SFS 2009:540 Lag om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2009:540 Lag om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
090540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:195)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de ut-

ländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför
sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig
till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga och
kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvsinkoms-
terna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska anses utgöra så stor
del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala inkomstskatt
på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som de utländska förvärvsin-
komsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före
allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Motsvarande gäller i
tillämpliga delar vid beräkning av den del av den statliga inkomstskatten
som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skattere-

duktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), sådan reduktion an-
ses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt
respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som
respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda
skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt 67 kap. 5�9 §§
inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kommunal inkomst-
skatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om av-

kastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande.
Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket
av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna,
avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst.

1 Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246.

SFS 2009:540

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:540

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.