SFS 2020:348 Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz / SFS 2020:348 Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
SFS2020-348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:1182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1987:1182) om dubbel-
beskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz och bilaga 1 till lagen ska ha
följande lydelse.

1 §2 Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Sverige och Schweiz undertecknade den
7 maj 1965 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och
som utgör en del av detta, i den lydelse som avtalet har genom de protokoll
om ändring i avtalet som undertecknades den 28 februari 2011 och den
19 juni 2019, gälla som lag här i landet. Innehållet i avtalet och protokollet
som fogats till avtalet framgår av bilaga 1 till denna lag. De skriftväxlingar
som framgår av bilaga 1 och 2 till denna lag ska också gälla som lag här i
landet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som

påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast
efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:96, bet. 2019/20:SkU26, rskr. 2019/20:253.

2 Senaste lydelse 2018:1096 (jfr 2018:1389).

SFS

2020:348

Publicerad
den

28 maj 2020

background image

2

SFS

2020:348

Bilaga 1

Abkommen zwischen dem König-
reich Schweden und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mögen

Avtal mellan Konungariket Sve-
rige och Schweiziska Edsförbun-
det för undvikande av dubbelbe-
skattning beträffande skatter å
inkomst och förmögenhet

Die Regierung des Königreichs

Schweden, und der Schweizerische
Bundesrat

Konungariket Sveriges regering

och Schweiziska förbundsrådet,

in der Absicht, ein Abkommen

zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern
vom Einkommen und vom Vermö-
gen abzuschliessen, ohne Möglich-
keiten zur Nichtbesteuerung oder
reduzierten Besteuerung durch
Steuerhinterziehung oder � umge-
hung (unter anderem durch miss-
bräuchliche Gestaltungen mit dem
Ziel des Erhalts von in diesem
Abkommen vorgesehenen Erleich-
terungen zum mittelbaren Nutzen
von in Drittstaaten ansässigen Per-
sonen) zu schaffen,

som har för avsikt att ingå ett avtal

för undvikande av dubbelbeskatt-
ning beträffande skatter å inkomst
och förmögenhet, utan att skapa
förutsättningar för icke-beskattning
eller minskad skatt genom skatte-
flykt eller skatteundandragande
(däri inbegripet genom s.k. treaty-
shopping, som syftar till att personer
med hemvist i en stat som inte är
part till detta avtal indirekt ska få
förmåner enligt detta avtal),

haben Folgendes vereinbart:

har kommit överens om följande:

Artikel 26

Artikel 26

Verständigungsverfahren

Förfarandet vid ömsesidig över-
enskommelse

§ 1. Ist eine Person der Auf-

fassung, dass Massnahmen eines
Vertragsstaats oder beider Ver-
tragsstaaten für sie zu einer Be-
steuerung führen oder führen wer-
den, die diesem Abkommen nicht
entspricht, so kann sie ungeachtet
der nach dem innerstaatlichen Recht
dieser Staaten vorgesehenen Rechts-
mittel ihren Fall der zuständigen
Behörde eines der beiden Vertrags-
staaten unterbreiten. Der Fall muss
innerhalb von drei Jahren nach der
ersten Mitteilung der Massnahme,
die zu einer dem Abkommen nicht
entsprechenden Besteuerung führt,
unterbreitet werden.

§ 1. Om en person anser att en

eller båda avtalsslutande staterna
vidtagit åtgärder som för honom
medför eller kommer att medföra
beskattning som strider mot bestäm-
melserna i detta avtal, kan han, utan
att det påverkar hans rätt att använda
sig av de rättsmedel som finns i
dessa staters interna rättsordningar,
lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i någon av de avtals-
slutande staterna. Saken ska läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då
personen i fråga fick vetskap om den
åtgärd som givit upphov till beskatt-
ning som strider mot bestämmel-
serna i avtalet.

§ 2. Hält diese zuständige Be-

hörde die Einwendung für begründet

§ 2. Om denna behöriga myndig-

het finner framställningen grundad

background image

3

SFS

2020:348

und ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende Lösung herbei-
zuführen, so wird sie sich bemühen,
den Fall durch Verständigung mit
der zuständigen Behörde des ande-
ren Vertragstaates so zu regeln, dass
eine dem Abkommen nicht ent-
sprechende Besteuerung vermieden
wird.

men ej själv kan åvägabringa en
tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom
ömsesidig överenskommelse med
den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika en mot detta avtal stridande
beskattning.

Artikel 28

Artikel 28

Diplomatische und konsularische
Beamte

Diplomatiska och konsulära befatt-
ningshavare

§ 1. Dieses Abkommen berührt

nicht die steuerlichen Vorrechte, die
den diplomatischen und konsu-
larischen Beamten nach den all-
gemeinen Regeln des Völkerrechts
oder auf Grund besonderer Verein-
barungen zustehen.

§ 1. Bestämmelserna i detta avtal

påverka icke sådana privilegier i
beskattningshänseende, vilka enligt
folkrättens allmänna regler eller
jämlikt stadganden i särskilda över-
enskommelser tillkomma diploma-
tiska eller konsulära befattnings-
havare.

§ 2. Soweit Einkünfte oder Ver-

mögen wegen der den diploma-
tischen und konsularischen Beamten
nach den allgemeinen Regeln des
Völkerrechts oder auf Grund beson-
derer zwischenstaatlicher Verträge
zustehenden steuerlichen Vorrechte
im Empfangstaat nicht besteuert
werden, steht das Besteuerungsrecht
dem Entsendestaat zu.

§ 2. I den mån på grund av

privilegier i beskattningshänseende,
vilka enligt folkrättens allmänna
regler eller jämlikt stadganden i sär-
skilda överenskommelser tillkomma
diplomatiska eller konsulära befatt-
ningshavare, inkomst eller förmö-
genhet icke beskattas i den stat i
vilken befattningshavaren är ackre-
diterad, förbehålles beskattnings-
rätten den utsändande staten.

§ 3. Bei Anwendung des Ab-

kommens gelten die Angehörigen
einer diplomatischen oder konsula-
rischen Vertretung, die ein Ver-
tragstaat im anderen Vertragstaat
oder in einem dritten Staat unterhält,
als im Entsendestaat ansässig, wenn
sie die Staatsangehörigkeit des Ent-
sendestaates besitzen und dort zu
den Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen wie in diesem Staat
ansässige Personen herangezogen
werden.

§ 3. Vid tillämpningen av detta

avtal skola personer, vilka tillhöra
en avtalsslutande stats beskickning
eller konsulat i den andra avtals-
slutande staten eller i en tredje stat
och vilka äro medborgare i den
utsändande staten, anses äga hem-
vist i den utsändande staten, såframt
de där äro skyldiga att erlägga skatt
å inkomst och förmögenhet i samma
omfattning som personer med hem-
vist i denna stat.

§ 4. Das Abkommen gilt nicht für

zwischenstaatliche Organisationen,
ihre Organe oder Beamten sowie
nicht für Angehörige diplomatischer
oder konsularischer Vertretungen
eines dritten Staates, die in einem
Vertragstaat anwesend sind, aber in

§ 4. Detta avtal skall icke äga

tillämpning beträffande internatio-
nella organisationer, deras organ
eller tjänstemän och ej heller i fråga
om personer, vilka tillhöra en tredje
stats beskickning eller konsulat och
vistas i en avtalsslutande stat utan att

background image

4

SFS

2020:348

keinem der beiden Vertragstaaten
für Zwecke der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen als
dort ansässig behandelt werden.

i någondera avtalsslutande staten i
fråga om skatter på inkomst och
förmögenhet behandlas såsom per-
soner vilka där äga hemvist.

Artikel 28A

Artikel 28A

Hauptzwecktest

Prövning av det huvudsakliga syftet

Ungeachtet der übrigen Bestim-

mungen dieses Abkommens wird
ein Vorteil nach diesem Abkommen
nicht für bestimmte Einkünfte oder
Vermögenswerte gewährt, wenn
unter Berücksichtigung aller mass-
geblichen Tatsachen und Umstände
die Feststellung gerechtfertigt ist,
dass der Erhalt dieses Vorteils einer
der Hauptzwecke der Gestaltung
oder Transaktion war, die unmittel-
bar oder mittelbar zu diesem Vorteil
geführt hat, es sei denn, es wird
nachgewiesen, dass die Gewährung
dieses Vorteils unter diesen Umstän-
den mit dem Ziel und Zweck der
einschlägigen Bestimmungen dieses
Abkommens im Einklang steht.

Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal ska en förmån
enligt avtalet inte ges i fråga om en
inkomst eller en förmögenhets-
tillgång, om det med hänsyn till alla
relevanta fakta och omständigheter
rimligen kan antas att ett av de
huvudsakliga syftena med det
arrangemang eller den transaktion
som direkt eller indirekt resulterade
i förmånen var att få förmånen,
såvida det inte fastställs att det under
omständigheterna är förenligt med
avtalets ändamål och syfte att
förmånen ges.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.