SFS 2018:1753 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2018:1753 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS2018-1753.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
2 Delägare i en utländsk juridisk person som ska ta upp sin andel av
sådan persons lågbeskattade inkomster enligt 39 a kap. 13 § inkomst-
skattelagen (1999:1229), har rätt att genom avräkning av de utländska
skatter på dessa inkomster som har betalats av den utländska juridiska
personen få nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta
kapitel.

Rätt till avräkning enligt detta kapitel gäller inte för utländsk skatt som

har betalats av den utländska juridiska personen och som har tillgodoförts
eller kan komma att tillgodoföras delägaren eller annan utdelningsberättigad
enligt lagstiftningen i den stat där den utländska juridiska personen är
hemmahörande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den

31 december 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:296, bet. 2018/19:SkU4, rskr. 2018/19:28.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2008:1350.

SFS

2018:1753

Publicerad
den

27 november 2018

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.