SFS 2009:584 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt;

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2009:584 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt;
090584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 2 kap. 1 § lagen

(1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till

en utländsk stat, delstat, lokal myndighet eller till Europeiska gemen-
skaperna:

1. allmän slutlig skatt på inkomst,
2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kom-

munala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet
eller privatbostad,

3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belä-

gen fastighet eller privatbostad,

4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller an-

nan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig
som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även belopp som anges i 2 kap. 8 § 2 och 3.
Med utländsk skatt avses i 2 kap. 3�6 §§, 9 § andra stycket, 15 och 18�

20 §§ även motsvarande preliminär skatt.

2 kap.

1 §

3

En obegränsat skattskyldig som har haft en intäkt och en begränsat

skattskyldig som har haft en intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige,
har genom avräkning av utländsk skatt på intäkten rätt till nedsättning av
statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel om

1. intäkten tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
2. den skattskyldige har beskattats för intäkten i en utländsk stat, och
3. intäkten anses härröra från den utländska staten enligt dess skatte-

lagstiftning.

1 Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36, rskr. 2008/09:270.

2 Senaste lydelse 2008:1350.

3 Senaste lydelse 2008:1350.

SFS 2009:584

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:584

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

I fråga om intäkt som beskattats av Europeiska gemenskaperna ska villko-

ren i första stycket 2 och 3 anses vara uppfyllda.

Vid tillämpning av detta kapitel ska det bortses från
1. lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk

person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,

2. statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och
3. utländsk skatt på sådana inkomster.

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.