SFS 1987:1182

871182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

liag

SFS 1987; 1182

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz; Utkom från trycket

den 22 december 1987

utfärdad den 10 december 1987.

Enligt riksdagens' beslut föreskrivs följande.

1 § Beskattningsreglerna i avtalet, som tagits in i kungörelsen (1966:554)

om til lämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för­
mögenhet, skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av
den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

2 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 27 § 1 i avtalet.

Sådan ansökan skall göras hos finansdepartementet.

3 § �ven om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet

skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den

skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han

annars skulle ha varit skyldig att lämna.

4 § Utdelning från bolag med hemvist i Sch weiz till bolag med hemvist i
Sverige skall, förutom i fall som anges i artikel 25 § 5 i avtalet, vara befriad

ffån skatt

a) om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats normal

schweizisk i nkomstskatt för bolag eller därmed jämförlig inkomstskatt,
eller

b) om den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Schweiz

huvudsakligen utgörs av utdelning vilken detta bolag mottagit på aktier
eller andelar, som bolaget innehar i bolag med hemvist i annan stat än

Schweiz, och vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de

aktier eller andelar för vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av

bolaget med hemvist i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Lagen tillämpas bet räffande skatter på inkomst, som förvärvas den

1 januari 198 8 eller senare och beträffande förmögenhet som taxeras år

1989 eller senare.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

' Prop. 1987/88; 56, SkU 13, rskr. 50.

3239

/

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.