för inkomst som avses i denna förordning enligt de grunder som angivas

1 53 § 1 mom första stycket a) kommunalskattelagen samt, såvitt avser fad

under vilken han ej vant bosatt bar i riket, för restituerad, avkortad eller

avskriven allmän kommunalskatt i den mån denna påverkat storleken av

avdrag enligt 4 § 1 mom, som åtnjutits vid tidigare års taxeringar, och för

inkomst genom utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar,

b) svenska aktiebolag

ekonomiska föreningar.

7 §.

Från skaltsk;>ldigliet

av kapital;

b) 1 utlandet bosatt person, vilken givit eller medverkat vid offentlig

föreställning, som avses i gällande förordning angående bevillnmgsavgifter

för särskilda förmåner och rättigheter

för inkomst, som avses i 54 § första stjcket c) kommnnalskattelagen,

c) staten

avsedda andamäl,

h) svenska alvtiebolag och sv^enska ekonomiska föreningar

for utdelning från svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föiening

ar 1 den omfattning som i 54 § komniuiialskattelagen sags,

i) hän

hanforligverksamhet;

k) häl 1 riket bosatt fjsisk person, som under vistelse utomlands åtaju

tit avlöning eller annan därmed jämförlig förmån på grund av anställning

där annat än hos svenska staten, svensk kommun eller ombord på svenskt

fartyg eller svenskt, danskt eller norskt luftfartvg

för inkomst, som avses i 64 ^ första stjcket b) konimunalskattelagen

niksskaltenamnden må, om särskilda

slvcke, må klagan

töras

Att pcisonei, � � ⬢� samma paragraf.

20 §

2 mom Konungen ager, �

1 nket

I fall, varom i delta mom form ales, må Ivoniineeii förklara, att statl'g

M'rop l�GC 127 BL\U 51, Rs! r 33S

- Senaste Ixdelse av 0 § 1 mom och 20 § 2 mom se lDo3 2" samt av 7 § se 10(5^ 123

¬

background image

1966 . Nr 730

1585

sSmelser eljest skulle föra�l^doSit^s�

gällande be-

ijr

�

slcalten s kulle utgjort av den beskattningsbara inkomst

faslslällis, om inkomsten beskattats endast i Sverige Vah 1 o 8

t

�~ g 1 mom. stadgas om ber^ning av statlig inko�t

aor skall aga motsvarande tillämpning .id beräkning av skarsom i dettä

mom. avses.

,

överenskommelse med � � � månader tilländalupit.

Om avräkning av utländsk skatt

.

24 §.

Fysisk person som under tid då han varit bosatt här i riket baft in-

komsl, som beskattats i utländsk stat på grund av att den förvärvskälla

till vilken inkomsten är hänförlig anses lokaliserad där, och inländsk ju­

ridisk person som haft sådan inkomst äga erhålla nedsättning av sin in­

komstskatt för inkomsten genom avräkning av den utländska skatten en­

ligt 25�27 §§.

Avräkning får ej äga rum, om dubbelbeskattning av inkomsten kan

undanröjas eller lindras på grund av överenskommelse enligt 20 §,

Med utländsk skatt avses allmän slutlig skatt som utgått på inkomst

och erlagls till utländsk stat eller delstat samt, i fråga om skattskyldig

som bedrivit sjöfart eller luftfart i internationell trafik, även annan skatt

som erlagls i utländsk stat, i den mån skatten beräknats på grundval av

fraktintäkter eller biljettintalcter, som uppbuxits i nämnda stat, eller efter

därmed jämförlig grund.

25 §.

Avräkning får ske med så stort belopp av den utländska skatten som

belöper på inkomsten i fråga. Avräkning får dock ske högs^ med belopp

motsvarande den statliga inkomstskatt här i riket som hänför sxg tm m-

komsten. Sistnämnda akatt skall därvid anses utgöra så stor del av den

skatlskyldiges statliga inkomstskatt som den utländska nettomkomsten

utgör av den sk att skyldiges sammanlagda inkomst av oli^ foryar.jkallor.

Om den skatt skyldige erhållit avdrag såsom omkostnad for

ländska skatt, för vilken avräkning skall ske, eller f(m ^

preliminär slcatt, skall beräkningen enligt första

,

erhållas

Sädan, �~vdrag ej ä.njutit. Belopp,

Ted'^S^beVofp mTtsvSl

enbgt första stycket, skall därvid minskas

undffått

den s tatliga och kommunala inkomstskatt som den skattskyldi^e undran

genom avdraget.

_

mftfart i intemationell trafik skall

Härrör inkomsten från sjof^t eller

nettoinkomsten beräknas

pä begäran av den skattskyldige den u

rederirörelsen eller luft-

till så stor del av den samlade f

skatter, som

fartsrörelsen, med tillägg for

och biljettintäkterna

S

« sddanl Slag.

Det Sligger den sUailskyldige

¬

background image

1586

1966 ⬢ Nr 730

handen men förmår han icke lämna samtliga de iip^pgifter som erfordras

för tillämpning a.\ bestämmelserna i 25 §, må avräkning medgivas med

skäligt belopp

Om a\ räkning aT» utländsk skatt beslutar den prövnmgsnämnd, som kar

att upptaga besvär rörande den skatt skyldiges taxermg till statlig inkomst

skatt

Ansökan om avräkning skall vara inkommen till prövninganämndeus

kansh inom ett år efter det taxeringen till statlig inkomstskatt vumnt

1 iga Icraft eller, om den utländska skatten slutligen påförts efter nämnda

tidpunkt, mom ett år från det den utländska skatten sålunda påförts

över ansökningen skall taxeringsintendent avgiva yttrande

Beträffande underrättelse om prövningsnämndens beslut samt rått

alt fora talan mot beslutet äga bestämmelserna om besvär over taxering

motsvarande tillämpning

Har avräkning av utländsk skatt skett enligt 24 g men ändras taxermg

cn genom beslut av prövningsnärand eller utslag av kammarrätten eller

Ivungl Maj t eller genom eft er taxering, skall prövmrngsnamnden vidtaga

darav betingad ändring i av räkningen

28 §

Modgives avräkning av utländsk skatt, skall länsstyrelsen forordna om

avkortnmg eller, nar restitution skall ske, tillställa den. skattskyldige ho­

nom tillkomnnndc belopp

Pä reslitiierat belopp utgår icke ränta

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967 men äger icke till

kimpnmg vid 1967 ars taxermg eller vid eftertaxermg for år 1967 eller tidi

gare år. Bestämmelserna i 24�28 §g om avräkning av utländsk skatt gälla

icke utländsk skatt som eilagts eller skolat criaggas fore den 1 januan 1967

Det alH som vederbör hava sig horsamligcn att efteiratta Till yttermera

VISSO hav a Yi detta med egen band iinderskriMt och med Vårt kungt sigill

bekräfta la t it

Stockholms blott den 9 december 1966

GUSTAF ADOLF

(L i)

(Finansdepartementet)

G. E STRX^G

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.