SFS 1988:1614

881614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1614 Lag

Utkom från trycket

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

den 18 januari 1 989

Bulgatien;

I'lli

J

f:

!.M

Utfärdad den 8 dec ember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst och förmögenhet som Sverige och Bulg arien undertecknade d en

21 juni 1988 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga

till denna lag.

t

2 § Avtalets beskatt ningsregler skall tillämpas endast i den mån des sa

i:

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sver ige som annars sku lle

⬢ föreligga.

j

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom

;

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm-

>

melserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse e nligt artikel 23 punkt 1 i

avtalet.

I

4 § �ven om en skattsk yldigs inkomst eller fö rmögenhet enligt avtalet

skall vara he lt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den

;

skattskyldige lämna alla de uppgifter till lednin g för taxerin gen som han

i

annars skulle ha varit skyldig att lämna.

3550

' Prop, 1988/89-.44. SkU6. rskr. 48.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.