SFS 1992:856

920856.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:856 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagen ( 1987:1182) om

den 29 juni 1 992

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz;

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1987:1182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

dels att 1—3 §§ skall ha följande lydelse,

dels att till lagen skall fogas en bilaga av följande lydelse.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter

på inkomst och förmögenhet som Sverige och Schweiz undertecknade den
7 maj 1965, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i

avtalet som undertecknades den 10 mars 1992, skall gälla som lag h äri

landet. Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som
bilaga till denn a lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle

föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt

bestämmelserna i artikel 20 eller artikel 25 § 5 skall beskattas endast i

Schweiz, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverig e. Det­
samma gäller för tillgång som avses i artikel 24 § 3.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen be stämmer.
2. Genom lagen upphävs kungörelsen (1966:554) om tillämpning av

avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Stefan Ersson

(Finansdepartementet)

1840

Prop, 1991/92: 115. SkU27, rskr. 257.

¬

background image

SFS 1992:856

Abkommen zwischen dem Königreich

Schweden und der Schweizerischen

Eidgenossenschaft zur Vermeidung

der Doppelbesteuerung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen

und vom Vermögen

Die Regierung des Königreichs Schweden

und der S chweizerische Bundesrat,

vom W unsche geleitet, ein Abkommen zur

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem

Gebiete der Steuern vom Einkommen und

vom Vermögen abzuschiiessen,

haben zu diesem Zweck zu ihren Bevoli-

mächtigten ernannt:

Die Regierung des Königreichs Schweden;
Herrn Torsten Nilsson, Minister fiir

Auswärtige Angelegenheiten

Der Schweizerische Bundesrat:
Herrn Fiirsprecher Egbert von Graffen-

ried, Botschafter der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft in Stockholm,

die, nachdem sie sich ihre Vollmachten

mitgeteilt und diese in guter und gehöriger
Form befunden, folgendes vereinbart haben:'

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige

och Schweiziska Edsförbundet för

undvikande av dubbelbeskattning be­

träffande skatter å inkomst och för­

mögenhet

Konungariket Sveriges regering och

Schweiziska förbundsrådet hava,

föranledda av önskan att ingå ett avtal för

undvikande av dubbelbeskattning beträffan­

de skatter å inkomst och förmögenhet,

för detta ändamål utsett såsom sina befull-

mäktigade ombud:

Konungariket Sveriges regering:

Ministern för utrikes ärendena Torsten

Nilsson

Schweiziska förbundsrådet:
Schweiziska Edsförbundets ambassadör i

Stockholm, Egbert von Graffenried,

vilka, efter att hava delgivit varandra sina

fullmakter, som befunnits i g od och behörig
form, överenskommit om följande bestäm­

melser:'

ABSCHNITT 1

Geltungsbereich des Abkommens

Artikel 1
Persöniicher Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt fiir Personen, die in

einem Vertragstaat oder in beiden Vertrag-
staaten ansässig sind.

Artikel 2

Unter das Abkommen fallende Steuern

§ 1. Dieses Abkommen gilt, ohne Ruck-

sicht auf die Art der Erhebung, fur Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen, die fiir
Rechnung eines der beiden Vertragstaaten,

seiner politischen Unterabteilungen oder sei­

ner lokalen Körperschaften erhoben werden.

§ 2. Als St euern vom Einkommen und vom

Vermögen gelten alle ordentlichen und

KAPITEL 1

Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1

Skattskyldiga

Detta avtal är tillämpligt på personer, som

äga hemvist i en avtalsslutande stat eller i

båda staterna.

Artikel 2

Skatter

§ I. Avtalet är tillämpligt på skatter å in­

komst och förmögenhet, vilka uppbäras av

envar av de avtalsslutande staterna eller av
dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter, oberoende av sättet för skat­

tens uttagande.

§ 2. Med skatter å inkomst och förmögen­

het förstås alla ordinära och extraordinära

' Avtalet är i si n ursprungliga lydelse intaget i SF S 1966; 554. I den nu återgivna avta lstexten har iakttagits de

ändringar som skett genom protokolle t den 10 mars 19 92.

1841

¬

background image

SFS 1992:856

ausserordentlichen Steuern, die vom Ge-

samteinkommen, vom Gesamtvermögen

eder von Teilen des Einkommens oder des

Vermögens er hoben werden, einschiiesslich

der Steuern vom Gewinn aus der Veräusse-

rung beweglichen oder unbeweglichen Ver­

mögens, der Lohnsummensteuern sowie der

Steuern vom Vermögenszuwachs.

§ 3. Zu den zur Zeit bestehenden Steuern,

fiir die das Abkommen gilt, gehören insbe-

sondere

a) in Schweden:

1) die staatliche Einkommensteuer, ein­

schiiesslich der Seemannsteuer und der Cou-

ponsteuer;

2) die Abgabe auf besondere Vorteile und

Gerechtigkeiten (bevillningsavgifterna för

särskilda förmåner och rättigheter);

3) die Sondersteuem von Aktiengesell-

schaften bei Nichtausschiittung vorhandener

Gewinne (ersättningsskatten) und auf Aus-

schiittungen bei Kapitalherabsetzung (ut-

skiftningsskatten);

4) die kommunale Ein kommensteuer (den

kommunala inkomstskatten); und

5) die staatliche Vermögensteuer (im fol-

genden als "schwedische Steuer" bezeich-

net);

b) in der Schweiz:

die von Bund, Kantonen und Gemeinden

erhobenen Steuern

1) vom Einkommen (Gesamteinkommen,

Erwerbseinkommen, Vermögensertrag, Ge-

schäftsertrag, Kapitalgewinn usw.) und

2) vom Vermögen (Gesamtvermögen, be-

wegliches und unbewegliches Vermögen, Ge-

schäftsvermögen, Kapital und Reserven

usw.) (im folgenden als "schweizerische

Steuer" bezeichnet).

§ 4. Das Abkommen gilt nicht

a) in Schwe den: fiir die Sondersteuem auf

Gewinnen von Lotterien und Wetten;

b) in der Schweiz: fur die an der Quelle

erhobene eidgenössische Verrechnungssteuer

von Lotteriegewinnen.

§ 5. Das Abkommen gilt auch fiir alle

Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die kiinf-

tig neben den zur Zeit bestehenden Steuern

oder an deren Stelle erhoben werden. Die

skatter, som utgå å inko mst eller å förm ögen­

het i dess helhet eller å delar av inkom st eller

förmögenhet, därunder inbegripna skatter å

vinst genom avyttring av lös eller fast egen­

dom, skatter å ett företags totala löneutbetal­

ningar samt skatter å värdestegring.

§ 3. De för närvarande utgående skatter,

på vilka avtalet skall äga tilläm pning, äro sär­

skilt:

a) Beträffande Sverige:

1) Den statliga inkomstskatten, sjömans­

skatten och kupongskatten däri inbegripna:

2) bevillningsavgifterna för särskilda för­

måner och rättigheter;

3) ersättningsska tten och utskiftningsskat-

ten;

4) den kommunala inkomstskatten samt

5) den statliga för mögenhetsskatten: skatt

av sådant slag benämnes i det följande

"svensk skatt".

b) Beträffande Schweiz:

De federala, kantonala och kommunala

skatterna på

1) inkomst (sammanlagd inkomst, arbetsin­

komst, inkomst av kapital, röreiseinkomst,

realisationsvinst etc.) samt

2) förmögenhet (sammanlagd förmögenhet,

lös och fast egendom, rörelsetillgångar, kapi­

tal och reserver etc.); skatt av sådant slag

benämnes i det följand e "schweizisk skatt".

§ 4. Avtalet skall icke äga tillämp ning

a) beträffande Sverige på den särskilda be­

skattningen av vinst på lotterie r och vadhåll­

ning;

b) beträffande Schweiz på den federala

källskatten å vinst på schweiziska lotterier.

S 5. Avtalet skall likaledes tillämpas å skat­

ter av samma eller i huvudsak likartat slag,

vilka framdeles uttagas vid sidan av eller i

stället för de för närvarande utgående skat-

1842

¬

background image

i-.

SFS 1992:856

zusländigen Behörden der Verlragstaalen tei­

len einander am Ende eines jeden Jahres die

in ihren Steuergesetzen eingetretenen Aen-

derungen mit.

terna. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skola vid utgången av varje

år meddela varandra ändringar i skattelag­

stiftningen.

ABSCHNITTII

Definitionen

Artikel 3

All}>enieiiu' Dejhiitionen

S 1 . Im Sinne dieses Abkommens, wenn

der Zusammenhang nichts anderes erfordert:

a) bedeuten die Ausdriicke "ein Vertrag-

staat" und "der andere Vertragstaat", je

nach dem Zusammenhang, Schweden oder

die Schweiz;

b) umfasst der Ausdruck "Person" natiirli-

che Personen, Gesellschaften und alle ande-

ren Personenvereinigungen;

c) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft"

juristische Personen oder Rechtsträger, die

fiir die Besteuerung wie juristische Personen

behandelt w erden;

d) bedeuten die Ausdriicke "Unternehmen

eines Vertragstaates" und "Unternehmen

des anderen Vertragstaates", je nachdem,

ein Unternehmen, das von einer in einem

Vertragstaat ansässigen Person betrieben

wird, oder ein Unternehmen, das von einer in

dem anderen Vertragstaat ansässigen Person

betrieben wird;

e) bedeutet der Ausdruck "zuständige Be-

hörde"

1) in Schweden: der Finanzminister oder

sein bevollmächtigter V ertreter;

2) in der Schwei z; der Direktor der Eidge-

nössischen Steuerverwaltung oder sein be­

vollmächtigter Vertreter.

§ 2. Bei Anwendung des Abkommens

durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zu­

sammenhang nichts anderes erfordert, jeder

nicht änders definierte Ausdruck die Bedeu-

tung, die ihm nach dem Recht dieses Staates

iiber die Steuern zukommt, welche Gegen-

stand des Abkommen sind.

KAPITEL II

Definitioner

Artikel 3
Allmänna definitioner

§ 1, Där icke sammanhanget annat föranle­

der, skola i detta avtal följande uttryck hava

nedan angiven betydelse;

a) Uttrycken "en avtalsslutande stat" och

"den andra avtalsslutande staten" åsyfta

Sverige och Schweiz, alltefter som samman­

hanget kräver.

b) Uttrycket "person" inbegriper en fysisk

person, ett bolag och varje annan samman­

slutning av personer.

c) Uttrycket "bolag" åsyftar varje slag av

juridisk person eller varje subjekt, som i be­

skattningshänseende behandlas såsom juri­

disk person.

d) Uttrycken "företag i en avtalsslutande

stat" och "företag i den andra avtalsslu tande

staten" åsyfta ett företag, som bedrives av en

person med hemvist i en avtalsslutande stat

respektive ett företag, som bedrives av en

person med hemvist i de n andra avtalsslutan­

de staten.

e) Uttryck et "behörig myndighet" åsyftar:

1) I Sverige: Finansministern eller hans be-

fullmäktigade ombud.

2) I Schweiz: Chefen för Edsförbundets

skatteförvaltning eller hans befullmäktigade

ombud.

§ 2. Då en avtalsslutan de stat tillämpar be­

stämmelserna i detta avtal, skall, såvitt icke

sammanhanget annorlunda kräver, varje däri

förekommande uttryck, vars innebörd icke

särskilt angivits, anses hava den betydelse,

som uttrycket har enligt den statens lagstift­

ning rörande sådana skatter, som inbegripas

under avtalet.

1843

¬

background image

SFS 1992:856

Artikel 4

Steiterlicher Wohnsitz

§ 1. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

der Ausdruck "eine in einem Vertragstaat
ansässige Person'' eine Person, die nach dem

Recht dieses Staates dort auf Grund ihres

Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des
Örtes ihrer Geschäftsieitung oder eines ande-
ren ähniichen Merkmals steuerpflichtig ist.

§ 2. 1st nach Absatz 1 ein e natiiriiche Per­

son in b eiden Vertragstaaten ansässig, so gill
folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat

ansässig, in dem sie iiber eine ständige

Wohnstätte verfugt. Verfiigt sie in beiden

Vertragstaaten iiber eine ständige Wohnstät­
te, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansäs­

sig, zu dem sie die engeren persönlichen und

wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittel-
punkt der Lebensinteressen).

b) Kann nicht bestimmt werden, in wel-

chem Vertragstaat die Person den Mittel-

punkt der Lebensinteressen hat, oder verfugt

sie in keinem der Vertragstaaten iiber eine
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem

Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren

gewöhnlichen Aufenthalt hat.

c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Auf­

enthalt in beiden Vertragstaaten oder in kei­

nem der Vertragstaaten, so gilt sie als in dem
Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehö-

rigkeit sie besitzt.

d) Besitzt die Person die Staatsangehörig-

keit beider Vertragstaaten oder keines Ver-

tragstaates, so regeln die zuständigen Behör-

den der Vertragstaaten die Frage in gegensei-

tigem Einvernehmen.

§ 3. 1st nach Absatz I ei ne andere als eine

natiiriiche Person in beiden Vertragstaaten

ansässig, so gilt sie als in dem Vertragstaat
ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächli-
chen Geschäftsieitung befindet. Dasselbe gilt
fiir die nach dem Recht eines Vertragstaates
errichteten oder organisierten Personenge-
sellschaften.

§ 4. Bei natiirlichen Personen, die ihren

Wohnsitz endgiiltig von einem in den anderen
Vertragstaat verlegt haben, endet die

Steuerpflicht. soweit sie an den Wohnsitz an-

Artikel 4

Skatterätfslifit hemvist

§ I. Vid tillämpningen av detta avtal

åsyftar uttrycket "person med hemvist i en
avtalsslutande stat" varje person, som enligt
den statens lagstiftning är underkastad be­
skattning därstädes på grund av hemvist, bo­
sättning, plats för företagsledning eller varje

annan liknande omständighet.

§ 2. Då på grund av bestämmelserna i § 1

ovan en fysisk person äger hemvist i båda
avtalsslutande staterna, skall följande gälla:

a) Han skall anses äga hemvist i den av tals­

slutande stat. i vilken han har ett hem som
stadigvarande står till hans förfogande. Om

han har ett sådant hem i b åda avtalsslutande
staterna, anses han äga hemvist i de n avtals­

slutande stat, med vilken han har de starkaste

personliga och ekonomiska förbindelserna

(centrum för levnadsintressena).

b) Om det icke kan avgöras, i vilken avtals­

slutande stat centrum för levnadsintressena

befinner sig, eller om han icke i någondera

avtalsslutande staten har ett hem. som stadig­

varande står till hans förfogande, anses han

äga hemvist i den avtalsslutande stat, där han

stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda av­

talsslutande staterna eller om han icke vistas

stadigvarande i någon av dem, anses han äga

hemvist i den a vtalsslutande stat, i vilken han

är medborgare.

d) Om han är medborgare i bå da avtalsslu­

tande staterna eller om han icke är medborga­
re i någon av dem, skola de behöriga myndig­
heterna i de avtalsslutande staterna avgöra

frågan genom överenskommelse.

§ 3. Då på grund av bestämmelserna i § I

ovan en person, som ej är fysisk person, äger

hemvist i båd a avtalsslutande staterna, anses

dess hemvist förefinnas i den stat, där dess

verkliga ledning är belägen. Detsamma gäller

sådana handelsbolag och enkla bolag, vilka

bildats eller organiserats enligt lagstiftningen

i en avtalsslutande stat.

§ 4 . Då en fysisk person slutgiltigt flyttat

sitt hemvist från den ena avtalsslutande sta­
ten till de n andra, upphör skattskyldigheten,
såvitt denna sammanhänger med hemvistet, i

1844

¬

background image

SFS 1992:856

kniipft, im erstgen annten Staat mit dem Ab-

lauf des Tages, an dem die Wohnsitzverle-

gung volizogen ist.

Artikel 5

Betricbstätte

§ 1. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

der Ausdruck "Betriebstätte" eine feste Ge-

schäftseinrichtung in der die Tätigkeit des

Unternehmens ganz oder teilweise ausgeiibt
wird.

§ 2. Der Ausdruck "Betriebstätte" um-

fasst insbesondere:

a) einen Ort de r Leitung.

b) eine Zweigniederlassung,

c) eine Geschäftsstelle,

d) eine Fabrikationsstätte,

e) eine Werkstätte,

0 ein Bergwerk, einen Steinbruch oder

eine andere Stätte der Ausbeutung von Bo-

denschätzen,

g) eine Bauausfuhrung oder Montage, de-

ren Dauer zwölf Monate iiberschreitet.

§ 3. Als Betriebstätt en geiten nicht:

a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung

von Giitern oder Waren des Unternehmens

benutzt werden ;

b) Bestände von Giitern oder Waren des

Unternehmens, die ausschliesslich zur La­

gerung, Austellung ode r Auslieferung unter-

halten werden;

c) Bestände von Giitern oder Waren des

Unternehmens, die ausschliesslich zu dem

Zweck unterhalten werden, durch ein ande-

res Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet

zu werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die

ausschliesslich zu dem Zweck unterhalten

wird, fiir das Unternehmen Giiter oder Wa­

ren einzukaufen oder Informationen zu be-

schaffen.

§ 4. 1st eine Person - mit Ausna hme eines

unabhängigen Vertreters im Sinne des Absat-

zes 5 - in einem Vertragstaat fiir ein Unter­

nehmen des anderen Vertragstaates tätig, so

gilt eine in dem ers tgenannten Staat gelegene

Betriebstätte als gegeben, wenn die Person

den förstnämnda staten med utgången av den

dag under vilken flyttningen slutfört s.

Artikel 5

Fast driftställe

§ 1. Med uttrycket "fast driftställe" för­

stås i detta avtal en stadigvarande affärs­

anordning, i vilken företagets verksamhet

helt eller delvis utövas.

§ 2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt;

a) Plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,
O gruva, s tenbrott eller annan plats för ut­

nyttjandet av naturtillgångar,

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsarbete, som varar mer än tolv

månader.

§ 3. Uttrycket "fast driftställe" skall icke

anses innefatta;

a) Användningen av anordningar, avsedda

uteslutande för lagring, utställning eller ut­

lämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager, avsett uteslutande för lagring, utställ­

ning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager, avsett uteslutande för bearbetning eller

förädling genom ett annat företags försorg.

d) innehavet av en stadigvarande affärs-

anordning, avsedd uteslutande för inköp av

varor eller införskaffande av upplysningar för

företagets räkning.

§ 4. En per son, som är verksam i en avtals­

slutande stat för ett företag i den andra av­

talsslutande staten - härunder inbegripes

icke sådan oberoende representant som av­

ses i § 5 - behandlas såsom ett fast driftställe

i den förstnämnda state n om han innehar och

1845

¬

background image

SFS 1992:856

eine Vollmacht besitzt, im Natnen des Unter-

nehmens Verträge abzuschliessen, und die
Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich aus-
tibt, es sei denn, dass sich ihre Tätigkeit auf

den Einkauf von Giitern oder Waren fur das

Unternehmen beschränkl.

§ 5. Ein Unternehmen eines Vertragstaates

wird nicht schon deshalb so behandelt, als
habe es eine Betriebstätte in dem anderen

Vertragstaat, weil es dort seine Tätigkeit

durch einen Makler, Kommissionär oder
einen anderen unabhängigen Vertreter aus-

iibt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer
ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln.

§ 6. Aliein dadurch, dass eine in einem

Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Ge-

selischaft beherrscht oder von einer Gesell­
schaft beherrscht wird, die in dem anderen

Vertragstaat ansässig ist oder dort (entweder

durch eine Betriebstätte oder in anderer Wei-
se) ihre Tätigkeit austibt, wird eine der bei-
den Gesellschaften nicht zur Betriebstätte

der anderen.

ABSCHNITT III

Besteuerung des Einkommens

Artikel 6
Einkiinfte aus unbeweglichem Vertnögen

§ 1. Einkiinfte aus unbeweglichem Ver-

mögen können in d em Vertragstaat besteuert
werden, in dem dieses Vermögen liegt.

§ 2. Der Ausdruck "'unbewegliches Ver­

mögen" bestimmt sich nach dem Recht des
Vertragstaates, in dem das Vermögen liegt.

Der Ausdruck umfasst in jedem Fall die Zu-
gehör zum unbeweglichen Vermögen, das le-

bende und tote Inventar land- und forstwirt-

schaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die

Vorschriften des Privatrechts uber Grund-

sttlcke Anwendung finden, die Nutzungs-

rechte an unbeweglichem Vermögen sowie

die Rechte auf veränderliche oder feste Ver-
giitungen fur die Ausbeutung oder das Recht

auf Ausbeutung von Mineralvorkommen,
Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe

und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbeweg­
liches Vermögen.

i den förstnämnda staten regelbundet använ­

der en fullmakt att sluta avtal i företagets

namn samt verksamheten icke begränsas till
inköp av varor för företagets räkning.

§ 5. Ett företag i en avtalsslutande stat an­

ses icke hava ett fast driftställe i den andra
avtalsslutande staten allenast på den grund,
att företaget uppehåller affärsförbindelser i
den andra staten genom förmedling av en

mäklare, kommissionär eller annan oberoen­

de representant, under förutsättning att dessa

personer därvid fullgöra uppdrag, vilka tillhö­

ra deras vanliga affärsverksamhet.

§ 6. Den omständigheten, att ett bolag med

hemvist i e n avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag, som har sitt

hemvist i den andra avtalsslutande staten el­

ler som uppehåller affärsförbindelser i denna
andra stat (antingen genom ett fast driftställe
eller annorledes), skall icke i och för sig med­
föra att någotdera bolaget betraktas såsom ett
fast driftställe för det andra bolaget.

KAPITEL III

Beskattning av inkomst

Artikel 6

Fustighe!

§ 1. Inkomst av fastighet må beskattas i

den avtalsslutande stat i vilken fastigheten är

belägen.

§ 2. Uttrycket "fastighet" skall hava den

betydelse som uttrycket har enligt gällande

lagar i de n avtalsslutande stat, i vilken egen­

domen i fråga ä r belägen. Under detta uttryck

inbegripas dock alltid egendom som utgör till­

behör till fastighet, levande och döda inven­

tarier i la ntbruk och skogsbruk, rättigheter å

vilka föreskrifterna i allmän lag angående fas­

tigheter äga tillämpning, nyttjanderätt till fas­
tighet och rätt till f öränderliga eller fasta er­
sättningar för nyttjandet av eller rätten att

nyttja gruvor, källor och andra naturtillgång­

ar. Fartyg och luftfartyg skola däremot icke

betraktas såsom fastigheter.

1846

¬

background image

SFS 1992:856

§ 3. Absatz 1 gilt fiir Einkunfte aus der

unmitlelbaren Nutzung, der Vermietung oder

Verpachtung sowie jeder anderen Art der

Nutzung unbeweglichen Vermögens.

§ 4. Die Absätze 1 und 3 gelten auch fur

Einkunfte aus unbeweglichem Vermögen ei-

nes Unternehmens und ftir Ein kunfte aus un­

beweglichem Vermögen, das der Ausiibung

eines freien Berufes dien t.

Artikel 7
UiUenu'hmensgen-iime

§ I. Gewinne eines Unternehmens eines

Vertragstaates können nur in diesem Staat

besteuert werden, es sei d enn, dass das Un-

ternehmen seine Tätigkeit im anderen Ver-

tragstaat durch eine dort gelegene Betrieb-

stätte ausiibt. Uebt das Unternehmen seine

Tätigkeit in dieser Weise aus, so können die

Gewinne des Unternehmens in dem anderen

Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit,

als sie dieser Betriebstätte zugerechnet wer­

den können.

§ 2. Uebt ein Unternehmen eines Vertrag­

staates seine Tätigkeit in dem anderen Ver-

tragstaat durch eine dort gelegene Betrieb­

stätte aus, so sind in jedem Vertragstaat die­

ser Betriebstätte die Gewinne zuzurechnen,

die sie hatte erzielen können, wenn sie eine

gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen

oder ähnlichen Bedingungen als selbständi-

ges Unternehmen ausgeiibt hätte und im Ve r-

kehr mit dem Unternehmen, dessen Betrieb­

stätte sie ist, völlig unabhängig gewesen

wäre.

§ 3. Bei der Ermittlung der Gewinne einer

Betriebstätte werden die fiir diese Betrieb­

stätte entstandenen Aufwendungen, einschli-

esslich der Geschäftsfiihrungs- und allgemei-

nen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelas-

sen, gleichgiiltig, ob sie in dem Staat, in dem

die Betriebstätte liegt, oder anderswo ent-

standen sind.

§ 4. Absatz 2 schliesst nicht a us, dass ein

Vertragstaat die einer Betriebstätte zuzu-

rechnenden Gewinne durch Aufteilung der

Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine

einzelnen Teile unter Anrechnung eines Vor-

S 3. Bestämmelserna i S I ovan skola äga

tillämpning såväl å inkomst, vilken förvärvas

genom omedelbart brukande av fastighet,

som å inkomst, vilken erhålles genom uthyr­

ning av fastighet eller genom annan använd­

ning av fastigheten.

8 4. Bestämmelserna i §8 i och 3 ovan sko­

la även äga tillämpning å sådan inkomst av

fastighet som förvärvas av ett företag även­

som inkomst av fastighet som användes vid

utövandet av fria yrken.

Artikel 7
Rörelse

8 1. Inkomst av rörelse, åtnjuten av ett fö­

retag i en avtalsslutande stat, må beskattas

allenast i denna stat, såvida icke företaget

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten från ett där beläget fast drift ställe. Om

företaget bedriver rörelse på nyss angivet

sätt, äger den andra avtalsslutande staten be­

skatta företagets inkomst men endast så stor

del därav, som är hänförlig till det f asta drift­

stället.

8 2. Om ett företag i en avtals slutande stat

bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten från ett där beläget fast driftställe,

skall i varder a staten till det fasta driftstället

hänföras den inkomst av rörelse, som drift­

stället kan antagas skola hava åtnjutit, därest

driftstället varit ett fristående företag med

samma eller liknande verksamhet, bedriven

under samma eller liknande villkor, samt

driftstället självständigt avslutat affärer med

det företag, till vilket driftstället hör.

8 3. Vid bestämmandet av det fasta drift­

ställets inkomst av rörelse skall avdrag med­

givas för alla kostnader som uppkommit för

det fasta driftställets räkning, härunder in­

begripna kostnader för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om kostnader­

na uppkommit i den stat där det fasta drift­

stället är beläget eller annorstädes.

8 4. Vad i 8 2 av denna artikel stadgas skall

emellertid icke hindra att inkomst hänförlig

till ett fast driftställe i en avtalsslutande stat

bestämmes på grundval av en fördelning av

företagets hela inkomst på de olika delarna av

1847

¬

background image

SFS 1992:856

aus von höchstens 10 vem Hundert zu Guns­
len des Sitzes des Unternehmens ermittelt;
die Art der angewendeten Gewinnaufteiiung

muss jedoch so sein, dass das Ergebnis mil

den Grundsätzen dieses Artikels uberein-
stimmt.

§ 5. Uebl ein Versicherungsunlernehmen

eines Vertragslaaies seine Tätigkeit in dem
andenen Verlragsiaal durch eine dort gelege-

ne Belriebställe aus, so sind die dieser Be-

triebstälte zuzurechnenden Gewinne da-

durch zu ermitteln, dass die Gesamlgewinne
des Unlernehmens im Verhällnis der Rohprä-
mieneinnahmen dieser Belriebställe zu den

gesamlen Rohprämieneinnahmen des Unter­

nehmens aufgeteilt werden.

§ 6. Auf Grund des blossen Einkaufs von

Gulern oder Waren fiir das Unlernehmen

wird einer Belriebställe kein Gewinn zuge-
rechnel.

§ 7. Bei Anwendung der vorstehenden Ab-

sälze sind die der Betriebstätte zuzurechnen­
den Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu
ermitlein, es sei denn, dass ausreichende
Griinde dafiir bestehen, änders zu verfahren.

§ 8. Gehören zu den Gewinnen Einkiinfie,

die in anderen Artikeln dieses Abkommens

behandell werden. so werden die Beslimm-
ungen jener Artikel durch die Beslimmungen

dieses Artikels nicht beriihrl.

Artikel 8
Seeschiffahrt und Luftfahrt

§ 1. Gewinne aus dem Belrieb von See-

schifTen oder Luflfahrzeugen im internalio-

nalen Verkehr können nur in dem Vertrag-

slaat besleuert werden, in dem sich der Ort
der latsächlichen Geschäftsleilung des Un­

lernehmens befindel.

§ 2. Absatz 1 gill auch fiir Gewinne aus der

Beleiligung an einem Pool, an einer gemein-

samen Betriebsorganisalion oder an einer in-

ternationalen Belriebskörperschafl.

Artikel 9

Verbimdene Unlernehmen

Wenn
a) ein Unlernehmen eines Vertragslaaies

unmillelbar oder mitlelbar an der Geschäfts­

leilung, der Konlrolle oder am Kapital eines

företaget, därvid högst 10 p rocent av företa­
gets inkomst först skall tilldelas huvudkonto­

ret. Förfarandet skall dock vara sådant att

resultatet står i överensstämmelse med de i

denna artikel angivna principerna.

§ 5. Beträffande ett försäkringsföretag i en

avtalsslutande stat, vilket bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten från ett där

beläget fast driftställe, skall inkomst hänför-

1ig till d el fasta driftstället bestämmas genom

en fördelning av företagets hela inkomst efter
förhållandet mellan det fasta driftställets

bruttopremieintäkter och summan av företa­

gets bruttopremieintäkter.

§ 6. Inkomst skall icke anses hänförlig till

ett fast driftställe allenast av den anledningen
att det fasta driftstället inköper varor för före­

tagets räkning.

§ 7. Vid tillämpningen av föregående para­

grafer skall inkomst hänförlig till det fasta
driftstället bestämmas genom samma förfa­

rande år från år såvida icke särskilda förhål­

landen annat föranleda.

§ 8. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag,

vilka behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, skola bestämmelserna i des sa ar­

tiklar icke beröras av reglerna i f örevarande

artikel.

Artikel 8
Sjö- och hiftfartstrafik

§ 1. Inkomst, som förvärvas genom ut­

övande av sjöfart eller luftfart i inte rnationell

trafik, skall beskattas allenast i den avtalsslu­
tande stat, i vilken företaget har sin verkliga

ledning.

§ 2. Bestämmelserna i S 1 skola även

tillämpas vid deltagande i en pool, en gemen­

sam trafikorganisation eller ett internationellt
trafikföretag.

Artikel 9

Intressegemenskap mellan företag

I fall då

a) ett företag i en a vtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltager i l edningen eller över­

vakningen av ett företag i den andra avtals-

1848

¬

background image

Unlernehmens des anderen Vertragstaates

beteiligt ist. oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder

mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kon-

trolle oder am Kapital eines Unternehmens

eines Vertragstaates und eines Unterneh­

mens des anderen Vertragstaates beteiligt

sind,

und in diesen Fallen zwischen den beiden

Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmänni-

schen oder finanziellen Beziehungen Be-

dingungen vereinbart oder auferlegt werden,

die von denen abweichen, die unabhängige

Unternehmen miteinander vereinbaren wiir-

den, so durfen die Gewinne, die eines der

Unternehmen ohne diese Bedingungen er-

zielt hatte, wegen dieser Bedingungen aber

nicht erzielt hat. den Gewinnen dieses Unter­

nehmens z ugerechnet und entsprechend be-

steuert werden.

Artikel 10

Dividenden

§ 1. Dividenden, die eine in einem Ver-

tragstaat ansässige Gesellschaft an eine in

dem anderen Vertragstaat ansässige Person

zahlt, können in dem anderen Staat besteuert

werden.

§2.' Diese Dividenden können jedoch in

dem Vertragstaat, in dem die die Dividenden

Zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem

Recht dieses Staates besteuert werden; die

Steuer darf aber 15 vom Hundert des Brutto-

betrags der Dividenden nicht iibersteigen.

Diese Dividenden sind jedoch im erstge-

nannten Staat von der Steuer befreit, wenn

der Empfånger eine Gesellschaft (jedoch kei-

ne Personengesellschaft) ist, die unmittelbar

iiber mindestens 25 vom Hundert des Kapi­

tals der die Dividenden zahlenden Gesell­

schaft verfiigt.

§ 3. Der in diesem Artikel verwendete

Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkunfte

aus Aktien, Genussaktien oder Genusschei-

nen, Kuxen, Grunderanteilen oder anderen

Rechten - ausgenommen Forderungen - mit

Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Ge-

sellschaftsantcilen stammende Einkunfte, die

nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die

SFS 1992:856

slutande staten eller äger del i detta företags

kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del­

taga i lednin gen eller övervakningen av såväl

ett företag i en avtalsslutande stat som ett

företag i den andra avtalssl utande staten eller

äga del i båda dessa f öretags kapital,

skall iakttagas följande. Om mellan företa­

gen i fr åga om handel eller andra ekonomiska

förbindelser avtalas eller föreskrivas villkor,

som avvika från dem som skulle hava avta­

lats mellan två av varandra oberoende före­

tag, må alla vinster, som skulle hava tillkom­

mit det ena företaget om sagda villkor icke

funnits men som på grund av villkoren i fråga

icke tillkommit detta företag, inräknas i detta

företags inkomster och beskattas i öv erens­

stämmelse därmed.

Artikel 10

Utdelning

§ 1. Utdelning från ett bolag med hemvist i

en avtalsslutande stat till en person med

hemvist i den andr a avtalsslutande staten må

beskattas i denna a ndra stat.

§2.' Den avtalsslutande stat i vilken det

utdelande bolaget äger hemvist må dock en­

ligt sin egen lagstiftning beskatta utdelning­

en, men därvid får skattesatsen inte överstiga

15 procent av utdelningens bruttobelopp. Ut­

delningen skall dock vara undantagen från

beskattning i den förstnämnda staten om

mottagaren är ett bolag (med undantag for

handelsbolag) som direkt behärskar minst 25

procent av kapitalet i det utdelande bolaget.

§ 3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis

eller andra liknande bevis med rätt till andel i

vinst, andelar i gruva, stiftarandelar eller

andra rättigheter, fordringar ej inbegripna,

med rätt till deltagande i vinst ävensom in­

komst av andra andelar i bolag, vilken enligt

skattelagstifningen i den stat, varest det utde-

Art. 10 § 2 har erhållit denna lydelse genom pr otokollet den 10 mars 1992.

1849

¬

background image

SFS 1992:856

ausschiittende Gesellschaft ansässig ist, den

Einkiinften aus Aktien gleichgestellt sind.

§ 4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht an-

zuwenden, wenn der in einem Vertragstaat

ansässige Empfänger der Dividenden in dem
anderen Vertragstaat, in dem die die Dividen­
den zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine

Betriebstätte hat und die Beteiiigung, fiir die

die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich

zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall

ist Artikel 7 anzuwenden.

§ 5. Bezieht eine in einem Vertragstaat an­

sässige Gesellschaft Gewinne oder Einkunfte
aus dem anderen Vertragstaat, so darf dieser
andere Staat weder die Dividenden besteu-
ern, die die Gesellschaft an nicht in diesem
anderen Staat ansässige Personen zahlt, noch
Gewinne der Gesellschaft einer Steuer fiir

nichtausgeschiittete Gewinne unterwerfen,
selbst wenn die gezahlten Dividenden oder
die nichtausgeschutteten Gewinne ganz oder
teilweise aus in dem anderen Staat erzielten
Gewinnen oder Einkiinften bestehen.

Artikel 11

Zinsen

§ 1. Zinsen, die aus einem Vertragstaat

stammen und an eine in dem anderen Ver­

tragstaat ansässige Person gezahlt werden,
können in dem anderen Staat besteuert wer­
den.

§ 2. Diese Zinsen können jedoch in dem

Vertragstaat. aus dem sie stammen, nach

dem Recht dieses Staates besteuert werden;
die Steuer darf aber 5 vom Hundert des Be-

trags der Zinsen nicht iibersteigen. Die zu-
ständigen Behörden der Vertragstaaten re­
geln in gegenseitigem Einvernehmen, wie
diese Begrenzungsbestimmung durchzufuh-

ren ist.

§ 3. Die in diesem Artikel verwendete

Ausdruck "Zinsen" bedeutet Einkunfte aus

öffentlichen Anleihen, aus Obligationen,
auch wenn sie durch Pfandrechte an Grund-
stucken gesichert oder mit einer Gewinn-

beteiligung ausgestattet sind, und aus Forde-
rungen jeder Art sowie alle anderen Einkunf­
te, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus

dem sie stammen, den Einkunften aus Darle-

hen gleichgestellt sind.

lande bolaget äger hemvist, jämställes med
inkomst av aktier.

§ 4. Bestämmelserna i §§ 1 och 2 ä ro icke

tillämpliga, om mottagaren av utdelningen

äger hemvist i en avtalsslutande stat och in­

nehar ett fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten, varest det utbetalande bolaget

äger hemvist, samt den andel, av vilken ut­
delningen i fråga härflyter, äger verkligt sam­

band med det fasta driftstället. I dylikt fall
skola bestämmelserna i art ikel 7 äga tillämp­

ning.

§ 5. Om ett bolag med hemvist i en avtals­

slutande stat uppbär inkomst från den andra
avtalsslutande staten, får icke i d enna andra

stat påföras någon skatt å utdelning, som av

bolaget utbetalas till personer, vilka ej äga
hemvist i d enna andra stat, och ej heller nå­

gon skatt å bolagets icke utdelade vinst; det
sagda gäller även om utdelningen eller den
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgöres
av inkomst, som härrör från den andra sta­

ten.

Artikel 11

Ränta

§ 1. Ränta, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och utbetalas till en person med
hemvist i den a ndra avtalsslutande staten, må
beskattas i den na andra stat.

§ 2. Den avtalsslutande stat. från vilken

räntan härrör, må dock enligt sin egen lag­
stiftning beskatta räntan men därvid får skat­

tesatsen icke överstiga 5 procent av räntans
belopp. De behöriga myndigheterna i de av­
talsslutande staterna skola träffa överens­
kommelse om tillämpningen av nämnda be­

gränsning.

f) 3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av värdepapper som utfärdats
av staten, av obligationer eller debentures,
antingen desamma utfärdats mot säkerhet i
egendom eller icke och antingen de represen­

tera en rätt till andel i vinst e ller icke, samt av
varje annat slags fordran ävensom all annan
inkomst, vilken enligt skattelagstiftningen i
den stat, från vilken räntan härrör, jämställes

med inkomst av försträckning.

1850

¬

background image

SFS 1992:856

§ 4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht an-

zuwenden, wenn der in einem Vertragstaat
ansässige Empfänger der Zinsen in dem an-
deren Vertragstaat, aus dem die Zinsen stam­

men, eine Betriebstätte hat und die Forder-
ung, fur die die Zinsen gezahlt werden, tat-

sächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

§ 5. Zinsen gelten dann als aus einem Ver­

tragstaat stammend, wenn der Schuldner die­

ser Staat selbst, eine seiner politischen

Unterabteilungen, eine seiner lokalen Kör-
perschaften eder eine in diesem Staat ansäs­

sige Person ist. Hat aber der Schuldner der

Zinsen, ohne Riicksicht darauf, ob er in ei­
nem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in

einem Vertragstaat eine Betriebstätte und ist
die Schuld, fiir die die Zinsen gezahlt wer­

den, fur Zwecke der Betriebstätte eingegang-
en worden und trägt die Betriebstätte die Zin­
sen, so gelten die Zinsen als aus dem Ver­
tragstaat stammend, in dem die Betriebstätte
liegt.

§ 6. Bestehen zwischen Schuldner und

Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen

und einem Dritten besondere Beziehungen

^

und iibersteigen deshalb die gezahlten Zin-

j

sen, gemessen an der zugrundeliegenden

Forderung, den Betrag, den Schuldner und

Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart

hätten, so wird dieser Artikel nur auf diesen

letzten Betrag angewendet. In diesem Fall

kann der iibersteigende Betrag nach dem
Recht jedes Vertragstaates und unter Be-

^

rucksichtigung der anderen Bestimmungen

dieses Abkommens besteuert werden.

5

Artikel 12

Uzenzfiehiihren

§ 1. Lizenzgebiihren, die aus einem Ver­

tragstaat stammen und an eine in dem ande-

^

ren Vertragstaat ansässige Person gezahlt
werden, können nur in dem anderen Staat

^

besteuert werden.

'

S 2. Der in diesem Artikel vervvendete

^ Ausdruck "Lizenzgebiihren" bedeutel Ver-

" gutung jeder Art, die fur die Benutzung oder

fur das Recht auf Benutzung von Urheber-

'' rcchten an lilerarischen, kiinstierischen oder

§ 4. Bestämmelserna i SS 1 oc h 2 äro icke

tillämpliga, om mottagaren av räntan äger

hemvist i e n avtalsslutande stat och innehar

ett fast driftställe i d en andra avtalsslutande

staten, varifrån räntan härrör, samt den ford­

ran, av vilken räntan härflyter, äger verkligt
samband med det fasta driftstället. I dylikt

fall skola bestämmelserna i artikel 7 äga
tillämpning.

§ 5. Ränta skall anses härröra från en av­

talsslutande stat, om utbetalaren är staten
själv, en politisk underavdelning, lokal myn­
dighet eller en person med hemvist i denna

stat. Om den person som utbetalar räntan -
antingen han äger hemvist i en a vtalsslutande
stat eller ej - i en avtalsslutande stat innehar
ett fast driftställe, för vilket upptagits det lån
som räntan avser, och räntan bestrides av det
fasta driftstället, skall räntan dock anses här­

röra från den avtalsslutande stat, i v ilken det

fasta driftstället är beläget.

§ 6. Beträffande sådana fall, då särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och mottaga­

ren eller mellan dem båda och annan person

föranleda att det utbetalade räntebeloppet

med hänsyn till den skuld, för vilken räntan

erlägges, överstiger det belopp som skulle

hava avtalats mellan utbetalaren och motta­

garen om dylika förbindelser icke förelegat,

skola bestämmelserna i denna artikel gälla

allenast för sistnämnda belopp. I dylikt fall

skall överskjutande räntebelopp beskattas i
enlighet med lagstiftningen i vardera avtals­
slutande staten med iakttagande av övriga

bestämmelser i de tta avtal.

Artikel 12

Royalty

§ 1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och utbetalas till en person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall beskattas allenast i den na andra stat.

§ 2. Med uttrycket "royalty" förstås i den ­

na artikel varje slag av utbetalning, som upp-
bäres såsom ersättning för nyttjandet av eller

rätten att nyttja upphovsrätt till litterära,
konstnärliga eller vetenskapliga verk, däri in-

1851

¬

background image

SFS 1992:856

wissenschaftlichen Werken, einschliesslich
kinematographischer Filme, von Patenten,
Marken, Mustern eder Modellen, Plänen, ge-

heimen Formeln oder Verfahren oder fiir die
Benutzung oder das Recht auf Benutzung

gewerblicher. kaufmännischer oder wissen-

schaftlicher Ausriistungen oder fiir die

Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer

oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt
werden.

§ 3. Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

der in einem Vertragstaat ansässige Emp-
Tänger der Lizenzgebiihren in dem anderen

Vertragstaat aus dem die Lizenzgebiihren

stammen, eine Betriebstätte hat und die

Rechte oder Vermögenswerte, fiir die die
Lizenzgebiihren gezahlt werden, tatsächlich

zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem

Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

§ 4. Bestehen zwischen Schuldner und

Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen

und einem Dritten besondere Beziehungen
und iibersteigen deshalb die gezahlten
Lizenzgebiihren, gemessen an der zugrunde-

liegenden Leistung, den Betrag, den

Schuldner und Gläubiger ohne diese Be­

ziehungen vereinbart hätten, so wird dieser
Artikel nur auf diesen letzten Betrag an-

gewendet. In diesem Fall kann der iiber-
steigende Betrag nach dem Recht jedes Ver-

tragstaates und unter Berucksichtigung der

anderen Bestimmungen dieses Abkommens

besteuert werden.

Artikel 13

Gewinne aus der Veräusserung von Ver-
mögen

§ 1. Gewinne aus der Veräusserung un-

beweglichen Vermögens im Sinne des Arti­
kels 6 Absatz 2 können in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem dieses Vermögen
liegt.

§ 2. Gewinne aus der Veräusserung beweg-

lichen Vermögens. das BetriebsvermÖgen

einer Betriebstätte darstellt, die ein Unter-

nehmen eines Vertragstaates in dem anderen
Vertragstaat hat. oder das zu einer festen
Einrichtung gehört, iiber die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person fiir die Aus-

begripet kinematografisk film, patent, varu­
märke, mönster eller modell, ritning, hemligt
recept eller fabrikationsmetod ävensom för
nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell,
kommersiell eller vetenskaplig utrustning el­

ler för upplysningar om erfarenhetsrön av in­

dustriell, kommersiell eller vetenskaplig na­

tur.

§ 3. Bestämmelserna i § 1 äro icke tillämp­

liga, om mottagaren av royaltyn äger hemvist

i en avtalsslutande stat och innehar ett fast

driftställe i den andra avtalsslutande staten,

varifrån royaltyn härrör, samt den rättighet

eller egendom, av vilken royaltyn härflyter,
äger verkligt samband med det fasta driftstäl­

let. I dylikt fall skola bestämmelserna i artikel
7 äga tillämpning.

§ 4. Beträffande sådana fall, då särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och mottaga­

ren eller mellan dem båda och annan person

föranleda att det utbetalade royaltybeloppet

med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller

de upplysningar, för vilka royaltyn erlägges,
överstiger det belopp, som skulle hava avta­
lats mellan utbetalaren och mottagaren om
dylika förbindelser icke förelegat, skola be­
stämmelserna i de nna artikel gälla allenast för
sistnämnda belopp. 1 d ylikt fall skall över­
skjutande ersättningsbelopp beskattas i enlig­

het med lagstiftningen i va rdera avtalsslutan­

de staten med iakttagande av övriga bestäm­

melser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

§ 1. Vinst på grund av avyttring av fastig­

het, i den mening sistnämnda uttryck äger

enligt !? 2 av artikel 6, må beskattas i den
avtalsslutande stat, i vilken fastigheten är be­

lägen.

§ 2 . Vinst på grund av avyttring av lös

egendom, som är att hänföra till anläggnin gs-

eller driftkapital i ett fast driftställe, vilket ett
företag i en avtalsslutande stat innehar i den
andra avtalsslutande staten, eller av lös egen­

dom, som ingår i en stadigvarande affärs-
anordning över vilken en person med hemvist

1852

\

¬

background image

SFS 1992:856

ubung eines freien Berufes in dem anderen

Verlragstaat verfiigt, einschliesslich derarti-

ger Gewinne. die bei der Veräusserung einer

solchen Betriebstätte (allein öder zusammen

mit dem ubrigen Unternehmen) öder einer

solchen festen Einrichtung erzielt werden.

Rönnen in dem anderen Staat besteuert wer­
den. Jedoch Rönnen Gewinne aus der Ver­
äusserung des in ArtiRel 24 Absatz 3 genann-
ten beweglichen Vermögens nur in dem Ver-
tragstaat besteuert werden, in dem dieses be-
wegliche Vermögen nach dem angefiihrten
ArtiRel b esteuert werden Rann.

§ 3. Gewinne aus der Veräusserung des in

den Absätzen 1 und 2 nicht genannten Ver­

mögens Rönnen nur in dem Vertragstaat be­

steuert werden, in dem der Veräusserer an-
sässig ist.

ArtiRel 14
Riihende Erbschaften: Personengesellschaf-

ten

§ 1. Die Vorschriften der Gesetze eines

Vertragstaates iiber die Besteuerung ruhen-

der Erbschaften fmden insoweit Reine An-

wendung, als fiir das EinRommen, das aus

der Erbschaft herriihrt, eder das Vermögen,
das zu ihr gehört, der Erwerber nach den

Bestimmungen dieses AbRommens im ande­

ren Vertragstaat besteuert werden Rann.

§ 2. Hat nach den Bestimmungen des Ab­

Rommens eine Personengesellschaft als eine
in der Schweiz ansässige Person Anspruch

auf Befreiung von der schwedischen Steuer
oder auf Ermässigung dieser Steuer, so wird
dadurch die Befugnis Schwedens nicht

eingeschränRt, einen Teilhaber der Perso­

nengesellschaft, welcher nach schwedischem

Steuerrecht als in Schweden ansässig gilt, zu

besteuern; in diesem Fall ist ArtiRel 25 Ab­

satz 1 anzuwenden.

ArtiRel 15
Selhsländige Arbeit

§ 1. EinRiinfte, die eine in einem Vertrag­

staat ansässige Person aus einem freien Beruf
oder aus sonstiger selbständiger TätigReit
ähnlicher Art bezieht. Rönnen nur in diesem

Staat besteuert werden. es sei denn, dass die

Person fur die Ausubung ihrer TätigReit in

i e n avtalsslutande stat förfogar i den andra
avtalsslutande staten för utövande av fritt
yrRe, däri inbegripet vinst genom avyttring

av dyliRt fast driftställe (för sig eller i sam­

band med avyttring av hela företaget) eller av

dyliR s tadigvarande anordning, må besRattas

i d enna andra stat. Vinst på grund av avytt­
ring av lös egendom, som avses i § 3 av arti-
Rel 24, sRall docR besRattas endast i d en av­

talsslutande stat, i vilRen dyliR egendom en­

ligt nämnda artiRel är underRastad sRatt.

§ 3. Vinst på grund av avyttring av annan

än i §§ I och 2 ovan avsedd egendom sRall

besRattas endast i den stat, i vilRen säljaren

äger hemvist.

ArtiRel 14

Oskifta dödsbon samt handelsbolag och enk­
la bolag

§ 1. FöresRrifterna i författningarna i en

avtalsslutande stat om besRattning av osRifta
dödsbon tillämpas icRe i den mån den som
erhåller inRomst, som härrör från dödsboet,
eller förmögenhet, som tillhör detsamma, en­

ligt bestämmelserna i d etta avtal må besRat­

tas i den andra staten för inRomsten eller

förmögenheten.

§ 2. Då ett handelsbolag eller ett enRelt

bolag med hemvist i S chweiz enligt bestäm­
melserna i detta avtal är befriat från eller
berättigat till nedsättning av svensR sRatt,

sRall d etta förhållande icRe insRränRa Sveri­

ges rätt att besRatta sådan delägare i h andels­

bolaget eller det enRla bolaget som enligt

svensRa besRattningsregler är bosatt i S veri­

ge. I dyliRt fall sRola emellertid bestämmel­

serna i § 1 av artiRel 25 äga tillämpning.

ArtiRel 15

Fritt yrke

§ 1. InRomst, som förvärvas av en person

med hemvist i en avtalsslutande stat genom
utövande av fritt yrRe eller annan därmed

Jämförbar självständig verRsamhet, sRall be­

sRattas allenast i de nna stat om han icRe har

en stadigvarande anordning i den andra av-

1853

¬

background image

SFS 1992:856

dem andenen Vertragstaal regelmässig iiber
eine feste Einrichtung verfiigt. Verfugt sie

uber eine solche feste Einrichtung, so können

die Einkunfte in dem anderen Staat besteuert
werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser
festen Einrichtung zugerechnet werden

können.

§ 2. Der Ausdruck "freier Beruf' umfasst

insbesondere die seibständig ausgeubte wis-
senschaftliche, literarische, kiinstierrische,
erzieherische eder unterrichtende Tätigkeit
sowie die selbständige Tätigkeit der Aerzte,

Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten,
Zahnärzte und Biicherrevisoren.

taisslutande staten, som regelmässigt står till
hans förfogande för utövandet av verksamhe­
ten. Därest han har en sådan stadigvarande

anordning, må den del av inkomsten som är

hänförlig till denna anordning beskattas i den

andra avtalsslutande staten.

§ 2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt sådan själv­
ständig verksamhet som utövas av läkare,

advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare
och revisorer.

Artikel 16

Unselhständige Arbeit

§ 1. Vorbehältlich der Artikel 17, 19 und 20

können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergii-
tungen, die eine in einem Vertragstaat ansäs-

sige Person aus unselbständiger Arbeit be-

zieht, nur in diesem Staat besteuert werden,
es sei denn, dass die Arbeit in dem anderen

Vertragstaat ausgeiibt wird. Wird die Arbeit

dort ausgeiibt, so können die dafiir bezogen-
en Vergiitungen in dem anderen Staat besteu­
ert werden.

§ 2. Ungeachtet des Absatzes I können

Vergiitungen, die eine in einem Vertragstaat

ansässige Person fur eine in dem anderen

Vertragstaat ausgeubte unselbständige Ar­
beit bezieht, nur in dem erstgenannten Staat
besteuert werden, wenn

a) der Empfänger sich in dem anderen

Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage

während des betreffenden Steuerjahres auf-
hält,

b) die Vergiitungen von einem Arbeitgeber

oder fiir einen Arbeitgeber gezahlt werden,
der nicht in dem anderen Staat ansässig ist,

und

c) die Vergiitungen nicht von einer Be-

triebstätte oder einer festen Einrichtung ge-

tragen werden, die der Arbeitgeber in dem

anderen Staat hat.

§ 3. Ungeachtet der vorstehenden Bestim-

mungen dieses Artikels können Vergiitungen

fiir unselbständige Arbeit, die an Bord eines

Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im interna-

Artikel 16

Enskild tjänst

§ 1. Där icke artiklarna 17,19 och 20 annat

föranleda skola löner och liknande ersätt­

ningar, som en person med hemvist i en av­
talsslutande stat uppbär på grund av arbets-

anställning, beskattas allenast i denna stat,
såvida icke arbetet utföres i den andra avtals­
slutande staten. Om arbetet utföres i den and­

ra staten, må ersättningen på grund av an­

ställningen beskattas i de nna stat.

§ 2. Utan hinder av bestämmelserna i S 1

skall ersättning, som en person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär på grund av
arbete som utföres i den andra avtalsslutande
staten, beskattas allenast i d en förstnämnda
staten, under förutsättning att

a) inkomstlagaren visias i den na andra stat

under en tidrymd eller tidrymder, som sam­
manlagt icke överstiga 183 dagar under be­

skattningsåret i fråga,

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av en arbetsgivare, som ej äger hemvist i
denna andra stat, och

c) ersättningen ej såsom omkostnad be­

lastar ett fast driftställe eller en stadigvarande

anordning, som arbetsgivaren har i denna
andra stat.

§ 3. Utan hinder av vad som stadgas ovan i

denna artikel må ersättning för personligt ar­

bete, som fullgöres ombord pä fartyg och

luftfartyg i internationell trafik, beskattas i

sii

1854

¬

background image

SFS 1992:856

tionalen Verkehr ausgeiibt w ird, in dem Ver-

tragstaai besteuert werden, in dem sich der

Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des

Unternehmens befmdet.

Artikel 17
Aiifsichtsrats- und Vervaltungsralsvergii-

(iingen

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergii-

tungen und ähniiche Zahiungen, die eine in

einem Vertragstaat ansässige Person in ihrer

Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder

Verwallungsrates einer Gesellschaft bezieht,

die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist

können in dem ande ren Staat besteuert wer­

den.

Artikel 18

Kiinstler und Sportler

Ungeachtet der Artikel 15 und 16 können

Einkiinfte, die berufsmässige Kunstler, wie

Biilinen-, Film-, Rundfunk- oder Fernseh-

kiinstler und Musiker, sowie Sportler aus ih­

rer in dieser Eigenschaft persöniich ausgeiib-

ten Tätigkeit beziehen, in dem Vertragstaat

besteuert w erden, in dem sie diese Tätigkeit

ausiiben. Dasselbe gilt, ungeachtet des Arti­

kels 7, wenn die Einkiinfte einer Person

zufliessen, die den Kunstler oder Sportler

angestellt hat.

Artikel 19

Ruhegehälter

§ 1. Vorbehältlich d es Artikels 20 können

Ruhegehälter und ähniiche Vergiitungen, die

einer in einem Vertragstaat ansässigen Per­

son fiir friihere unseibständige Arbeit gezahit

werden, nur in diesem Staat besteuert wer­

den.

§ 2. Ungeachtet des Absatzes 1 können

Pensionen, die auf Grund der schwedischen

Sozialversicherung an eine in der Schweiz

ansässige Person gezahit werden, in Schwe-

den besteuert werden; in diesem Fall ist Arti­

kel 25 Absatz 4 anzuwenden.

Artikel 20

Oeffentlich-rechtUche Vergiitungen

Vergiitungen, einschliesslich der Ruhege­

hälter, die von einem Vertragstaat, einer sei-

den avtalsslutande stat, i vilken företaget har

sin verkliga ledning.

Artikel 17

Styrelsearvoden

Styrelsearvoden eller liknande ersättning­

ar, som uppbäras av en person med hemvist i

en avtalsslutande stat i egenskap av styrelse­

ledamot i ett bolag med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, må beskattas i denna

andra stat.

Artikel 18
Artister och idrottsmän

Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna

15 och 16 må inkomst, som skådespelare,

filmskådespelare, radio- eller televisionsar­

tister, musiker och dylika ävensom idrotts­

män förvärva under sin yrkesutövning, be­

skattas i den avtalsslutande stat, i vilken yr­

ket utövas. Denna bestämmelse skall, utan

hinder av bestämmelserna i artikel 7, tilläm­

pas även då inkomsten uppbäres av en per­

son hos vilken sådan yrkesutövare är an­

ställd.

Artikel 19

Pensioner

§ 1. Där icke bestämmelserna i artikel 20

annat föranleda, skola pensioner och liknan­

de ersättningar, som i anledning av tidigare

anställning utbetalas till en person med

hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas

endast i denna sta t.

§ 2. Utan hinder av bestämmelserna i § I

må pensioner, som enligt svensk socialför­

säkringslagstiftning utbetalas till en person

med hemvist i Schweiz, beskattas i Sverige. 1

dylikt fall skola bestämmels erna i § 4 av arti­

kel 25 äga tillämpning.

Artikel 20
Allmän tjänst

Ersättningar, pensioner däri inbegripna,

vilka utbetalas av - eller från fo nder inrätta-

1855

¬

background image

SFS 1992:856

ner politischen Unterabteilungen öder loka­
len KÖrperschaflen, eder von einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts dieses

Vertragstaates unmittelbar oder aus einem

Sondervermögen an eine naturliche Person,

welche die Statsangehörigkeit dieses Ver­

tragstaates besitzt, fiir gegenwärtig oder fru-

her erbrachte Dienste gezahlt werden,
können nur in dem Vertragstaat besteuert
werden, aus dem diese Vergtitungen stam­
men.

Artikel 21

Renten

§ I. Renten, die aus einem Vertragstaat

stammen und an eine im anderen Vertrags­

taat ansässige Person gezahlt werden,
können nur in dem anderen Staat besteuert
werden.

S 2. Der Ausdruck "Renten" bedeutet be-

stimmte, periodisch an festen Terminen, auf

Lebenszeit oder während einer bestimmten

oder bestimmbaren Zeitperiode als Gegen-

leistung fiir eine angemessene und volle Ver-
giitung in Geld oder Geldeswert zahlbare
Summen.

Artikel 22

Studenten

§ I. Zahlungen, die ein Student, Lehrling

oder Praktikant, der in einem Vertragstaat
ansässig ist oder vorher dort ansässig war

und der sich in dem anderen Vertragstaat

ausschliesslich zum Studium oder zur Aus-

bildung aufhält, fiir seinen Unterhalt, sein

Studium oder seine Ausbildung erhält, wer­
den in dem anderen Staat nicht besteuert,
sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen aus-

serhalb des anderen Staates zufliessen.

§ 2. Ein Student einer Universität oder

einer anderen höheren Lehranstalt in einem

Vertragstaat. der in dem anderen Vertrag­

staat insgesamt nicht länger als 100 Tage

während des betreffenden Steuerjahres be-

schäftigt ist, um im Zusammenhang mit sei-

nem Studium eine praktische Ausbildung zu

erhalten, wird fiir die VergiJtung aus dieser
Tätigkeit in dem anderen Staat nicht besteu­

ert.

de av — en avtalsslutande stat, dess politiska

underavdelningar, lokala myndigheter eller

av den statens offentligrättsliga juridiska per­

soner till en fysisk person, som är medborga­

re i d enna stat, såsom ersättning för förhan-

denvarande eller tidigare tjänsteprestationer,
skola beskattas allenast i den stat, varifrån

ersättningen utbetalas.

Artikel 21
Livräntor

§ I. Livräntor, uppburna från en avtalsslu­

tande stat av en person med hemvist i den

andra avtalsslutande staten, skola beskattas
allenast i sis tnämnda stat.

§ 2. Med livränta förstås ett fastställt be­

lopp, som skall utbetalas periodiskt på fast­
ställda tider under vederbörandes livstid eller

under annan angiven eller fastställbar tidspe­

riod och som utgår på grund av en förpliktel­
se att verkställa dessa utbetalningar såsom
ersättning för ett däremot fullt svarande

vederlag i pe nningar eller penningars värde.

Artikel 22

Studerande

t? I . En studerande eller affärs- eller

hantverkspraktikant, som äger eller tidigare

ägt hemvist i en avtalsslutande stat och som

vistas i de n andra avtalsslutande staten alle­
nast för sin undervisning eller utbildning,

skall ej beskattas i denna andra stat för be­

lopp, som han uppbär till bestridande av sitt

uppehälle, sin undervisning eller sin utbild­

ning, därest beloppen i fråga utbetalas till
honom från utlandet.

§ 2. En studerande vid universitet eller an­

nan undervisningsanstalt för högre utbildning
i en avtalsslutande stat, som under en tid­
rymd eller tidrymder, vilka sammanlagt icke

överstiga 100 dagar under beskattningsåret,

innehar anställning i den an dra avtalsslutande
staten i sy fte att erhålla praktisk utbildning i
anslutning till studierna, skall icke beskattas i
sistnämnda stat för inkomsten av anställning­
en.

1856

¬

background image

SFS 1992:856

Artikel 23

Nicht aiisdnicklich erwähnte Einkiinfte

Die in den vorstehenden Artikeln dieses

Abkommens nicht ausdriicklich erwähnten
Einkiinfte einer in einem Vertragstaat ansäs-
sigen Person können nur in diesem Staat be-
steuert werden.

Artikel 23

Övriga inkomstslag

Inkomst, beträffande vilken ingen uttryck­

lig bestämmelse meddelats i före gående artik­
lar av avtalet och som uppbäres av en person

med hemvist i en avtalsslutande stat, skall

beskattas allenast i denna stat.

ABSCHNITTIV

Besteuerung des Vermögens

Artikel 24

§ 1. Unbewegliches Vermögen im Sinne

des Artikels 6 Absatz 2 kann in dem Ver­

tragstaat besteuert werden, in dem dieses
Vermögen liegt.

§ 2. Bewegliches Vermögen, das Betriebs-

vermögen einer Betriebstätte eines Unter-

nehmens darstellt oder das zu einer der Aus-

iibung eines freien Berufes dienenden festen

Einrichtung gehört, kann in dem Vertragstaat

besteuert werden, in dem sich die Betrieb­

stätte oder die feste Einrichtung befindet.

§ 3. Seeschiffe und Luftfahrzeuge im inter-

nationalen Verkehr und bewegliches Ver­
mögen. das dem Betrieb dieser Schiffe und
Luftfahrzeuge dient. können nur in dem Ver­

tragstaat besteuert werden, in dem sich der

Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des

Unternehmens befindet.

§ 4. Alle anderen Vermögensteile einer in

einem

Vertragstaat

ansässigen

Person

können nur in diesem Staat besteuert wer­

den.

KAPITEL IV

Beskattning av förmögenhet

Artikel 24

§ 1. Förmögenhet bestående av sådan fas­

tighet som avses i § 2 av artikel 6 må beskat­
tas i den avtalsslutande stat, i vilk en fastighe­

ten är belägen.

8 2. Förmögenhet bestående av lös egen­

dom, som är att hänföra till anläggnings- eller

driftkapital i ett företags fasta driftställe, eller

av lös egendom, som ingår i en stadigvarande
anordning för utövandet av fritt yrke, må be­

skattas i de n avtalsslutande stat, i vilken det
fasta driftstället eller den stadigvarande an­
ordningen är belägen.

8 3. Fartyg och luftfartyg, som nyttjas i

internationell trafik, ävensom lös egendom,
som är hänförlig till nyttjandet av sådana far­

tyg och luftfartyg, skola beskattas allenast i

den avtalsslutande stat, i vilken företaget i
fråga har sin verkliga ledning.

8 4. Alla andra slag av förmögenhet, som

innehavas av en person med hemvist i en

avtalsslutande stat, skola beskattas allenast i
denna stat.

ABSCHNITTV

Methoden zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung

Artikel 25

8 1. Bezieht eine in Schweden ansässige

Person Einkiinfte oder hat sie Vermögen und
können diese Einkiinfte oder dieses Ver­
mögen nach diesem Abkommen in der

Schweiz besteuert werden, so rechnet
Schweden

a) auf die vom Einkommen dieser Person

KAPITEL V

Metoder för undvikande av dubbelbeskattning

Artikel 25

8 I. Då en person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst eller innehar förmögenhet

som enligt bestämmelserna i detta avtal må

beskattas i Sch weiz, skall Sverige

a) från skatten på inkomsten avräkna ett

1857

59-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:856

zu erhebende Steuer den Betrag an, der der
in der Schweiz gezahlten Steuer vom Ein-
kommen entspricht;

b) auf die vom Vermögen dieser Person zu

erhebende Steuer den Betrag an, der der in
der Schweiz gezahlten Steuer vom Vermögen
entspricht.

Bezieht eine in Schweden ansässige Person

Einkiinfte, die nach Artikel 20 nur in der

Schweiz besteuert werden können, so nimmt
Schweden diese Einkiinfte von der Besteuer-

ung aus; Schweden kann aber bei der Fest-

setzung der Steuer fur das ubrige Einkom-

men dieser Person den Steuersatz anwenden,

der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden

Einkunfte nicht von der Besteuerung ausge-
nommen wären.

§ 2. Eine in der Schweiz ansässige natiirli-

che Person, die nach schwedischem Recht in

Bezug auf die unter Artikel 2 des Abkom-
mens fallenden schwedischen Steuern als in

Schweden ansässig gilt, kann ungeachtet an-
derer Bestimmungen dieses Abkommens in

Schweden besteuert werden; Schweden

rechnet jedoch alle in der Schweiz vom Ein-
kommen oder vom Vermögen gezahlten
Steuern gemäss Absatz 1 au f seine Steuern
an.

Es versteht sich, dass dieser Absatz nur fur

schwedische Staatsangehörige, die seit nicht

mehr als drei Jahren aus Schweden weg-

gezogen sind, und in keinem Fall fur schwei-

zerische Staatsangehörige gilt.

§ 3. Der anzurechnende Betrag darf jedoch

in keinem Fall den Teil der vor der Anrech-

nung ermittelten schwedischen Steuer vom
Einkommen oder vom Vermögen uberstei-

gen, der auf die Einkunfte, die in der Schweiz

besteuert werden können, oder auf das Ver­
mögen, das dort besteuert werden kann, ent-

fällt.

§ 4. Bezieht eine in der Schweiz ansässige

Person Pensionen und können diese Pen­

sionen nach Artikel 19 Absatz 2 in Sc hweden

besteuert werden, so rechnet Schweden auf

die vom Einkommen dieser Person zu erhe­

bende Steuer den Betrag an, der der in der

Schweiz auf diesen Pensionen gezahlten
Steuer vom Einkommen entspricht. Der an­

zurechnende Betrag darf jedoch den Teil der

belopp motsvarande den inkomstskatt som

erlagts i Sch weiz;

b) från skatten på förmögenheten avräkna

ett belopp motsvarande den förmögenhets­
skatt som erlagts i Sch weiz.

Då en person med hemvist i Sverige upp­

bär inkomst, som enligt bestämmelserna i ar­
tikel 20 skall beskattas allenast i Schweiz,
skall sådan inkomst vara undantagen från be­
skattning i S verige; dock att Sverige vid be­
stämmandet av skatten på den ifrågavarande

personens återstående inkomst må tillämpa

den skattesats, som skulle hava varit tillämp­

lig om inkomsten i fråga i cke undantagits från

beskattning.

§ 2. En fysisk person med hemvist i

Schweiz, vilken därjämte enligt bestämmel­

serna angående de svenska skatter som avses
i artikel 2 av avtalet anses bosatt i Sverige,

må beskattas i Sverige oavsett övriga bestäm­
melser i detta avtal. Därvid skall Sverige

emellertid enligt bestämmelserna i § 1 av
denna artikel från svensk skatt avräkna samt­

liga i Schw eiz erlagda skatter på inkomst eller

förmögenhet.

Avtalet förutsätter, att bestämmelserna i

föregående stycke endast skola äga tillämp­

ning på svenska medborgare, vilka avrest

från Sverige för icke mer än tre år sedan, och

icke i någ ot fall på schweiziska medborgare.

§ 3. Avräkningsbeloppet skall emellertid

icke i något fall överstiga beloppet av den del
av svensk inkomstskatt eller förmögenhets­
skatt. beräknad utan dylik avräkning, som

belöper på den inkomst respektive förmögen­
het som må beskattas i Sch weiz.

§ 4. Då en person med hemvist i Sc hweiz

uppbär pension, som enligt bestämmelserna
i § 2 av artikel 19 må beskattas i Sverige,
skall Sverige från sin skatt på inkomsten av­

räkna ett belopp motsvarande den i Schweiz

erlagda inkomstskatten på pensionen. Avräk­

ningsbeloppet skall emellertid icke överstiga
beloppet av den svenska inkomstskatt som

belöper på pensionen.

1858

¬

background image

SFS 1992:856

schwedischen Steuer vom Einkommen nicht

iibersteigen. der auf die Pensionen enlfäilt.

§ 5. Ungeachtet des Absatzes 1 dieses Ar­

tikels sind Dividenden, die eine in der

Schweiz ansässige Gesellschaft an eine in

Schweden ansässige Gesellschaft zahlt, von

der schwedischen Steuer befreit, sofern die

Dividenden nach schwedischem Recht von

der schwedischen Steuer befreit wären, wenn

beide Gesellschaften in Schweden ansässig

sein wurden. Dies gilt jedoch nur dann, wenn

der wesentliche Teil der Gewinne der die

Dividenden zahlenden Gesellschaft. unmit-

telbar oder mittelbar, aus einer kaufmänni-

schen oder gewerblichen Tätigkeit herriihrt,

die nicht in der Verwaltung von Wertschrif-

ten und anderem ahnlichem beweglichem

Vermögen besteht, und wenn diese Tätigkeit

in der Schweiz durch die die Dividenden zah-

lende Gesellschaft oder durch eine Gesell­

schaft, deren stimmberechtigte Anteile ihr zu

mindestens 25 vom Hundert gehören, ausge-

iibt wird.

§ 6. Bezieht eine in der Schweiz ansässige

Person Einkiinfle oder hat sie Vermögen und

können diese Einkiinfte oder dieses Ver­

mögen nach dem Abkommen (ausgenommen

Absatz 2 dieses Artikels) in Schweden

besteuert werden. so nimmt die Schweiz die­

se Einkiinfte (ausgenommen Einkiinfte der in

den Artikeln 10 und II genannten Art) o der

dieses Vermögen von der Besteuerung aus;

die Schweiz kann aber bei der Festsetzung

der Steuer fiir das iibrige Einkommen oder

das iibrige Vermögen dieser Person den

Steuersatz anwenden, der anzuwenden ware,

wenn die betreffenden Einkiinfte oder das

betreffende Vermögen nicht von der Be­

steuerung ausgenommen wären.

§ 7. Bezieht eine in der Schweiz ansässige

Person Einkiinfte, die nach den Artikeln 10

und II in Schweden besteuert werden

können, so gewährt die Schweiz dieser Per­

son auf Antrag eine Entlastung. Die E ntlast-

ung besteht

a) in der Anrechnung der nach den Artikeln

10 und 11 in Schweden erhob enen Steuer auf

die vom Einkommen dieser Person geschul-

dete schweizerische Steuer, wobei der anzu-

rechnende Betrag jedoch den Teil der vor der

§ 5. Oberoende av bestämmelserna i § 1 av

denna artikel skall utdelning från ett bolag

med hemvist i Schweiz till ett bolag med

hemvist i Sverige vara undantagen från

svensk skatt, dock endast i den mån utdel­

ningen enligt svensk lag skulle ha varit un­

dantagen från svensk skatt om båda bolagen

hade varit att anse som bosatta i Sverige.

Denna bestämmelse skall emellertid icke äga

tillämpning med mindre det ut betalande bola­

gets inkomst huvudsakligen hä rrör, direkt el­

ler indirekt, från annan verksamhet än för­

valtning av värdepapper eller annan därmed

likartad lös egendom samt verksamheten be-

drives i Schweiz av det utbetalande bolaget

eller av ett bolag i vilket det äger minst 25

procent av de aktier för vilka rösträtt må

utövas.

§ 6. Då en person med hemvist i Schweiz

uppbär inkomst eller innehar förmögenhet

som enligt bestämmelserna i detta avt al, med

undantag av § 2 i denna artikel , må b eskattas

i Sverige, skall sådan inkomst, i den mån

densamma icke utgöres av inkomst som av­

ses i artiklarna 10 och 11, respektive sådan

förmögenhet vara undantagen från beskatt­

ning i Schweiz, dock at t Schweiz vid bestäm­

mandet av skatten på den ifrågavarande per­

sonens återstående inkomst eller förmögen­

het må tillämpa den skattesats, som skulle

hava varit tillämplig om inkomsten eller för­

mögenheten i fråga icke undantagits från be­

skattning.

§ 7. Då en person med hemvist i Schweiz

uppbär inkomst, som enligt bestäm melserna i

artiklarna 10 och 11 må be skattas i Sverige,

skall Schweiz på ansökan medgiva denne

skattelättnad. Sådan skattelättnad medgives

genom att

a) avräkna den i Sverige e nligt artiklarna 10

och 11 uttagna skatten från den schweiziska

skatten på den ifrågavarande personens in­

komst, därvid emellertid avräkningsbeloppet

icke skall överstiga beloppet av den del av

1859

¬

background image

SFS 1992:856

Anrechnung ermittelten schvveizerischen

Steuer nichl iibersteigen darf, der auf die Ein-

kiinfte, die in Schweden besteuerl werden,

entfälll, öder

b) in einer pauschalen Ermässigung der

schvveizerischen Steuer, oder

c) in einer teilweisen Befreiung der betreff-

enden Einkiinfte von der schvveizerischen

Steuer, mindestens aber im Abzug der in
Schweden erhobenen Steuer vom Bruttobe-

trag der aus Schweden bezogenen Einkunfte.

Die Schweiz wird gemäss den Vorschriften

iiber die Durchfiihrung von zwischenstaatli-

chen Abkommen des Bundes zur Vermeid-

ung der Doppelbesteuerung die Art der Ent-

lastung bestimmen und das Verfahren

ordnen.

ABSCHNITT VI

Besondere Bestimmungen

Artikel 26

GIcichhehandlung

§ 1. Die Staatsangehörigen eines Vertrag-

staates diirfen in dem anderen Vertragstaat

weder einer Besteuerung noch einer damit
zusammenhängenden Verpflichtung unter-
worfen werden, die änders oder belastender
sind als die Besteuerung und die damit zu­
sammenhängenden Verpflichtungen, denen
die Staatsangehörigen des anderen Staates

unter gleichen Verhäitnissen unterworfen

sind oder unterworfen werden können.

§ 2. Der Ausdruck "Staatsangehörige" be-

deutet:

a) alle naturiichen Personen, die die Staats-

angehörigkeit eines Vertragstaates besitzen;

b) alle juristischen Personen, Personenge-

sellschaften und anderen Personenvereinig-

ungen, die nach dem in einem Vertragstaat

geltenden Recht errichtet worden sind.

§ 3. Die Besteuerung einer Betriebstätte,

die ein Unternehmen eines Vertragstaates in
dem anderen Vertragstaat hat, darf in dem
anderen Staat nicht ungiinstiger sein als die

Besteuerung von Unternehmen des anderen

Staates, die die gleiche Tätigkeit ausiiben.

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen,

als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in

den schweiziska skatten, beräknad utan dylik
avräkning, som belöper på den inkomst som

beskattas i Sve rige, eller

b) nedsätta den schweiziska skatten med

ett schablonmässigt bestämt belopp eller

c) delvis undantaga ifrågavarande inkomst

från schweizisk skatt, därvid dock minst av­
drag för i Sverige uttagen skatt skall med­

givas från bruttobeloppet av de från Sverige

uppburna inkomsterna.

Schweiz skall bestämma formen för skatte­

lättnaden och reglera förfarandet i enlighet

med föreskrifterna rörande tillämpningen av
Edsförbundets mellanstatliga avtal för undvi­
kande av dubbelbeskattning.

KAPITEL VI

Särskilda bestämmelser

Artikel 26

LikstäUif^het mellan .skaltskyldif;a

S 1. Medborgare i en avtalsslutande stat

skola icke i den andra avtalsslutande staten

bliva föremål för någon beskattning eller nå­

got därmed sammanhängande skattekrav av
annat slag eller mer tyngande än medborgar­

na i den senare staten under samma förhål­

landen.

§ 2 . Uttrycket "medborgare" betyder:

a) Alla fysiska personer som äga en avtals­

slutande stats nationalitet.

b) Alla juridiska personer och andra sam­

manslutningar, som bildats jämlikt gällande
lag i en avtalsslutande stat,

§ 3. Beskattningen av ett fast driftställe,

som ett företag i en avtalsslutande stat har i

den andra avtalsslutande staten, skall i denna
andra stat icke vara mindre fördelaktig än

beskattningen av ett företag i de n andra sta­
ten, som bedriver samma verksamhet.

Vad nu sagts skall icke anses medföra för­

pliktelse för någon avtalsslutande stat alt

I860

¬

background image

SFS 1992:856

dem anderen Vertragstaat ansässigen Perso­

nen Steuerfreibeträge, -vergunstigungen und

-ermässigungen auf Grund des Personenstan-
des eder der Familienlasten zu gewähren, die
er den in s einem Gebiet ansässigen Personen

gewährt.

§ 4. Die Unternehmen eines Vertragstaa-

tes, deren Kapital ganz oder teilweise, unmit-
telbar oder mittelbar, einer in dem anderen

Vertragstaat ansässigen Person oder mehre-
ren soichen Personen gehört oder ihrer Kon-

troile unterliegt, diirfen in dem erstgenannten
Vertragstaat weder einer Besteuerung noch

einer damit zusammenhängenden Verpflich-

tung unterworfen werden, die änders oder
belastender sind als die Besteuerung und die
damit zusammenhängenden Verpflichtungen,
denen andere ähnliche Unternehmen des

erstgenannten Staates unterworfen sind oder
unterworfen werden können.

§ 5. In diesem Artikel bedeutet der Aus-

druck "Besteuerung" Steuern jeder Art und

Bezeichnung.

Artikel 27

Verständigungsverfahren

§ 1. 1st e ine in e inem Vertragstaat ansässi-

ge Person der Auffassung, dass die Massnah-

men eines Vertragstaates oder beider Ver-

tragstaaten fur sie zu einer Besteuerung ge-

fiihrt haben oder fuhren werden, die diesem

Abkommen nicht entspricht, so kann sie un-
beschadet der nach innerstaatlichem Recht

dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ih-

ren Fall der zuständigen Behörde des Ver­

tragstaates unterbreiten, in dem sie ansässig

ist.

§ 2, Hält diese zuständige Behörde die

Einwendung fur begriindet und ist sie selbst

nicht in d er Lage, eine befriedigende Lösung
herbeizufiihren, so wird sie sich bemuhen,

den Fall durch Verständigung mit der zustän­

digen Behörde des anderen Vertragstaates so
zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht
entsprechende Besteuerung vermieden wird.

§ 3. Die zuständigen Behörden der Ver-

tragstaaten werden sich bemuhen, Schwierig-
keiten oder Zweifel, die bei der Auslegung
oder Anwendung des Abkommens entstehen,
in gegenseitigem Einvernehmen zu beseit-

medgiva personer med hemvist i den andra

avtalsslutande staten personliga avdrag vid

beskattningen, skattebefrielser och skatte-
nedsättningar på grund av civilstånd eller för­

sörjningsplikt mot familj, som medgivas per­
soner med hemvist i den förstnämnda staten.

§ 4. Företag i en a vtalsslutande stat. vilkas

kapital helt eller delvis äges eller kontrolle­
ras, direkt eller indirekt, av en eller flera per­

soner med hemvist i den andra avtalsslutande

staten, skola icke i den förstnämnda staten

bliva föremål för någon beskattning eller nå­

got därmed sammanhängande skattekrav,

som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängan­

de skattekrav, som andra liknande företag i
denna förstnämnda stat äro eller kunna bliva

underkastade.

§ 5. I denna artikel avser uttrycket "be­

skattning" skatter av varje slag och beskaf­
fenhet.

Artikel 27

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

§ 1. Då en person med hemvist i en avtals­

slutande stat gör gällande, att i e n avtalsslu­
tande stat eller i båd a staterna vidtagits åtgär­

der, som för honom medfört eller komma att

medföra en mot detta avtal stridande beskatt­
ning, äger han - utan att hans rätt att använ­

da sig av i d essa staters interna rättsordning
givna rättsmedel därav påverkas - göra

framställning i sa ken hos den behöriga myn­
digheten i den stat, i vilken han äger hemvist.

§ 2. Om denna behöriga myndighet finner

framställningen grundad men ej själv kan

åvägabringa en tillfredsställande lösning,

skall myndigheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med den behöri­

ga myndigheten i den andra avtalsslutande

staten i syfte att undvika en mot detta avtal
stridande beskattning.

§ 3. De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna skola genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter
eller tvivelsmål som uppkomma rörande tolk­

ningen eller tillämpningen av detta avtal. De

1861

¬

background image

SFS 1992:856

igen. Sie können auch ubereinkommen, wie

eine Doppelbesteuerung In Fa llen, die in dem

Abkommen nicht behandelt sind, vermieden
werden kann.

§ 4. Die zuständigen Behörden der Ver-

tragstaaten können zur Herbeifiihrung einer

Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze

unmittelbar mileinander verkehren. Er-

scheinl ein miindlicher Meinungsaustausch

fiir die Herbeifiihrung der Einigung zweck-

mässig, so kann ein solcher Meinungsaus­

tausch in einer Kommission durchgefiihrt
werden. die aus Vertretern der zuständigen
Behörden der Vertragstaaten besteht.

Artikel 28
Diplomatische nnd konsularische Beamte

§ 1. Dieses Abkommen beriihrt nicht die

steuerlichen Vorrechte, die den diplomati-

schen und konsularischen Beamten nach den
allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder
auf Grund besonderer Vereinbarungen zuste-

hen.

§ 2. Soweit Einkiinfte oder Vermögen

wegen der den diplomatischen und konsulari­
schen Beamten nach den allgemeinen Regeln
des Völkerrechts oder auf Grund besonderer

zwischenstaatlicher Verträge zustehenden
steuerlichen Vorrechte im Empfangstaat

nicht besteuert werden, steht das Besteuer-
ungsrecht dem Entsendestaat zu.

§ 3. Bei Anwendung des Abkommens gel-

ten die Angehörigen einer diplomatischen

oder konsularischen Vertretung, die ein Ver-

tragstaat im anderen Vertragslaat oder in ein-

em dritten Staat unterhält, als im Entsende­

staat ansässig, v/enn sie die Staatsangehörig-

keit des Entsendestaates besitzen und dort zu

den Steuern vom Einkommen und vom Ver­

mögen wie in diesem Staat ansässige Perso­

nen herangezogen werden.

§ 4 . Das Abkommen gilt nicht fur zwi-

schenstaatliche Organisationen, ihre Organe
oder Beamten sowie nicht fiir Angehörige
diplomatischer oder konsularischer Vertret-

ungen eines dritten Staates, die in einem Ver-
tragstaat anwesend sind, aber in keinem der
beiden Vertragstaaten fiir Zwecke der

kunna jämväl överenskomma för att undvika

dubbelbeskattning i såda na fall som ej omfat­

tas av detta avtal.

§ 4 . De behöriga myndigheterna i de av­

talsslutande staterna kunna träda i förbi ndel­

se med varandra för att träffa överenskom­

melse i de fall som angivits i föreg ående para­

grafer. Om muntliga överläggningar anses un­
derlätta en överenskommelse, kunna sådana
överläggningar äga rum inom ramen för en

kommitté bestående av representanter för de
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande

staterna.

Artikel 28
Diplomatiska och konsulära befattningsha­

vare

§ 1, Bestämmelserna i d etta avtal påverka

icke sådana privilegier i beskattningshänse

ende, vilka enligt folkrättens allmänna regie
eller jämlikt stadganden i särskilda överens

kommelser tillkomma diplomatiska eller kon

sulära befattningshavare.

§ 2. I den mån på grund av privilegier

beskattningshänseende, vilka enligt folkrät­
tens allmänna regler eller jämlikt stadganden

i särs kilda överenskommelser tillkomma dip­
lomatiska eller konsulära befattningshavare,
inkomst eller förmögenhet icke beskattas i
den stat i vilk en befattningshavaren är ackre­
diterad, förbehålles beskattningsrätten den

utsändande staten.

§ 3. Vid tillämpningen av detta avtal skola

personer, vilka tillhöra en avtalsslutande

stats beskickning eller konsulat i den andra
avtalsslutande staten eller i en tredje stat och

vilka äro medborgare i den utsändande sta­
ten, anses äga hemvist i den utsändande sta­
ten, såframt de där äro skyldiga att erlägga
skatt å inkomst och förmögenhet i samma

omfattning som personer med hemvist i den­

na stat.

§ 4. Detta avtal skall icke äga tillämpning

beträffande internationella organisationer,

deras organ eller tjänstemän och ej heller i
fråga om personer, vilka tillhöra en tredje
stats beskickning eller konsulat och vistas i
en avtalsslutande stat utan att i någondera
avtalsslutande staten i fråga om skatter på

1862

¬

background image

SFS 1992:856

Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen als dort ansässig behandelt werden.

ABSCHNITT VII

Schlussbestimmungen

Artikel 29

In kraft tre ten

§ 1. Dieses Abkommen soli ratifiziert wer­

den, und zwar schwedischerseits durch Seine

Majestät den König von Schweden mit Zu-

stimmung des Reichstags und

schweizerischerseits durch den Bundesrat

nach Genehmigung durch die Bundesver-

sammlung.

Die Ratifikationsurkunden sollen so bald

wie möglich in Bern ausgetauscht werden.'

§ 2, Dieses Abkommen tritt mit dem Aus-

tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft,
und seine Bestimmungen finden Anwendung

a) in Schweden: hinsichtlich der Steuern

vom Einkommen auf Einkunfte, die am oder
nach dem I. Januar 1966 erzielt werden, und
hinsichtlich der staatlichen Vermögensteuer

auf die Steuer, die Gegenstand der Veranla-
gung des Jahres 1967 oder eines späteren Jah-
res biidet;

b) in der Schweiz: aufjedes Steuerjahr, das

am oder nach dem I. Januar 1967 beginnt.

§ 3. Das am 16. Oktober 1948 in Stockholm

unterzeichnete Abkommen zwischen dem
Königreich Schweden und der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der

Steuern vom Einkommen und vom Ver-

mögen wird aufgehoben und tritt fiir die

Steuern ausser Kraft, auf die dieses Abkom­

men gemäss Absatz 2 Anwendung findet.
Das erwahnte Abkommen gilt jedoch weiter-
hin fiir die Anwendung des am 16. Oktober
1948 in Stockholm unterzeichneten Abkom-
mens zwischen dem Königreich Schweden
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf
dem Gebiete der Erbschaftssteuern.

inkomst och förmögenhet behandlas såsom

personer vilka där äga hemvist.

KAPITEL VII

Slutbestämmelser

Artikel 29

Ikraftträdande

§ I. Detta avtal skall ratificeras, för Sveri­

ges del av Hans Maj:t Konungen av Sverige

med riksdagens samtycke, samt

för Schweiz' del av Förbundsrådet med

godkännande av förbundsförsamlingen.

Ratifikationshandlingarna skola snarast

möjligt utväxlas i B ern.'

§ 2. Avtalet träder i kr aft med utväxling av

ratifikationshandlingarna och skall äga
tillämpning:

a) 1 S verige: Såvitt avser inkomstskatter, i

fråga om inkomst som förvärvats å eller efter
den 1 januari 1966, samt, såvitt avser den
statliga förmögenhetsskatten, i fråga cm skatt
som utgår på grund av taxering år 1967 eller
senare.

b) 1 Schweiz: Beträffande varje beskatt­

ningsår som börjar å eller efter den I ja nuari
1967.

§ 3. Det i S tockholm den 16 o ktober 1948

undertecknade avtalet mellan Konungariket

Sverige och Schweiziska Edsförbundet för

undvikande av dubbelbeskattning beträffan­

de skatter å inkomst och förmögenhet skall

upphöra att gälla såvitt avser sådana skatter,
beträffande vilka förevarande avtal jäm­
likt § 2 äger tillämpning, dock att berörda av­
tal alltjämt skall gälla såvitt erfordras för till-
lämpningen av det i St ockholm den 16 ok to­
ber 1948 undertecknade avtalet mellan Ko­
nungariket Sverige och Schweiziska Edsför­
bundet för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å kvarlåtenskap.

Ralifikalionshanillingarna inväxlades i Bern den (ijuni 1966.

1863

¬

background image

SFS 1992:856

Artikel 30

A iisserkrufttreten

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, soiange

es nicht von einem der Vertragstaaten gekun-

digt worden ist. Jeder Vertragstaat kann nach
dem Jahre 1968 das Abkommen auf diploma-

tischem Wege unter Einhaltung einer Frist

von mindestens sechs Monaten zum Ende

eines Kalenderjahres kiindigen. In diesem

Fall findet das Abkommen nicht mehr An-

wendung

a) in Schweden: hinsichtlich der Steuern

vom Einkommen auf Einkiinfte, die am oder

nach dem 1. Januar des auf die Kiindigung

folgenden Kalenderjahres erzielt werden,

und hinsichtlich der Vermögensteuer auf die

Steuer, die Gegenstand der Veranlagung des

zweiten auf die Kiindigung folgenden Kalen­
derjahres oder eines späteren Jahres biidet;

b) in der Schweiz: auf jedes Steuerjahr, das

am oder nach dem 1. Januar des zweiten auf
die Kiindigung folgenden Kalenderjahres be-
ginnt.

Zu Urkund dessen haben die vorgenannten

Bevollmächtigten dieses Abkommen un-
terzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Gefertigt zu Stockholm im Doppel, am 7.

Mai 1965 in schwedischer und in deutscher

Urschrift, die gleicherweise authentisch sind.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal skall förbliva i kraft intill dess

detsamma uppsagts av endera avtalsslutande
staten. Envar av de avtalsslutande staterna

kan på diplomatisk väg uppsäga avtalet ge­
nom underrättelse senast sex månader före
utgången av varje kalenderår senare än år

1968. I händelse av sådan uppsägning skall
avtalet upphöra att gälla:

a) I S verige: Såvitt avser inkomstskatter, i

fråga om inkomst som förvärvas å eller efter
den 1 janua ri kalenderåret närmast efter det,
varunder uppsägningen ägde rum. samt, så­
vitt avser förmögenhetsskatt, i fråga om skatt
som utgår på grund av taxering under eller

efter det andra kalenderåret efter det. varun­
der uppsägningen ägde rum.

b) I Sch weiz: Beträffande det beskattnings­

år som börjar å eller efter den I januari det
andra kalenderåret efter det. varunder upp­
sägningen ägde rum.

Till bekräftelse härå hava undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal och försett detsamma med
sina sigill.

Vilket skedde i Stoc kholm den 7 maj 1965.

på svenska och tyska språken, vilka båda
texter äga lika vitsord.

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson

E. von Graffenried

E. von Graffenried

1864

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.