SFS 1986:595

860595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:595

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan;

utkom från trycket

den 26 juni 1986

Utfärdad den 29 maj 19 86.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

beträffande inkomstskatter som Sverige och Pakistan undertecknade den

22 december 1985 s kall, tillsammans med d et protokoll som är fogat till
avtalet och som utgör en integrerande del av detta, gälla för Sveriges del.
Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i d en mån dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sve rige som annars skulle

föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­

melserna i avt alet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i

avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den

tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt eller
delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna
alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit
skyldig att lämna.

' Prop. 1985/86: 172, SkU 48, rskr. 285.

1159

¬

background image

SFS 1986:595

Convention between the Kingdom of

Sweden and the Islamic Republic of

Pakistan for the Avoidan ce of Double

Taxation and the Prev ention of Fiscal

Evasion with Respect to Taxes on

Income

The Government of the Kingdom of Swe­

den and the Government of the Islamic Re­

public of Pakistan, desiring to conclude a

Convention for the Avoidance of Double

Taxation and the Prevention of Fiscal Eva­

sion with Respect to Taxes on Income, have

agreed as follows:

Bilaga

(Översättning)

Avtal mellan Konungariket Sverige

och Islamiska Republiken Pakistan

för att undvika dubbelbeskattning och

förhindra skatteflykt beträffande

inkomstskatter

Konungariket Sveriges regering och Isla­

miska Republiken Pakistans regering, som

önskar ingå e tt avtal för att undvika dubbel­

beskattning och förhindra skatteflykt beträf­

fande inkomstskatter, har kommit överens

om följande:

Artide 1

Personal scope

This Convention shall apply to persons

who are residents of one or both of t he Con­
tracting States.

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tilläm pas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Artide 2

Taxed covered

(1) This Convention shall apply to taxes on

income imposed on behalf of a Contracting

State or of its political subdivi sions or local

authorities, irrespective of the manner in

which they are levied.

(2) The existing taxes to which the Conven­

tion shall apply are:

a) In Pakistan:

(i) the income tax;

(ii) the super tax; and

(iii) the surcharge

(hereinafter referred to as "Pakistan tax");

b) in Sweden:

(i) the State income tax, including the

sailors' tax a nd the coupon tax;

(ii) the tax on the undistributed profits of

companies and the tax on distribution in con­

nection with reduction of share capital or the

winding-up of a company;

(iii) the tax on public entertainers;

Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in­

komst som påförs för en avtalsslutande stats,

dess politiska underavdelningars eller lokala

myndigheters räkning, oberoende av det sätt
på vilket skatterna tas ut.

2. De för närvarande utgående skatter, på

vilka detta avtal skall tillämpas, är:

a) i Pakistan:

1) inkomstskatten;

2) extraskatten; och

3) tilläggsavgiften

(i det följande benämnda "pakistansk

skatt");

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjö­

mansskatten och kupongskatten däri inbe­

gripna;

2) ersättningsskatten och utskiftnings-

skatten;

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga

föreställningar;

;

1160

¬

background image

SFS 1986:595

(iv) the communal income tax; and

(v) the profit sharing tax

(hereinafter referred to as "Swedish tax").

(3) The Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in a ddition to, or in place of, the

taxes referred to above. The competent

authorities of the Contracting States shall

each year notify each other of any substantial

changes which have been made in their re­
spective taxation laws.

4) den kommunala inkomstskatten och

5) vinstdelningsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

3. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet införs vid

sidan av eller i stället för de ovan nämnda

skatterna. De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna skall vaije år meddela

varandra de väsentliga ändringar som gjorts i

respektive skattelagstiftning.

Artide 3

General definitions

(1) For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

a) the term "Pakistan" means Pakistan as

defined in the Constitution of the Islamic Re­

public of Pakistan and includes any area out­

side the territorial waters of Pakistan which

under the laws of Pakistan and in accordance

with international law is an area within which

the rights of Pakistan with respect to the

seabed and subsoil and their natural re­

sources may be exercised;

b) the term "Sweden" means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical

sense, includes the national territory, the ter­

ritorial sea as well as other maritime areas

over which Sweden, in accordance with in­

ternational law, exercises sovereign rights or

jurisdiction;

c) the term "person" includes an individ­

ual, a company and any other body of per­

sons;

d) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

e) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing State" mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting

State and an enterprise carried on by a resi­

dent of th e other Contracting State;

f) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

by an enterprise which has its place of effec-

Artikel 3
Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Pakistan" åsyftar Pakistan såsom detta

land definieras i den Islamiska Republiken

Pakistans konstitution och innefattar varje

område beläget utanför Pakistans territorial­

vatten vilket - i överensstämmelse med pa-

kistansk lag och folkrättens allmänna re^er

- är ett område inom vilket Pakistan äger

utöva sina rättigheter med avseende på havs­

bottnen och dennas underlag samt dessas na­

turtillgångar;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geo­

grafisk bemärkelse, Sveriges territorium, ter­

ritorialvatten och andra havsområden över

vilka Sverige - i överensstämmelse med

folkrättens allmänna regler — äger utöva su­

veräna rättigheter eller jurisdiktion;

c) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

d) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattning en behandlas såsom

juridisk person;

e) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten;

f) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

företag som har sin verkliga ledning i en av-

1161

¬

background image

SFS 1986:595

tive management in a Contracting State, ex­

cept when the ship or aircraft is operated

solely between places in th e other Contract­

ing State;

g) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nation­

ality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and as­

sociation deriving its status as such from the

laws in force in a Contracting State;

h) the term "competent authority" means:

(i) in Pakistan, the Central Board of Rev­

enue or its authorized representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance or

his authorized representative.

(2) As regards the application of the Con­

vention by a Contracting State, any term not

defined therein shall, unless the context oth­

erwise requires, have the meaning which it

has under the law of that State concerning the

taxes to which the Convention applies.

talsslutande stat utom då skeppet eller luft­

fartyget används uteslutande mellan platser i

den andra avtalsslutande staten;

g) "medborgare" åsyftar:

1) fysisk person som har medborgarskap

i en avtalsslutande stat;

2) juridisk person och annan samman­

slutning som bildats enligt den lagstiftning

som gäller i en avtalsslutande stat;

h) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Pakistan, "the Central Board of Rev­

enue" eller dess befullmäktigade ombud;

2) i Sverige, finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föran­

leder annat, vaije uttryck som inte definierats

i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har

enligt de n statens lagstiftning i fråga om så­

dana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artide 4

Resident

(1) For the purposes of this Convention,

the term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of

that State, is liable to tax therein by reason of

his domicile, residence, place of management

or any other criterion of a similar nature. But

this term does not include any person who is

liable to tax in that State in respect only of

income from sources in th at State.

(2) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) an individual is a resident of

both Contracting States, then his status shall

be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the

State in which he has a permanent home

available to him. If he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital int erests);

b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he

has not a permanent home available to him in

either State, he shall be deemed to be a resi­

dent of the State in which he has an habitual

abode;

Artikel 4
Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande stat" person som enligt lagstiftn ing­

en i denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, plats för företagsledning

eller annan liknande omständighet. Uttrycket

inbegriper emellertid inte person som är

skattskyldig i denna stat endast för inkomst

från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande; om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat

med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads­

intressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller

om han inte i någondera staten har en bostad

som stadigvarande står till hans förfogande,

anses han ha hemvist i den stat där han sta­

digvarande vistas;

1162

¬

background image

/

c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to

be a resident of the State of which he is a
national;

d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­
tion by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of

paragraph (1) a person other than an individ­

ual is a resident of both Contracting States,

then it shall be deemed to be a resident of the

State in which its place of effective manage­

ment is situated.

SFS 1986:595

c) om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen

i fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

Artide 5
Permanent establishment

(1) For the purposes of this Convention

the term "permanent establishment" means

a fixed place of business through which the

business of the enterprise is wholly or partly

carried on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;
e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­
sources.

(3) The term "permanent establishment"

likewise encompasses a building site, a con­

struction, assembly or installation project or
supervisory activities in connection there­

with, but only where such site, project or

activities continue for a period of more than
six months.

(4) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to in­

clude:

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage or display of goods or merchandise

belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage or display;

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt;

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott

eller annan plats för utvinning av naturtill­

gångar.

3. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

även plats för byggnads-, anläggnings-, mon­

terings- eller installationsverksamhet eller

därmed sammanhängande övervakande verk­

samhet men end ast om verksamheten pågår

under en tidrymd som överstiger sex måna­

der.

4. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i de nna artikel anses uttrycket "fast

driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring eller utställning av företaget

tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för lagring eller utställning;

1163

¬

background image

SFS 1986:595

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by another

enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­

mation, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of carrying on, for

the enterprise, any other activity of a pre­

paratory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of para­

graphs (1) and (2), where a person - other

than an agent of an independent status to

whom paragraph (7) applies - is acting in a

Contracting State on behalf of an enterprise

of the other Contracting State, that enterprise

shall be deemed to have a permanent estab­

lishment in the first-mentioned Contracting

State in respect of any activities which that

person undertakes for the enterprise, if such

a person:

a) has and habitually exercises in that State

an authority to conclude contracts in the

name of the enterprise, unless the activities

of such person are limited to those mentioned

in paragraph (4) which, if exercised through a

fixed place of b usiness, would not make this

fixed place of business a permanent estab­

lishment under the provisions of that para­

graph; or

b) has no such authority, but habitually

maintains in the first-mentioned State a stock

of goods or merchandise from which he regu­

larly delivers goods or merchandise on behalf

of the enterprise.

(6) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, an insurance enterprise

of a Contracting State shall, except in regard

to re-insurance, be deemed to have a perma­

nent establishment in the other Contracting

State if it collects premiums in the territory of

that other State or insures risks situated

therein through a person other than an agent

of an independent status to whom paragraph

(7) applies.

(7) An enterprise shall not be deemed to

have a permanent establishment in a Con­

tracting State merely because it carries on

business in th at State through a broker, gen-

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för bearbetning eller föräd­

ling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

varor eller inhämtade av upplysningar för fö­

retaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­

get bedriva annan verksamhet av förbere­

dande eller biträdande art.

5. Om en person, som inte är sådan obe­

roende representant på vilken punkt 7 tilläm­

pas, är verksam i en avtalsslutande stat för

ett företag i den andra avtalsslutande staten,

anses detta företag - utan hinder av bestäm­

melserna i punkterna 1 och 2 - ha fast drift­

ställe i den förstnämnda avtalsslutande staten

beträffande vaije verksamhet som denna per­

son bedriver för företaget om;

a) han har och i denna stat regelmässigt

använder fullmakt att sluta avtal i företagets

namn samt verksamheten inte är begränsad

till sådan som anges i punkt 4 och som - om

den bedrevs från en stadigvarande plats för

affärsverksamhet - inte skulle göra denna

stadigvarande plats för affärsverksamhet till

fast driftställe enligt bestämmelserna i denna

punkt, eller

b) han inte har sådan fullmakt men regel­

mässigt i den förstnämnda s taten innehar va­

rulager från vilket han för företagets räkning

regelbundet levererar varor.

6. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel anses försäkringsföre­

tag i en avtalsslutande stat — utom då fråga är

om återförsäkring — ha fast driftställe i den

andra avtalsslutande staten, om bolaget upp­

bär premier på denna andra stats område

eller försäkrar där belägna risker genom per­

son, som i nte är sådan oberoende represen­

tant på vilken punkt 7 tillämpas.

7. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affärsverksamhet i den na

stat genom förmedling av mäklare, kommis-

1164

¬

background image

/

eral commission agent or any other agent of

an independent status, provided that such

persons are acting in the ordinary course of

their business. However, when the activities

of such an agent are devoted wholly or al­

most wholly on behalf of that enterprise, he

will not be considered an agent of an indepen­

dent status within the meaning of this para­

graph but in such cases the provisions of

domestic laws will apply, due regard being

had to other provisions of this Convention.

(8) The fact that a company which is a

resident of a Contracting State controls or is

controlled by a company which is a resident

of the other Contracting State, or which car­

ries on business in that other State (whether
through a permanent establishment or other­

wise), shall not of itself constitute either com­
pany a permanent establishment of the other.

SFS 1986:595

sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid
bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

När sådan representant bedriver sin verk­

samhet uteslutande eller nästan uteslutande

för företagets räkning, anses han emellertid

inte såsom sådan oberoende representant

som avses i denna punkt. I sådant fall tilläm­

pas bestämmelserna i intern lagstiftning med

iakttagande av övriga bestämmelser i detta

avtal.

8. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtaisslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra
stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sätt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fast driftställe för det and­

ra.

Artide 6
Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it ha s under the law

of the Contracting State in which the proper­

ty in q uestion is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to

which th e provisions of general law respect­
ing landed property apply, usufruct of im­

movable property and rights to variable or

fixed payments as consideration for the

working of, or the right to work, mineral de­

posits, sources and other natural resources;

ships, boats and aircraft shall not be regarded
as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall

apply to income derived from the direct use,

letting, or use in any other form of immov­
able property.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (3)

shall also apply to the income from immov­

able property of an enterprise and to income

from immovable property used for the perfor­

mance of independent personal services.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripen inkomst av lantbruk och

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­

hör till fas t egendom, levande och döda in­

ventarier i lantbruk och skogsbruk, rättighe­

ter på vilka bestämmelserna i privaträtten om

fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast

egendom samt rätt till föränderliga eller fasta

ersättningar för nyttjandet av eller rätten att

nyttja mineralförekomst, källa eller annan na­

turtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som

tillhör företag och inkomst av fast egendom

som används vid självständig yrkesutövning.

1165

¬

background image

SFS 1986:595

Artide 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on busi­

ness in the other Contracting State through a

permanent establishment situated therein. If

the enterprise carries on business as afore­

said, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to

a) that permanent establishment;

b) sales in that other State of goods or

merchandise of the same or similar kind as

those sold through that permanent establish­

ment; or

c) other business activities carried on in

that other State of the same or similar kind as

those effected through that permanent estab­
lishment.

The provisions of sub-paragraphs b) and c)

above shall not apply if the enter prise proves

that such sales or activities could not have

been reasonably undertaken by the perma­

nent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3), where an enterprise of a Contracting

State carries on business in the other Con­

tracting State through a permanent establish­

ment situated therein, there shall in each

Contracting State be attributed to that perma­

nent establishment the profits which it might

be expected to make if it were a distinct and

separate enterprise engaged in the same or

similar activities under the same or similar

conditions and dealing wholly independently

with the enterprise of which it is a permanent

establishment.

(3) a) In the determination of the profits of

a permanent establishment, there shall be al­

lowed a s deductions expenses which a re in­

curred for the purposes of the permanent es­

tablishment including only those executive

and general administrative expenses so in­

curred, whether in the State in which the

permanent establishment is situated or else­

where, which are allowed under the provi­

sions of th e domestic law of the Contracting

State in which the permanent establishment
is situated.

Artikel 7
Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget be­

driver rörelse i den andra avtals slutande sta­

ten från där beläget fast dr iftställe. Om före­

taget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får

företagets inkomst beskattas i denna andra

stat, men endast så stor del därav som är

hänförlig till

a) det fasta driftstället;

b) försäljning i de nna andra stat av varor

av samma eller liknande slag som de som

säljs genom det fas ta driftstället; eller

c) annan afTärsverksamhet i denna andra

stat av samma eller liknande slag som den

som bedrivs genom det fasta driftstället.

Bestämmelserna i b) och c) ovan tillämpas

inte om företaget visar, att sådan försäljning

eller verksamhet inte rimligtvis kunnat bedri­

vas av det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten från där beläget f ast driftställe hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder

annat, i vardera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor oc h själv­

ständigt avslutat affärer med det företag tilll

vilket driftstället hör.

3. a) Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, häri inbegri­

pet endast sådana utgifter för företagets led­

ning och allmänna förvaltning (oavsett om de

uppkommit i d en stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes) för vilka avdrag

medges enligt bestämmelserna i den interna

lagstiftningen i de n avtalsslutande stat där det

fasta driftstället är beläget.

1166

¬

background image

\

/

SFS 1986:595

b) However, no such deduction shall be

allowed in respect of amounts, if any, paid

(otherwise than towards reimbursement of

actual expenses) by the permanent establish­

ment to the head-office of the enterprise or

any of its other offices by way of royalties,

fees or other similar payments in return for

the use of patents or other rights, or by way

of commission, for specific services per­

formed or for management, or except in the

case of a banking enterprise, by way of inter­

est on moneys lent to the permanent estab­

lishment. Likewise, no account shall be tak­

en, in the determination of the profits of a

permanent establishment, of amounts

charged (otherwise than towards reimburse­

ment of actual expenses) by the permanent

establishment to the head-office of the enter­

prise or any of its other offices, by way of
royalties, fees or other similar payments in

return for the use of patents or other rights,

or by way of commission for specific services

performed or for management, or, except in

the case of a banking enterprise, by way of

interest on moneys lent to the head-office of

the enterprise, or any of its other offices.

(4) No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

(5) In so far as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to

be attributed to a permanent establishment

on the basis of an apportionment of the total

profits of the enterprise to its various parts,
nothing in paragraph (2) of this Article shall

preclude that Contracting State from deter­

mining the profits to be so taxed by such an

apportionment as may be customary; the

method of aportionment adopted shall, how­

ever, be such that the result shall be in accor­

dance with the principles laid down in this

Article.

(6) For the purposes of the preceding para­

graphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be determined

ijy the same method year by year, unless

there is good and sufficient reason to the

contrary.

(7) Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-

b) Avdrag medges emellertid inte för be­

lopp som det fasta driftstället kan ha betalat

till företagets huvudkontor eller annat företa­

get tillhörigt kontor (om inte beloppen utgör

ersättning för faktiska utgifter) i fo rm av roy­

alty, avgift eller annan liknande betalning för

nyttjandet av patent eller annan rättighet,

eller i form av ersättning för särskilda tjänster

eller för företagsledning eller - utom i fråga

om bankföretag - i form av ränta på kapital

utlånat till det fasta driftstället. På samma

sätt skall vid bestämmandet av fast drift­

ställes inkomst inte beaktas belopp som det

fasta driftstället debiterat företagets huvud­

kontor eller annat företaget tillhörigt kontor

(om inte beloppen utgör ersättning för fak­

tiska utgifter) i form av royalty, avgift ell er

annan liknande betalning för nyttjandet av

patent eller annan rättighet, eller i form av

ersättning för särskilda tjänster eller företags­

ledning eller - utom i fråga om bankföretag

— i form av ränta på kapital utlånat till företa­

gets huvudkontor eller annat företaget tillhö­

rigt kontor.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps

genom det fasta driftställets försorg för före­

taget.

5. I den mån inkomst hänförlig till fast

driftställe brukat i en avtalsslutande stat be­

stämmas på grundval av en fördelning av fö­

retagets hela inkomst på de olika delarna av

företaget, hindrar bestämmelserna i punkt 2

inte att i denna avtalsslutande stat den skatte­

pliktiga inkomsten bestäms genom sådant

förfarande. Den fördelningsmetod som an­

vänds skall dock vara sådan att resultatet

överensstämmer med principerna i denna ar­

tikel.

6. Vid tillämpningen av föregående

punkter bestäms inkomst som är hänförlig till

det fasta driftstället genom samma förfarande

år från år, såvida inte goda och tillräckliga

skäl föranleder annat.

7. Ingår i inkom st av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av

1167

¬

background image

SFS 1986:595

des of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa

artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artide 8

Shipping and air transport

(1) Profits from the operation of aircraft in

international traffic shall be taxable only in

the Contracting State in which the place of

effective management of the enterprise is sit­

uated.

(2) With respect to profits derived by th e

air transport consortium Scandinavian Air­

lines System (SAS) the provisions of para­

graph (1) shall apply, but only to such part of

the profits as corresponds to the participation

held in that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

(3) Profits from sources within a Contract­

ing State derived by an enterprise of the other

Contracting State from operation of ships

may be taxed in the first-mentioned State in

accordance with its domestic law. The profits

from sources within a Contracting State shall

consist of the amount paid o r payable to, or

received or deemed to be received by the

enterprise of the other Contracting State, or

on its behalf, on account of carriage of pas­

sengers, livestock, mail or goods shipped at

any port of the first-mentioned State.

(4) The provisions of the foregoing para­

graphs of this Article shall also apply to prof­

its from the participation in a pool, a joint

business or an international operating agen­

cy.

Artikel 8

Sjö- och luftfart

1. Inkomst, som förvärvas genom an­

vändning av luftfartyg i int ernationell trafik,

beskattas endast i den avtalsslutande stat där

företaget har sin verkliga ledning.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillä mpas be­

träffande inkomst som förvärvas av luftfarts­

konsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS) men end ast i fråga om den del av in­

komsten som motsvarar den andel i konsor­

tiet vilken innehas av AB Aerotransport

(ABA), den svenske delägaren i Scandina­

vian Airlines System (SAS).

3. Inkomst, som härrör från källa i en av­

talsslutande stat och förvärvas av företag i

den andra avtalsslutande staten genom an­

vändning av skepp, får beskattas i den först­

nämnda staten enligt den statens interna lag­

stiftning. Med inkomst som härrör från källa i

en avtalsslutande stat avses belopp som beta­

las eller skall betalas till eller uppbärs eller

anses uppbäras av företag i den andra av­

talsslutande staten eller för dess räkning, för

befordran av passagerare, kreatur, post eller

varor som tagits ombord i hamn i den först­

nämnda staten.

4. Bestämmelserna i föregående punkter i

denna artikel tillämpas även på inkomst som

förvärvas genom deltagande i en pool, ett

gemensamt företag eller en internationell

driftsorganisation.

Artide 9

Associated enterprises

(1) Where

a) an enterprise of a Contracting Stale par­

ticipates directly or indirectly in the manage­

ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State

Artikel 9
Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten eller äger del i detta företags

kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i ledningen eller övervakningen av så­

väl ett företag i en avtalsslutande stat som ett

1168

¬

background image

SFS 1986:595

and an enterprise of the other Contracting

State,

and in e ither case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which differ

from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so ac­

crued, may be included in the profits of that

enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State-and

taxes accordingly—profits on which an enter­

prise of the other Contracting State has been

charged to tax in that other State and the

profits so included are profits which would

have accrued to the enterprise of the first-

mentioned State if the conditions made be­

tween the two enterprises had been those

which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due

regard shall be had t o the other provisions of

this Convention and the competent authori­

ties of the Contracting States shall if n eces­
sary consult each other.

Article 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is

resident of a Contracting State to a resident

of th e other Contracting Slate may be taxed

in that other State.

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident

and according to the laws of that State, but if

the recipient is a company which is the bene­

ficial owner of the dividends and it owns not

less than 25 per cent of the capital of the

paying company the tax so charged shall not

exceed 15 per cent of the gross amount of the

dividends. The amount of additional tax pay­

able in a Co ntracting State for not depositing

tax within time and the amount of any penal­

ty, fee or charge payable in that State on

företag i den a ndra avlalsslutade staten eller

äger del i båda dessa företags kapital,

iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, får all inkomst, som utan

sådana villkor skulle ha tillkommit det ena

företaget men som på grund av villkoren i

fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i

detta företags inkomst och beskattas i över­

ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna stat,

även inräknas i inkomsten för ett företag i

den andra avtalsslutande staten och beskat­

tas i överensstämmelse därmed i denna andra

stat, samt den sålunda inräknade inkomsten

är sådan som skulle ha tillkommit företaget i

denna andra stat om de villkor som avtalats

mellan företagen hade varit sådana som

skulle ha avtalats mellan av varandra obe­

roende företag, skall den förstnämnda staten

genomföra vederbörlig justering av det skat­

tebelopp som påförts för inkomsten i den na

stat. Vid sådan justering iakttas övriga be­

stämmelser i detta avtal och de behöriga

myndigheterna i de avtalsslutande staterna

överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till per son med hem vist i

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om motta­

garen är ett bolag som har rätt till utdelningen

och som äger minst 25 procent av det utbeta­

lande bolagets kapital, får skatten inte över­

stiga 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp. Det ytterligare skattebelopp som utgår i

en avtalsslutande stat på grund av att skatt

inte erlagts i tid samt böter, avgifter eller

andra belopp, som utgår i denna stat på grund

av skattebrott, beaktas inte vid fastställandet

1169

¬

background image

SFS 1986:595

account of a tax offence shall not be consid­

ered for the purposes of determining the

maximum amount of tax that may be levied in

that State.

The competent authorities of the Contract­

ing St ates shall by mutual agreement settle

the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, or other

rights, not being debt-claims, participating in

profits, as well as income from other corpo­

rate rights which is subjected to the same

taxation treatment as income from shar es by

the laws of the State of which the company

making the distribution is a resident.

(4) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1), dividends paid by a company

being a resident of Pakistan to a company

which is a resident of Sweden shall be

exempt from Swedish tax to the extent that

the dividends would have been exempt under

Swedish law if both companies had been

Swedish companies.

(5) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the beneficial owner of

the dividends, being a resident of a Contract­

ing State, carries on business in the other

Contracting State of which the company pay­

ing the dividends is a resident, through a per­

manent establishment situated therein, or

performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the holding in respect of which

the dividends are paid is effectively co nnect­

ed with such permanent establishment or

fixed base. In such case the provisions of

Article 7 or Article 15, as the case may be,

shall apply.

6. Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income

from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the divi­

dends paid by the company, except insofar as

such dividends are paid to a resident of that

other State or insofar as the holding in re­

spect of which the dividends are paid is effec­

tively connected with a permanent establish­

ment or a fixed base situated in that other

av det högsta skattebelopp som fkr uttagas i

denna stat.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna skall träffa överenskommelse

om sättet att genomföra dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier eller andra

rättigheter, som inte är fordringar, med rätt

till andel i vinst, samt inkomst av andra ande­

lar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat

där det utdelande bolaget har hemvist vid be­

skattningen behandlas på samma sätt som in­

komst av aktier.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 är utdelning från bolag med hemvist i Paki ­

stan till bolag med hemvist i Sverige undanta­

gen från beskattning i Sverige i den mån ut­

delningen skulle ha varit undantagen från

beskattning enligt svensk lagstiftning, om

båda bolagen hade varit svenska.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen

stadigvarande anordning, samt den andel på

grund av vilken utdelningen betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I sådant

fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 re­

spektive artikel 15.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får denna andra stat

inte beskatta utdelning som bolaget betalar,

utom i den mån utdelningen betalas till per­

son med hemvist i denna andra stat eller i den

mån den andel på grund av vilken utdelning­

en betalas äger verkligt samband med fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

denna andra stat, och ej heller beskatta bola-

^ -.-I

1170

¬

background image

SFS 1986:595

State, nor subject the company's undistribut­

ed profits to a tax on the company's undistri­

buted profits, even if the dividends paid or

the undistributed profits consist wholly or

partly of profits or income arising in such

other State.

gets icke utdelade vinst, även om utdelningen

eller den icke utdelade vinsten helt eller del­

vis utgörs av inkomst som uppkommit i

denna andra stat.

Artide 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State

and paid t o a resident of t he other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it

arises and according to the laws of that State,

but if th e recipient is the beneficial owner of

the interest the tax so charged shall not ex­

ceed 15 per cent of the gross amount of the
interest. The competent authorities of the

Contracting States shall by mutual agreement

settle the mode of application of t his limita­

tion. The amount of additional tax payable in

that Contracting State for not depositing tax

within time and the amount of any penalty,

fee or charge payable in that State on account

of a tax offence shall not be considered for

the purposes of determining the maximum
amount of tax that may be levied in that

State.

(3) Notwithstanding the provisions of

paragraph (2), any such interest as is men­

tioned in paragraph (1) shall be taxable only

in th e Contracting State of which the recipi­

ent is a resident if such recipient is the benefi­

cial owner of the interest and if such i nterest

is paid,

a) in the case of Sweden, to the Swedish

Government or the Central Bank of Sweden;
and

b) in the case of Pa kistan, to the Pakistan

Government or the State Bank of Pakistan.

The competent authorities of the Contract­

ing S tates may determine by mutual agree­

ment any other institution to which this para­

graph shall apply.

(4) The term "interest" as used in this Ar­

ticle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortage and

whether or nor carrying a right to participate

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om

mottagaren har rätt till räntan, får skatten

inte överstiga 15 procent av räntans bruttobe­

lopp. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall träffa överenskom­

melse om sättet att genomföra denna be­

gränsning. Det ytterligare skattebelopp som

utgår i en avtals slutande stat på grund av att

skatt inte erlagts i tid samt böter, avgifter

eller andra belopp, som utgår i denna stat på

grund av skattebrott, beaktas inte vid f ast­

ställandet av det högsta skattebelopp som får

uttagas i denna stat.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

2 skall sådan ränta som angivits i punkt 1

beskattas endast i den avtalsslutande stat där

mottagaren har hemvist, om mottagaren har

rätt till räntan och räntan betalas till

a) beträffande Sverige: svenska regeringen

eller Sveriges riksbank; och

b) beträffande Pakistan: pakistanska re­

geringen eller Pakistans statsbank.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna kan komma överens om andra

institutioner beträffande vilka denna punkt

skall tillämpas.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i d enna

artikel inkomst av varje slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller inte och antingen den medför

1171

¬

background image

SFS 1986:595

in th e debtor's profits, and in particular, in­

come from government securities and income

from bonds or debentures, including premi­

ums and prizes attaching to such securities,

bonds or debentures. Penalty charges for late

payment shall not be regarded as interest for

the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (I) and

(2) shall not apply if the beneficial owner of

the interest, being a resident of av Contract­

ing State, carries on business in the other

Contracting State in which the interest arises,

through a permanent establishment situated

therein, or performs in that other State inde­

pendent personal services from a fixed base

situated therein, and the debt-claim in re­

spect of which the interest is paid is effective­

ly connected with

a) such permanent establishment or fixed

base, or with

b) business activities referred to under c)

of paragraph (1) of Article 7,

In such cases the provisions of Article 7 or

Article 15, as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local

authority or a resident of th at State. Where,

however, the person paying the interest,

whether he is a resident of a Contracting

State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment or a fixed base in

connection with which the indebtedness on

which the interest is paid was incurred, and

such interest is borne by such permanent es­

tablishment or fixed base, then such interest

shall be deemed to arise in the State in which

the permanent establishment or fixed base is

situated.

(7) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­

ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene­

ficial owner in the absence of s uch relation­

ship, the provisions of this Article shall apply

only to the last-mentioned amount. In such

rätt till andel i g äldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper, som utfärdats av staten, och inkomst

av obligationer eller debentures, däri inbe­

gripna agiobelopp och vinster som hänför sig

till sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Straffavgift på grund av sen betal­

ning anses inte som ränta vid tillämpningen

av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna I och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till räntan

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andr a avtalsslutande sta­

ten, från vilken räntan härrör, från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denna a ndra stat från där

belägen stadigvarande anordning samt den

fordran för vilken räntan betalas äger verkligt

samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller

b) sådan affärsverksamhet som avses i ar­

tikel 7 punkt 1 c).

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 15.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet

eller person med hemvist i d enna stat. Om

emellertid den person som betalar räntan, an­

tingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

samband med vilken den skuld uppkommit

på vilken räntan betalas, och räntan belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen, anses räntan härröra från den

stat där det fasta driftstället eller den stadig­

varande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det

belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas

1172

¬

background image

case, the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to

the other provisions of this Convention.

SFS 1986:595

överskjutande belopp av betalningen enligt

lagstiftningen i va rdera avtalsslutande staten

med iakttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

Artide 12

Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

(2) However, such royalties may also be

taxed in th e Contracting State in which they

arise and according to the laws of that State,

but if th e recipient is the beneficial owner of

the royalties the tax so charged shall not ex­

ceed 10 per cent of the gross amount of the

royalties. The competent authorities of the

Contracting States shall by mutual agreement

settle the mode of application of this limita­

tion. The amount of additional tax payable in

that Contracting State for not depositing tax

within time and the amount of any penalty,

fee or charge payable in that State on account
of a tax offence shall not be considered for

the purposes of determining the maximum

amount of tax that may be levied in that

State.

(3) The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use, any copyright of literary, artistic or

scientific work including cinematograph films

and films or tapes for radio or television

broadcasting, any patent, trade mark, design

or model, plan, secret formula or process, or

for the use of, or the right to use, industrial,

commercial, or scientific equipment, or for

information concerning industrial, commer­

cial or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the beneficial owner of

the royalties, being a resident of a Contract­

ing State, carries on business in the other

Contracting State in which the royalties

arise, through a permanent establishment sit­

uated therein, or performs in that other State

independent personal services from a fixed

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten, får

beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken de n här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om
mottagaren har rätt till roya ltyn, får skatten

inte överstiga 10 procent av royaltyns brutto­

belopp. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skall träffa överenskom­

melse om sättet att genomföra denna be­

gränsning. Det ytterligare skattebelopp som

utgår i en avtalsslutande stat på grund av att

skatt inte erlagts i tid samt böter, avgifter

eller andra belopp, som utgår i denna s tat på

grund av skattebrott, beaktas inte vid fast­

ställandet av den högsta skatt som får uttagas

i denna stat.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som mottas så­

som ersättning för nyttjandet av eller för rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­

närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri­

pet biograffilm och film eller band för radio-

eller televisionsutsändning, patent, varu­

märke, mönster eller modell, ritning, hemligt

recept eller hemlig tillverkningsmetod samt

för nyttjandet av eller för rätten att nyttja

industriell, kommersiell eller vetenskaplig

utrustning eller för upplysning om erfaren­

hetsrön av industriell, kommersiell eller ve­

tenskaplig natur.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till royaltyn

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en, från vilken royaltyn härrör, från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i denna andra stat från där

belägen stadigvarande anordning, samt den

1173

¬

background image

SFS 1986:595

base situated therein, and the right or proper­

ty in respect of which the royalties are paid is

effectively connected with,

a) such permanent establishment or fixed

base, or

b) business activities referred to under c)

of paragraph (1) of Article 7.

In such cas es the provisions of Article 7 or

Article 15, as the case may be, skall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local

authority or a resident of tha t State. Where,

however, the person paying the royalties,

whether he is a resident of a Contracting

State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment or a fixed base in

connection with which the liability to pay the

royalties was incurred, and such royalties are

borne by such permanent establishment or

fixed base, then such royalties shall be

deemed to arise in the State in which the

permanent establishment or fixed base is sit­
uated.

(6) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information

for which they are paid, exceeds the amount

which would have been agreed upon by the

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this

Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to th e other provisions of this

Convention.

rättighet eller egendom i fråga om vilken

royaltyn be talas äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller

b) sådan affärsverksamhet som avses i ar­

tikel 7 punkt I c).

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 15.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är staten själv, poli­

tisk underavdelning, lokal myndighet eller

person med hemvist i denna stat. Om emel­

lertid den person som betalar royaltyn, an­

tingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en avtalssiutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning i

samband varmed skyldigheten att betala

royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen, anses royaltyn härröra från den

avtalsslutande stat där det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet, med hänsyn till det

nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetaiaren och

den som har rätt till roya ltyn om så dana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel­

serna i denna artikel endast på sistnämnda

belopp. I sådant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals­

slutande staten med iakttagande av övriga be­

stämmelser i detta avtal.

Artide 13

Fees for technical services

(1) Fees for technical services arising in a

Contracting State and paid to an enterprise of

the other Contracting State may be taxed in

that other State.

(2) However, such fees for technical ser­

vices may also be taxed in the Contracting

State in which they arise and according to the

laws of that State, but if the recipient is the

Artikel 13
Ersättning för tekniska tjänster

]. Ersättning för tekniska tjänster, som

härrör från en avtalsslutande stat och som

betalas till företag i den andra avtalsslutande

staten, får beskattas i denna andra st at.

2. Ersättningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutan de stat från vilken den

härrör enligt lagstiftningen i d enna stat, men

om mottagaren har rätt till ersättningen, får

1174

¬

background image

SFS 1986:595

beneficial owner thereof, the tax so charged

shall not exceed 10 per cent of the gross

amount of the fees. The amount of additional

tax payable in tha t Contracting State for not

depositing tax within time and the amount of

any penalty, fee or charge payable in that

State on account of a tax offence shall not be

considered for the purposes of determining

the maximum am ount of tax that may be le­

vied in that Slate.

(3) The term "fees for technical services"

as used in this Article means any consider­

ation (including any lump sum con sideration)

for the provision of rendering of any manage­

rial, technical or consultancy services (in­

cluding the provision by the enterprise of the

services of technical or other personnel) but

does not include consideration for any con­

struction, assembly or like project undertak­

en by the recipient or consideration which

would be income falling u nder Article 15 of

the Convention.

(4) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the beneficial o wner of

the fees for technical services being a resi­

dent of a Contracting State, carries on busi­

ness in the other Contracting State in which

the fees for technical services arise, through

a permanent establishment situated therein,

or performs in that other State independent

personal services from a fixed base situated

therein and the contract in respect of which

the fees for technical services are paid is ef­

fectively connected with,

a) such permanent establishment or fixed

base, or

b) business activities referred to under c)

of paragraph (1) of Article 7.

In such cases the provisions of Article 7 or

Article 15, as the case may be, shall apply.

(5) Fees for technical services shall be

deemed to arise in a Contracting State when

the payer is that State itself, a political subdi­

vision, a local authority or a resident of th at

State. Where, however, the person paying

the fees for technical services, whether he is

a resident of a Contracting State or not, has

in a Contracting State a permanent establish­

ment or a fixed base in connection with

which the obligation to make the payments

was incurred, and the payments are borne by

skatten inte överstiga 10 procent av ersätt­

ningens bruttobelopp. Det ytterligare skatte­

belopp som utgår i en a vtalsslutande stat på

grund av att skatt inte erlagts i tid samt böter,

avgifter eller andra belopp som utgår i denna

stat på grund av skattebrott beaktas inte vid

fastställandet av den högsta skatt som får

uttagas i denna stat.

3. Med uttrycket "ersättning för tekniska

tjänster" förstås i denna artikel ersättning av

varje slag - engångsersättningar däri inbe­

gripna — för tillhandahållandet av tjänster av

företagsledande, teknisk eller rådgivande na­

tur (företagets tillhandahållande av tjänster

utförda av teknisk eller annan personal häri

inbegripna). Uttrycket inbegriper dock inte

ersättning för anläggnings-, installations-

eller liknande verksamhet som bedrivs av

mottagaren eller ersättning som är sådan in­

komst som omfattas av artikel 15 i avtalet.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om de n som har rätt till ers ätt­

ningen för tekniska tjänster har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den

andra avtalsslutande staten, från vilken er­

sättningen härrör, från där beläget fast drift­

ställe eller utövar självständig yrkesverksam­

het i denna andra stat från där belägen stadig­

varande anordning, samt den överenskom­

melse på grund av vilken ersättningen betalas

äger verkligt samband med

a) det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen, eller

b) sådan affärsverksamhet som avses i ar­

tikel 7 punkt 1 c).

I sådana fall tillämpas bestämmelserna i

artikel 7 respektive artikel 15.

5. Ersättning för tekniska tjänster anses

härröra från en avtalsslutande stat om utbeta­

laren är den staten själv, politisk underav­

delning, lokal myndighet eller person med

hemvist i denn a stat. Om emellertid den per­

son som betalar ersättningen, antingen han

har hemvist i en avtalssluta nde stat eller inte,

i en avtalsslutande stat har fast driftställe

eller stadigvarande anordning i samband

varmed skyldigheten att betala ersättningen

uppkommit, och ersättningen belastar det

1175

¬

background image

SFS 1986:595

such permanent establishment, then such

fees for technical services shall be deemed to

arise in the State in which the permanent

establishment is situated.

(6) Where by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the fees for tech­

nical services exceeds the amount which

would have been paid in the a bsence of such

relationship, the provisions of this Article

shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to t he other provisions of this
Convention.

fasta driftstället eller den stadigvarande an­

ordningen, anses dock ersättningen härröra

från den stat där det fasta driftstället eller den

stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

ersättningen för tekniska tjänster eller mellan

dem båda och annan person ersättningsbe­

loppet överstiger det belopp som skulle ha

betalats om sådana förbindelser inte förele­

gat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel

endast på sistnämnda belopp. I sådant fall

beskattas överskjutande belopp enligt lag­

stiftningen i vardera avtalsslutande staten

med iakttagande av övriga bestämmelser i

detta avtal.

'i

Artide 14

Capital gains

(1) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State may
be taxed in that oth er State.

(2) Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­

ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­

erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such fixed base, may

be taxed in that other State.

(3) Gains from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic or

movable property pertaining to the operation

of such ships or aircraft, shall be taxable only

in the Contracting State in which th e place of

effective management of the enterprise is sit­

uated.

Artikel 14

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av ­

talsslutande stat förvärvar på grund av över­

låtelse av sådan fast egendom som avses i

artikel 6 och som är belägen i den andra av­

talsslutande staten, får beskattas i denna and­

ra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångar­

na i fast driftställe, vilket ett företag i en

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom hänförlig

till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst på

grund av överlåtelse av sådant fast driftställe

(för sig eller tillsammans med hela företaget)

eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp

eller luftfartyg som används i internationell

trafik eller lös egendom som är hänförlig till

användningen av sådana skepp eller luftfar­

tyg beskattas endast i den avtalsslutande stat

där företaget har sin verkliga ledning.

u

1176

¬

background image

SFS 1986:595

Artide 15
Independent personal services

(1) Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of professional ser­

vices or other activities of an independent

character shall be taxable only in that State

except in the following circumstances, when

such income may a lso be taxed in the other

Contracting State:

a) If he has a fixed base regularly available

to him in the other Contracting State for the

purpose of performing his activities; in that

case, only so much of the income as is attrib­

utable to that fixed base may be taxed in that

other Contracting State; or

b) if his stay in the oth er Contracting State

is for a period or periods amounting to or

exceeding in the aggregate 183 days in any

twelve month period; in that case only so

much of the income as is derived from his

activities performed in that other State may

be taxed in tha t other State; or

c) if the remuneration for his activities in

the other Contracting State is paid by a resi­

dent of that Contracting State or is borne by a

permanent establishment or a fixed base situ­

ated in th at Contracting State and exceeds in

the fiscal year 60,000 Swedish Kronor or its

equivalent in Pakistan currency. The compe­

tent authorities of the Contracting States

may, by mutual agreement, make any

changes in the said monetary limit in view of

changes in value of money, foreign exchange

rates or other such circumstances.

(2) The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, lit­

erary, artistic, educational or teaching activi­

ties as well as the independent activities of

physicians, lawyers, engineers, architects,

dentists and accountants.

Artikel 15
Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i denna st at utom i föl­

jande fall då inkomsten också får beskattas i

den andra avtalsslutande staten;

a) Om han i den andra avtalsslutande sta­

ten har stadigvarande anordning, som regel­

mässigt står till hans förfogande för att utöva

verksamheten; i sådant fall får endast så stor

del av inkomsten beskattas i denna andra av­

talsslutande stat som är hänförlig till denna

stadigvarande anordning; eller

b) om han vistas i den andra avtalsslu­

tande staten under tidrymd eller tidrymder

som sammanlagt uppgår till eller överstiger

183 dagar under en period av tolv månader; i

sådant fall får endast så stor del av inkomsten

beskattas i denna andra stat som är hänförlig

till verksamheten som utövas där; eller

c) om ersättningen för hans verksamhet i

den andra avtalsslutande staten betalas av

person med hemvist i denna avtalsslutande

stat eller belastar fast driftställe eller stadig­

varande anordning i denna avtalsslutande

stat och under beskattningsåret överstiger ett

belopp av 60000 svenska kronor eller mot-

värdet i pakistansk v aluta. De behöriga myn­

digheterna i de avtalsslutande staterna kan

genom ömsesidig överenskommelse företa

ändringar i angivna beloppsgräns på grund av

förändring i penningvärde, utländsk växel­

kurs eller annan sådan omständighet.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och

undervisningsverksamhet samt sådan själv­

ständig verksamhet som läkare, advokat, in­
genjör, arkitekt, tandläkare och revisor ut­

övar.

Artide 16
Dependent personal services

(1) Subject to the provisions of Artides 17,

19 and 20, salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of an employment

Artikel 16

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 17,

19 och 20 föranleder annat, beskattas lön och

annan liknande ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på

1177

¬

background image

SFS 1986:595

shall be taxable only in that State unless the

employment is exercised in the other Con­

tracting State. If the employment is so exer­

cised, such remuneration as is derived there­

from may be taxed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of

paragraph (1), remuneration derived by a

resident of a Contracting State in respect of

an employment exercised in the other Con­

tracting State shall be taxable only in the

first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other

State for a period or periods not exceeding in

the aggregate 183 days in any twelve month
period, and

b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not resident of

the other State, and

c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which

the employer has in the oth er State.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traf­

fic, may be taxed in the Contracting State in

which the place of effec tive management of

the enterprise is situated. Where a resident of

Sweden derives remuneration in respect of

an employment exercised aboard an aircraft

operated in international traffic by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS), such remuneration shall be

taxable only in Sweden.

grund av anställning, endast i denna st at, så­

vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu­

tande staten. Om arbetet utförs i denna andra

stat, får ersättning som uppbärs för arbetet

beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

I beskatt as ersättning, som person med hem­

vist i en avtalsslutande st at uppbär för arbete

som utförs i den andra avta lsslutande staten,

endast i den förstnämnda sta ten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller ti drymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-

dersperiod, och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av arbetsgivare som inte har hemvist i den

andra staten, och

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andra s taten.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel får ersättning för ar­

bete, som utförs ombord på skepp eller luft­

fartyg som används i internationell trafik,

beskattas i den avtalsslutande stat där företa­

get har sin verkliga ledning. Om person med

hemvist i Sverige uppbär inkomst av anställ­

ning ombord på luftfartyg som används i in­

ternationell trafik av luftfartskonsortiet Scan­

dinavian Airlines System (SAS) beskattas in­

komsten endast i Sverige.

Artide 17
Directors' fees and remuneration of top-level

managerial officials

(1) Directors' fees and other similar pay­

ments derived by a resid ent of a Contracting

State in his capacity as a member of the

board of directors of a company which is a

resident of the other Contracting State may

be taxed in that ot her State.

(2) Salaries, wages and other similar remu­

neration derived by a resident of a C ontract­

ing State in his capacity as an official in a top-

level managerial position of a company which

is a resident of the other Contracting State

may be taxed in that other State.

Artikel 17
Styrelsearvode och ersättning till tjänstemän

i högre företagsledande ställning

1. Styrelsearvode och annan liknande er­

sättning, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat uppbär i egenskap av med­

lem i styrelse i b olag med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna

andra stat.

2. Lön och liknande ersättning, som per­

son med hemvist i en avtalsslutande stat upp­

bär i egenskap av tjänsteman i högre företags­

ledande ställning i bolag med hemvist i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat.

1178

¬

background image

SFS 1986:595

Artide 18
Income earned by entertainers and athletes

(1) Notwithstanding the provisions of Arti­

des 15 and 16, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such

as a theatre, motion picture, radio or televi­

sion a rtiste, or a musician, or as an athlete,

from his personal activities as such exercised

in the o ther Contracting State, may be taxed

in that other State.

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an

athlete in his cap acity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­

standing the provisions of Articles 7, 15 and

16, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or athlete are

exercised.

(3) Where personal activities of an enter­

tainer or an athlete referred to in paragraph

(1) are provided in a Contracting State by an

enterprise of the other Contracting State then

the profits derived by that enterprise for pro­

viding t hose activities may, notwithstanding

the provisions of Article 7 or Article 15, be

taxed in the Contracting State in which such

activities are exercised.

Artikel 18

Inkomst som förvärvas av artister och

idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i a rtik­

larna 15 och 16 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom sin personliga verksamhet i den and ra

avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­

som teater- eller filmskådespelare, radio-

eller televisionsartist eller musiker, eller av

idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7, 15 och 16, beskattas i den

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

3. I fall då den personliga verksamhet som

utövas av sådan artist eller idrottsman som

avses i punkt 1 tillhandahålls i en avtalsslu­

tande stat av ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten, får - utan hinder av bestäm­

melserna i artikel 7 eller artikel 15 - inkomst,

som sådant företag förvärvar genom att till­

handahålla sådan verksamhet, beskattas i

den avtalsslutande stat där verksamheten
utövas.

Artide 19

Government service

(1) a) Remuneration, other than a pen­

sion, paid by a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of se rvices rendered to

that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if

the services are rendered in that State and the
individual is a reside nt of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of

rendering

the services.

(2) a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen­

sion), som betalas av en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförs i denna stats, dess politiska

underavdelningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna st at.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten om

arbetet utförs i denna stat och personen i

fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denn a stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu­

tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat.

1179

¬

background image

SFS 1986:595

subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to

that State or subdivision or authority shall be

taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the indi­

vidual is a resident of, and a national of, that

other State.

(3) The provisions of Articles 16 and 17

shall appl y to remuneration and pensions in

respect of services rendered in connection

with a business carried on by a Contracting

State or a political subdivision o r a local au­

thority thereof.

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförts i den na stats, dess poli­

tiska underavdelningars eller lokala myndig­

heters tjänst, beskattas endast i denna s tat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten om per­

sonen i fråga har hemvist och är medborgare i

denna stat.

3. Bestämmelserna i arti klarna 16 och 17

tillämpas på ersättning och pension som beta­

las på grund av a rbete som utförts i samband

med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande

stat, dess politiska underavdelningar eller lo­

kala myndigheter.

Artide 20
Students and business apprentices

(1) A student or business apprentice who

is a resident of a Contracting State at the

beginning of a visit to the other Contracting

State for the purposes of receiving education

or training in that other State, shall be

exempt from tax in that other State in respect

of remittances from abroad for the purposes

of his maintenance, education and training.

(2) An individual who is a resident in a

Contracting State at the beginning of a visit to

the other Contracting State and who is pre­

sent in that other State solely as a student at a

university, college or other establishment for

education in that other State, or as a business

apprentice shall be exempt from tax in that

other State for a period not exceeding the

first three consecutive income years after his

arrival in that State in respect of remunera­

tion from employment in such other State,

provided that

a) the remuneration constitutes earnings

necessary for his maintenance, education or

training, and

b) the said remuneration does not exceed

12,000 Swedish Kronor in the income year or

the equivalent thereof in the currency of

Pakistan, as the case may be. The competent

authorities of the Contracting States may, by

mutual ag reement, make any changes in the

said monetary limit in view of changes in

value of money, foreign exchange rates or

other such circumstances.

Artikel 20
Studerande och affärspraktikanter

1. Studerande eller affarspraktikant, som

har hemvist i en avtalsslutande stat vid på-

böijandet av en vistelse i den andra avtalsslu­

tande staten för att erhålla undervisning eller

utbildning d är, är befriad från skatt i denna

andra stat för belopp som han erhåller från

utlandet för sitt uppehälle, sin undervisning

eller utbildning.

2. Fysisk person, som har hemvist i en

avtaisslutande stal vid påböijandet av en vis­

telse i den andra avtalsslutande staten och

som vistas i denna andra stat uteslutande så­

som studerande vid universitet, högskola

eller annan undervisningsanstalt i denna and­

ra stat eller såsom affärspraktikant, är befriad

från skatt i denna andra stat under en tidrymd

som inte överstiger de första tre på varandra

följande inkomståren efter ankomsten till

denna stat för ersättning för anställning i

denna andra stat, under förutsättning att

a) ersättningen utgör inkomst som är nöd­

vändig för hans uppehälle, undervisning eller

utbildning, och

b) ersättningen inte under inkomståret

överstiger 12000 sven ska kronor eller mot-

värdet i pakistansk valut a. De behöriga myn ­

digheterna i de avtalsslutande staterna kan

genom ömsesidig överenskommelse företa

ändringar i angivna beloppsgräns på grund av

förändring i penningvärde, utländsk växel­

kurs eller annan sådan omständighet.

:i80

¬

background image

SFS 1986:595

Artide 21

Other income

(1) Items of income of a resident of a Con­

tracting State, wherever arising, not dealt

with in the foregoing Articles of this Conven­

tion shall be taxab le only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

not apply to income, other than income from

immovable property as defined in paragraph

(2) of Article 6, if the recipient of such in­
come, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment sit­

uated therein, or performs in that other State

independent personal services from a fixed

base situated therein, and the right or proper­
ty in respect of which the income is paid is

effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 15, as the

case may be, shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of

paragraphs (1) and (2), items of in come of a
resident of a Contracting State not dealt with

in the foregoing Articles of this Convention
and arising in the other Contracting State

may be taxed in th at other State.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person méd hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i föregående artiklar av detta avtal

beskattas endast i d enna stat, oavsett vari­

från inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast

egendom som avses i artik el 6 punkt 2, om

mottagaren av inkomsten har hemvist i en

avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den

andra avtalsslutande staten från där beläget

fast driftställe eller utövar självständig yrkes­

verksamhet i denna a ndra stat från där belä­

gen stadigvarande anordning, samt den rät­

tighet eller egendom i fråga om vilken in­

komsten betalas äger verkligt samband med

det fasta driftstället eller den stadigvarande

anordningen. I så dant fall tillämpas bestäm­

melserna i artikel 7 respektive artikel 15.

3. Inkomst vilken inte behandlas i före­

gående artiklar i detta avtal, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och

som härrör från den andra avtalsslutande

staten, får, utan hinder av bestämmelserna i

punkterna 1 och 2, beskattas i denna andra

stat.

Artide 22

Undivided estate

(1) Where under the provisions of this

Convention a resident of Pakistan is exempt

or entitled to relief from Swedish tax, similar

exemption or relief shall be applied to the

undivided estate of a deceased person in s o

far one or more of the beneficiaries is a resi­
dent of Pakistan.

(2) Swedish tax on the undivided estate of

a deceased person shall, in s o far as the in­

come accrues to a beneficiary who is a resi­

dent of Pakistan, be allowed as a credit under

Article 23.

Artikel 22
Dödsbo

1. Då enligt bestämmelserna i d etta avtal

person med hemvist i Pakistan är befriad från

eller berättigad till nedsättning av svensk

skatt, skall oskiftat dödsbo erhålla motsva­

rande befrielse eller nedsättning i den mån en

eller flera av dödsbodelägarna har hemvist i

Pakistan.

2. Svensk skatt som påförs ett oskiftat

dödsbo, skall, i den mån ink omsten tillkom­

mer dödsbodelägare med hemvist i Pa kistan,

avräknas enligt artikel 23.

Artide 23
Elimination of double taxation

(1) In the case of Pakistan, double taxation

shall be avoided as follows: Subject to the

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Pakistan skall dubbelbe­

skattning undvikas enligt följande: I enlighet

1181

¬

background image

SFS 1986:595

provisions of the laws of Pakistan, regarding

the allowance as a credit against Pakistan

tax, the amount of Swedish tax payable, un­

der the laws of Sweden and in accordance

with the provisions of this Convention,

whether directly or by deduction, by a resi­

dent of Pa kistan, in respect of income from

sources within Sweden which has been sub­

jected to a tax both in Pakistan and Sweden,

shall be allowed a s a credit against the Paki­

stan tax payable in respect of such income

but in an amount not exceeding that propor­

tion of Pakistan tax which such income bears

to the entire income chargeable to Pakistan
tax.

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Sweden d erives in­

come which under the law of Pakistan and in

accordance with the provisions of this Con­

vention may be taxed in Pakistan, Sweden

shall allow-subject to the limitations of the

law of Sweden (as it may be amended from

time to time without changing the general

principle hereof)-as a deduction from the tax

on such income, an amount equal to the Paki­

stan tax paid in respect of such income. How­

ever, no deduction shall be allowed from the

Swedish tax on such income in respect of any

additional tax payable in Pakistan for not de­

positing tax within time or in re spect of any

penalty, fee or charge payable in Pakistan on

account of a tax offence.

b) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph a) of this paragraph, where a resi­

dent of Sweden deri ves income, which in ac­

cordance with t he provisions of Article 7 or

paragraph 1 a) of Article 15, may be taxed in

Pakistan, Sweden shall exempt such income

from tax provided that the principal part of

the income of the permanent establishment

or fixed base arises from business activities,

other than the management of s ecurities and

other similar property, and such activities are

carried on within Pakistan through the per­

manent establishment or fixed base.

c) Where a resident of Sweden derives in­

come which shall be taxable only in Pakistan

in accordance with the provisions of para­

graph (1) of Article 8, paragraph (3) of Article

med bestämmelserna i pakistansk lagstiftning

om avräkning från pakistansk skatt, skall

svensk skatt, som enligt svensk lagstiftning

och i enlighet med bestämmelserna i detta

avtal betalas av person med hemvist i Paki­

stan, antingen direkt eller genom skatteav­

drag, på inkomst som här rör från källa i Sve­

rige och som har beskattats i såväl Pakistan

som Sverige, avräknas från pakistansk skatt

på inkomsten men endast med ett belopp som

inte överstiger den andel av den pakistanska

skatten som inkomsten utgör av hela den in­

komst på vilken pakistansk skatt skall utgå.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbe­

skattning undvikas enligt följande:

a) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt pakistansk lag­

stiftning och i enlighet med bestämmelserna i

detta avtal får beskattas i Pakistan, skall

Sverige — om inte annat föranleds av be­

gränsningarna i svensk lagstiftning (även i

den lydelse den framdeles kan få genom att

ändras utan att den allmänna princip som

anges här ändras) — från skatten på inkoms­

ten avräkna ett belopp motsvarande den skatt

som erlagts i Pakistan för inkomsten. Av­

räkning från svensk skatt skall emellertid inte

ske för den ytterligare skatt som påförs i

Pakistan på grund av att skatt inte erlagts i tid

eller för böter, avgifter eller andra belopp,

som påförs i Pakistan i anledning av skatte­

brott.

b) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst som enligt bestämmelserna i

artikel 7 och artikel 15 punkt I a) får beskat­

tas i Pa kistan, skall Sverige, utan hinder av

bestämmelserna i punkt a) ovan, undanta

denna inkomst från skatt, under förutsättning

att den huvudsakliga delen av det fasta drift­

ställets eller den stadigvarande anordningens

inkomst härrör från a nnan affärsverksamhet

än förvaltning av värdepapper och annan lik­

nande egendom och att verksamheten be­

drivs i Pakistan från det fasta driftstället eller

den stadigvarande anordningen.

c) Om person med hemvist i Sverige för­

värvar inkomst som enligt bestämmelserna i

artikel 8 punkt I, artikel 14 punkt 3 eller

artikel 19 punkterna 1 oc h 2 beskattas endast

1182

¬

background image

SFS 1986:595

14 and paragraphs (1) or (2) of Article 19, or

shall be exempt from Swedish tax in accor­

dance with sub-paragraph b) of this para­

graph, Sweden shall exempt such income

from tax but may, in calculating tax on the

remaining income of that person, apply the

rate of tax which would have been applicable

if the exempted income had not been so
exempted.

d) For the purposes of sub-paragraph a) of

this paragraph the term "the Pakistan tax
paid" shall

(i) in respect of profits attributable to a

trade, business or manufacturing activity car­

ried on or independent personal services per­

formed in Pakistan, or

(ii) in respect of dividends, interest, roy­

alties or technical fees received from an en­

terprise of Pakistan,

be deemed to include the amount of Pakistan

tax which would have been payable if the

Pakistan tax had not been exempted or re­

duced in accordance with tax incentives
granted under the Pakistan Income Tax Ordi­

nance, 1979.

The provisions of this sub-paragraph shall

apply for the first ten years for which this

Convention is effective. The competent au­

thorities shall co nsult each other in o rder to

determine whether such period shall be ex­

tended.

i Pakistan eller som skall undantas från

svensk skatt enligt punkt b) ovan, skall Sveri­

ge undanta inkomsten från skatt men får vid

beräkningen av skatten på denna persons

återstående inkomst tillämpa den skattesats

som skulle h a varit tillämplig om den undan­

tagna inkomsten inte hade undantagits från

skatt.

d) Vid tillämpningen av punkt a) ovan

skall uttrycket "skatt som erlagts i Paki­

stan",

1) beträffande inkomst hänförlig till han­

del, affärsverksamhet eller tillverkning som

bedrivs eller självständig yrkesverksamhet

som utövas i Pakistan, eller

2) beträffande utdelning, ränta, royalty

eller ersättning för tekniska tjänster som er­

hålls från företag i Pakistan,

anses innefatta belopp som skulle ha erlagts

om inte befriesle från eller nedsättning av

pakistansk skatt hade medgivits enligt den

pakistanska inkomstskatteförordningen från

år 1979.

Bestämmelserna i denna punkt gäller de

första tio åren under vilka detta avtal tilläm­

pas. De behöriga myndigheterna skall över­

lägga med varandra för att bestämma om

denna tidrymd skall utsträckas.

Artide 24

Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which nationals of that other

State in the same circumstances are or may

be subjected. This provision shall, notwith­

standing the provisions of Artic le 1, also ap­

ply to persons who are not residents of one or
both of the Contracting States.

(2) Stateless persons who are residents of

a Contracting State shall not be subjected in

either Contracting State to any taxation or

any requirement connected therewith which

Artikel 24
Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat

skall inte i den andra avtalsslutande staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i

denna andra stat under samma förhållanden

är eller kan bli underkastad. Utan hinder av

bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna

bestämmelse även på person som inte har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

2. Statslös person med hemvist i en av­

talsslutande stat skall inte i någondera av­

talsslutande staten bli förmål för b eskattning

eller därmed sammanhängande krav som är

1183

¬

background image

SFS 1986:595

is other or more burdensome than the tax­

ation and connected requirements to which

nationals of the State concerned in the same

circumstances are or may be subjected.

(3) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises

of that other State carrying on the same ac­

tivities in the same circumstances and under
the same conditions.

(4) Interest, royalties, fees for technical

services and other disbursements paid by an

enterprise of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State shall, for the

purpose of determining the taxable profits of

such enterprise, be deductible under the

same conditions as if they had been paid to a

resident of the first-mentioned State. Howev­

er, the preceding provisions of this paragraph
shall not apply,

a) in cas es where the provisions of para­

graph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article

11, paragraph (6) of Article 12, or paragraph
(6) of Article 13, apply, or

b) in cases where the disbursements are

made without withholdi ng and depositing tax

chargeable under the domestic law and in

accordance with the provisions of this Con­

vention.

(5) Enterprises of a Contracting State, the

capita! of which is wholl y or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned St ate to any taxation or any require­

ment connected therewith which is o ther or

more burdensome than the taxation and con­

nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

may be subjected.

(6) Nothing contained in the preceding

paragraphs of this Article shall be construed

(i) as obliging either of the Contracting

States, to grant to persons not resident in its

territory those personal allowances and re­

liefs for tax purposes which are by law avail­

able only to persons who are so resident;

av annat slag eller mer tyngande än den be­

skattning och därmed sammanhängande krav

som medborgare i staten i fråga under samma

förhållanden är eller kan bli underkasta d.

3. Beskattningen av fast driftställe, som

företag i en avtalsslutande stat har i den and­

ra avtalsslutande staten, skall i denna andra

stat inte vara mindre fördelaktig än beskatt­

ningen av företag i denna andra stat, som

bedriver verksamhet av samma slag under

samma förhållanden och på samma villkor.

4. Ränta, royalty, ersättning för tekniska

tjänster och annan betalning från företag i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten är avdrags­

gilla vid bestämman det av den beskattnings­

bara vinsten för sådant företag på samma vill­

kor som betalning till person med hemvist i

den förstnämnda staten. Föregående bestäm­

melser av denna punkt tillämpas emellertid

inte

a) i fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt

1, artikel 11 punkt 7, artikel 12 punkt 6 eller

artikel 13 punkt 6 tillämpas, eller

b) i fall då betalningarna görs utan avdrag

och inbetalning av skatt som utgår enligt in­

tern lagstiftning och i enlighet med bestäm­

melserna i detta avtal.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­

ten, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som annat liknande

företag i den förstnäm nda staten är eller kan

bli underkastat.

6. Bestämmelserna i föregående punkter i

denna artikel anses inte

a) medföra skyldighet för en avtalsslu­

tande stat att medge person som inte har

hemvist i denna stat sådant personligt avdrag

vid beskattningen eller sådan skattebefrielse,

som enligt lag endast medges person med

hemvist i den egna staten , eller

1184

¬

background image

SFS 1986; 595

(ii) as affecting any provisions of the law

of Pakistan regarding the imposition of tax on

a non-resident person, other than a company;
or

(iii) as affecting any provisions of the

law of Pakis tan regarding the grant of rebate

of tax to companies fulfilling specific require­

ments regarding the declaration and payment

of dividends.

b) påverka bestämmelser i pakistansk

lagstiftning om beskattningen av person, an­

nan än ett bolag, som inte har hemvist i Paki ­

stan, eller

c) påverka bestämmelser i pakistansk

lagstiftning om skattelindring för bolag som

uppfyller särskilda krav i fråga om deklara­

tion och betalning av utdelning.

Artide 25

Mutual agreement procedure

(1) Where a person considers that the ac­

tions of one or both of the Contracting States

result or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this Con­

vention, he may, irrespective of the remedies

provided by the domestic law of those States,

present his case to the competent authority of

the Contracting State of which he is a resi­

dent or, if his case comes under paragraph (1)

of Article 24, to that of the Contracting State

of which he is a national. The case must be

presented within three years from the first

notification of the action resulting in taxation

not in ac cordance with th e provisions of the

Convention.

(2) The competent authority shall endea­

vour, if the objection appears to it to be justi­
fied and if it is not itself a ble to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent au­

thority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in acc ordance with the Convention. Any

agreement reached shall be implemented not­

withstanding any time limits in the domestic
law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double tax­

ation in cases not provided for in the Conven­

tion.

(4) The competent authorities of t he Con­

tracting States may c ommunicate with each

other directly for the purpose of reaching an

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig öv erenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslu­

tande stat eller båda avtalsslutande staterna

vidtagit åtgärder som för honom medför eller

kommer att medföra beskattning som strider

mot bestämmelserna i de tta avtal, kan han,

utan att detta påverkar hans rätt att använda

sig av de rättsmedel som finns i dessa staters

interna rättsordning, framlägga saken för den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande

stat där han har hemvist eller, om fråga är om

tillämpning av artikel 24 pun kt 1, i den av­

talsslutande stat där han är medborgare. Sa­

ken skall framläggas inom tre år från den

tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om

den åtgärd som givit upphov till beska ttning

som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­

ten i syfte att undvika beskattning som strider

mot avtalet. Överenskommelse som träffats

genomförs utan hinder av tidsgränser i de

avtalsslutande statemas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtal s­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja dub­

belbeskattning i fall som inte o mfattas av av­

talet.

4. De behöriga myndigheterna i de av tals­

slutande staterna kan träda i direkt förbin­

delse med varandra i syfte att träffa överens-

II85

38-SFS 1986

¬

background image

SFS 1986:595

agreement in the sense of the preceding para­

graphs. The competent authorities shall

through consultations develop appropriate

bilateral procedures, conditions, methods

and techniques for the implementation of the

mutual agreement procedure provided for in
this Article.

kommelse i de fall som angivits i föregående

punkter. De behöriga myndigheterna skall

genom överläggningar utveckla lämpliga bila­

terala förfaringssätt, villkor, metoder och

tekniska lösningar för att genomföra det för­

farande vid ömsesidig överenskommelse som

föreskrivs i denna artikel.

Artide 26
Exchange of information

(1) The competent authorities of the Con­

tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the pro­

visions of this Convention or of the domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes covered by the Convention, insofar as

the taxation thereunder is not contrary to the

Convention, in particular for the prevention

of fraud or evasion of such taxes. The ex­

change of information is not restricted by

Article 1. Any information received by a

Contracting State shall be treated as secret in

the same manner as information obtained un­

der the domestic laws of that State. Howev­

er, if the information is originally regarded as

secret in the transmitting State it shall be

disclosed only to persons or authorities (in­

cluding courts and administrative bodies) in­

volved in the assessment or collection of, the

enforcement or prosecution in respect of, or

the determination of appeals in relation to,

the taxes which ar e the subject of the Con­

vention. Such persons or authorities shall use

the information only f or such purposes but

may disclose the information in public court

proceedings or in judicial decisions. The

competent authorities, shall, through consul­

tations, develop appropriate conditions,

methods and tec hniques concerning the mat­

ters in respect of which such exchanges of

information shall be made, including, where

appropriate, exchanges of information re­

garding tax avoidance.

(2) In no c ase shall the provisions of para­

graph (I) be construed so as to impose on a

Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

1186

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal eller i de av­

tal sslutande staternas interna lagstiftning i

fråga om skatter som omfattas av avtalet i

den mån beskattnin gen enligt denna lagstift­

ning inte strider mot a vtalet. Sådant utbyte

skall i syn nerhet ske för att förhindra bedrä­

geri och skatteundandragande beträffande så­

dana skatter. Utbytet av upplysningar be­

gränsas inte av artikel 1. Upplysningar som

en avtalsslutande stat mottagit skall behand­

las såsom hemliga på samma sätt som upplys­

ningar som erhållits enligt den interna lag­

stiftningen i den na stat. Om upplysningarna

ursprungligen ansetts såsom hemliga i den

sändande staten, får de emellertid yppas en­

dast för personer eller myndigheter (däri in­

begripna domstolar och förvaltningsorgan)

som fastställer, uppbär eller indriver de skat­

ter som omfattas av avtalet eller handlägger

åtal eller besvär i fråga om dessa skatter.

Dessa personer eller myndigheter skall an­

vända upplysningarna endast för sådana än­

damål men de får yppa upplysningarna vid

offentlig rättegång eller i domstolsavgörån-

den. De behöriga myndigheterna skall genom

överläggningar utveckla lämpliga villkor, me­

toder och tekniska lösningar beträffande de

fall dä r sådant informationsutbyte skall ske,

däri inbegripet, när så är lämpligt, utbyte av

upplysningar i fråga om skatteundandra­

gande.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutandc staten;

IV'

¬

background image

.r\

b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the

other Contracting State;

c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre
public).

SFS 1986:595

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig

administrativ praxis i denna avtalsslutande

stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

Artide 27
Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of s pe­

cial agreements.

Artikel 27
Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattninge n som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer di­

plomatiska företrädare eller konsulära tjäns­

temän.

Artide 28
Territorial extension

(1) This Convention may be extended, ei­

ther in its entirety or with any necessary

modifications to any part of the territory of

the Contracting States which is specifically

excluded from the application of the Conven­

tion or to any State or territory for whose
international relations Sweden or Pakistan is

responsible, which imposes taxes substan­

tially similar in character to those to which

the Convention applies. Any such extension

shall take effect from such date and subject to

such modifications and conditions, including
conditions as to termination, as may be speci­

fied and agreed between the Contracting

States in notes to be exchanged through the

diplomatic channels or in any other manner

in accordance with their constitutional proce­

dures.

(2) Unless otherwise agreed by both Con­

tracting States, the termination of the Con­

vention by one of them under Article 30 shall
also terminate, in the manner provided for in

that Article, the application of the Conven­

tion to any part of the territory of the Con­

tracting States or to any State or territory to

which it has been extended under this Arti­

cle.

Artikel 28

Territoriell utvidgning

1. Detta avtal kan antingen i sin helhet eller

med erforderliga ändringar utvidgas till att

omfatta vaije del av de avtalsslutande stater­

nas territorium som uttryckligen undantagits

från avtalets tillämpningsområde, eller varje

stat eller varje territorium för vars interna­

tionella förbindelser Sverige eller Pakistan är

ansvarigt, såvida där påförs skatter av i hu­

vudsak likartat slag som de på vilka avtalet

tillämpas. Sådan utvidgning gäller från den
dag och med de ändringar och villkor, häri

inbegripet villkor om upphörande, som kan

anges och överenskommas mellan de avtals­

slutande staterna genom noteväxling på di­

plomatisk väg eller på annat sätt i enlighet

med deras konstitutionella förfaranden.

2. Om inte annat överenskommits mellan

de avtalsslutande staterna, medför uppsäg­

ning av avtalet från en avtalsslutande stats

sida enligt artikel 30 även att tillämpningen av

avtalet upphör på sätt anges i nämnda artikel

beträffande varje del av de avtalsslutande

staternas territorium eller beträffande vaije

stat eller territorium vartill det utvidgats en­

ligt denna artikel.

1187

¬

background image

SFS 1986:595

Artide 29

Entry into force

(1) This Convention shall enter into force

on the later of the dates on which th e respec­

tive Governments have notified each other in

writing that the formalities constitutionally

required in their respective States have been

complied wi th, and its provisions shall have
effect:

a) in respect of taxes withheld at the

source on amounts paid or remitted to non­

residents on or after the first day of January

in the calendar year next following that in

which the Convention enters into force; and

b) in respec t of other taxes on income de­

rived on or after the first day of Jan uary in

the calendar year next following that in which

the Convention enters into force.

(2) The Agreement between the Govern­

ment of Pakistan and th e Royal Government

of Sweden for the avoidance of double tax­

ation and the prevention of fiscal evasion

with respect t o taxes on income signed on 25

August, 1958, shall terminate and cease to

have effect as respects taxes on income to

which the present Convention applies in ac­

cordance with the provisions of paragraph (1)

of this Article.

Artikel 29

Ikraftträdande

1. Avtalet trader i kraft den senare av de

dagar då respektive regeringar skriftligen

meddelat varandra att erforderliga konstitu­

tionella åtgärder vidtagits i respektive stat,

och dess bestämmelser tillämpas:

a) beträffande skatt som innehålls vid käl­

lan, på belopp som betalas eller överförs till

person med hemvist utomlands den 1 januari

kalenderåret närmast efter det då avtalet

träder i kraft eller sena re, och

b) beträffande andra skatter på inkomst

som förvärvas den 1 januari kalenderåret när­

mast efter det då avtalet träder i kraft eller

senare.

2. Det mellan Pakistans regering och

Kungl. svenska regeringen den 25 augusti

1958 undertecknade avtalet för undvikande

av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande inkomstskatter upp­

hör att gälla och skall inte längre tillämpas

beträffande de inkomstskatter på vilka före­

varande avtal tillämpas enligt bestämmel­

serna i punkt 1 i denna artikel.

Artide 30

Termination

This Convention shall remain in for ce in­

definitely, but either of the Contracting

States may, on or before 30th June in any

calendair year beginning after the expiration

of a period of five years from the date of its

entry into force, give to the other Contracting

State, through the diplomatic channel, writ­

ten notice of termination.

In such event the Convention shall cease to

have effect:

a) in respect of taxes withheld at the

source on amounts paid o r remitted to non­

residents on or after the first day of January

next following the notice of t ermination; and

b) in resp ect of other taxes on income de­

rived on or after the first day of January next

following the notice of ter mination.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbe­

gränsning men envar av de avtalsslutande

staterna kan - senast den 30 juni under ett

kalenderår som böljar efter utgången av en

tidrymd av fem år från den dag då avtalet

trädde i kraft - på diplomatisk väg skriftligen

uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande

staten.

I händelse av sådan uppsägning upphör av­

talet att gälla:

a) beträffande skatt som innehålls vid käl ­

lan, på belopp som betalas eller överförs till

person med hemvist utomlands den 1 januari

kalenderåret närmast efter det då uppsägning

skedde eller senare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst

som förvärvas den 1 januari kalenderåret när­

mast efter det då uppsägning skedde eller

senare.

1188

¬

background image

/

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto, have signed the pre­

sent Convention.

Done at Islamabad, this 22nd day of De­

cember, 1985, in duplicate in the English lan­

guage.

For the Government of the Kingdom of Swe­

den:

Gunnar Hultner

Ambassador of Sweden in Pakistan

For the Government of the Islamic Republic
of Pakistan;

I. A. Imtiazi
Chairman

Central Board of R evenue Islamabad

SFS 1986:595

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal.

Som skedde i Islamabad den 22 december

1985 i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering:

Gunnar Hultner

Sveriges ambassadör i Pakistan

För Islamiska Republiken Pakistans regering:

I. A. Imtiazi

Ordförande
Central Board of Revenue Islamabad

Protocol
to the Convention between the Kingdom
of Sweden and the Islamic Republic of
Pakistan for the Avoidance of Double
Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with Respect to Taxes on Income

At the signing of the Convention concluded

today between the Government of the King­
dom of Sw eden and the Government of the

Islamic Republic of Pakistan for the avoid­

ance of double taxation and the prevention of

fiscal evasion with respect to taxes on in­

come, the undersigned have agreed upon the

following additional provisions which shall

form an integral part of the said Convention.

Protokoll

till avtalet mellan Konungariket Sverige
och Islamiska Republiken Pakistan för att
undvika dubbelbeskattning och förhindra

skatteflykt beträffande inkomstskatter

Vid undertecknandet av avtalet denna dag

mellan Konungariket Sveriges regering och

Islamiska Republiken Pakistans regering för

att undvika dubbelbeskattning och förhindra

skatteflykt beträffande inkomstskatter, har

undertecknade kommit ö verens om följande

ytterligare bestämmelser som skall utgöra en

integrerande del av avtalet.

To Paragraph (4) (e) of Artide 5

A fixed place of business may b e deemed

not to constitute a permanent establishment

if it contributes to the productivity of the

enterprise, but the services it performs are so

remote from the actual realisation of profits

that it is difficult to allocate any profits to the

said fixed place of business, e.g. publicity,

advertising or scientific research etc. In any

case the fixed place of business shall consti­

tute a permanent establishment if the activity

performed at the said fixed place of bu siness

in itself forms an essential and significant part

of the activity of the enterprise as a whole.

Till artikel 5 punkt 4 e)

En stadigvarande plats för affärsverksam­

het anses inte utgöra fast driftställe om den

bidrar till företagets produktivitet men den

verksamhet som bedrivs där har så ringa

samband med den faktiska uppkomsten av

vinst att det är svårt att hänföra någon vinst

till den stadigvarande platsen för affärsverk­

samhet, till exempel reklam, annonsering

eller vetenskaplig forskning etc. Den stadig­

varande platsen för affärsverksamhet skall

dock alltid utgöra fast driftställe om den verk­

samhet som bedrivs där utgör en väsentlig

och betydande del av företagets verksamhet i

dess helhet.

1189

¬

background image

SFS 1986:595

In witness whereof the undersigned, being

duly authorized thereto, have signed the pre­
sent Protocol.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta protokoll.

Done at Islamabad, this 22nd day of De­

cember, 1985, in duplicate in the English lan­
guage.

Som skedde i Islamabad den 22 december

1985 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the Kingdom of Swe­

den:

Gunnar Hultner

Ambassador of Sweden in Pakistan

For the Government of the Islamic Republic

of Pakistan:

I. A. Imtiazi

Chairman

Central Board of Revenue Islamabad

För Konungariket Sveriges regering:

Gunnar Hultner

Sveriges ambassadör i Pakistan

För Islamiska Republiken Pakistans regering:

I. A. Imtiazi

Ordförande
Central Board of Revenue Islamabad

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning

därtill meddelar regeringen före skrifter om tillämpningen av avtalet och
protokollet.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

•A.

Il

!

fl f'.'

t»'-

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.