SFS 2011:1276 Lag om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt / SFS 2011:1276 Lag om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
111276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen
(1986:468) om avräkning av utländsk skatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:1275)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del

den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får av-
räknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.

Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den intäkt som

beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för beslutet. Utländsk intäkt
som avses i 1 a § ska anses ha ingått i underlaget det år som den skulle ha in-
gått i underlaget om den skulle ha tagits upp till beskattning. När det är fråga
om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga fastig-
hetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften eller som beräknats på
schablonintäkt eller liknande, ska avräkning ske från svensk skatt som beslu-
tas samma år som den utländska skatten fastställts.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, bet 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

SFS 2011:1276

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.