SFS 1999:1255 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 1999:1255 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
991255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 2, 4, 7 och 14 §§ lagen

(1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall ha följande lydelse.

1 §

2

Om en obegränsat skattskyldig har haft intäkt

a) som medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
b) för vilken han beskattats i utländsk stat, och
c) som enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra där-

ifrån,

har han � med den inskränkning som följer av 2 § � genom avräkning av

den del av den utländska skatten som belöper sig på intäkten rätt att erhålla
nedsättning av statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt enligt
4�13 §§.

Motsvarande gäller i tillämpliga delar i fall en fysisk person enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall betala fastighetsskatt för en pri-
vatbostad som är belägen utomlands.

Om ett svenskt företag vid en prövning enligt 24 kap. 20 § inkomstskatte-

lagen inte kan visa att inkomstbeskattningen av den utländska juridiska per-
sonen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt nämnda lag av ett
svenskt företag med motsvarande inkomster men övriga förutsättningar för
skattefrihet för utdelningen är uppfyllda, gäller följande. Utöver den avräk-
ning som medges enligt första stycket och enligt dubbelbeskattningsavtal,
har företaget rätt att genom avräkning erhålla nedsättning av statlig inkomst-
skatt med ett belopp som motsvarar tretton procent av utdelningens bruttobe-
lopp. Vid en sådan avräkning gäller 4�13 §§ i tillämpliga delar.

2 §

3

Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket föreligger inte om statlig

inkomstskatt, kommunal inkomstskatt, den utländska skatten samt den ut-
ländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Med att den utländska
intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal avses även fall då någon intäkt
av en privatbostad som är belägen utomlands inte uppburits men, om sådan
intäkt hade uppburits, denna omfattats av dubbelbeskattningsavtal. Rätt till
avräkning enligt 1 § andra stycket föreligger inte om statlig fastighetsskatt

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1995:1341.

3

Senaste lydelse 1995:1341.

SFS 1999:1255

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1255

omfattas av dubbelbeskattningsavtal. Vid avräkning med stöd av dubbelbe-
skattningsavtal tillämpas dock 4�13 §§.

4 §

4

Avräkning skall i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del

den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt 1�13 §§ får avräknas,
skall avräkning i andra hand ske från statlig fastighetsskatt. Till den del den
statliga inkomstskatten och den statliga fastighetsskatten sammanlagt under-
stiger vad som enligt 1�13 §§ får avräknas, skall avräkning ske från kommu-
nal inkomstskatt.

Avräkning skall ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det

år då den intäkt som beskattats i utländsk stat medtagits vid taxering här. När
fråga är om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga
fastighetsskatten eller som beräknats på schablonintäkt eller liknande skall
avräkning ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering samma år
som den utländska skatten fastställts.

7 §

5

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de ut-

ländska inkomsterna skall den del av den statliga inkomstskatten som hänför
sig till de utländska förvärvsinkomsterna (inkomstslagen tjänst och närings-
verksamhet) respektive den del som hänför sig till de utländska kapitalin-
komsterna (inkomstslaget kapital) beräknas var för sig. Den statliga in-
komstskatt och den kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländ-
ska förvärvsinkomsterna (intäkterna efter avdrag för kostnader) skall anses
utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala
inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som dessa in-
komster utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före all-
männa avdrag. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den
del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalin-
komsterna.

Vid tillämpningen av första stycket skall, i de fall då skattskyldig erhållit

skattereduktion enligt 65 kap. 9�12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), så-
dan reduktion anses ha skett från kommunal inkomstskatt, statlig inkomst-
skatt respektive statlig fastighetsskatt med så stor del av reduktionen som
respektive skatt utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter före
sådan reduktion. Om skattskyldig skall betala fastighetsskatt såväl för fastig-
het i Sverige som för privatbostad utomlands skall reduktionen av statlig
fastighetsskatt enligt första meningen anses ha skett från statlig fastighets-
skatt som hänför sig till privatbostad utomlands med så stor del som den stat-
liga fastighetsskatten på privatbostad i utlandet utgör av det sammanlagda
beloppet av statlig fastighetsskatt före sådan reduktion.

I de fall en skattskyldig enligt 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt

på pensionsmedel skall betala avkastningsskatt gäller följande. Vid beräk-
ningen av spärrbeloppet skall, vid bestämmande enligt första stycket av den
statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, sådan av-
kastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Om
en skattskyldig enligt 34 kap. inkomstskattelagen har gjort avdrag för avsätt-
ning till expansionsfond eller har återfört sådant avdrag skall, vid bestäm-

4

Senaste lydelse 1995:1341.

5

Senaste lydelse 1997:530.

background image

3

SFS 1999:1255

mande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till
de utländska inkomsterna, spärrbeloppet beräknas som om den skattskyldige
inte gjort respektive inte återfört ett sådant avdrag.

Spärrbeloppet skall alltid anses uppgå till minst 100 kronor.

14 §

6

Skattskyldig enligt 2 § 1�4 och 6 lagen (1990:661) om avkastnings-

skatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt rätt att erhålla
nedsättning av sådan avkastningsskatt. Avräkning skall därvid ske för ut-
ländsk skatt som erlagts under kalenderåret närmast före beskattningsåret
och som belöper på avkastning � på den skattskyldiges utländska tillgångar �
som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår i kapitalun-
derlaget för ifrågavarande beskattningsår.

Skattskyldig enligt 2 § 5 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel har,

till den del den statliga inkomstskatten, den statliga fastighetsskatten och den
kommunala inkomstskatten sammanlagt understiger vad som enligt 1�13 §§
får avräknas, genom avräkning av utländsk skatt rätt att till denna del erhålla
nedsättning av sådan avkastningsskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid

2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1996:739.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.