SFS 2012:234 Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

120234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1182) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Schweiz;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1987:1182) om dubbel-

beskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz och bilagan till lagen ska ha
följande lydelse.

1 §

2

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och förmögenhet som Sverige och Schweiz undertecknade den
7 maj 1965 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och
som utgör en del av detta, i den lydelse som avtalet erhållit genom det proto-
koll om ändring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011, gälla
som lag här i landet. Innehållet i avtalet och protokollet som fogats till avta-
let framgår av bilaga till denna lag. Den skriftväxling som framgår av bila-
gan till denna lag ska också gälla som lag här i landet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det

kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller se-
nare,

b) skatt på pension och livränta som avses i artikel 19 § 1 i avtalet, på pen-

sion och livränta som betalas den 1 januari det kalenderår som följer närmast
efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, dock med undantag för pen-
sion och livränta som var under utbetalning den 28 februari 2011 och som
härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten som hade hemvist i denna andra stat den 28 fe-
bruari 2011; beträffande sådan pension och livränta ska den äldre lydelsen
av artiklarna 19 och 21 fortfarande tillämpas,

c) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som

börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen
träder i kraft eller senare, och

d) informationsutbyte enligt artikel 27 i avtalet, på begäran som fram-

ställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare, och som avser upplys-
ningar hänförliga till kalenderår som börjar den 1 januari 2012 eller senare.

1 Prop. 2011/12:78, bet. 2011/12:SkU10, rskr. 2011/12:188.

2 Senaste lydelse 1992:856 (jfr 1993:960).

SFS 2012:234

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

2

SFS 2012:234

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2012:234

Bilaga

Abkommen zwischen dem König-
reich Schweden und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom
Vermögen

3

Avtal mellan Konungariket Sve-
rige och Schweiziska Edsförbun-
det för undvikande av dubbelbe-
skattning beträffande skatter å in-
komst och förmögenhet

Die Regierung des Königreichs

Schweden und der Schweizerische
Bundesrat,

Konungariket Sveriges regering

och Schweiziska förbundsrådet
hava,

vom Wunsche geleitet, ein Ab-

kommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiete der
Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen abzuschliessen,

föranledda av önskan att ingå ett

avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning beträffande skatter å in-
komst och förmögenhet,

haben zu diesem Zweck zu ihren

Bevollmächtigten ernannt:

för detta ändamål utsett såsom

sina befullmäktigade ombud:

Die Regierung des Königreichs

Schweden:

Konungariket Sveriges regering:

Herrn Torsten Nilsson, Minister

für Auswärtige Angelegenheiten

Ministern för utrikes ärendena

Torsten Nilsson

Der Schweizerische Bundesrat:

Schweiziska förbundsrådet:

Herrn Fürsprecher Egbert von

Graffenried, Botschafter der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
in Stockholm

Schweiziska Edsförbundets am-

bassadör i Stockholm, Egbert von
Graffenried,

die, nachdem sie sich ihre Voll-

machten mitgeteilt und diese in gu-
ter und gehöriger Form befunden,
folgendes vereinbart haben:

vilka, efter att hava delgivit varan-

dra sina fullmakter, som befunnits i
god och behörig form, överenskom-
mit om följande bestämmelser:

ABSCHNITT I

KAPITEL I

Geltungsbereich des Abkommens

Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1

Artikel 1

Persönlicher Geltungsbereich

Skattskyldiga

Dieses Abkommen gilt für Perso-

nen, die in einem Vertragstaat oder
in beiden Vertragstaaten ansässig
sind.

Detta avtal är tillämpligt på perso-

ner, som äga hemvist i en avtalsslu-
tande stat eller i båda staterna.

3 I den nu återgivna avtalstexten har iakttagits de ändringar som skett genom protokol-
let den 28 februari 2011.

background image

4

SFS 2012:234

Artikel 2

Artikel 2

Unter das Abkommen fallende Steu-
ern

Skatter

§ 1. Dieses Abkommen gilt, ohne

Rücksicht auf die Art der Erhebung,
für Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen, die für Rechnung
eines der beiden Vertragstaaten, sei-
ner politischen Unterabteilungen
oder seiner lokalen Körperschaften
erhoben werden.

§ 1. Avtalet är tillämpligt på skat-

ter å inkomst och förmögenhet, vilka
uppbäras av envar av de avtalsslu-
tande staterna eller av dess politiska
underavdelningar eller lokala myn-
digheter, oberoende av sättet för
skattens uttagande.

§ 2. Als Steuern vom Einkom-

men und vom Vermögen gelten alle
ordentlichen und ausserordentlichen
Steuern, die vom Gesamteinkom-
men, vom Gesamtvermögen oder
von Teilen des Einkommens oder
des Vermögens erhoben werden,
einschliesslich der Steuern vom Ge-
winn aus der Veräusserung bewegli-
chen oder unbeweglichen Vermö-
gens, der Lohnsummensteuern so-
wie der Steuern vom Vermögenszu-
wachs.

§ 2. Med skatter å inkomst och

förmögenhet förstås alla ordinära
och extraordinära skatter, som utgå å
inkomst eller å förmögenhet i dess
helhet eller å delar av inkomst eller
förmögenhet, därunder inbegripna
skatter å vinst genom avyttring av
lös eller fast egendom, skatter å ett
företags totala löneutbetalningar
samt skatter å värdestegring.

§ 3. Zu den zur Zeit bestehenden

Steuern, für die das Abkommen gilt,
gehören insbesondere

§ 3. De för närvarande utgående

skatter, på vilka avtalet skall äga till-
lämpning, äro särskilt:

a) in Schweden:

a) Beträffande Sverige:

1) die staatliche Einkommen-

steuer, einschliesslich der Seemann-
steuer und der Couponsteuer;

1) Den statliga inkomstskatten,

sjömansskatten och kupongskatten
däri inbegripna;

2) die Abgabe auf besondere Vor-

teile und Gerechtigkeiten (bevill-
ningsavgifterna för särskilda förmå-
ner och rättigheter);

2) bevillningsavgifterna för sär-

skilda förmåner och rättigheter;

3) die Sondersteuern von Aktien-

gesellschaften bei Nichtausschüt-
tung vorhandener Gewinne (ersätt-
ningsskatten) und auf Ausschüttun-
gen bei Kapitalherabsetzung
(utskiftningsskatten);

3) ersättningsskatten och utskift-

ningsskatten;

4)

die kommunale Einkommen-

steuer (den kommunala inkomst-
skatten); und

4) den kommunala inkomstskat-

ten samt

5) die staatliche Vermögensteuer

(im folgenden als ”schwedische
Steuer” bezeichnet);

5) den statliga förmögenhetsskat-

ten; skatt av sådant slag benämnes i
det följande ”svensk skatt”.

background image

5

SFS 2012:234

b) in der Schweiz:

b) Beträffande Schweiz:

die von Bund, Kantonen und Ge-

meinden erhobenen Steuern

De federala, kantonala och kom-

munala skatterna på

1) vom Einkommen (Gesamtein-

kommen, Erwerbseinkommen, Ver-
mögensertrag, Geschäftsertrag, Ka-
pitalgewinn usw.) und

1) inkomst (sammanlagd inkomst,

arbetsinkomst, inkomst av kapital,
rörelseinkomst, realisationsvinst
etc.) samt

2) vom Vermögen (Gesamtver-

mögen, bewegliches und unbewegli-
ches Vermögen, Geschäftsvermö-
gen, Kapital und Reserven usw.) (im
folgenden als ”schweizerische
Steuer” bezeichnet).

2) förmögenhet (sammanlagd för-

mögenhet, lös och fast egendom, rö-
relsetillgångar, kapital och reserver
etc.); skatt av sådant slag benämnes i
det följande ”schweizisk skatt”.

§ 4. Das Abkommen gilt nicht

§ 4. Avtalet skall icke äga tillämp-

ning

a) in Schweden: für die Sonder-

steuern auf Gewinnen von Lotterien
und Wetten;

a) beträffande Sverige på den sär-

skilda beskattningen av vinst på lot-
terier och vadhållning;

b) in der Schweiz: für die an der

Quelle erhobene eidgenössische
Verrechnungssteuer von Lotteriege-
winnen.

b) beträffande Schweiz på den fe-

derala källskatten å vinst på schwei-
ziska lotterier.

§ 5. Das Abkommen gilt auch für

alle Steuern gleicher oder ähnlicher
Art, die künftig neben den zur Zeit
bestehenden Steuern oder an deren
Stelle erhoben werden. Die zuständi-
gen Behörden der Vertragstaaten tei-
len einander am Ende eines jeden
Jahres die in ihren Steuergesetzen
eingetretenen Aenderungen mit.

§ 5. Avtalet skall likaledes tilläm-

pas å skatter av samma eller i huvud-
sak likartat slag, vilka framdeles ut-
tagas vid sidan av eller i stället för
de för närvarande utgående skat-
terna. De behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna skola vid
utgången av varje år meddela varan-
dra ändringar i skattelagstiftningen.

ABSCHNITT II

KAPITEL II

Definitionen

Definitioner

Artikel 3

Artikel 3

Allgemeine Definitionen

Allmänna definitioner

§ 1. Im Sinne dieses Abkommens,

wenn der Zusammenhang nichts an-
deres erfordert:

§ 1. Där icke sammanhanget an-

nat föranleder, skola i detta avtal föl-
jande uttryck hava nedan angiven
betydelse:

a) bedeuten die Ausdrücke ”ein

Vertragstaat” und ”der andere Ver-
tragstaat”, je nach dem Zusammen-
hang, Schweden oder die Schweiz;

a) Uttrycken ”en avtalsslutande

stat” och ”den andra avtalsslutande
staten” åsyfta Sverige och Schweiz,
alltefter som sammanhanget kräver.

background image

6

SFS 2012:234

b) umfasst der Ausdruck ”Person”

natürliche Personen, Gesellschaften
und alle anderen Personenvereini-
gungen;

b) Uttrycket ”person” inbegriper

en fysisk person, ett bolag och varje
annan sammanslutning av personer.

c) bedeutet der Ausdruck ”Gesell-

schaft” juristische Personen oder
Rechtsträger, die für die Besteue-
rung wie juristische Personen behan-
delt werden;

c) Uttrycket ”bolag” åsyftar varje

slag av juridisk person eller varje
subjekt, som i beskattningshänse-
ende behandlas såsom juridisk per-
son.

d) bedeuten die Ausdrücke ”Un-

ternehmen eines Vertragstaates” und
”Unternehmen des anderen Vertrag-
staates”, je nachdem, ein Unterneh-
men, das von einer in einem Ver-
tragsstaat ansässigen Person betrie-
ben wird, oder ein Unternehmen, das
von einer in dem anderen Vertrags-
staat ansässigen Person betrieben
wird;

d) Uttrycken ”företag i en avtals-

slutande stat” och ”företag i den an-
dra avtalsslutande staten” åsyfta ett
företag, som bedrives av en person
med hemvist i en avtalsslutande stat
respektive ett företag, som bedrives
av en person med hemvist i den an-
dra avtalsslutande staten.

e) bedeutet der Ausdruck ”zustän-

dige Behörde”

e) Uttrycket ”behörig myndighet”

åsyftar:

1) in Schweden: der Finanzminis-

ter oder sein bevollmächtigter Ver-
treter;

1) I Sverige: Finansministern eller

hans befullmäktigade ombud.

2) in der Schweiz: der Direktor

der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung oder sein bevollmächtigter Ver-
treter.

2) I Schweiz: Chefen för Edsför-

bundets skatteförvaltning eller hans
befullmäktigade ombud.

§ 2. Bei Anwendung des Abkom-

mens durch einen Vertragstaat hat,
wenn der Zusammenhang nichts an-
deres erfordert, jeder nicht anders
definierte Ausdruck die Bedeutung,
die ihm nach dem Recht dieses Staa-
tes über die Steuern zukommt, wel-
che Gegenstand des Abkommens
sind.

§ 2. Då en avtalsslutande stat till-

lämpar bestämmelserna i detta avtal,
skall, såvitt icke sammanhanget an-
norlunda kräver, varje däri förekom-
mande uttryck, vars innebörd icke
särskilt angivits, anses hava den be-
tydelse, som uttrycket har enligt den
statens lagstiftning rörande sådana
skatter, som inbegripas under avta-
let.

Artikel 4

Artikel 4

Steuerlicher Wohnsitz

Skatterättsligt hemvist

§ 1. Im Sinne dieses Abkommens

bedeutet der Ausdruck ”eine in ei-
nem Vertragstaat ansässige Person”
eine Person, die nach dem Recht die-
ses Staates dort auf Grund ihres
Wohnsitzes, ihres ständigen Aufent-
halts, des Ortes ihrer Geschäftslei-
tung oder eines anderen ähnlichen
Merkmals steuerpflichtig ist.

§ 1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket ”person med
hemvist i en avtalsslutande stat”
varje person, som enligt den statens
lagstiftning är underkastad beskatt-
ning därstädes på grund av hemvist,
bosättning, plats för företagsledning
eller varje annan liknande omstän-
dighet.

background image

7

SFS 2012:234

§ 2. Ist nach Absatz 1 eine natürli-

che Person in beiden Vertragstaaten
ansässig, so gilt folgendes:

§ 2. Då på grund av bestämmel-

serna i § 1 ovan en fysisk person
äger hemvist i båda avtalsslutande
staterna, skall följande gälla:

a) Die Person gilt als in dem Ver-

tragstaat ansässig, in dem sie über
eine ständige Wohnstätte verfügt.
Verfügt sie in beiden Vertragstaaten
über eine ständige Wohnstätte, so
gilt sie als in dem Vertragstaat an-
sässig, zu dem sie die engeren per-
sönlichen und wirtschaftlichen Be-
ziehungen hat (Mittelpunkt der Le-
bensinteressen).

a) Han skall anses äga hemvist i

den avtalsslutande stat, i vilken han
har ett hem som stadigvarande står
till hans förfogande. Om han har ett
sådant hem i båda avtalsslutande sta-
terna, anses han äga hemvist i den
avtalsslutande stat, med vilken han
har de starkaste personliga och eko-
nomiska förbindelserna (centrum för
levnadsintressena).

b) Kann nicht bestimmt werden,

in welchem Vertragstaat die Person
den Mittelpunkt der Lebensinteres-
sen hat, oder verfügt sie in keinem
der Vertragstaaten über eine stän-
dige Wohnstätte, so gilt sie als in
dem Vertragstaat ansässig, in dem
sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

b) Om det icke kan avgöras, i vil-

ken avtalsslutande stat centrum för
levnadsintressena befinner sig, eller
om han icke i någondera avtalsslu-
tande staten har ett hem, som stadig-
varande står till hans förfogande, an-
ses han äga hemvist i den avtalsslu-
tande stat, där han stadigvarande vis-
tas.

c) Hat die Person ihren gewöhnli-

chen Aufenthalt in beiden Vertrag-
staaten oder in keinem der Vertrag-
staaten, so gilt sie als in dem Ver-
tragsstaat ansässig, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie besitzt.

c) Om han stadigvarande vistas i

båda avtalsslutande staterna eller om
han icke vistas stadigvarande i nå-
gon av dem, anses han äga hemvist i
den avtalsslutande stat, i vilken han
är medborgare.

d) Besitzt die Person die Staatsan-

gehörigkeit beider Vertragstaaten
oder keines Vertragstaates, so regeln
die zuständigen Behörden der Ver-
tragstaaten die Frage in gegenseiti-
gem Einvernehmen.

d) Om han är medborgare i båda

avtalsslutande staterna eller om han
icke är medborgare i någon av dem,
skola de behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna avgöra
frågan genom överenskommelse.

§ 3. Ist nach Absatz 1 eine andere

als eine natürliche Person in beiden
Vertragstaaten ansässig, so gilt sie
als in dem Vertragstaat ansässig, in
dem sich der Ort ihrer tatsächlichen
Geschäftsleitung befindet. Dasselbe
gilt für die nach dem Recht eines
Vertragstaates errichteten oder orga-
nisierten Personengesellschaften.

§ 3. Då på grund av bestämmel-

serna i § 1 ovan en person, som ej är
fysisk person, äger hemvist i båda
avtalsslutande staterna, anses dess
hemvist förefinnas i den stat, där
dess verkliga ledning är belägen.
Detsamma gäller sådana handelsbo-
lag och enkla bolag, vilka bildats el-
ler organiserats enligt lagstiftningen
i en avtalsslutande stat.

background image

8

SFS 2012:234

§ 4. Bei natürlichen Personen, die

ihren Wohnsitz endgültig von ei-
nem in den anderen Vertragstaat
verlegt haben, endet die Steuer-
pflicht, soweit sie an den Wohnsitz
anknüpft, im erstgenannten Staat mit
dem Ablauf des Tages, an dem die
Wohnsitzverlegung vollzogen ist.

§ 4. Då en fysisk person slutgiltigt

flyttat sitt hemvist från den ena av-
talsslutande staten till den andra,
upphör skattskyldigheten, såvitt
denna sammanhänger med hemvis-
tet, i den förstnämnda staten med ut-
gången av den dag under vilken
flyttningen slutförts.

Artikel 5

Artikel 5

Betriebstätte

Fast driftställe

§ 1. Im Sinne dieses Abkommens

bedeutet der Ausdruck ”Betrieb-
stätte” eine feste Geschäftseinrich-
tung in der die Tätigkeit des Unter-
nehmens ganz oder teilweise aus-
geübt wird.

§ 1. Med uttrycket ”fast drift-

ställe” förstås i detta avtal en stadig-
varande affärsanordning, i vilken fö-
retagets verksamhet helt eller delvis
utövas.

§ 2. Der Ausdruck ”Betrieb-

stätte” umfasst insbesondere:

§ 2. Uttrycket ”fast driftställe”

innefattar särskilt:

a) einen Ort der Leitung,

a) Plats för företagsledning,

b) eine Zweigniederlassung,

b) filial,

c) eine Geschäftsstelle,

c) kontor,

d) eine Fabrikationsstätte,

d) fabrik,

e) eine Werkstätte,

e) verkstad,

f) ein Bergwerk, einen Steinbruch

oder eine andere Stätte der Ausbeu-
tung von Bodenschätzen,

f) gruva, stenbrott eller annan

plats för utnyttjandet av naturtill-
gångar,

g) eine Bauausführung oder Mon-

tage, deren Dauer zwölf Monate
überschreitet.

g) plats för byggnads-, anlägg-

nings- eller installationsarbete, som
varar mer än tolv månader.

§ 3.

4 Ungeachtet der vorstehenden

Bestimmungen dieses Artikels gel-
ten nicht als Betriebstätten:

§ 3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket ”fast driftställe” inte inne-
fatta:

a) Einrichtungen, die ausschliess-

lich zur Lagerung, Ausstellung oder
Auslieferung von Gütern oder Waren
des Unternehmens benutzt werden;

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget tillhö-
riga varor,

b) Bestände von Gütern oder Wa-

ren des Unternehmens, die aus-
schliesslich zur Lagerung, Ausstel-
lung oder Auslieferung unterhalten
werden;

b) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager uteslutande för lag-
ring, utställning eller utlämnande,

c) Bestände von Gütern oder Wa-

ren des Unternehmens, die aus-
schliesslich zu dem Zweck unterhal-
ten werden, durch ein anderes Unter-
nehmen bearbeitet oder verarbeitet
zu werden;

c) innehavet av ett företaget till-

hörigt varulager uteslutande för be-
arbetning eller förädling genom an-
nat företags försorg,

4 Artikel 5 § 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

9

SFS 2012:234

d) eine feste Geschäftseinrich-

tung, die ausschliesslich zu dem
Zweck unterhalten wird, für das Un-
ternehmen Güter oder Waren einzu-
kaufen oder Informationen zu be-
schaffen;

d) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för inköp av varor eller inhäm-
tande av upplysningar för företaget,

e) eine feste Geschäftseinrich-

tung, die ausschliesslich zu dem
Zweck unterhalten wird, für das Un-
ternehmen andere Tätigkeiten aus-
zuüben, die vorbereitender Art sind
oder eine Hilfstätigkeit darstellen;

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att för företaget bedriva an-
nan verksamhet av förberedande el-
ler biträdande art,

f) eine Montage, die von einem

Unternehmen eines Vertragsstaats
im Zusammenhang mit der Liefe-
rung von durch dieses Unternehmen
hergestellten Maschinen oder Aus-
rüstungen im anderen Vertragsstaat
durchgeführt wird;

f) ett installationsprojekt som ett

företag i en avtalsslutande stat bedri-
ver i den andra avtalsslutande staten
i samband med leverans av maskiner
eller utrustning som har tillverkats
av företaget,

g) eine feste Geschäftseinrich-

tung, die ausschliesslich zu dem
Zweck unterhalten wird, mehrere
der unter den Buchstaben a–f ge-
nannten Tätigkeiten auszuüben, vor-
ausgesetzt, dass die sich daraus erge-
bende Gesamttätigkeit der festen
Geschäftseinrichtung vorbereiten-
der Art ist oder eine Hilfstätigkeit
darstellt.

g) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att kombinera verksamhe-
ter som anges i punkterna a)–f), un-
der förutsättning att hela den verk-
samhet som bedrivs från den stadig-
varande platsen för
affärsverksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande el-
ler biträdande art.

§ 4. Ist eine Person – mit Aus-

nahme eines unabhängigen Vertre-
ters im Sinne des Absatzes 5 – in ei-
nem Vertragstaat für ein Unterneh-
men des anderen Vertragstaates tä-
tig, so gilt eine in dem erstgenannten
Staat gelegene Betriebstätte als ge-
geben, wenn die Person eine Voll-
macht besitzt, im Namen des Unter-
nehmens Verträge abzuschliessen,
und die Vollmacht in diesem Staat
gewöhnlich ausübt, es sei denn, dass
sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf
von Gütern oder Waren für das Un-
ternehmen beschränkt.

§ 4. En person, som är verksam i

en avtalsslutande stat för ett företag i
den andra avtalsslutande staten –
härunder inbegripes icke sådan obe-
roende representant som avses i § 5
– behandlas såsom ett fast driftställe
i den förstnämnda staten om han
innehar och i den förstnämnda staten
regelbundet använder en fullmakt att
sluta avtal i företagets namn samt
verksamheten icke begränsas till in-
köp av varor för företagets räkning.

background image

10

SFS 2012:234

§ 5. Ein Unternehmen eines Ver-

tragstaates wird nicht schon deshalb
so behandelt, als habe es eine Be-
triebstätte in dem anderen Vertrag-
staat, weil es dort seine Tätigkeit
durch einen Makler, Kommissionär
oder einen anderen unabhängigen
Vertreter ausübt, sofern diese Perso-
nen im Rahmen ihrer ordentlichen
Geschäftstätigkeit handeln.

§ 5. Ett företag i en avtalsslutande

stat anses icke hava ett fast drift-
ställe i den andra avtalsslutande sta-
ten allenast på den grund, att företa-
get uppehåller affärsförbindelser i
den andra staten genom förmedling
av en mäklare, kommissionär eller
annan oberoende representant, under
förutsättning att dessa personer där-
vid fullgöra uppdrag, vilka tillhöra
deras vanliga affärsverksamhet.

§ 6. Allein dadurch, dass eine in

einem Vertragstaat ansässige Gesell-
schaft eine Gesellschaft beherrscht
oder von einer Gesellschaft be-
herrscht wird, die in dem anderen
Vertragstaat ansässig ist oder dort
(entweder durch eine Betriebstätte
oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit
ausübt, wird eine der beiden Gesell-
schaften nicht zur Betriebstätte der
anderen.

§ 6. Den omständigheten, att ett

bolag med hemvist i en avtalsslu-
tande stat kontrollerar eller kontrol-
leras av ett bolag, som har sitt hem-
vist i den andra avtalsslutande staten
eller som uppehåller affärsförbindel-
ser i denna andra stat (antingen ge-
nom ett fast driftställe eller annorle-
des), skall icke i och för sig medföra
att någotdera bolaget betraktas så-
som ett fast driftställe för det andra
bolaget.

ABSCHNITT III

KAPITEL III

Besteuerung des Einkommens

Beskattning av inkomst

Artikel 6

Artikel 6

Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen

Fastighet

§ 1. Einkünfte aus unbewegli-

chem Vermögen können in dem
Vertragstaat besteuert werden, in
dem dieses Vermögen liegt.

§ 1. Inkomst av fastighet må be-

skattas i den avtalsslutande stat i vil-
ken fastigheten är belägen.

§ 2. Der Ausdruck ”unbewegli-

ches Vermögen” bestimmt sich nach
dem Recht des Vertragstaates, in
dem das Vermögen liegt. Der Aus-
druck umfasst in jedem Fall die Zu-
gehör zum unbeweglichen Vermö-
gen, das lebende und tote Inventar
land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe, die Rechte, auf die die Vor-
schriften des Privatrechts über
Grundstücke Anwendung finden, die
Nutzungsrechte an unbeweglichem
Vermögen sowie die Rechte auf ver-
änderliche oder feste Vergütungen
für die Ausbeutung oder das Recht

§ 2. Uttrycket ”fastighet” skall

hava den betydelse som uttrycket
har enligt gällande lagar i den avtals-
slutande stat, i vilken egendomen i
fråga är belägen. Under detta uttryck
inbegripas dock alltid egendom som
utgör tillbehör till fastighet, levande
och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, rättigheter å vilka före-
skrifterna i allmän lag angående
fastigheter äga tillämpning, nyttjan-
derätt till fastighet och rätt till förän-
derliga eller fasta ersättningar för
nyttjandet av eller rätten att nyttja
gruvor, källor och andra naturtill-

background image

11

SFS 2012:234

auf Ausbeutung von Mineralvor-
kommen, Quellen und anderen Bo-
denschätzen; Schiffe und Luftfahr-
zeuge gelten nicht als unbewegli-
ches Vermögen.

gångar. Fartyg och luftfartyg skola
däremot icke betraktas såsom fastig-
heter.

§ 3. Absatz 1 gilt für Einkünfte

aus der unmittelbaren Nutzung, der
Vermietung oder Verpachtung so-
wie jeder anderen Art der Nutzung
unbeweglichen Vermögens.

§ 3. Bestämmelserna i § 1 ovan

skola äga tillämpning såväl å in-
komst, vilken förvärvas genom ome-
delbart brukande av fastighet, som å
inkomst, vilken erhålles genom ut-
hyrning av fastighet eller genom an-
nan användning av fastigheten.

§ 4. Die Absätze 1 und 3 gelten

auch für Einkünfte aus unbewegli-
chem Vermögen eines Unterneh-
mens und für Einkünfte aus unbe-
weglichem Vermögen, das der Aus-
übung eines freien Berufes dient.

§ 4. Bestämmelserna i §§ 1 och 3

ovan skola även äga tillämpning å
sådan inkomst av fastighet som för-
värvas av ett företag ävensom in-
komst av fastighet som användes vid
utövandet av fria yrken.

Artikel 7

Artikel 7

Unternehmensgewinne

Rörelse

§ 1. Gewinne eines Unternehmens

eines Vertragstaates können nur in
diesem Staat besteuert werden, es sei
denn, dass das Unternehmen seine
Tätigkeit im anderen Vertragstaat
durch eine dort gelegene Betrieb-
stätte ausübt. Uebt das Unternehmen
seine Tätigkeit in dieser Weise aus,
so können die Gewinne des Unter-
nehmens in dem anderen Staat be-
steuert werden, jedoch nur insoweit,
als sie dieser Betriebstätte zugerech-
net werden können.

§ 1. Inkomst av rörelse, åtnjuten

av ett företag i en avtalsslutande stat,
må beskattas allenast i denna stat,
såvida icke företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande sta-
ten från ett där beläget fast drift-
ställe. Om företaget bedriver rörelse
på nyss angivet sätt, äger den andra
avtalsslutande staten beskatta företa-
gets inkomst men endast så stor del
därav, som är hänförlig till det fasta
driftstället.

§ 2. Uebt ein Unternehmen eines

Vertragstaates seine Tätigkeit in
dem anderen Vertragstaat durch eine
dort gelegene Betriebstätte aus, so
sind in jedem Vertragstaat dieser
Betriebstätte die Gewinne zuzurech-
nen, die sie hätte erzielen können,
wenn sie eine gleiche oder ähnliche
Tätigkeit unter gleichen oder ähnli-
chen Bedingungen als selbständiges
Unternehmen ausgeübt hätte und im
Verkehr mit dem Unternehmen, des-
sen Betriebstätte sie ist, völlig unab-
hängig gewesen wäre.

§ 2. Om ett företag i en avtalsslu-

tande stat bedriver rörelse i den an-
dra avtalsslutande staten från ett där
beläget fast driftställe, skall i vardera
staten till det fasta driftstället hänfö-
ras den inkomst av rörelse, som
driftstället kan antagas skola hava
åtnjutit, därest driftstället varit ett
fristående företag med samma eller
liknande verksamhet, bedriven un-
der samma eller liknande villkor,
samt driftstället självständigt avslu-
tat affärer med det företag, till vilket
driftstället hör.

background image

12

SFS 2012:234

§ 3. Bei der Ermittlung der Ge-

winne einer Betriebstätte werden die
für diese Betriebstätte entstandenen
Aufwendungen, einschliesslich der
Geschäftsführungs- und allgemeinen
Verwaltungskosten, zum Abzug zu-
gelassen, gleichgültig, ob sie in dem
Staat, in dem die Betriebstätte liegt,
oder anderswo entstanden sind.

§ 3. Vid bestämmandet av det

fasta driftställets inkomst av rörelse
skall avdrag medgivas för alla kost-
nader som uppkommit för det fasta
driftställets räkning, härunder inbe-
gripna kostnader för företagets led-
ning och allmänna förvaltning, oav-
sett om kostnaderna uppkommit i
den stat där det fasta driftstället är
beläget eller annorstädes.

§ 4. Absatz 2 schliesst nicht aus,

dass ein Vertragstaat die einer Be-
triebstätte zuzurechnenden Ge-
winne durch Aufteilung der Gesamt-
gewinne des Unternehmens auf
seine einzelnen Teile unter Anrech-
nung eines Voraus von höchstens 10
vom Hundert zu Gunsten des Sitzes
des Unternehmens ermittelt; die Art
der angewendeten Gewinnaufteilung
muss jedoch so sein, dass das Ergeb-
nis mit den Grundsätzen dieses Arti-
kels übereinstimmt.

§ 4. Vad i § 2 av denna artikel

stadgas skall emellertid icke hindra
att inkomst hänförlig till ett fast
driftställe i en avtalsslutande stat be-
stämmes på grundval av en fördel-
ning av företagets hela inkomst på
de olika delarna av företaget, därvid
högst 10 procent av företagets in-
komst först skall tilldelas huvudkon-
toret. Förfarandet skall dock vara så-
dant att resultatet står i överensstäm-
melse med de i denna artikel an-
givna principerna.

§ 5. Uebt ein Versicherungsunter-

nehmen eines Vertragstaates seine
Tätigkeit in dem anderen Vertrag-
staat durch eine dort gelegene Be-
triebstätte aus, so sind die dieser Be-
triebstätte zuzurechnenden Ge-
winne dadurch zu ermitteln, dass die
Gesamtgewinne des Unternehmens
im Verhältnis der Rohprämienein-
nahmen dieser Betriebstätte zu den
gesamten Rohprämieneinnahmen
des Unternehmens aufgeteilt wer-
den.

§ 5. Beträffande ett försäkringsfö-

retag i en avtalsslutande stat, vilket
bedriver rörelse i den andra avtals-
slutande staten från ett där beläget
fast driftställe, skall inkomst hänför-
lig till det fasta driftstället bestäm-
mas genom en fördelning av företa-
gets hela inkomst efter förhållandet
mellan det fasta driftställets brutto-
premieintäkter och summan av före-
tagets bruttopremieintäkter.

§ 6. Auf Grund des blossen Ein-

kaufs von Gütern oder Waren für
das Unternehmen wird einer Be-
triebstätte kein Gewinn zugerechnet.

§ 6. Inkomst skall icke anses hän-

förlig till ett fast driftställe allenast
av den anledningen att det fasta
driftstället inköper varor för företa-
gets räkning.

§ 7. Bei Anwendung der vorste-

henden Absätze sind die der Betrieb-
stätte zuzurechnenden Gewinne je-
des Jahr auf dieselbe Art zu ermit-
teln, es sei denn, dass ausreichende
Gründe dafür bestehen, anders zu
verfahren.

§ 7. Vid tillämpningen av föregå-

ende paragrafer skall inkomst hän-
förlig till det fasta driftstället be-
stämmas genom samma förfarande
år från år såvida icke särskilda för-
hållanden annat föranleda.

background image

13

SFS 2012:234

§ 8. Gehören zu den Gewinnen

Einkünfte, die in anderen Artikeln
dieses Abkommens behandelt wer-
den, so werden die Bestimmungen
jener Artikel durch die Bestimmun-
gen dieses Artikels nicht berührt.

§ 8. Ingår i rörelseinkomsten in-

komstslag, vilka behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, skola
bestämmelserna i dessa artiklar icke
beröras av reglerna i förevarande ar-
tikel.

Artikel 8

Artikel 8

Seeschiffahrt und Luftfahrt

Sjö- och luftfartstrafik

§ 1. Gewinne aus dem Betrieb

von Seeschiffen oder Luftfahrzeu-
gen im internationalen Verkehr kön-
nen nur in dem Vertragstaat besteu-
ert werden, in dem sich der Ort der
tatsächlichen Geschäftsleitung des
Unternehmens befindet.

§ 1. Inkomst, som förvärvas ge-

nom utövande av sjöfart eller luftfart
i internationell trafik, skall beskattas
allenast i den avtalsslutande stat, i
vilken företaget har sin verkliga led-
ning.

§ 2. Absatz 1 gilt auch für Ge-

winne aus der Beteiligung an einem
Pool, an einer gemeinsamen Be-
triebsorganisation oder an einer in-
ternationalen Betriebskörperschaft.

§ 2. Bestämmelserna i § 1 skola

även tillämpas vid deltagande i en
pool, en gemensam trafikorganisa-
tion eller ett internationellt trafikfö-
retag.

Artikel 9

5

Artikel 9

Verbundene Unternehmen

Intressegemenskap mellan företag

§ 1. Wenn

§ 1. I fall då

a) ein Unternehmen eines Ver-

tragstaates unmittelbar oder mittel-
bar an der Geschäftsleitung, der
Kontrolle oder am Kapital eines Un-
ternehmens des anderen Vertrag-
staates beteiligt ist, oder

a) ett företag i en avtalsslutande

stat direkt eller indirekt deltager i
ledningen eller övervakningen av ett
företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

b) dieselben Personen unmittel-

bar oder mittelbar an der Geschäfts-
leitung, der Kontrolle oder am Kapi-
tal eines Unternehmens eines Ver-
tragstaates und eines Unternehmens
des anderen Vertragstaates beteiligt
sind,

b) samma personer direkt eller in-

direkt deltaga i ledningen eller över-
vakningen av såväl ett företag i en
avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller
äga del i båda dessa företags kapital,

und in diesen Fällen zwischen den

beiden Unternehmen hinsichtlich ih-
rer kaufmännischen oder finanziel-
len Beziehungen Bedingungen ver-
einbart oder auferlegt werden, die
von denen abweichen, die unabhän-
gige Unternehmen miteinander ver-
einbaren würden, so dürfen die Ge-
winne, die eines der Unternehmen
ohne diese Bedingungen erzielt
hätte, wegen dieser Bedingungen

skall iakttagas följande. Om mel-

lan företagen i fråga om handel eller
andra ekonomiska förbindelser avta-
las eller föreskrivas villkor, som av-
vika från dem som skulle hava avta-
lats mellan två av varandra obero-
ende företag, må alla vinster, som
skulle hava tillkommit det ena före-
taget om sagda villkor icke funnits
men som på grund av villkoren i
fråga icke tillkommit detta företag,

5 Artikel 9 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

14

SFS 2012:234

aber nicht erzielt hat, den Gewinnen
dieses Unternehmens zugerechnet
und entsprechend besteuert werden.

inräknas i detta företags inkomster
och beskattas i överensstämmelse
därmed.

§ 2. Werden in einem Vertrags-

staat den Gewinnen eines Unterneh-
mens dieses Staates Gewinne zuge-
rechnet – und entsprechend besteu-
ert –, mit denen ein Unternehmen
des anderen Vertragsstaates in die-
sem Staat besteuert worden ist, und
handelt es sich bei den zugerechne-
ten Gewinnen um solche, die das
Unternehmen des erstgenannten
Staates erzielt hätte, wenn die zwi-
schen den beiden Unternehmen ver-
einbarten Bedingungen die gleichen
gewesen wären, die unabhängige
Unternehmen miteinander vereinba-
ren würden, so nimmt der andere
Staat eine entsprechende Änderung
der dort von diesen Gewinnen erho-
benen Steuer vor. Bei dieser Ände-
rung sind die übrigen Bestimmun-
gen dieses Abkommens zu berück-
sichtigen; soweit erforderlich, wer-
den sich die zuständigen Behörden
der Vertragsstaaten konsultieren.

§ 2. I fall då en avtalsslutande stat

i inkomsten för ett företag i denna
stat inräknar – och i överensstäm-
melse därmed beskattar – inkomst,
för vilken ett företag i den andra av-
talsslutande staten beskattats i denna
andra stat, samt den sålunda inräk-
nade inkomsten är sådan som skulle
ha tillkommit företaget i den först-
nämnda staten om de villkor som av-
talats mellan företagen hade varit så-
dana som skulle ha avtalats mellan
av varandra oberoende företag, ska
denna andra stat genomföra veder-
börlig justering av det skattebelopp
som påförts för inkomsten där. Vid
sådan justering iakttas övriga be-
stämmelser i detta avtal och de be-
höriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna överlägger vid behov
med varandra.

Artikel 10

6

Artikel 10

Dividenden

Utdelning

§ 1. Dividenden, die eine in einem

Vertragsstaat ansässige Gesellschaft
an eine im anderen Vertragsstaat an-
sässige Person zahlt, können im an-
deren Staat besteuert werden.

§ 1. Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

§ 2. Diese Dividenden können je-

doch auch in dem Vertragsstaat, in
dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ansässig ist, nach dem
Recht dieses Staates besteuert wer-
den; die Steuer darf aber, wenn die
zur Nutzung der Dividenden berech-
tigte Person im anderen Vertrags-
staat ansässig ist, 15 Prozent des
Bruttobetrags der Dividenden nicht
übersteigen.

§ 2. Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där det bolag som betalar utdel-
ningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som
har rätt till utdelningen har hemvist i
den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga 15 procent av
utdelningens bruttobelopp.

6 Artikel 10 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

15

SFS 2012:234

§ 3. Ungeachtet von Absatz 2

nimmt der Vertragsstaat, in dem die
die Dividenden zahlende Gesell-
schaft ansässig ist, die bezahlten Di-
videnden von der Besteuerung aus,
wenn die zur Nutzung der Dividen-
den berechtigte Person:

§ 3. Utan hinder av bestämmel-

serna i § 2 ska utdelning från bolag
med hemvist i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten beskattas en-
dast i denna andra stat om den som
har rätt till utdelningen är:

a) eine Gesellschaft (jedoch keine

Personengesellschaft) ist, die unmit-
telbar oder mittelbar über mindes-
tens 10 Prozent der Stimmrechte
oder des Kapitals der die Dividen-
den zahlenden Gesellschaft verfügt;
oder

a) ett bolag (med undantag för

handelsbolag) som direkt eller indi-
rekt innehar minst 10 procent av rös-
tetalet eller kapitalet i det utdelande
bolaget, eller

b) eine Vorsorgeeinrichtung ist,

vorausgesetzt, dass:

b) en pensionsfond, om:

(i) diese Dividenden nicht aus ei-

ner Handels- oder Geschäftstätig-
keit der Vorsorgeeinrichtung oder
eines verbundenen Unternehmens
herrühren; und

1) utdelningen inte förvärvas ge-

nom en av pensionsfonden, eller ett
företag i intressegemenskap med
pensionsfonden, bedriven affärs-
verksamhet, och

(ii) die Vorsorgeeinrichtung die

Beteiligungen, von welcher die Di-
videnden stammen, nicht innerhalb
von 2 Monaten nach deren Erwerb
wieder verkauft oder einen entspre-
chenden Vertrag zur Veräusserung
abschliesst.

2) pensionsfonden inte säljer, eller

ingår avtal om att sälja, de andelar
på vilka utdelningen belöper inom
två månader efter det datum då pen-
sionsfonden förvärvade andelarna.

§ 4. Die zuständigen Behörden

der Vertragsstaaten regeln die An-
wendbarkeit der Absätze 2 und 3 in
gegenseitigem Einvernehmen.

§ 4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska träffa
överenskommelse om sättet att ge-
nomföra §§ 2 och 3.

Die Absätze 2 und 3 berühren

nicht die Besteuerung der Gesell-
schaft in Bezug auf die Gewinne,
aus denen die Dividenden gezahlt
werden.

Bestämmelserna i §§ 2 och 3 be-

rör inte bolagets beskattning för
vinst av vilken utdelningen betalas.

§ 5. Der in diesem Artikel ver-

wendete Ausdruck ”Dividenden”
bedeutet Einkünfte aus Aktien, Ge-
nussaktien oder Genussscheinen
oder anderen Rechten, ausgenom-
men Forderungen, mit Gewinnbetei-
ligung sowie aus sonstigen Gesell-
schaftsanteilen stammende Ein-
künfte, die nach dem Steuerrecht des
Staates, in dem die ausschüttende
Gesellschaft ansässig ist, den Ein-
künften aus Aktien gleichgestellt
sind.

§ 5. Med uttrycket ”utdelning”

förstås i denna artikel inkomst av ak-
tier, andelsbevis eller andra liknande
bevis, eller andra rättigheter, som
inte är fordringar, med rätt till andel
i vinst, samt inkomst av andra ande-
lar i bolag, som enligt lagstiftningen
i den stat där det utdelande bolaget
har hemvist, vid beskattningen be-
handlas på samma sätt som inkomst
av aktier.

background image

16

SFS 2012:234

§ 6. Die Absätze 1–3 sind nicht an-

wendbar, wenn die in einem Ver-
tragsstaat ansässige, zur Nutzung der
Dividenden berechtigte Person im
anderen Vertragsstaat, in dem die die
Dividenden zahlende Gesellschaft
ansässig ist, eine gewerbliche Tätig-
keit durch eine dort gelegene Betrieb-
stätte oder eine selbständige Arbeit
durch eine dort gelegene feste Ein-
richtung ausübt und wenn die Beteili-
gung, für die die Dividenden gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betrieb-
stätte oder festen Einrichtung gehört.
In einem solchen Fall ist, je nachdem,
Artikel 7 oder Artikel 15 anwendbar.

§ 6. Bestämmelserna i §§ 1–3 till-

lämpas inte om den som har rätt till
utdelningen har hemvist i en avtals-
slutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten, där
det bolag som betalar utdelningen
har hemvist, från där beläget fast
driftställe eller utövar fritt yrke i
denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
andel på grund av vilken utdel-
ningen betalas äger verkligt sam-
band med det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen. I så-
dant fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 15.

§ 7. Bezieht eine in einem Ver-

tragsstaat ansässige Gesellschaft Ge-
winne oder Einkünfte aus dem ande-
ren Vertragsstaat, so darf dieser an-
dere Staat weder die von der Gesell-
schaft gezahlten Dividenden
besteuern, es sei denn, dass diese Di-
videnden an eine im anderen Staat
ansässige Person gezahlt werden
oder dass die Beteiligung, für die die
Dividenden gezahlt werden, tatsäch-
lich zu einer im anderen Staat gele-
genen Betriebstätte oder festen Ein-
richtung gehört, noch Gewinne der
Gesellschaft einer Steuer für nicht
ausgeschüttete Gewinne unterwer-
fen, selbst wenn die gezahlten Divi-
denden oder die nicht ausgeschütte-
ten Gewinne ganz oder teilweise aus
im anderen Staat erzielten Gewinnen
oder Einkünften bestehen.

§ 7. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar inkomst
från den andra avtalsslutande staten,
får denna andra stat inte beskatta ut-
delning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till per-
son med hemvist i denna andra stat
eller i den mån den andel på grund
av vilken utdelningen betalas äger
verkligt samband med fast driftställe
eller stadigvarande anordning i
denna andra stat, och ej heller på bo-
lagets icke utdelade vinst ta ut en
skatt som utgår på bolagets icke ut-
delade vinst, även om utdelningen
eller den icke utdelade vinsten helt
eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

§ 8. Der in diesem Artikel verwen-

dete Begriff ”Vorsorgeeinrichtung”
bedeutet jede Einrichtung des Sozial-
versicherungssystems, die nach den
Gesetzen eines Vertragsstaates orga-
nisiert ist oder eine Person:

§ 8. Uttrycket ”pensionsfond” i

denna artikel avser varje fond inom
ramen för socialförsäkringssystemet
som är bildad enligt lagstiftningen i
en avtalsslutande stat eller person
som:

a) die nach dem Recht eines Ver-

tragsstaates organisiert ist;

a) är bildad enligt lagstiftningen i

en avtalsslutande stat,

b) die in diesem Staat gegründet

und geführt wird, um hauptsächlich
Ruhegehälter oder ähnliche Vergü-
tungen zu verwalten oder zu entrich-
ten; und

b) är etablerad i och administreras

i denna stat huvudsakligen för att
förvalta eller tillhandahålla pensio-
ner eller liknande ersättning, och

background image

17

SFS 2012:234

c) die in diesem Staat bezüglich

der in Buchstabe b erwähnten Tätig-
keiten von der Steuer befreit ist.

c) är undantagen från beskattning

i denna stat på sådan verksamhet
som anges under b).

Die zuständigen Behörden der

Vertragsstaaten legen in gegenseiti-
gem Einvernehmen fest, ob eine
Vorsorgeeinrichtung unter diesen
Absatz fällt.

De behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna ska träffa
överenskommelse om huruvida en
pensionsfond omfattas av denna pa-
ragraf.

Artikel 11

7

Artikel 11

Zinsen

Ränta

§ 1. Zinsen, die aus einem Ver-

tragsstaat stammen und deren Nut-
zungsberechtigte eine im anderen
Vertragsstaat ansässige Person ist,
können nur in diesem anderen Staat
besteuert werden.

§ 1. Ränta, som härrör från en av-

talsslutande stat och som betalas till
person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten, beskattas endast i
denna andra stat om personen i fråga
har rätt till räntan.

§ 2. Der in diesem Artikel ver-

wendete Ausdruck ”Zinsen” bedeu-
tet Einkünfte aus Forderungen jeder
Art, auch wenn die Forderungen
durch Pfandrechte an Grundstücken
gesichert oder mit einer Beteiligung
am Gewinn des Schuldners ausge-
stattet sind, und insbesondere Ein-
künfte aus öffentlichen Anleihen
und aus Obligationen, einschliess-
lich der damit verbundenen Aufgel-
der und der Gewinne aus Losanlei-
hen. Nicht als Zinsen im Sinne die-
ses Artikels gelten Zuschläge für
verspätete Zahlung.

§ 2. Med uttrycket ”ränta” förstås

i denna artikel inkomst av varje
slags fordran, antingen den säker-
ställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den
medför rätt till andel i gäldenärens
vinst eller inte. Uttrycket avser sär-
skilt inkomst av värdepapper som
utfärdats av staten och inkomst av
obligationer eller debentures, däri
inbegripet agiobelopp och vinster
som hänför sig till sådana värdepap-
per, obligationer eller debentures.
Straffavgift på grund av sen betal-
ning anses inte som ränta vid till-
lämpningen av denna artikel.

§ 3. Absatz 1 ist nicht anwendbar,

wenn die in einem Vertragsstaat an-
sässige, zur Nutzung der Zinsen be-
rechtigte Person im anderen Ver-
tragsstaat, aus dem die Zinsen stam-
men, eine gewerbliche Tätigkeit
durch eine dort gelegene Betrieb-
stätte oder eine selbständige Arbeit
durch eine dort gelegene feste Ein-
richtung ausübt und wenn die Forde-
rung, für die die Zinsen gezahlt wer-
den, tatsächlich zu dieser Betrieb-
stätte oder festen Einrichtung gehört.
In einem solchen Fall ist, je nach-
dem, Artikel 7 oder Artikel 15 an-
wendbar.

§ 3. Bestämmelserna i § 1 tillläm-

pas inte om den som har rätt till rän-
tan har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken
räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar fritt yrke i
denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
fordran för vilken räntan betalas
äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 15.

7 Artikel 11 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

18

SFS 2012:234

§ 4. Bestehen zwischen dem

Schuldner und der nutzungsberech-
tigten Person oder zwischen beiden
und einer Drittperson besondere Be-
ziehungen und übersteigen deshalb
die Zinsen, gemessen an der zu-
grunde liegenden Forderung, den
Betrag, den Schuldner und nut-
zungsberechtigte Person ohne diese
Beziehungen vereinbart hätten, so
wird dieser Artikel nur auf den letz-
teren Betrag angewendet. In diesem
Fall kann der übersteigende Betrag
nach dem Recht eines jeden Ver-
tragsstaates und unter Berücksichti-
gung der anderen Bestimmungen
dieses Abkommens besteuert wer-
den.

§ 4. Då på grund av särskilda för-

bindelser mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan eller mellan
dem båda och annan person räntebe-
loppet, med hänsyn till den fordran
för vilken räntan betalas, överstiger
det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har
rätt till räntan om sådana förbindel-
ser inte förelegat, tilllämpas bestäm-
melserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall be-
skattas överskjutande belopp enligt
lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av öv-
riga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

8

Artikel 12

Lizenzgebühren

Royalty

§ 1. Lizenzgebühren, die aus ei-

nem Vertragsstaat stammen und de-
ren Nutzungsberechtigte eine im an-
deren Vertragsstaat ansässige Person
ist, können nur in diesem anderen
Staat besteuert werden.

§ 1. Royalty som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten beskattas en-
dast i denna andra stat, om personen
i fråga har rätt till royaltyn.

§ 2. Der in diesem Artikel ver-

wendete Ausdruck ”Lizenzgebüh-
ren” bedeutet Vergütungen jeder
Art, die für die Benutzung oder für
das Recht auf Benutzung von Urhe-
berrechten an literarischen, künstle-
rischen oder wissenschaftlichen
Werken, einschliesslich kinemato-
grafischer Filme und Filme oder
Bänder zur Ausstrahlung in Radio
oder Fernsehen, von Patenten, Mar-
ken, Mustern oder Modellen, Plä-
nen, geheimen Formeln oder Ver-
fahren oder für die Mitteilung ge-
werblicher, kaufmännischer oder
wissenschaftlicher Erfahrungen ge-
zahlt werden.

§ 2. Med uttrycket ”royalty” för-

stås i denna artikel varje slags betal-
ning som tas emot såsom ersättning
för nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt, konst-
närligt eller vetenskapligt verk, häri
inbegripet biograffilm och filmer el-
ler band för radio- eller televisions-
utsändning, patent, varumärke,
mönster eller modell, ritning, hem-
ligt recept eller hemlig tillverknings-
metod eller för upplysning om erfa-
renhetsrön av industriell, kommersi-
ell eller vetenskaplig natur.

8 Artikel 12 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

19

SFS 2012:234

§ 3. Absatz 1 ist nicht anwendbar,

wenn die in einem Vertragsstaat an-
sässige, zur Nutzung der Lizenzge-
bühren berechtigte Person im ande-
ren Vertragsstaat, aus dem die Li-
zenzgebühren stammen, eine ge-
werbliche Tätigkeit durch eine dort
gelegene Betriebstätte oder eine
selbständige Arbeit durch eine dort
gelegene feste Einrichtung ausübt
und die Rechte oder Vermögens-
werte, für die die Lizenzgebühren
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte oder festen Einrichtung
gehören. In einem solchen Fall ist, je
nachdem, Artikel 7 oder Artikel 15
anwendbar.

§ 3. Bestämmelserna i § 1 tillläm-

pas inte, om den som har rätt till roy-
altyn har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten, från vilken
royaltyn härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar fritt yrke i
denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället el-
ler den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 15.

§ 4. Bestehen zwischen dem

Schuldner und der nutzungsberech-
tigten Person oder zwischen beiden
und einer Drittperson besondere Be-
ziehungen und übersteigen deshalb
die Lizenzgebühren, gemessen an
der zugrunde liegenden Leistung,
den Betrag, den Schuldner und nut-
zungsberechtigte Person ohne diese
Beziehungen vereinbart hätten, so
wird dieser Artikel nur auf den letz-
teren Betrag angewendet. In diesem
Fall kann der übersteigende Betrag
nach dem Recht eines jeden Ver-
tragsstaates und unter Berücksichti-
gung der anderen Bestimmungen
dieses Abkommens besteuert wer-
den.

§ 4. Då på grund av särskilda för-

bindelser mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn eller mellan
dem båda och annan person royalty-
beloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplys-
ning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana
förbindelser inte förelegat, tillläm-
pas bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I så-
dant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iaktta-
gande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Artikel 13

Artikel 13

Gewinne aus der Veräusserung von
Vermögen

Realisationsvinst

§ 1. Gewinne aus der Veräusse-

rung unbeweglichen Vermögens im
Sinne des Artikels 6 Absatz 2 kön-
nen in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem dieses Vermögen
liegt.

§ 1. Vinst på grund av avyttring

av fastighet, i den mening sist-
nämnda uttryck äger enligt § 2 av ar-
tikel 6, må beskattas i den avtalsslu-
tande stat, i vilken fastigheten är be-
lägen.

background image

20

SFS 2012:234

§ 2.

9 Gewinne aus der Veräusse-

rung beweglichen Vermögens, das
Betriebsvermögen einer Betrieb-
stätte darstellt, die ein Unternehmen
eines Vertragstaates in dem anderen
Vertragstaat hat, oder das zu einer
festen Einrichtung gehört, über die
eine in einem Vertragstaat ansässige
Person für die Ausübung eines
freien Berufes in dem anderen Ver-
tragstaat verfügt, einschliesslich der-
artiger Gewinne, die bei der Veräus-
serung einer solchen Betriebstätte
(allein oder zusammen mit dem üb-
rigen Unternehmen) oder einer sol-
chen festen Einrichtung erzielt wer-
den, können in dem anderen Staat
besteuert werden. Jedoch können
Gewinne aus der Veräusserung des
in Artikel 23 Absatz 3 genannten be-
weglichen Vermögens nur in dem
Vertragstaat besteuert werden, in
dem dieses bewegliche Vermögen
nach dem angeführten Artikel be-
steuert werden kann.

§ 2. Vinst på grund av avyttring

av lös egendom, som är att hänföra
till anläggnings- eller driftkapital i
ett fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat innehar i den
andra avtalsslutande staten, eller av
lös egendom, som ingår i en stadig-
varande affärsanordning över vilken
en person med hemvist i en avtals-
slutande stat förfogar i den andra av-
talsslutande staten för utövande av
fritt yrke, däri inbegripet vinst ge-
nom avyttring av dylikt fast drift-
ställe (för sig eller i samband med
avyttring av hela företaget) eller av
dylik stadigvarande anordning, må
beskattas i denna andra stat. Vinst på
grund av avyttring av lös egendom,
som avses i § 3 av artikel 23, skall
dock beskattas endast i den avtals-
slutande stat, i vilken dylik egendom
enligt nämnda artikel är underkas-
tad skatt.

§ 3. Gewinne aus der Veräusse-

rung des in den Absätzen 1 und 2
nicht genannten Vermögens können
nur in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem der Veräusserer an-
sässig ist.

§ 3. Vinst på grund av avyttring

av annan än i §§ 1 och 2 ovan av-
sedd egendom skall beskattas en-
dast i den stat, i vilken säljaren äger
hemvist.

§ 4.

10 Ungeachtet der Bestimmun-

gen von Absatz 3 können Gewinne
aus der Veräusserung von Aktien
oder anderen Beteiligungsrechten
oder Gesellschaftsanteilen, die einer
natürlichen Person zukommen, die
in Schweden ansässig war und in der
Schweiz ansässig geworden ist, in
Schweden besteuert werden, wenn
die Veräusserung zu irgendeinem
Zeitpunkt in den fünf Jahren nach
Aufgabe der Ansässigkeit in Schwe-
den erfolgt.

§ 4. Utan hinder av bestämmel-

serna i § 3 får vinst på grund av av-
yttring av aktie eller annan andel el-
ler rättighet i bolag, som förvärvas
av en fysisk person som har haft
hemvist i Sverige och som har fått
hemvist i Schweiz, beskattas i Sve-
rige om avyttringen inträffar vid nå-
got tillfälle under de fem år som föl-
jer närmast efter den tidpunkt då
personen upphört att ha hemvist i
Sverige.

9 Artikel 13 § 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

10 Artikel 13 § 4 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

21

SFS 2012:234

Dieser Absatz findet nur auf na-

türliche Personen Anwendung, die
im Zeitpunkt der Aufgabe der An-
sässigkeit in Schweden schwedi-
sche Staatsangehörige waren.

Denna paragraf ska endast tilläm-

pas på fysisk person som var svensk
medborgare vid den tidpunkt då per-
sonen upphörde att ha hemvist i Sve-
rige.

Artikel 14

Artikel 14

Ruhende Erbschaften: Personenge-
sellschaften

Oskifta dödsbon samt handelsbolag
och enkla bolag

§ 1. Die Vorschriften der Gesetze

eines Vertragstaates über die Be-
steuerung ruhender Erbschaften fin-
den insoweit keine Anwendung, als
für das Einkommen, das aus der Erb-
schaft herrührt, oder das Vermögen,
das zu ihr gehört, der Erwerber nach
den Bestimmungen dieses Abkom-
mens im anderen Vertragstaat be-
steuert werden kann.

§ 1. Föreskrifterna i författning-

arna i en avtalsslutande stat om be-
skattning av oskifta dödsbon tilläm-
pas icke i den mån den som erhåller
inkomst, som härrör från dödsboet,
eller förmögenhet, som tillhör det-
samma, enligt bestämmelserna i
detta avtal må beskattas i den andra
staten för inkomsten eller förmögen-
heten.

§ 2.

11 Hat nach den Bestimmun-

gen des Abkommens eine Personen-
gesellschaft als eine in der Schweiz
ansässige Person Anspruch auf Be-
freiung von der schwedischen Steuer
oder auf Ermässigung dieser Steuer,
so wird dadurch die Befugnis
Schwedens nicht eingeschränkt, ei-
nen Teilhaber der Personengesell-
schaft, welcher nach schwedischem
Steuerrecht als in Schweden ansäs-
sig gilt, zu besteuern; in diesem Fall
ist Artikel 24 Absatz 1 anzuwenden.

§ 2. Då ett handelsbolag eller ett

enkelt bolag med hemvist i Schweiz
enligt bestämmelserna i detta avtal
är befriat från eller berättigat till
nedsättning av svensk skatt, skall
detta förhållande icke inskränka
Sveriges rätt att beskatta sådan delä-
gare i handelsbolaget eller det enkla
bolaget som enligt svenska beskatt-
ningsregler är bosatt i Sverige. I dy-
likt fall skola emellertid bestämmel-
serna i § 1 av artikel 24 äga tillämp-
ning.

Artikel 15

Artikel 15

Selbständige Arbeit

Fritt yrke

§ 1. Einkünfte, die eine in einem

Vertragstaat ansässige Person aus ei-
nem freien Beruf oder aus sonstiger
selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art
bezieht, können nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, dass
die Person für die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit in dem anderen Vertragstaat
regelmässig über eine feste Einrich-
tung verfügt. Verfügt sie über eine
solche feste Einrichtung, so können
die Einkünfte in dem anderen Staat
besteuert werden, jedoch nur inso-
weit, als sie dieser festen Einrichtung
zugerechnet werden können.

§ 1. Inkomst, som förvärvas av en

person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat genom utövande av fritt
yrke eller annan därmed jämförbar
självständig verksamhet, skall be-
skattas allenast i denna stat om han
icke har en stadigvarande anordning
i den andra avtalsslutande staten,
som regelmässigt står till hans förfo-
gande för utövandet av verksamhe-
ten. Därest han har en sådan stadig-
varande anordning, må den del av
inkomsten som är hänförlig till
denna anordning beskattas i den an-
dra avtalsslutande staten.

11 Artikel 14 § 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

22

SFS 2012:234

§ 2. Der Ausdruck ”freier Beruf”

umfasst insbesondere die selbstän-
dig ausgeübte wissenschaftliche, li-
terarische, künstlerische, erzieheri-
sche oder unterrichtende Tätigkeit
sowie die selbständige Tätigkeit der
Aerzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Architekten, Zahnärzte und Bücher-
revisoren.

§ 2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegri-

per särskilt självständig vetenskap-
lig, litterär och konstnärlig verksam-
het, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan själv-
ständig verksamhet som utövas av
läkare, advokater, ingenjörer, arki-
tekter, tandläkare och revisorer.

Artikel 16

Artikel 16

Unselbständige Arbeit

Enskild tjänst

§ 1. Vorbehältlich der Artikel 17,

19 und 20 können Gehälter, Löhne
und ähnliche Vergütungen, die eine
in einem Vertragstaat ansässige Per-
son aus unselbständiger Arbeit be-
zieht, nur in diesem Staat besteuert
werden, es sei denn, dass die Arbeit
in dem anderen Vertragstaat ausge-
übt wird. Wird die Arbeit dort aus-
geübt, so können die dafür bezoge-
nen Vergütungen in dem anderen
Staat besteuert werden.

§ 1. Där icke artiklarna 17, 19 och

20 annat föranleda skola löner och
liknande ersättningar, som en person
med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär på grund av arbetsanställ-
ning, beskattas allenast i denna stat,
såvida icke arbetet utföres i den an-
dra avtalsslutande staten. Om arbetet
utföres i den andra staten, må ersätt-
ningen på grund av anställningen be-
skattas i denna stat.

§ 2. Ungeachtet des Absatzes 1

können Vergütungen, die eine in ei-
nem Vertragstaat ansässige Person
für eine in dem anderen Vertragstaat
ausgeübte unselbständige Arbeit be-
zieht, nur in dem erstgenannten Staat
besteuert werden, wenn

§ 2. Utan hinder av bestämmel-

serna i § 1 skall ersättning, som en
person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär på grund av arbete
som utföres i den andra avtalsslu-
tande staten, beskattas allenast i den
förstnämnda staten, under förutsätt-
ning att

a) der Empfänger sich in dem an-

deren Staat insgesamt nicht länger
als 183 Tage während des betreffen-
den Steuerjahres aufhält,

a) inkomsttagaren vistas i denna

andra stat under en tidrymd eller tid-
rymder, som sammanlagt icke över-
stiga 183 dagar under beskattnings-
året i fråga,

b) die Vergütungen von einem

Arbeitgeber oder für einen Arbeitge-
ber gezahlt werden, der nicht in dem
anderen Staat ansässig ist, und

b) ersättningen betalas av eller på

uppdrag av en arbetsgivare, som ej
äger hemvist i denna andra stat, och

c) die Vergütungen nicht von ei-

ner Betriebstätte oder einer festen
Einrichtung getragen werden, die
der Arbeitgeber in dem anderen
Staat hat.

c) ersättningen ej såsom omkost-

nad belastar ett fast driftställe eller
en stadigvarande anordning, som ar-
betsgivaren har i denna andra stat.

background image

23

SFS 2012:234

§ 3. Ungeachtet der vorstehenden

Bestimmungen dieses Artikels kön-
nen Vergütungen für unselbständige
Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes
oder Luftfahrzeuges im internationa-
len Verkehr ausgeübt wird, in dem
Vertragstaat besteuert werden, in
dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung des Unternehmens
befindet.

§ 3. Utan hinder av vad som stad-

gas ovan i denna artikel må ersätt-
ning för personligt arbete, som full-
göres ombord på fartyg och luftfar-
tyg i internationell trafik, beskattas i
den avtalsslutande stat, i vilken före-
taget har sin verkliga ledning.

Artikel 17

Artikel 17

Aufsichtsrats- und Verwaltungsrats-
vergütungen

Styrelsearvoden

Aufsichtsrats- oder Verwaltungs-

ratsvergütungen und ähnliche Zah-
lungen, die eine in einem Vertrag-
staat ansässige Person in ihrer Ei-
genschaft als Mitglied des Auf-
sichts- oder Verwaltungsrates einer
Gesellschaft bezieht, die in dem an-
deren Vertragstaat ansässig ist kön-
nen in dem anderen Staat besteuert
werden.

Styrelsearvoden eller liknande er-

sättningar, som uppbäras av en per-
son med hemvist i en avtalsslutande
stat i egenskap av styrelseledamot i
ett bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, må beskattas i
denna andra stat.

Artikel 18

Artikel 18

Künstler und Sportler

Artister och idrottsmän

Ungeachtet der Artikel 15 und 16

können Einkünfte, die berufsmäs-
sige Künstler, wie Bühnen-, Film-,
Rundfunk- oder Fernsehkünstler und
Musiker, sowie Sportler aus ihrer in
dieser Eigenschaft persönlich ausge-
übten Tätigkeit beziehen, in dem
Vertragstaat besteuert werden, in
dem sie diese Tätigkeit ausüben.
Dasselbe gilt, ungeachtet des Arti-
kels 7, wenn die Einkünfte einer Per-
son zufliessen, die den Künstler oder
Sportler angestellt hat.

Utan hinder av bestämmelserna i

artiklarna 15 och 16 må inkomst,
som skådespelare, filmskådespe-
lare, radio- eller televisionsartister,
musiker och dylika ävensom idrotts-
män förvärva under sin yrkesutöv-
ning, beskattas i den avtalsslutande
stat, i vilken yrket utövas. Denna be-
stämmelse skall, utan hinder av be-
stämmelserna i artikel 7, tillämpas
även då inkomsten uppbäres av en
person hos vilken sådan yrkesutö-
vare är anställd.

Artikel 19

12

Artikel 19

Ruhegehälter, Renten und ähnliche
Vergütungen

Pension, livränta och liknande er-
sättning

§ 1. Ruhegehälter und ähnliche

Vergütungen, ausser Leistungen un-
ter der Sozialversicherungsgesetzge-
bung, ungeachtet dessen, ob sie als
Gegenleistung für vergangene Er-

§ 1. Pension och annan liknande

ersättning, vilken inte utgör utbetal-
ning enligt socialförsäkringslagstift-
ningen, oavsett om denna betalas
med anledning av tidigare anställ-

12 Artikel 19 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

24

SFS 2012:234

werbstätigkeit gezahlt werden oder
nicht, sowie Renten, die aus einem
Vertragsstaat stammen und an eine
im anderen Vertragsstaat ansässige
Person gezahlt werden, können im
erstgenannten Staat besteuert wer-
den.

ning, samt livränta, vilken härrör
från en avtalsslutande stat och beta-
las till person med hemvist i den an-
dra avtalsslutande staten, får beskat-
tas i den förstnämnda staten.

§ 2. Schweden kann jedoch Zah-

lungen nach der schwedischen Sozi-
alversicherungsgesetzgebung be-
steuern, die an eine in der Schweiz
ansässige Person gezahlt werden; in
diesem Fall ist Artikel 24 Absatz 3
anwendbar.

§ 2. Utbetalning enligt svensk so-

cialförsäkringslagstiftning till per-
son med hemvist i Schweiz får be-
skattas i Sverige. I sådant fall ska be-
stämmelserna i § 3 av artikel 24 till-
lämpas.

§ 3. Der Ausdruck ”Renten” be-

deutet bestimmte, periodisch an fes-
ten Terminen, auf Lebenszeit oder
während einer bestimmten oder be-
stimmbaren Zeitperiode als Gegen-
leistung für eine angemessene und
volle Vergütung in Geld oder in Gel-
deswert zahlbare Summen.

§ 3. Med uttrycket ”livränta” för-

stås ett fastställt belopp, som utbeta-
las periodiskt på fastställda tider un-
der en persons livstid eller angiven
eller fastställbar tidsperiod och som
utgår på grund av förpliktelse att
verkställa dessa utbetalningar som
ersättning för däremot fullt svarande
vederlag i pengar eller pengars värde.

§ 4. Beiträge an einen in einem

Vertragsstaat errichteten und dort
steuerlich anerkannten Vorsorge-
plan, die von oder für Rechnung ei-
ner im anderen Vertragsstaat nach
dessen interstaatlichem Steuerrecht
ansässigen natürlichen Person ent-
richtet werden, die in diesem Ver-
tragsstaat unselbständige oder selb-
ständige Arbeit leistet, sind für Zwe-
cke der Ermittlung der in diesem an-
deren Staat von der natürlichen
Person zu zahlenden Steuer und der
Ermittlung der Unternehmensge-
winne, die dort besteuert werden
können, in gleicher Weise und unter
den gleichen Bedingungen und Ein-
schränkungen zu behandeln wie Bei-
träge, die an einen in diesem anderen
Staat steuerlich anerkannten Vorsor-
geplan gezahlt werden, sofern

§ 4. Avgifter till en pensionsplan

som är grundad och erkänd för be-
skattningsändamål i en avtalsslu-
tande stat, som betalas av, eller för,
fysisk person som enligt skattelag-
stiftningen i den andra avtalsslu-
tande staten har hemvist i denna an-
dra stat och som utövar fritt yrke el-
ler innehar anställning i denna andra
stat ska, vid fastställandet av den
skatt som den fysiska personen ska
betala respektive inkomsten hos ett
företag som får beskattas i denna an-
dra stat, behandlas på samma sätt,
och vara föremål för samma villkor
och begränsningar, i denna andra
stat som avgift som betalas till en
pensionsplan som är erkänd för be-
skattningsändamål i denna andra
stat. Detta gäller emellertid endast
om

a) die natürliche Person dem Vor-

sorgeplan unmittelbar bevor sie in
diesem anderen Staat nach dessen
innerstaatlichem Steuerrecht ansäs-
sig wurde, angehört hatte; und

a) den fysiska personen omfatta-

des av pensionsplanen omedelbart
innan han fick hemvist i denna andra
stat enligt skattelagstiftningen i
denna andra stat, och

background image

25

SFS 2012:234

b) der Vorsorgeplan von der zu-

ständigen Behörde dieses anderen
Vertragsstaates als allgemein einem
steuerlich anerkannten Vorsorgeplan
entsprechend anerkannt wird.

b) pensionsplanen erkänns av den

behöriga myndigheten i denna an-
dra stat såsom generellt motsvarande
en pensionsplan som är erkänd för
sådana beskattningsändamål i denna
andra stat.

Für die Zwecke dieses Absatzes

umfasst der Begriff ”Vorsorgeplan”
auch einen nach dem Sozialversi-
cherungssystem eines Vertragsstaa-
tes errichteten Vorsorgeplan.

Vid tillämpningen av denna para-

graf anses uttrycket ”pensionsplan”
innefatta även pensionsplan som in-
rättats inom ramen för socialförsäk-
ringssystemet i en avtalsslutande
stat.

Artikel 20

13

Artikel 20

Öffentlich-rechtliche Vergütungen

Offentlig tjänst

§ 1. a) Gehälter, Löhne und ähnli-

che Vergütungen, ausgenommen
Ruhegehälter, die von einem Ver-
tragsstaat, einer seiner politischen
Unterabteilungen oder einer seiner
lokalen Körperschaften an eine na-
türliche Person für die diesem Staat,
der politischen Unterabteilung oder
lokalen Körperschaft geleisteten
Dienste gezahlt werden, können nur
in diesem Staat besteuert werden.

§ 1. a) Lön och annan liknande er-

sättning (med undantag för pension),
som betalas av en avtalsslutande
stat, dess politiska underavdelningar
eller lokala myndigheter till fysisk
person på grund av arbete som ut-
förts i denna stats, dess politiska un-
deravdelningars eller lokala myndig-
heters tjänst, beskattas endast i
denna stat.

b) Diese Gehälter, Löhne und

ähnliche Vergütungen können je-
doch nur im anderen Vertragsstaat
besteuert werden, wenn die Dienste
in diesem Staat geleistet werden und
die natürliche Person in diesem Staat
ansässig ist und:

b) Sådan lön och annan liknande

ersättning beskattas emellertid en-
dast i den andra avtalsslutande staten
om arbetet utförs i denna stat och
personen i fråga har hemvist där och

(i) Staatsangehörige dieses Staa-

tes ist, oder

1) är medborgare i denna stat, el-

ler

(ii) nicht ausschliesslich in diesem

Staat ansässig wurde, um die
Dienste zu leisten.

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet.

§ 2. Auf Vergütungen für Dienste,

die im Zusammenhang mit einer ge-
werblichen Tätigkeit eines Vertrags-
staates, einer seiner politischen Un-
terabteilungen oder einer seiner lo-
kalen Körperschaften geleistet wer-
den, ist Artikel 16, 17 oder 18
anwendbar.

§ 2. Bestämmelserna i artiklarna

16, 17 och 18 tillämpas på ersättning
som betalas på grund av arbete som
utförts i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat,
dess politiska underavdelningar eller
lokala myndigheter.

13 Artikel 20 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

26

SFS 2012:234

Artikel 21

14

Artikel 21

Studenten

Studerande

§ 1. Zahlungen, die ein Student,

Lehrling oder Praktikant, der in ei-
nem Vertragstaat ansässig ist oder
vorher dort ansässig war und der
sich in dem anderen Vertragstaat
ausschliesslich zum Studium oder
zur Ausbildung aufhält, für seinen
Unterhalt, sein Studium oder seine
Ausbildung erhält, werden in dem
anderen Staat nicht besteuert, sofern
ihm diese Zahlungen aus Quellen
ausserhalb des anderen Staates zu-
fliessen.

§ 1. En studerande eller affärs- el-

ler hantverkspraktikant, som äger el-
ler tidigare ägt hemvist i en avtals-
slutande stat och som vistas i den an-
dra avtalsslutande staten allenast för
sin undervisning eller utbildning,
skall ej beskattas i denna andra stat
för belopp, som han uppbär till be-
stridande av sitt uppehälle, sin un-
dervisning eller sin utbildning, där-
est beloppen i fråga utbetalas till ho-
nom från utlandet.

§ 2. Ein Student einer Universität

oder einer anderen höheren Lehran-
stalt in einem Vertragstaat, der in
dem anderen Vertragstaat insgesamt
nicht länger als 100 Tage während
des betreffenden Steuerjahres be-
schäftigt ist, um im Zusammenhang
mit seinem Studium eine praktische
Ausbildung zu erhalten, wird für die
Vergütung aus dieser Tätigkeit in
dem anderen Staat nicht besteuert.

§ 2. En studerande vid universitet

eller annan undervisningsanstalt för
högre utbildning i en avtalsslutande
stat, som under en tidrymd eller tid-
rymder, vilka sammanlagt icke över-
stiga 100 dagar under beskattnings-
året, innehar anställning i den andra
avtalsslutande staten i syfte att er-
hålla praktisk utbildning i anslutning
till studierna, skall icke beskattas i
sistnämnda stat för inkomsten av an-
ställningen.

Artikel 22

15

Artikel 22

Nicht ausdrücklich erwähnte Ein-
künfte

Övriga inkomstslag

§ 1. Die in den vorstehenden Arti-

keln dieses Abkommens nicht aus-
drücklich erwähnten Einkünfte ei-
ner in einem Vertragstaat ansässigen
Person können nur in diesem Staat
besteuert werden.

§ 1. Inkomst, beträffande vilken

ingen uttrycklig bestämmelse med-
delats i föregående artiklar av avtalet
och som uppbäres av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat, skall
beskattas allenast i denna stat.

§ 2. Absatz 1 ist auf andere Ein-

künfte als solche aus unbewegli-
chem Vermögen im Sinne von Arti-
kel 6 Absatz 2 nicht anwendbar,
wenn der in einem Vertragsstaat an-
sässige Empfänger im anderen Ver-
tragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit
durch eine dort gelegene Betrieb-
stätte oder eine selbständige Arbeit
durch eine dort gelegene feste Ein-

§ 2. Bestämmelserna i § 1 tillläm-

pas inte på inkomst, med undantag
för inkomst av fast egendom som
avses i artikel 6 § 2, om mottagaren
av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande sta-
ten från där beläget fast driftställe el-
ler utövar fritt yrke i denna andra
stat från där belägen stadigvarande

14 Artikel 21 har fått denna beteckning genom protokollet den 28 februari 2011.

15 Artikel 22 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

27

SFS 2012:234

richtung ausübt und wenn die
Rechte oder Vermögenswerte, für
die die Einkünfte gezahlt werden,
tatsächlich zu dieser Betriebstätte
oder festen Einrichtung gehören. In
einem solchen Fall ist, je nachdem,
Artikel 7 oder 15 anwendbar.

anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkom-
sten betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i arti-
kel 7 respektive artikel 15.

ABSCHNITT IV

KAPITEL IV

Besteuerung des Vermögens

Beskattning av förmögenhet

Artikel 23

16

Artikel 23

§ 1. Unbewegliches Vermögen im

Sinne des Artikels 6 Absatz 2 kann
in dem Vertragstaat besteuert wer-
den, in dem dieses Vermögen liegt.

§ 1. Förmögenhet bestående av

sådan fastighet som avses i § 2 av ar-
tikel 6 må beskattas i den avtalsslu-
tande stat, i vilken fastigheten är be-
lägen.

§ 2. Bewegliches Vermögen, das

Betriebsvermögen einer Betrieb-
stätte eines Unternehmens darstellt
oder das zu einer der Ausübung ei-
nes freien Berufes dienenden festen
Einrichtung gehört, kann in dem
Vertragstaat besteuert werden, in
dem sich die Betriebstätte oder die
feste Einrichtung befindet.

§ 2. Förmögenhet bestående av

lös egendom, som är att hänföra till
anläggnings- eller driftkapital i ett
företags fasta driftställe, eller av lös
egendom, som ingår i en stadigva-
rande anordning för utövandet av
fritt yrke, må beskattas i den avtals-
slutande stat, i vilken det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anord-
ningen är belägen.

§ 3. Seeschiffe und Luftfahr-

zeuge im internationalen Verkehr
und bewegliches Vermögen, das
dem Betrieb dieser Schiffe und Luft-
fahrzeuge dient, können nur in dem
Vertragstaat besteuert werden, in
dem sich der Ort der tatsächlichen
Geschäftsleitung des Unternehmens
befindet.

§ 3. Fartyg och luftfartyg, som

nyttjas i internationell trafik, även-
som lös egendom, som är hänförlig
till nyttjandet av sådana fartyg och
luftfartyg, skola beskattas allenast i
den avtalsslutande stat, i vilken före-
taget i fråga har sin verkliga ledning.

§ 4. Alle anderen Vermögensteile

einer in einem Vertragstaat ansässi-
gen Person können nur in diesem
Staat besteuert werden.

§ 4. Alla andra slag av förmögen-

het, som innehavas av en person
med hemvist i en avtalsslutande stat,
skola beskattas allenast i denna stat.

16 Artikel 23 har fått denna beteckning genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

28

SFS 2012:234

ABSCHNITT V

KAPITEL V

Methoden zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung

Metoder för undvikande av dub-
belbeskattning

Artikel 24

17

Artikel 24

§ 1. Bezieht eine in Schweden an-

sässige Person Einkünfte oder hat
sie Vermögen und können diese Ein-
künfte oder dieses Vermögen nach
diesem Abkommen in der Schweiz
besteuert werden, so rechnet Schwe-
den

§ 1. Då en person med hemvist i

Sverige uppbär inkomst eller inne-
har förmögenhet som enligt bestäm-
melserna i detta avtal må beskattas i
Schweiz, skall Sverige

a) auf die vom Einkommen dieser

Person zu erhebende Steuer den Be-
trag an, der der in der Schweiz ge-
zahlten Steuer vom Einkommen ent-
spricht;

a) från skatten på inkomsten av-

räkna ett belopp motsvarande den
inkomstskatt som erlagts i Schweiz;

b) auf die vom Vermögen dieser

Person zu erhebende Steuer den Be-
trag an, der der in der Schweiz ge-
zahlten Steuer vom Vermögen ent-
spricht.

b) från skatten på förmögenheten

avräkna ett belopp motsvarande den
förmögenhetsskatt som erlagts i
Schweiz.

Bezieht eine in Schweden ansäs-

sige Person Einkünfte, die nach Arti-
kel 20 nur in der Schweiz besteuert
werden können, so nimmt Schweden
diese Einkünfte von der Besteuerung
aus; Schweden kann aber bei der
Festsetzung der Steuer für das üb-
rige Einkommen dieser Person den
Steuersatz anwenden, der anzuwen-
den wäre, wenn die betreffenden
Einkünfte nicht von der Besteuerung
ausgenommen wären.

Då en person med hemvist i Sve-

rige uppbär inkomst, som enligt be-
stämmelserna i artikel 20 skall be-
skattas allenast i Schweiz, skall så-
dan inkomst vara undantagen från
beskattning i Sverige; dock att Sve-
rige vid bestämmandet av skatten på
den ifrågavarande personens återstå-
ende inkomst må tillämpa den skat-
tesats, som skulle hava varit till-
lämplig om inkomsten i fråga icke
undantagits från beskattning.

§ 2. Der anzurechnende Betrag

darf jedoch in keinem Fall den Teil
der vor der Anrechnung ermittelten
schwedischen Steuer vom Einkom-
men oder vom Vermögen überstei-
gen, der auf die Einkünfte, die in der
Schweiz besteuert werden können,
oder auf das Vermögen, das dort be-
steuert werden kann, entfällt.

§ 2. Avräkningsbeloppet skall

emellertid icke i något fall överstiga
beloppet av den del av svensk in-
komstskatt eller förmögenhetsskatt,
beräknad utan dylik avräkning, som
belöper på den inkomst respektive
förmögenhet som må beskattas i
Schweiz.

17 Artikel 24 har fått denna lydelse genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

29

SFS 2012:234

§ 3. Bezieht eine in der Schweiz

ansässige Person Pensionen und
können diese Pensionen nach Arti-
kel 19 Absatz 2 in Schweden besteu-
ert werden, so rechnet Schweden auf
die vom Einkommen dieser Person
zu erhebende Steuer den Betrag an,
der der in der Schweiz auf diesen
Pensionen gezahlten Steuer vom
Einkommen entspricht. Der anzu-
rechnende Betrag darf jedoch den
Teil der schwedischen Steuer vom
Einkommen nicht übersteigen, der
auf die Pensionen entfällt.

§ 3. Då en person med hemvist i

Schweiz uppbär pension, som enligt
bestämmelserna i § 2 av artikel 19
må beskattas i Sverige, skall Sverige
från sin skatt på inkomsten avräkna
ett belopp motsvarande den i
Schweiz erlagda inkomstskatten på
pensionen. Avräkningsbeloppet
skall emellertid icke överstiga be-
loppet av den svenska inkomstskatt
som belöper på pensionen.

§ 4. Ungeachtet des Absatzes 1

dieses Artikels sind Dividenden, die
eine in der Schweiz ansässige Ge-
sellschaft an eine in Schweden an-
sässige Gesellschaft zahlt, von der
schwedischen Steuer befreit, sofern
die Dividenden nach schwedischem
Recht von der schwedischen Steuer
befreit wären, wenn beide Gesell-
schaften in Schweden ansässig sein
würden. Dies gilt jedoch nur dann,
wenn der wesentliche Teil der Ge-
winne der die Dividenden zahlenden
Gesellschaft, unmittelbar oder mit-
telbar, aus einer kaufmännischen
oder gewerblichen Tätigkeit her-
rührt, die nicht in der Verwaltung
von Wertschriften und anderem ähn-
lichem beweglichem Vermögen be-
steht, und wenn diese Tätigkeit in
der Schweiz durch die die Dividen-
den zahlende Gesellschaft oder
durch eine Gesellschaft, deren
stimmberechtigte Anteile ihr zu
mindestens 25 vom Hundert gehö-
ren, ausgeübt wird.

§ 4. Oberoende av bestämmel-

serna i § 1 av denna artikel skall ut-
delning från ett bolag med hemvist i
Schweiz till ett bolag med hemvist i
Sverige vara undantagen från svensk
skatt, dock endast i den mån utdel-
ningen enligt svensk lag skulle ha
varit undantagen från svensk skatt
om båda bolagen hade varit att anse
som bosatta i Sverige. Denna be-
stämmelse skall emellertid icke äga
tillämpning med mindre det utbeta-
lande bolagets inkomst huvudsakli-
gen härrör, direkt eller indirekt, från
annan verksamhet än förvaltning av
värdepapper eller annan därmed lik-
artad lös egendom samt verksamhe-
ten bedrives i Schweiz av det utbeta-
lande bolaget eller av ett bolag i vil-
ket det äger minst 25 procent av de
aktier för vilka rösträtt må utövas.

§ 5. Bezieht eine in der Schweiz

ansässige Person Einkünfte oder hat
sie Vermögen und können diese Ein-
künfte oder dieses Vermögen nach
diesem Abkommen in Schweden be-
steuert werden, so nimmt die
Schweiz, unter Vorbehalt der Ein-
künfte nach Artikel 10, diese Ein-
künfte oder dieses Vermögen von
der Besteuerung aus; sie kann aber

§ 5. Då en person med hemvist i

Schweiz uppbär inkomst eller inne-
har förmögenhet som enligt bestäm-
melserna i detta avtal får beskattas i
Sverige, ska sådan inkomst, i den
mån denna inte utgörs av inkomst
som avses i artikel 10, respektive så-
dan förmögenhet vara undantagen
från beskattning i Schweiz; dock att
Schweiz vid bestämmandet av skat-

background image

30

SFS 2012:234

bei der Festsetzung der Steuer für
das übrige Einkommen oder das üb-
rige Vermögen dieser Person den
Steuersatz anwenden, der anzuwen-
den wäre, wenn die betreffenden
Einkünfte oder das betreffende Ver-
mögen nicht von der Besteuerung
ausgenommen wären.

ten på den ifrågavarande personens
återstående inkomst eller förmögen-
het får tilllämpa den skattesats, som
skulle ha varit tillämplig om inkom-
sten eller förmögenheten i fråga inte
undantagits från beskattning.

§ 6. Bezieht eine in der Schweiz

ansässige Person Einkünfte, die nach
Artikel 10 in Schweden besteuert
werden können, so gewährt die
Schweiz dieser Person auf Antrag
eine Entlastung. Die Entlastung be-
steht:

§ 6. Då en person med hemvist i

Schweiz uppbär inkomst, som enligt
bestämmelserna i artikel 10 får be-
skattas i Sverige, ska Schweiz på an-
sökan medge denne skattelättnad.
Sådan skattelättnad medges genom
att

a) in der Anrechnung der nach Ar-

tikel 10 in Schweden erhobenen
Steuer auf die vom Einkommen die-
ser Person geschuldete schweizeri-
sche Steuer; der anzurechnende Be-
trag darf jedoch den Teil der vor der
Anrechnung ermittelten schweizeri-
schen Steuer nicht übersteigen, der
auf die Einkünfte entfällt, die in
Schweden besteuert werden können,

a) avräkna den i Sverige enligt ar-

tikel 10 uttagna skatten från den
schweiziska skatten på den ifrågava-
rande personens inkomst, därvid
emellertid avräkningsbeloppet inte
ska överstiga beloppet av den del av
den schweiziska skatten, beräknad
utan sådan avräkning, som belöper
på den inkomst som beskattas i Sve-
rige, eller

b) in einer pauschalen Ermässi-

gung der schweizerischen Steuer,
oder

b) nedsätta den schweiziska skat-

ten med ett schablonmässigt bestämt
belopp eller

c) in einer teilweisen Befreiung

dieses Einkommens von der schwei-
zerischen Steuer, mindestens aber
im Abzug der in Schweden erhobe-
nen Steuer vom Bruttobetrag des aus
Schweden bezogenen Einkommens.

c) delvis undanta ifrågavarande

inkomst från schweizisk skatt, där-
vid dock minst avdrag för i Sverige
uttagen skatt ska medges från brutto-
beloppet av de från Sverige upp-
burna inkomsterna.

ABSCHNITT VI

KAPITEL VI

Besondere Bestimmungen

Särskilda bestämmelser

Artikel 25

18

Artikel 25

Gleichbehandlung

Likställighet mellan skattskyldiga

§ 1. Die Staatsangehörigen eines

Vertragstaates dürfen in dem ande-
ren Vertragstaat weder einer Besteu-
erung noch einer damit zusammen-
hängenden Verpflichtung unterwor-

§ 1. Medborgare i en avtalsslu-

tande stat skola icke i den andra av-
talsslutande staten bliva föremål för
någon beskattning eller något där-
med sammanhängande skattekrav av

18 Artikel 25 har fått denna beteckning genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

31

SFS 2012:234

fen werden, die anders oder belas-
tender sind als die Besteuerung und
die damit zusammenhängenden Ver-
pflichtungen, denen die Staatsange-
hörigen des anderen Staates unter
gleichen Verhältnissen unterworfen
sind oder unterworfen werden kön-
nen.

annat slag eller mer tyngande än
medborgarna i den senare staten un-
der samma förhållanden.

§ 2. Der Ausdruck ”Staatsangehö-

rige” bedeutet:

§ 2. Uttrycket ”medborgare” bety-

der:

a) alle natürlichen Personen, die

die Staatsangehörigkeit eines Ver-
tragstaates besitzen;

a) Alla fysiska personer som äga

en avtalsslutande stats nationalitet.

b) alle juristischen Personen, Per-

sonengesellschaften und anderen
Personenvereinigungen, die nach
dem in einem Vertragstaat geltenden
Recht errichtet worden sind.

b) Alla juridiska personer och an-

dra sammanslutningar, som bildats
jämlikt gällande lag i en avtalsslu-
tande stat.

§ 3. Die Besteuerung einer Be-

triebstätte, die ein Unternehmen ei-
nes Vertragstaates in dem anderen
Vertragstaat hat, darf in dem ande-
ren Staat nicht ungünstiger sein als
die Besteuerung von Unternehmen
des anderen Staates, die die gleiche
Tätigkeit ausüben.

§ 3. Beskattningen av ett fast

driftställe, som ett företag i en av-
talsslutande stat har i den andra av-
talsslutande staten, skall i denna an-
dra stat icke vara mindre fördelaktig
än beskattningen av ett företag i den
andra staten, som bedriver samma
verksamhet.

Diese Bestimmung ist nicht so

auszulegen, als verpflichte sie einen
Vertragstaat, den in dem anderen
Vertragstaat ansässigen Personen
Steuerfreibeträge, -vergünstigungen
und -ermässigungen auf Grund des
Personenstandes oder der Familien-
lasten zu gewähren, die er den in sei-
nem Gebiet ansässigen Personen ge-
währt.

Vad nu sagts skall icke anses

medföra förpliktelse för någon av-
talsslutande stat att medgiva perso-
ner med hemvist i den andra avtals-
slutande staten personliga avdrag
vid beskattningen, skattebefrielser
och skattenedsättningar på grund av
civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj, som medgivas personer med
hemvist i den förstnämnda staten.

§ 4. Die Unternehmen eines Ver-

tragstaates, deren Kapital ganz oder
teilweise, unmittelbar oder mittel-
bar, einer in dem anderen Vertrag-
staat ansässigen Person oder mehre-
ren solchen Personen gehört oder ih-
rer Kontrolle unterliegt, dürfen in
dem erstgenannten Vertragsstat we-
der einer Besteuerung noch einer da-
mit zusammenhängenden Verpflich-
tung unterworfen werden, die anders
oder belastender sind als die Besteu-
erung und die damit zusammenhän-
genden Verpflichtungen, denen an-

§ 4. Företag i en avtalsslutande

stat, vilkas kapital helt eller delvis
äges eller kontrolleras, direkt eller
indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten, skola icke i den först-
nämnda staten bliva föremål för nå-
gon beskattning eller något därmed
sammanhängande skattekrav, som är
av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sam-
manhängande skattekrav, som andra
liknande företag i denna först-
nämnda stat äro eller kunna bliva

background image

32

SFS 2012:234

dere ähnliche Unternehmen des erst-
genannten Staates unterworfen sind
oder unterworfen werden können.

underkastade.

§ 5. In diesem Artikel bedeutet

der Ausdruck ”Besteuerung” Steu-
ern jeder Art und Bezeichnung.

§ 5. I denna artikel avser uttrycket

”beskattning” skatter av varje slag
och beskaffenhet.

Artikel 26

19

Artikel 26

Verständigungsverfahren

Förfarandet vid ömsesidig överens-
kommelse

§ 1. Ist eine in einem Vertragstaat

ansässige Person der Auffassung,
dass die Massnahmen eines Vertrag-
staates oder beider Vertragstaaten
für sie zu einer Besteuerung geführt
haben oder führen werden, die die-
sem Abkommen nicht entspricht, so
kann sie unbeschadet der nach inner-
staatlichem Recht dieser Staaten
vorgesehenen Rechtsmittel ihren
Fall der zuständigen Behörde des
Vertragstaates unterbreiten, in dem
sie ansässig ist.

§ 1. Då en person med hemvist i

en avtalsslutande stat gör gällande,
att i en avtalsslutande stat eller i
båda staterna vidtagits åtgärder, som
för honom medfört eller komma att
medföra en mot detta avtal stridande
beskattning, äger han – utan att hans
rätt att använda sig av i dessa staters
interna rättsordning givna rättsmedel
därav påverkas – göra framställning
i saken hos den behöriga myndighe-
ten i den stat, i vilken han äger hem-
vist.

§ 2. Hält diese zuständige Be-

hörde die Einwendung für begründet
und ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende Lösung herbeizu-
führen, so wird sie sich bemühen,
den Fall durch Verständigung mit
der zuständigen Behörde des ande-
ren Vertragstaates so zu regeln, dass
eine dem Abkommen nicht entspre-
chende Besteuerung vermieden
wird.

§ 2. Om denna behöriga myndig-

het finner framställningen grundad
men ej själv kan åvägabringa en till-
fredsställande lösning, skall myndig-
heten söka lösa frågan genom ömse-
sidig överenskommelse med den be-
höriga myndigheten i den andra av-
talsslutande staten i syfte att undvika
en mot detta avtal stridande beskatt-
ning.

§ 3. Die zuständigen Behörden

der Vertragstaaten werden sich be-
mühen, Schwierigkeiten oder Zwei-
fel, die bei der Auslegung oder An-
wendung des Abkommens entste-
hen, in gegenseitigem Einverneh-
men zu beseitigen. Sie können auch
übereinkommen, wie eine Doppel-
besteuerung in Fällen, die in dem
Abkommen nicht behandelt sind,
vermieden werden kann.

§ 3. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skola ge-
nom ömsesidig överenskommelse
söka avgöra svårigheter eller tvivels-
mål som uppkomma rörande tolk-
ningen eller tillämpningen av detta
avtal. De kunna jämväl överens-
komma för att undvika dubbelbe-
skattning i sådana fall som ej omfat-
tas av detta avtal.

19 Artikel 26 har fått denna beteckning genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

33

SFS 2012:234

§ 4. Die zuständigen Behörden

der Vertragstaaten können zur Her-
beiführung einer Einigung im Sinne
der vorstehenden Absätze unmittel-
bar miteinander verkehren. Er-
scheint ein mündlicher Meinungs-
austausch für die Herbeiführung der
Einigung zweckmässig, so kann ein
solcher Meinungsaustausch in einer
Kommission durchgeführt werden,
die aus Vertretern der zuständigen
Behörden der Vertragstaaten be-
steht.

§ 4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kunna
träda i förbindelse med varandra för
att träffa överenskommelse i de fall
som angivits i föregående paragra-
fer. Om muntliga överläggningar an-
ses underlätta en överenskommelse,
kunna sådana överläggningar äga
rum inom ramen för en kommitté
bestående av representanter för de
behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna.

Artikel 27

Artikel 27

Informationsaustausch

20

Utbyte av upplysningar

§ 1. Die zuständigen Behörden

der Vertragsstaaten tauschen die In-
formationen aus, die zur Durchfüh-
rung dieses Abkommens oder zur
Anwendung oder Durchsetzung des
innerstaatlichen Rechts betreffend
Steuern jeder Art und Bezeichnung,
die für Rechnung der Vertragsstaa-
ten, ihrer politischen Unterabteilun-
gen oder ihrer lokalen Körperschaf-
ten erhoben werden, voraussichtlich
erheblich sind, soweit die diesem
Recht entsprechende Besteuerung
nicht dem Abkommen widerspricht.
Der Informationsaustausch ist durch
die Artikel 1 und 2 nicht einge-
schränkt.

§ 1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska utbyta
sådana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av
intern lagstiftning i fråga om skatter
av varje slag och beskaffenhet som
tas ut för de avtalsslutande staterna
eller för deras politiska underavdel-
ningar eller lokala myndigheter, om
beskattningen enligt denna lagstift-
ning inte strider mot avtalet. Utbytet
av upplysningar begränsas inte av
artiklarna 1 och 2.

§ 2. Alle Informationen, die ein

Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten
hat, sind ebenso geheim zu halten
wie die aufgrund des innerstaatli-
chen Rechts dieses Staates beschaff-
ten Informationen und dürfen nur
den Personen oder Behörden, ein-
schliesslich der Gerichte und der
Verwaltungs-behörden, zugänglich
gemacht werden, die mit der Veran-
lagung oder der Erhebung, mit der
Vollstreckung oder der Strafverfol-
gung oder mit der Entscheidung von
Rechtsmitteln hinsichtlich der in
Absatz 1 genannten Steuern oder mit

§ 2. Upplysningar som en avtals-

slutande stat tagit emot enligt § 1 ska
behandlas som hemliga på samma
sätt som upplysningar som erhållits
enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för
personer eller myndigheter (däri in-
begripet domstolar och förvaltnings-
organ) som fastställer, uppbär eller
driver in de skatter som åsyftas i § 1
eller handlägger åtal eller överkla-
gande i fråga om dessa skatter eller
som utövar tillsyn över nämnda
verksamheter. Dessa personer eller
myndigheter får använda upplys-

20 Artikel 27 har tillagts genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

34

SFS 2012:234

der Aufsicht über die vorgenannten
Personen oder Behörden befasst
sind. Diese Personen oder Behörden
dürfen die Informationen nur für
diese Zwecke verwenden. Sie kön-
nen die Informationen in einem öf-
fentlichen Gerichtsverfahren oder in
einer Gerichtsentscheidung offenle-
gen. Ungeachtet der vorstehenden
Bestimmungen kann ein Vertrags-
staat die erhaltenen Informationen
für andere Zwecke verwenden, wenn
solche Informationen nach dem
Recht beider Staaten für solche an-
dere Zwecke verwendet werden
können und die zuständige Behörde
des übermittelnden Staates dieser
anderen Verwendung zustimmt.

ningarna bara för sådana ändamål.
De får yppa upplysningarna vid of-
fentlig rättegång eller i domstolsav-
göranden. Utan hinder av detta kan
upplysningar som en avtalsslutande
stat mottagit användas för andra än-
damål då sådana upplysningar kan
användas för sådana andra ändamål
enligt lagstiftningen i båda staterna
och den behöriga myndigheten i den
stat som lämnar upplysningarna till-
låter sådan användning.

§ 3. Die Absätze 1 und 2 sind

nicht so auszulegen, als verpflichte-
ten sie einen Vertragsstaat:

§ 3. Bestämmelserna i §§ 1 och 2

medför inte skyldighet för en avtals-
slutande stat att:

a) Verwaltungsmassnahmen

durchzuführen, die von den Geset-
zen und der Verwaltungspraxis die-
ses oder des anderen Vertragsstaa-
tes abweichen;

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtalsslu-
tande stat eller i den andra avtalsslu-
tande staten,

b) Informationen zu erteilen, die

nach den Gesetzen oder im üblichen
Verwaltungsverfahren dieses oder
des anderen Vertragsstaates nicht
beschafft werden können;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

c) Informationen zu erteilen, die

ein Handels-, Geschäfts-, Industrie-,
Gewerbe- oder Berufsgeheimnis
oder ein Geschäftsverfahren preisge-
ben würden oder deren Erteilung
dem Ordre public widerspräche.

c) lämna upplysningar som skulle

röja affärs-, industri-, handels- eller
yrkeshemlighet eller i näringsverk-
samhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar, vilkas överlämnande
skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

§ 4. Ersucht ein Vertragsstaat um

Informationen nach diesem Artikel,
so nutzt der andere Vertragsstaat die
ihm zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten zur Beschaffung dieser
Informationen, selbst wenn dieser
andere Staat sie für seine eigenen
steuerlichen Zwecke nicht benötigt.
Die im vorhergehenden Satz enthal-
tene Verpflichtung unterliegt den
Beschränkungen nach Absatz 3, die
jedoch in keinem Fall so auszulegen

§ 4. Då en avtalsslutande stat be-

gär upplysningar enligt denna artikel
ska den andra avtalsslutande staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de be-
gärda upplysningarna, även om
denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna be-
skattningsändamål. Förpliktelsen i
föregående mening begränsas av be-
stämmelserna i § 3, men detta med-
för inte en rätt för en avtalsslutande

background image

35

SFS 2012:234

sind, dass ein Vertragsstaat die Er-
teilung von Informationen nur des-
halb ablehnen kann, weil er kein in-
nerstaatliches Interesse an solchen
Informationen hat.

stat att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att denna stat inte
har något eget intresse av sådana
upplysningar.

§ 5. Absatz 3 ist in keinem Fall so

auszulegen, als könne ein Vertrags-
staat die Erteilung von Informatio-
nen nur deshalb ablehnen, weil sich
die Informationen bei einer Bank, ei-
nem sonstigen Finanzinstitut, einem
Bevollmächtigten, Beauftragten
oder Treuhänder befinden oder weil
sie sich auf Eigentumsrechte an ei-
ner Person beziehen. Ungeachtet des
Absatzes 3 oder entgegenstehender
Bestimmungen des innerstaatlichen
Rechts verfügen die Steuerbehörden
des ersuchten Vertragsstaats über
die Befugnis, die Offenlegung der in
diesem Absatz genannten Informati-
onen durchzusetzen, sofern dies für
die Erfüllung der Verpflichtungen
nach diesem Absatz erforderlich ist.

§ 5. Bestämmelserna i § 3 medför

inte en rätt för en avtalsslutande stat
att vägra att lämna upplysningar ute-
slutande därför att upplysningarna
innehas av en bank, annan finansiell
institution, ombud, representant eller
förvaltare eller därför att upplys-
ningarna gäller äganderätt i en per-
son. För att inhämta sådana upplys-
ningar, har skattemyndigheterna i
den anmodade avtalsslutande staten
– om det är nödvändigt för att upp-
fylla de åtaganden som följer av
denna paragraf – befogenhet att
ålägga innehavare av upplysningar
som omfattas av denna paragraf att
lämna ut dessa, oavsett bestämmel-
serna i § 3, eller häremot stridande
bestämmelser i nationell lagstift-
ning.

Artikel 28

Artikel 28

Diplomatische und konsularische
Beamte

Diplomatiska och konsulära befatt-
ningshavare

§ 1. Dieses Abkommen berührt

nicht die steuerlichen Vorrechte, die
den diplomatischen und konsulari-
schen Beamten nach den allgemei-
nen Regeln des Völkerrechts oder
auf Grund besonderer Vereinbarun-
gen zustehen.

§ 1. Bestämmelserna i detta avtal

påverka icke sådana privilegier i be-
skattningshänseende, vilka enligt
folkrättens allmänna regler eller
jämlikt stadganden i särskilda över-
enskommelser tillkomma diploma-
tiska eller konsulära befattningsha-
vare.

§ 2. Soweit Einkünfte oder Ver-

mögen wegen der den diplomati-
schen und konsularischen Beamten
nach den allgemeinen Regeln des
Völkerrechts oder auf Grund beson-
derer zwischenstaatlicher Verträge
zustehenden steuerlichen Vorrechte
im Empfangstaat nicht besteuert
werden, steht das Besteuerungsrecht
dem Entsendestaat zu.

§ 2. I den mån på grund av privi-

legier i beskattningshänseende, vilka
enligt folkrättens allmänna regler el-
ler jämlikt stadganden i särskilda
överenskommelser tillkomma diplo-
matiska eller konsulära befattnings-
havare, inkomst eller förmögenhet
icke beskattas i den stat i vilken be-
fattningshavaren är ackrediterad,
förbehålles beskattningsrätten den
utsändande staten.

background image

36

SFS 2012:234

§ 3. Bei Anwendung des Abkom-

mens gelten die Angehörigen einer
diplomatischen oder konsularischen
Vertretung, die ein Vertragstaat im
anderen Vertragstaat oder in einem
dritten Staat unterhält, als im Ent-
sendestaat ansässig, wenn sie die
Staatsangehörigkeit des Entsende-
staates besitzen und dort zu den
Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen wie in diesem Staat an-
sässige Personen herangezogen wer-
den.

§ 3. Vid tillämpningen av detta

avtal skola personer, vilka tillhöra en
avtalsslutande stats beskickning el-
ler konsulat i den andra avtalsslu-
tande staten eller i en tredje stat och
vilka äro medborgare i den utsän-
dande staten, anses äga hemvist i
den utsändande staten, såframt de
där äro skyldiga att erlägga skatt å
inkomst och förmögenhet i samma
omfattning som personer med hem-
vist i denna stat.

§ 4. Das Abkommen gilt nicht für

zwischenstaatliche Organisationen,
ihre Organe oder Beamten sowie
nicht für Angehörige diplomati-
scher oder konsularischer Vertretun-
gen eines dritten Staates, die in ei-
nem Vertragstaat anwesend sind,
aber in keinem der beiden Vertrag-
staaten für Zwecke der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen als
dort ansässig behandelt werden.

§ 4. Detta avtal skall icke äga till-

lämpning beträffande internatio-
nella organisationer, deras organ el-
ler tjänstemän och ej heller i fråga
om personer, vilka tillhöra en tredje
stats beskickning eller konsulat och
vistas i en avtalsslutande stat utan att
i någondera avtalsslutande staten i
fråga om skatter på inkomst och för-
mögenhet behandlas såsom perso-
ner vilka där äga hemvist.

ABSCHNITT VII

KAPITEL VII

Schlussbestimmungen

Slutbestämmelser

Artikel 29

Artikel 29

Inkrafttreten

Ikraftträdande

§ 1. Dieses Abkommen soll ratifi-

ziert werden, und zwar schwedi-
scherseits durch Seine Majestät den
König von Schweden mit Zustim-
mung des Reichstags und

§ 1. Detta avtal skall ratificeras,

för Sveriges del av Hans Maj:t Kon-
ungen av Sverige med riksdagens
samtycke, samt

schweizerischerseits durch den

Bundesrat nach Genehmigung durch
die Bundesversammlung.

för Schweiz del av Förbundsrådet

med godkännade av förbundsför-
samlingen.

Die Ratifikationsurkunden sollen

so bald wie möglich in Bern ausge-
tauscht werden.

Ratifikationshandlingarna skola

snarast möjligt utväxlas i Bern.

§ 2. Dieses Abkommen tritt mit

dem Austausch der Ratifikationsur-
kunden in Kraft, und seine Bestim-
mungen finden Anwendung

§ 2. Avtalet träder i kraft med ut-

växling av ratifikationshandlingarna
och skall äga tillämpning:

background image

37

SFS 2012:234

a) in Schweden: hinsichtlich der

Steuern vom Einkommen auf Ein-
künfte, die am oder nach dem 1. Ja-
nuar 1966 erzielt werden, und hin-
sichtlich der staatlichen Vermögen-
steuer auf die Steuer, die Gegen-
stand der Veranlagung des Jahres
1967 oder eines späteren Jahres bil-
det;

a) I Sverige: Såvitt avser inkomst-

skatter, i fråga om inkomst som för-
värvats å eller efter den 1 januari
1966, samt, såvitt avser den statliga
förmögenhetsskatten, i fråga om
skatt som utgår på grund av taxering
år 1967 eller senare.

b) in der Schweiz: auf jedes Steu-

erjahr, das am oder nach dem 1. Ja-
nuar 1967 beginnt.

b) I Schweiz: Beträffande varje

beskattningsår som börjar å eller ef-
ter den 1 januari 1967.

§ 3. Das am 16. Oktober 1948 in

Stockholm unterzeichnete Abkom-
men zwischen dem Königreich
Schweden und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen wird aufgeho-
ben und tritt für die Steuern ausser
Kraft, auf die dieses Abkommen ge-
mäss Absatz 2 Anwendung findet.
Das erwähnte Abkommen gilt je-
doch weiterhin für die Anwendung
des am 16. Oktober 1948 in Stock-
holm unterzeichneten Abkommens
zwischen dem Königreich Schwe-
den und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Erbschaftssteuern.

§ 3. Det i Stockholm den 16 okto-

ber 1948 undertecknade avtalet mel-
lan Konungariket Sverige och
Schweiziska Edsförbundet för und-
vikande av dubbelbeskattning be-
träffande skatter å inkomst och för-
mögenhet skall upphöra att gälla så-
vitt avser sådana skatter, beträffande
vilka förevarande avtal jämlikt § 2
äger tillämpning, dock att berörda
avtal alltjämt skall gälla såvitt erfor-
dras för tillämpningen av det i
Stockholm den 16 oktober 1948 un-
dertecknade avtalet mellan Ko-
nungariket Sverige och Schweiziska
Edsförbundet för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skat-
ter å kvarlåtenskap.

Artikel 30

Artikel 30

Ausserkrafttreten

Upphörande

Dieses Abkommen bleibt in Kraft,

solange es nicht von einem der Ver-
tragstaaten gekündigt worden ist. Je-
der Vertragstaat kann nach dem
Jahre 1968 das Abkommen auf dip-
lomatischem Wege unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens
sechs Monaten zum Ende eines Ka-
lenderjahres kündigen. In diesem
Fall findet das Abkommen nicht
mehr Anwendung

Detta avtal skall förbliva i kraft

intill dess detsamma uppsagts av en-
dera avtalsslutande staten. Envar av
de avtalsslutande staterna kan på
diplomatisk väg uppsäga avtalet ge-
nom underrättelse senast sex måna-
der före utgången av varje kalen-
derår senare än år 1968. I händelse
av sådan uppsägning skall avtalet
upphöra att gälla:

background image

38

SFS 2012:234

a) in Schweden: hinsichtlich der

Steuern vom Einkommen auf Ein-
künfte, die am oder nach dem 1. Ja-
nuar des auf die Kündigung folgen-
den Kalenderjahres erzielt werden,
und hinsichtlich der Vermögen-
steuer auf die Steuer, die Gegen-
stand der Veranlagung des zweiten
auf die Kündigung folgenden Kalen-
derjahres oder eines späteren Jahres
bildet;

a) I Sverige: Såvitt avser inkomst-

skatter, i fråga om inkomst som för-
värvas å eller efter den 1 januari ka-
lenderåret närmast efter det, var-
under uppsägningen ägde rum, samt,
såvitt avser förmögenhetsskatt, i
fråga om skatt som utgår på grund
av taxering under eller efter det an-
dra kalenderåret efter det, varunder
uppsägningen ägde rum.

b) in der Schweiz: auf jedes Steu-

erjahr, das am oder nach dem 1. Ja-
nuar des zweiten auf die Kündigung
folgenden Kalenderjahres beginnt.

b) I Schweiz: Beträffande det be-

skattningsår som börjar å eller efter
den 1 januari det andra kalenderåret
efter det, varunder uppsägningen
ägde rum.

Zu Urkund dessen haben die vor-

genannten Bevollmächtigten dieses
Abkommen unterzeichnet und mit
ihren Siegeln versehen.

Till bekräftelse härå hava under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat detta avtal
och försett detsamma med sina si-
gill.

Gefertigt zu Stockholm im Dop-

pel, am 7. Mai 1965 in schwedischer
und in deutscher Urschrift, die
gleicherweise authentisch sind.

Vilket skedde i Stockholm den 7

maj 1965, på svenska och tyska
språken, vilka båda texter äga lika
vitsord.

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson

E. von Graffenried

E. von Graffenried

Protokoll

21

Protokoll

Das Königreich Schweden und

die Schweizerische Eidgenossen-
schaft, haben anlässlich der Unter-
zeichnung des Protokolls zwischen
dem Königreich Schweden und der
schweizerischen Eidgenossenschaft
zur Änderung des Abkommens zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Vermö-
gen, unterzeichnet in Stockholm am
7. Mai 1965, geändert durch das am
10. März 1992 in Stockholm unter-
zeichnete Protokoll (nachfolgend

Konungariket Sverige och

Schweiziska Edsförbundet har vid
undertecknandet av protokoll om
ändring i avtalet mellan Konungari-
ket Sverige och Schweiziska Edsför-
bundet för undvikande av dubbelbe-
skattning beträffande skatter å in-
komst och förmögenhet som under-
tecknades i Stockholm den 7 maj
1965, såsom ändrat genom protokoll
som undertecknades i Stockholm
den 10 mars 1992 (i det följande be-
nämnt ”avtalet”), kommit överens
om följande bestämmelser, vilka ska

21 Protokollet har tillagts genom protokollet den 28 februari 2011.

background image

39

SFS 2012:234

”das Abkommen” genannt) die
nachstehenden Bestimmungen vere-
inbart, die einen integrierenden Be-
standteil dieses Abkommens bilden.

utgöra en integrerande del av avta-
let:

1. Zu Artikel 10 (Dividenden) des

Abkommens

1. Till artikel 10 (Utdelning) i av-

talet

Es besteht Einvernehmen darüber,

dass der Ausdruck ”Steuer” gemäss
Absatz 8 Buchstabe c nicht umfasst:

Uttrycket ”beskattning” i § 8 c)

omfattar inte:

a) in Schweden die Ertragsteuer

für Vorsorgeeinrichtungen (avkast-
ningsskatten på pensionsmedel);

a) i Sverige, avkastningsskatten

på pensionsmedel,

b) in der Schweiz die Grundstück-

gewinnsteuer.

b) i Schweiz, skatten på kapital-

vinst på fast egendom.

2. Zu Artikel 19 (Ruhegehälter,

Renten und ähnliche Vergütungen)
des Abkommens

2. Till artikel 19 (Pension, livränta

och liknande ersättning) i avtalet

Es besteht Einvernehmen darüber,

dass der in Artikel 19 des Abkom-
mens verwendete Ausdruck ”Ruhe-
gehälter” nicht nur wiederkehrende
Zahlungen, sondern auch Kapital-
leistungen umfasst.

Uttrycket ”pension” i artikel 19

omfattar inte endast periodiska be-
talningar, utan även engångsbetal-
ningar.

3. Zu Artikel 26 (Verständigungs-

verfahren) des Abkommens

3. Till artikel 26 (Förfarandet vid

ömsesidig överenskommelse) i avta-
let

Es besteht Einvernehmen darüber,

dass, sollte Schweden eine Schieds-
klausel in einem Doppelbesteue-
rungsabkommen mit einem Dritt-
staat vereinbaren, der folgende Ab-
satz 5 ab dem Tag zwischen der
Schweiz und Schweden Anwen-
dung findet, ab dem das Abkommen
zwischen Schweden und diesem
Drittstaat anwendbar ist.

Om Sverige i skatteavtal med en

tredje stat tar in bestämmelser om
skiljedomsförfarande ska följande
§ 5 tilllämpas mellan Sverige och
Schweiz från och med den dag då
avtalet mellan Sverige och den
tredje staten blir tilllämpligt.

Ӥ 5. Wenn
a) eine Person der zuständigen

Behörde eines Vertragsstaates ge-
mäss Absatz 1 einen Fall mit der Be-
gründung unterbreitet hat, dass die
Massnahmen eines Vertragsstaates
oder beider Vertragsstaaten für sie
zu einer Besteuerung geführt haben,
die diesem Abkommen nicht ent-
spricht, und

”§ 5. I fall då
a) en person, i enlighet med § 1,

har gjort en framställning till den be-
höriga myndigheten i en avtalsslu-
tande stat med anledning av att åt-
gärder i den ena eller båda avtalsslu-
tande staterna för honom har med-
fört beskattning i strid med
bestämmelserna i detta avtal, och

background image

40

SFS 2012:234

b) die zuständigen Behörden nicht

in der Lage sind, innerhalb von vier
Jahren ab der Vorlage des Falls an
die zuständige Behörde des anderen
Vertragsstaates eine einvernehmli-
che Lösung im Sinne des Absatzes 2
herbeizuführen,

b) de behöriga myndigheterna

inte, inom fyra år från anmälan till
den behöriga myndigheten i den an-
dra avtalsslutande staten, kan nå en
överenskommelse för att lösa frågan
enligt § 2,

so sind alle ungelösten Streit-

punkte dieses Falls auf Ersuchen der
Person einem Schiedsverfahren zu-
zuleiten. Sofern nicht eine von die-
sem Fall unmittelbar betroffene Per-
son die Verständigungsregelung zur
Umsetzung des Schiedsspruchs ab-
lehnt oder die zuständigen Behörden
und die unmittelbar betroffenen Per-
sonen sich nicht innerhalb von sechs
Monaten nach Bekanntgabe des
Schiedsspruchs auf eine abwei-
chende Lösung einigen, ist dieser
Schiedsspruch für beide Vertrags-
staaten bindend und ungeachtet der
Fristen des innerstaatlichen Rechts
umzusetzen. Die zuständigen Behör-
den der Vertragsstaaten regeln in ge-
genseitigem Einvernehmen, wie das
Verfahren nach diesem Absatz
durchzuführen ist.

ska, om personen begär det, kvar-

stående olösta frågor i ärendet hän-
skjutas till skiljedomsförfarande.
Skiljedomen är bindande för båda
stater och ska genomföras utan hin-
der av tidsbegränsningar i dessa sta-
ters interna lagstiftning, såvida inte
en person som direkt berörs av ären-
det inte accepterar den ömsesidiga
överenskommelse som genomför
skiljedomen, eller de behöriga myn-
digheterna och de personer som di-
rekt berörs av ärendet kommer över-
ens om en annan lösning inom sex
månader från det att skiljedomen
kommunicerats till dem. De behö-
riga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna ska träffa överens-
kommelse om sättet att tillämpa
denna paragraf.

Die Vertragsstaaten können der

aufgrund dieses Absatzes gebilde-
ten Schiedsstelle die für die Durch-
führung des Schiedsverfahrens er-
forderlichen Informationen zugäng-
lich machen. Die Mitglieder der
Schiedsstelle unterliegen hinsicht-
lich dieser Informationen den Ge-
heimhaltungsvorschriften von Arti-
kel 27 Absatz 2.”

De avtalsslutande staterna får, till

skiljenämnd som utsetts enligt denna
paragraf, överlämna sådana upplys-
ningar som krävs för att genomföra
skiljedomsförfarandet. Såvitt avser
upplysningar som överlämnats i en-
lighet härmed, omfattas skiljenämn-
dens ledamöter av de begränsningar
avseende yppande som anges i arti-
kel 27 § 2.”

Für Fälle, die am Tag, an dem Ab-

satz 5 anwendbar wurde, in Beurtei-
lung waren, beginnt die vier jährige
Frist gemäss Buchstabe b an diesem
Tag zu laufen.

Såvitt avser förfaranden som har

inletts före den dag då § 5 ska börja
tillämpas, ska den fyraårsperiod som
avses i punkt b) räknas från nämnda
dag.

4. Zu Artikel 27 (Informations-

austausch) des Abkommens

4. Till artikel 27 (Utbyte av upp-

lysningar) i avtalet

a) Es besteht Einvernehmen darü-

ber, dass der ersuchende Vertrags-
staat ein Begehren um Austausch

a) Upplysningar ska endast begä-

ras efter att den anmodande staten
har vidtagit alla sedvanliga åtgärder

background image

41

SFS 2012:234

von Informationen erst dann stellt,
wenn er alle in seinem innerstaatli-
chen Steuerverfahren vorgesehenen
üblichen Mittel zur Beschaffung der
Informationen ausgeschöpft hat.

för att inhämta upplysningarna som
står till dess förfogande enligt in-
hemskt skatteförfarande.

b) Es besteht Einvernehmen darü-

ber, dass der Zweck der Verweisung
auf Informationen, die voraussicht-
lich erheblich sind, darin besteht, ei-
nen möglichst weit gehenden Infor-
mationsaustausch in Steuerbelangen
zu gewährleisten, ohne den Ver-
tragsstaaten zu erlauben, ”fishing
expeditions” zu betreiben oder um
Informationen zu ersuchen, deren
Erheblichkeit hinsichtlich der Steu-
erbelange einer bestimmten steuer-
pflichtigen Person unwahrschein-
lich ist. Während Unterabsatz c)
wichtige verfahrenstechnische An-
forderungen enthält, die ”fishing ex-
peditions” vermeiden sollen, sind
die Unterabsätze i) bis v) so auszule-
gen, dass sie einen wirksamen Infor-
mationsaustausch nicht behindern.

b) Kriteriet ”kan antas vara rele-

vant” avses dels möjliggöra vidast
möjliga informationsutbyte i skatte-
ärenden, dels klargöra att det inte
står en avtalsslutande stat fritt att ge-
nomföra s.k. ”fishing expeditions”
eller att begära upplysningar som
inte kan antas vara relevanta för ett
skatteärende avseende en bestämd
skattskyldig. Även om punkt c)
innehåller viktiga förfarandekrav,
vilka syftar till att säkerställa att s.k.
”fishing expeditions” inte äger rum,
ska 1)–5) tolkas så att de inte mot-
verkar effektivt utbyte av upplys-
ningar.

c) Es besteht Einvernehmen darü-

ber, dass die zuständige Behörde des
ersuchenden Staates bei der Stellung
eines Amtshilfebegehrens nach Arti-
kel 27 des Abkommens der zustän-
digen Behörde des ersuchten Staa-
tes die nachstehenden Angaben zu
liefern hat:

c) Vid begäran om upplysningar

enligt artikel 27 i avtalet ska den be-
höriga myndigheten i den anmo-
dande staten till den behöriga myn-
digheten i den anmodade staten
lämna följande upplysningar:

(i) den Namen der in eine Über-

prüfung oder Untersuchung einbezo-
genen Person(en) und, soweit be-
kannt, weitere Angaben, welche die
Identifikation dieser Person(en) er-
leichtern, wie die Adresse, die Kon-
tonummer oder das Geburtsdatum;

1) namn och, såvitt det är känt,

andra upplysningar, såsom adress,
kontonummer eller födelsedatum,
för att identifiera den person eller de
personer som är föremål för utred-
ning eller undersökning,

(ii) die Zeitperiode, für welche die

Informationen verlangt werden;

2) den tidsperiod för vilken upp-

lysningarna begärs,

(iii) eine Beschreibung der ver-

langten Informationen sowie Anga-
ben hinsichtlich der Form, in der der
ersuchende Staat diese Informatio-
nen vom ersuchten Staat zu erhalten
wünscht;

3) uppgift om de begärda upplys-

ningarna, inbegripet deras närmare
beskaffenhet och i vilken form som
den anmodande staten önskar att få
upplysningarna från den anmodade
staten,

background image

42

SFS 2012:234

(iv) den Steuerzweck, für den die

Informationen verlangt werden;

4) det beskattningsändamål för

vilket upplysningarna efterfrågas,

(v) den Namen und, soweit be-

kannt, die Adresse des mutmassli-
chen Inhabers der verlangten Infor-
mationen.

5) namn och, såvitt det är känt,

adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna.

d) Es besteht Einvernehmen darü-

ber, dass Artikel 27 des Abkommens
die Vertragsstaaten nicht dazu ver-
pflichtet, Informationen auf automa-
tischer oder spontaner Basis auszu-
tauschen.

d) Artikel 27 i avtalet medför inte

en skyldighet för de avtalsslutande
staterna att utbyta upplysningar på
spontan eller automatisk basis.

e) Es besteht Einvernehmen darü-

ber, dass im Falle des Austauschs von
Informationen die im ersuchten Staat
geltenden Bestimmungen des Ver-
waltungsverfahrensrechts über die
Rechte der Steuerpflichtigen vorbe-
halten bleiben, bevor die Informatio-
nen an den ersuchenden Staat über-
mittelt werden. Es besteht im Weite-
ren Einvernehmen darüber, dass
diese Bestimmung dazu dient, der
steuerpflichtigen Person ein ord-
nungsgemässes Verfahren zu gewäh-
ren, und nicht bezwecken, den wirk-
samen Informationsaustausch zu ver-
hindern oder übermässig zu verzö-
gern.

e) Vid utbyte av upplysningar, ska

administrativa förfaranderegler till
skydd för skattskyldiga i den anmo-
dade avtalsslutande staten förbli till-
lämpliga innan upplysningar över-
lämnas till den anmodande avtals-
slutande staten. Denna bestämmelse
syftar till att tillvarata den skattskyl-
diges rätt till ett vederbörligt förfa-
rande och inte till att otillbörligt hin-
dra eller fördröja utbyte av upplys-
ningar.

Skriftväxling den 23 november och
12 december 2011

(Översättning)

I have the honour to refer to the Pro-
tocol (hereinafter ”the Amending
Protocol”) signed on 28 February
2011 between the Swiss Confedera-
tion and the Kingdom of Sweden
amending the Convention for the
Avoidance of Double Taxation with
Respect to Taxes on Income and on
Capital, signed at Stockholm on 7
May 1965, as amended by the Proto-
col signed at Stockholm on 10 March
1992 (hereinafter ”the Convention”),
and to propose on behalf of the Swiss
Federal Council the following clarifi-
cation regarding its interpretation:

Jag har äran att hänvisa till protokol-
let (i det följande ”ändringsprotokol-
let”) undertecknat den 28 februari
2011 om ändring i avtalet mellan
Schweiziska Edsförbundet och Kon-
ungariket Sverige för undvikande av
dubbelbeskattning å inkomst och
förmögenhet, undertecknat i Stock-
holm den 7 maj 1965, såsom ändrat
genom protokoll undertecknat den
10 mars 1992 (i det följande ”avta-
let”), samt att på uppdrag av Schwei-
ziska förbundsrådet föreslå följande
klargörande beträffande tolkningen
därav.

background image

43

SFS 2012:234

Subparagraph c) of paragraph 4 of

the Protocol to the Convention, as
introduced by Article XIV of the
Amending Protocol, sets forth the
information that the competent au-
thority of the requesting State shall
provide to the competent authority
of the requested State when making
a request for information under Arti-
cle 27 of the Convention. According
to this provision it is required that
the requesting State provides among
other information (i) the name and,
to the extent known, other informa-
tion, such as the address, account
number or date of birth, in order to
identify the person(s) under exami-
nation or investigation and (v) the
name and, to the extent known, the
address of any person believed to be
in possession of the requested infor-
mation. Subparagraph b) clarifies
that whilst these are important pro-
cedural requirements that are in-
tended to ensure that fishing expedi-
tions do not occur, these require-
ments nevertheless need to be inter-
preted with a view not to frustrate
effective exchange of information.

Punkt 4 c) i protokollet till avtalet,

vilken återfinns i artikel 14 i änd-
ringsprotokollet, stadgar vilka upp-
gifter den behöriga myndigheten i
den anmodande staten ska lämna till
den behöriga myndigheten i den an-
modade staten vid begäran om upp-
lysningar enligt artikel 27 i avtalet.
Enligt denna bestämmelse krävs att
den anmodande staten lämnar bl.a.
uppgift om 1) namn och, såvitt det är
känt, andra upplysningar, såsom
adress, kontonummer eller födelse-
datum, för att identifiera den person
eller de personer som är föremål för
utredning eller undersökning, och 5)
namn och, såvitt det är känt, adress
på person som kan antas inneha de
begärda upplysningarna. I punkt b)
klargörs att även om dessa krav är
viktiga förfarandekrav, vilka syftar
till att säkerställa att s.k. ”fishing ex-
peditions” inte äger rum, så ska de
tolkas så att de inte motverkar effek-
tivt utbyte av upplysningar.

Having regard to subparagraph b)

of paragraph 4 of the Protocol to the
Convention, such requirements,
therefore, are to be interpreted in a
manner that an administrative assis-
tance request is to be complied with
if the requesting State, other than the
information (ii) to (iv) of subpara-
graph c) of paragraph 4 of the Proto-
col to the Convention,

Med beaktande av punkt 4 b) i

protokollet till avtalet, ska därför
dessa krav tolkas så att begäran om
handräckning ska bifallas om den
anmodande staten, utöver de uppgif-
ter som anges i punkt 4 c) 2)–4) i
protokollet till avtalet,

a) identifies the person under ex-

amination or investigation; such
identification may be provided by
other means than by indicating the
name and address of the person con-
cerned; and

a) identifierar den person som är

föremål för utredning eller under-
sökning, vilket kan ske på annat sätt
än genom att vederbörandes namn
och adress anges, och

b) indicates to the extent known,

the name and address of any person
believed to be in possession of the
requested information.

b) anger, såvitt det är känt, namn

och adress på person som kan antas
inneha de begärda upplysningarna.

background image

44

SFS 2012:234

If the above proposal is acceptable
to you, I further propose that this let-
ter and your reply reflecting such ac-
ceptance shall constitute an agree-
ment between the competent author-
ities of Sweden and the Swiss Con-
federation and shall enter into force
on the thirtieth day after the notifica-
tion in writing by the competent au-
thority of Sweden to the competent
authority of the Swiss Confederation
of the completion of the procedures
required by its law for the entry into
force of this agreement.

Om detta förslag är godtagbart för
Er, har jag äran att föreslå att detta
brev och Ert svar varigenom försla-
get godtas, ska utgöra en överens-
kommelse mellan de behöriga myn-
digheterna i Sverige och det Schwei-
ziska Edsförbundet och ska träda
ikraft den trettionde dagen efter den
dag då den behöriga myndigheten i
Sverige skriftligen underrättat den
behöriga myndigheten i det Schwei-
ziska Edsförbundet om att de konsti-
tutionella åtgärder som krävs för att
överenskommelsen ska träda ikraft
har vidtagits.

Please accept, Madam, the assurance
of my highest consideration.

Mottag denna försäkran om min ut-
märkta högaktning.

Jürg Giraudi

Jürg Giraudi

Delegate for Double Tax Treaty Ne-
gotiations

Delegate for Double Tax Treaty Ne-
gotiations

I have the honour to confirm the re-
ceipt of your letter of 23 November,
2011, reading as follows:

Jag har äran att bekräfta mottagandet
av ert brev daterat den 23 november
2011 som lyder enligt följande.

”I have the honour – – – for the

entry into force of this agreement.”

”Jag har äran – – – för att överens-

kommelsen ska träda ikraft har vid-
tagits.”

I have the honour to confirm the
agreement of the competent author-
ity of Sweden on the contents of
your letter. Therefore, your letter
and this confirmation jointly consti-
tute an agreement between the com-
petent authorities of Sweden and the
Swiss Confederation which shall en-
ter into force on the thirtieth day af-
ter the notification in writing by the
competent authority of Sweden to
the competent authority of the Swiss
Confederation of the completion of
the procedures required by its law
for the entry into force of this agree-
ment.

Jag har äran att bekräfta att den be-
höriga myndigheten i Sverige godtar
innehållet i ert brev. Sålunda ska ert
brev tillsammans med denna bekräf-
telse utgöra en överenskommelse
mellan de behöriga myndigheterna i
Sverige och det Schweiziska Edsför-
bundet som ska träda ikraft den tret-
tionde dagen efter den dag då den
behöriga myndigheten i Sverige
skriftligen underrättat den behöriga
myndigheten i det Schweiziska Eds-
förbundet om att de konstitutionella
åtgärder som krävs för att överens-
kommelsen ska träda ikraft har vid-
tagits.

background image

45

SFS 2012:234

Accept, Sir, the renewed assurances
of my highest consideration.

Mottag denna förnyade försäkran
om min utmärkta högaktning.

Ingela Willfors

Ingela Willfors

Director, International Tax

Director, International Tax

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.