SFS 1988:337

880337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:337

Utkom från trycket

den 7 juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1987:1182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz;

utfärdad den 5 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1987:1182) om dubbel­

beskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz skall ha följande lydelse.

4 § Utdelning från bolag med hem vist i Sch weiz till bolag med hemvist i
Sverige skall, förutom i fall som anges i artikel 25 § 5 i avta let, i den mån

utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning enligt svensk

lagstiftning om båda bolagen hade varit svenska, vara befriad från skatt

a) om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats normal

schweizisk inkomstskatt för bolag eller därmed jämförlig inkomstskatt,
eller

b) om den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i Schweiz

huvudsakligen utgörs av utdelning vilken detta bolag mottagit på aktier

eller andelar, som bolaget innehar i bolag med hemvist i annan stat än
Schweiz, och vilken skulle ha varit undantagen från svensk skatt om de
aktier eller andelar för vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av

bolaget med hemvist i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198 8 och tillämpas beträffande utdel­

ning som blivit tillgänglig för lyftning från och med dagen för ikraftträdan­

det.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Stefan Ersson

(Finansdepartementet)

850

Prop. 1987/88: 132, SkU 34, rskr. 228.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.