SFS 2019:1242 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2019:1242 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS2019-1242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk

skatt

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 8 § lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

2 kap.
8 §
3 Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av

1. den utländska skatt som får avräknas enligt 1 §,
2. utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt

skatteavtal, och

3. överskjutande belopp enligt 17�20 §§.
I fråga om en skattskyldig som är juridisk person ska som utländsk skatt

enligt första stycket 1 och 2 inte anses sådan utländsk skatt som hänför sig
till en intäkt från innehav av finansiella instrument till den del den
skattskyldige medges avdrag för utdelnings- eller ränteersättning på grund
av villkor vid avtal om överföring av de finansiella instrumenten.

Bestämmelserna i andra stycket tillämpas bara om
1. avräkning ges för utländsk skatt på intäkten från de finansiella

instrumenten också hos någon annan på grund av att denne, enligt
lagstiftningen i dennes hemviststat, anses ha intäkten, och

2. utdelnings- eller ränteersättningen ingår i ett förfarande som annars ger

rätt till avräkning för den skattskyldige och den skattskyldige rimligen
kunde ha förväntats känna till förfarandet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:13, bet. 2019/20:SkU8, rskr. 2019/20:79.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot

skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion, i lydelsen enligt rådets

direktiv (EU) 2017/952.

3 Senaste lydelse 2008:1350.

SFS

2019:1242

Publicerad
den

10 december 2019

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.