SFS 1988:782

880782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:782

Utkom från trycket

den 27 juni 1988

Lag

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet;

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på

inkomst som Sverige och Turkiet undertecknade den 21 januari 1988 skall

tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges

del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i d en mån dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverig e som annars skulle

föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom

medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i a vtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i

avtalet.

4 § Även om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet skall vara helt eller
delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna
alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit
skyldig att lämna.

Agreement between the Kingdom of Swe­

den and the Republic of Turkey for the
avoidance of double taxation with respect

to taxes on income

The Kingdom of Sweden and the Republic

of Turkey desiring to conclude an Agreement

for the avoidance of double taxation with res­

pect to taxes on income have agreed as fol­
lows;

Bilaga

Översättning

Avtal mellan Konungariket Sverige och
Republiken Turkiet för att undvika dub­
belbeskattning beträffande skatter på in­
komst

Konungariket Sverige och Republiken Tur­

kiet som önskar ingå ett avtal för att undvika

dubbelbeskattning beträffande skatter på in­

komst har kommit överens om följande:

' Prop. 1987/88: III, SkU 35. rskr. 262.

1590

¬

background image

SFS 1988:782

Artide I

Personal scope

This Agreement shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contract­

ing States.

Artikel /

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Artide 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to taxes on

income imposed on behalf of each Contract­

ing S tate or of its political subdivisions or

local authorities, irrespective of the manner

in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in­

come all taxes imposed on total income or on

elements of income including taxes on gains

from the alienation of movable or immovable

property, as well as taxes on capital apprecia­
tion.

3. The existing taxes to which the Agree­

ment shall apply are:

a) in the case of the Republic of Turkey:

i) the income tax (gelir vergisi);

ii) the corporation tax (kurumlar vergisi);

iii) the levy on behalf of t he fund for the

support of the defense industry (savunma

sanayii destekleme fonu);

iv) the levy on behalf of the fund for the

encouragement of social charity and soli­

darity (sosyal yardimlasma ve dayanismayi

tesvik fonu);

v) the levy on behalf of the fund for

business apprentices and for the improve­

ment and enlargement of the business and

technical training (giraklik, mesleki ve tek­

nik egitimi gelistirme ve yayginlastirma

fonu);

(hereinafter referred to as "Turkish tax").

b) in the case of the Kingdom of Sweden:

i) th e State income tax (den statliga in­

komstskatten), including the sailors' tax

(sjömansskatten) and the coupon tax

(kupongskatten);

ii) the tax on undistributed profits of

companies (ersättningsskatten) and the tax

on distribution in connection with reduc­

tion of share capital or the winding-up of a

company (utskiftningsskatten);

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in­

komst som påförs för en avtalsslutande stats,

dess politiska underavdelningars eller lokala

myndigheters räkning, oberoende av det sätt

på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skat­

ter, som utgår på inkomst i des s helhet eller

på delar av inkomst, däri inbegripna skatter

på vinst på grund av överlåtelse av lös eller

fast egendom samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas, är;

a) beträffande Republiken Turkiet:

1) inkomstskatten;

2) bolagsskatten;
3) avgiften till fonden med uppgift att

främja försvarsindustrin;

4) avgiften till fonden med uppgift att

främja social välgörenhet och solidaritet;

5) avgiften till fonden för affärsprakti-

kanter och för att förbättra och utöka ut­

bildningen inom affärsve rksamhet och tek­
nik;

(i det följande benämnda "turkisk skatt"),

b) beträffande Konungariket Sverige:

1) den st atliga inkomstskatten, sjömans­

skatten och kupongskatten däri inbegripna;

2) ersättningsskatten och utskiftnings­

skatten;

1591

¬

background image

\

SFS 1988:782

iii) the tax on public entertainers (bevill­

ningsavgiften för vissa offentliga föreställ­

ningar);

iv) the communal income tax (den kom­

munala inkomstskatten);

v) the profit sharing tax (vinstdelnings­

skatten);

(hereinafter referred to as "Swedish tax").

4. The Agreement shall also apply to any

identical or substantially similar taxes

which are imposed after the date of signa­

ture of the Agreement in addition to. or in

place of, the existing taxes. The competent

authorities of the Contracting States shall

each year notify each other of any signifi­

cant changes which have been made in

their respective taxation laws.

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga

föreställningar;

4) den kommunala inkomstska tten;

5) vinstdelningsskatten;

(i det följande benämnda " svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas äv en på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som

efter undertecknandet av avtalet införs vid

sidan av eller i stället för de för närvarande

utgående skatterna. De behöriga myndig­

heterna i de avtalsslutande staterna skall

vaije år meddela varandra väsentliga änd­
ringar som gjorts i respektive skattelagstift­

ning.

Artide 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, un­

less the context otherwise requires;

a) i) the term "Turkey" means the territory

of the Republic of Turkey, including any

area in which the laws of Turkey are in

force, as well as the continental shelf over

which Turkey has in accordance with inter­

national law, sovereign rights to explore

and exploit its natural resources,

ii) the term "Sweden" means the King­

dom of S weden and, when used in a geo­

graphical sense, includes the national terri­

tory, the territorial sea of Sweden as well

as other maritime areas over which Swe­

den in accordance with international law

exercises sovereign rights or jurisdiction;

b) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean Turkey

or Sweden as the context requires;

c) the term "tax" means any tax covered

by Article 2 of this Agreement ;

d) the term "person" includes an individu­

al, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid tillämpningen av detta avtal föl­

jande uttryck nedan angiven betydelse:

a)l) "Turkiet" åsyftar Republiken Tur­

kiets territorium, däri inbegripet varje om­

råde där Turkiets lagar gäller, samt den

kontinentalsockel vars naturtillgångar Tur­

kiet enligt internationell rätt har suverän

rätt att utforska och utvinna;

2) "S verige" åsyftar Konungariket Sve­

rige och, när uttrycket används i geografisk

betydelse, omfattar det nationella territori­

et, Sveriges territorialvatten samt andra

havsområden över vilka Sverige enligt in­

ternationell rätt utövar suverän rätt eller

jurisdiktion;

b) "en avtalsslutande stat" och "den

andra avtalsslutande staten" åsyftar Turkiet

eller Sverige beroende på sammanhanget;

c) "skatt" åsyftar vaije skatt som omfattas

av artikel 2 i detta avtal;

d) "person" inbegriper fysisk person, bo­

lag och annan sammanslutning;

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas såsom

juridisk perso n;

1592

¬

background image

SFS 1988:782

O the term "registered office" means the

legal head office registered under the Turkish

Code of Commerce or the seat of the Board

of Directors registered under Swedish law, as

the case may be;

g) the term "nationals" means;

i) in respect of Turkey, all individuals

possessing the Turkish nationality from the

"Turkish Nationality Code", and all legal

persons, partnerships and associations de­

riving their status as such from the law in

force in Turkey;

ii) in respect of Sweden, all Swedish in­

dividuals and all legal persons, partner­

ships and associations deriving their status

as such from the law in force in Sweden;

h) the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contrac­

ting Sta te" mean respectively an enterprise

carried on by a residen t of a Contracting Sta­

te and an enterprise carried on by a resident

of the other Contracting State;

i) the term "com petent authority" means:

i) in Turkey, the Minister of Finance and

Customs or his authorized representative,

ii) in Sweden, the Minister of Finance or

his authorized representative or the

authority which is designated a s competent

authority for the purposes of this Agree­

ment;
j) the term "international traffic" means

any transport by a s hip, an aircraft or a road

vehicle operated by an enterprise of a Con­

tracting State except when the ship or aircraft

or road vehicle is operated solely between

places in the territory of T urkey or of S we­

den.

2. As regards the application of this Agree­

ment by a Contracting State any term not

defined therein shall, unless the context

otherwise requires, have the meaning which

it has under the laws of that State concerning

the taxes to which the Agreement applies.

f) "inregistrerat kontor" åsyftar det enligt

lag upprättade huvudkontoret som inregistre­

rats enligt den turkiska handelslagen, respek­

tive styrelsens säte registrerat enligt svensk

lagstiftning;

g) "medborgare" åsyftar:

1) b eträffande Turkiet, alla fysiska per­

soner som enligt den turkiska medborgar­

skapslagen innehar turkiskt medborgar­

skap och alla juridiska personer, handels­

bolag och andra sammanslutningar som bil­

dats enligt den lagstiftning som gäller i Tur­

kiet;

2) b eträffande Sverige, alla svenska fy­

siska personer och alla Juridiska personer,

handelsbolag och andra sammanslutningar

som bildats enligt den lagstiftning som gäl­

ler i Sverige ;

h) "företag i en avtalsslutande stat" och

"företag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar företag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat. respektive

företag som bedrivs av person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten;

i) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Turkie t, finans- och tullministern el­

ler dennes behöriga ombud;

2) i Sverige, chefen för finansdeparte­

mentet eller dennes behöriga ombud eller

den myndighet som u tsetts att vara behörig

myndighet vid tillämpningen av detta avtal;

J) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon

som används av företag i en avtalsslutande

stat utom då skeppet, luftfartyget eller lands­

vägsfordonet används uteslutande mellan

platser i Turk iet eller i Sverig e.

2. Då en a vtalsslutande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föranle­

der annat, varje uttryck som inte definierats i

avtalet ha den betydelse som uttrycket har

enligt den statens lagstiftning i fråga om såda­

na skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artide 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

1593

¬

background image

\

SFS 1988; 782

term "resident of a Contracting State"

means any person who, under the laws of

that State, is liable to tax therein by reason of

his domicile, residence, registered office,

place of management or any other criterion of

a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of

paragraph 1 an individual is a resident of both

Contracting States, then his status shall be

determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the

State in which he has a permanent home

available to him; if he has a permanent home

available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident of the State with

which his personal and economic relations

are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he

has not a permanent home available to him in

either State, he shall be deemed to be a resi­

dent of the State in which he has an habitual

abode;

c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of t hem, he shall be deemed to

be a resident of the State of which he is a

national;

d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of

the Contracting States shall settle the ques­

tion by mutual agreement.

3, Where by reason of the provisions of

paragraph 1 a person other than an individual

is a resident of both Contracting States, then

it shall be deemed to be a resident of the

Contracting State in which its registered of­

fice is situated.

uttrycket "person med hemvist i en avtals­

slutande stat" person som enligt lagstiftning ­

en i denna stat är skattskyldig där på grund av

hemvist, bosättning, inregistrerat kontor,

plats för företagsledning eller annan liknande

omständighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 fy sisk person har hemvist i båda avtalsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt;

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till hans

förfogande; om han har en sådan bostad i

båda staterna, anses han ha hemvist i den stat

med vilken hans personliga och ekonomiska

förbindelser är starkast (centrum för levnads­

intressena).

b) Om det inte kan avgöras i vi lken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller

om han inte i någondera staten har en bostad

som stadigvarande står till hans förfogande,

anses han ha hemvist i den stat där han sta­

digvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båda sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i

någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av

dem, avgör de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i pun kt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen

i fråga ha hemvist i den stat där den har sitt

inregistrerade kontor.

Artide 5
Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the

term "permanent establishment" means a

fixed place of business through which the

business of an enterprise is wholly or partly

carried on.

2. The term "permanent establishment"

includes especially:

a) a place of m anagement;

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar

uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande

plats för affärsverksamhet, från vilken ett

företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt:

a) plats för företagsledning;

1594

¬

background image

SFS 1988:782

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

O a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural re­

sources;

g) a building site, a construction, assembly

or installation project or supervisory activi­

ties in connection therewith, but only if such

site, project or activities continue for a period

of more than six months.

3. Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent

establishment" shall be deemed not to in­
clude:

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or

merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of storage, display or deliv­

ery;

c) the maintenance of a stock of g oods or

merchandise belonging to the enterprise sole­

ly for the purpose of processing by another
enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­

mation, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for the purpose of carrying on, for

the enterprise, any other activity of a pre­
paratory or auxiliary character;

f) the mainten ance of a fixed place of busi­

ness solely for any combination of a ctivities

mentioned in sub-paragraphs a) to e). pro­

vided that the overall activity of the fixed
place of business resulting from this combi­

nation is of a preparatory or auxiliary charac­

ter.

4. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1 and 2, where a person - other than

an agent of independent status to whom para­

graph 5 applies - is acting in a Contracting

State on behalf of an enterprise of the o ther

Contracting State, that enterprise shall be

deemed to have a permanent establishment in

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad;

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar;

g) byggnadsplats, anläggnings-, samman­

sättnings- eller installationsarbete eller över­

vakande verksamhet i samband där med, men

endast om arbetet eller verksamheten pågår

mer än sex månader.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel anses uttrycket "fast

driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu­

tande för lagring, utställning eller utlämnande

av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för lagring, utställning eller

utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager u teslutande för bearbetning eller föräd­

ling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av

varor eller inhämtande av upplysningar för

företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­

get bedriva annan verksamhet av förbere­

dande eller biträdande art;

O innehave t av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att kombi­

nera verksamheter som anges i punkterna

a)-e), under förutsättning att hela den verk­

samhet som bedrivs från den stadigvarande

platsen för affärsverksamhet på grund av

denna kombination är av förberedande eller

biträdande art.

4. Om person, som inte är sådan oberoende

representant på vilken punkt 5 tillämpas, är

verksam i en avtalsslutande stat för ett före­

tag i den andra avtalsslutande staten anses

detta företag - utan hinder av bestämmel­

serna i punktern a 1 och 2 - ha fast driftställe

i den förstnämnda avtalsslutande staten i

1595

¬

background image

SFS 1988:782

\

the first-mentioned Contracting State in re­

spect of any activities which that person un­

dertakes for the enterprise, if such a person:

a) has and habitually exercises in that State

an authority to conclude contracts in the

name of the enterprise, unless the activities

of such person a re limited to those mentioned

in paragra ph 3 which, if exercised through a

fixed place of business would not make this

fixed place of business a permanent estab­

lishment under the provisions of that para­

graph; or

b) has no such authority, but habitually

maintains in the first-mentioned State a stock

of goods or merchandise from which he regu­

larly delivers goods or merchandise on behalf

of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent

establishment in the other Contracting State

merely because it carries on business in that

other State through a broker, general com­

mission agent or any other agent of an inde­

pendent status, provided that such persons

are acting in the ordinary course of their busi­

ness.

6. The fact that a company which is a resi­

dent of a Contracting State controls or is

controlled by a company which is a resident

of the other Contracting State, or which car­

ries on business in that other State (whether

through a permanent establishment or other­

wise), shall not of itself constitute either com­

pany a permanent establishment of the other.

fråga om varje verksamhet som denna person

bedriver för företaget, om denna person;

a) i denna stat har och där regelbundet

använder en fullmakt att sluta avtal i företa­

gets namn. såvida inte verksamheten som

denna person bedriver är begränsad till sådan

som anges i punkt 3 och som - om den be­

drevs från en stadigvarande plats för affärs­

verksamhet - inte skulle göra denna stadig­

varande plats för affärsverksamhet till fast

driftställe enligt bestämmelserna i nämnda

punkt: eller

b) utan att ha sådan fullmakt, regel mässigt i

den förstnämnda staten innehar ett varulager

från vilket han för företaget regelbundet le­

vererar varor.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses

inte ha fast driftställe i den andra avtalsslu­

tande staten endast på den grund att företaget

bedriver affärsverksamhet i denna andra stat

genom förmedling av mäklare, kommissionär

eller annan oberoende representant, under

förutsättning att sådan person därvid be­

driver sin sedvanliga affärsverksamhet.

6. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar

eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i

den andra avtalsslutande staten eller ett bolag

som bedriver affärsverksamhet i denna andra

stat (antingen från fast driftställe eller på an­

nat sä tt), medför inte i och för sig att något-

dera bolaget utgör fak driftställe för det

andra.

Artide 6
Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State from immovable property (in­

cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contra cting State in which the proper­

ty in questi on is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment

Artikel 6

Inkomst ar fast egendom

1. Inkomst, som person m.ed hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom

(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslu­

tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstif tningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen, Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe ­

hör till fast egendom, levande och döda in­

ventarier i lantbruk och skogsbruk, alla slag

1596

¬

background image

SFS 1988:782

used in agriculture and forestry, fishing

places of every kind, rights to which the pro­

visions of general law respecting landed

property apply, usufruct of immovable prop­

erty and rights to variable or fixed payments

as consideration for the working of, or the

right to work, mineral deposits, sources and

other natural resources; ships, boats and air­

craft shall not be regarded as immovable

property.

3. The provisions of paragraph 1 shall ap­

ply to income derived from the direct use,
letting, o r use in any other form of immov­
able property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immov­

able property of an enterprise and to income

from immovable property used for the per­

formance of independent personal services.

av fiskeområden, rättigheter på vilka bestäm­

melserna i priva trätten om fast egendom till-

lämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt

rätt till föränderliga eller fasta ersättningar

för nyttjandet av eller rätten att nyttja mine­

ralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara

fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt I tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller annan an­

vändning av fast egendom.

4. Bes tämmelserna i punkte rna 1 o ch 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som

tillhör företag och på inkomst av fast egen­

dom som används vid självständig yrkesut­

övning.

Artide 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Con­

tracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on busi­

ness in the oth er Contracting State through a

permanent es tablishment situated therein. If

the enterprise carries on business as afore­

said, the profits of the enterprise may be

taxed in the other State but only so much of

them as is attributable to that permanent es­

tablishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State

carries on business in the other Contracting

State through a permanent establishment sit­

uated therein, there shall in each Contracting

State be attributed to that permanent estab­

lishment the profits which it might be expect­

ed to make if it were a distinct and separate

enterprise engaged in the same or similar ac­

tivities under the same or similar conditions

and dealing wholly independently with the

enterprise of which it is a permanent estab­

lishment.

3. In determining the profits of a perma­

nent establishment, there shall be allowed as

deductions expenses which are incurred for

the purposes of the permanent establishment,

including executive and general administra-

Artikel 7
Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en

avtalsslutande stat förvärvar, beskattas en­

dast i denna stat, såvida inte företaget be­

driver rörelse i den an dra avtalsslutande stat­

en från där beläget fast driftställe. Om företa­

get bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får

företagets inkomst beskattas i den andra stat­

en, men endast så stor del av den som är

hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en från där beläget fast driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder

annat, i va rdera avtalsslutande staten till det

fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat, om

det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat affärer med det företag till

vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag för utgifter som upp­

kommit för det fasta driftstället, härunder in­

begripna utgifter för företagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

1597

¬

background image

SFS 1988:782

\

tive expenses so incurred, whether in the

State in which the permanent establishment

is situated or elsewhere. However, no such

deduction will be allowed in respect of par­

ticipations to the expenses and losses of the

head office or other permanent establish­

ments situated abroad nor in respect of

amounts paid by the permanent establish­

ment to the head office of the enterprise or

any of its other offices, by way of royalties,

interests, commissions or other similar pay­

ments.

4. No profits shall be attributed to a perma­

nent establishment by reason of the mere

purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti­

cles of this Agreement, then the provisions of

those Articles shall not be affected by the

provisions of this Article.

Article 8
Shipping, air and land transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of shi ps in in terna­

tional traffic shall be taxable only in that

State. However, such profits may also be

taxed in the other Contracting State provided

that the profits are derived from shipping

from that other State but the tax chargeable

in that other State shall be reduced by an

amount equal to fifty per cent of such tax.

2. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of aircraft or road

vehicles in international traffic shall be tax­

able only in th at State.

3. With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS) the provisions of paragraph 2

shall apply, but only to such part of the prof­

its as corresponds to the participation held in

that consortium by AB Aerotransport

(ABA), the Swedish partner of Scandinavian

Airlines System (SAS).

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall also apply to profits from the participa­

tion in a pool, a joint business or an interna­

tional operating agency.

uppkommit i den stat där de t fasta driftstället

är beläget eller a nnorstädes. Avdrag medges

emellertid inte för andel i huvudkontorets

eller annat utomlands beläget fast driftställes

omkostnader eller förluster och inte heller för

belopp avseende royalty, ränta, provision

eller annan liknande betalning som erläggs av

det fasta driftstället till före tagets huvudkon­

tor eller något av dess andra kontor.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps

genom det fasta driftställets försorg för före­

taget.

5. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av

detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa

artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8
Sjöfart, luftfart och landsvägstransport

1. Inkomst som företag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen av skepp

i internationell trafik beskattas endast i denna

stat. Sådan inkomst far emellertid beskattas

även i den andra avtalsslutande staten om

inkomsten uppbärs på grund av transport av

varor från denna andra stat, men den skatt

som tas ut i denna andra stat skall minskas

med e tt belopp motsvarande femtio procent

av skatten i fråga.

2. Inkomst som ett företag i en avtalsslu­

tande stat förvärvar genom användningen av

luftfartyg eller landsvägsfordon i internatio­

nell trafik beskattas endast i denna stat.

3. Beträffande inkomst som förvärvas av

luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines

System (SAS) tillämpas bestämmelserna i

punkt 2 men endast i fråga om den del av

inkomsten som motsvaras av den andel i kon­

sortiet som innehas av AB Aerotransport

(ABA), den svenske delägaren i Scandina­

vian Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkterna I och 2 t ill-

lämpas även på inkomst som förvärvas

genom deltagande i en pool, ett gemensamt

förelag eller en internationell driftsorganisa­

tion.

1598

¬

background image

SFS 1988:782

Article 9
Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State par­

ticipates directly or indirectly in the manage­

ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

b) the s ame persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­

pital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting
State,

and in ei ther case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which differ

from those which would be made between

independent enterprises, then any profits

which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so ac­

crued, may be included in th e profits of that

enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State -

and taxes accordingly - profits on which an

enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and

the profits so included are by the first-men­

tioned State claimed to be profits which

would have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if t he conditions made

between th e two enterprises had been those

which would have been made between inde­

pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the

amount of the tax charged therein on those

profits, where that other State considers the

adjustment justified. In determining such ad­

justments, due regard shall be had to the oth­

er provisions of this Agreement and the com­

petent authorities of the Contracting Slates

shall if necessa ry consult each other.

Artikel 9
Företag med intressegemenskap

1. Ifall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett företag i den andra avtalsslu­

tande staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt del­

tar i ledningen eller övervakningen av såväl

ett företag i en avtalsslutande stat som ett

företag i den andra avtalsslutande staten eller

äger del i båda d essa företags kapital,

iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför­

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas

eller föreskrivs villkor, som avviker från dem

som skulle ha avtalats mellan av varandra

oberoende företag, får all inkomst, som utan

sådana villkor skulle ha tillkommit det ena

företaget men som på grund av villkoren i

fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i öv er­

ensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna s tat,
även inräknas i inkomsten för ett företag i

den andra avtalsslutande staten och beskat­

tas i överensstämmelse därmed i denna andra

stat samt den sålunda inräknade inkomsten

av denna andra stat anses vara sådan inkomst

som skulle ha tillkommit företaget i denna

andra stat om de villkor som avtalats mellan

företagen hade varit sådana som skulle ha

avtalats mellan av varandra oberoende före­

tag, skall den förstnämnda staten — om den

anser justeringen vara berättigad - genom­

föra vederbörlig justering av det skattebelopp

som påförts för inkomsten i de nna stat. Vid

sådan justering iakttas övriga bestämmelser i

detta avtal och de behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna överlägger vid be­

hov med v arandra.

Artide 10

Dividends

1, Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident

Artikel JO

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i e n

avtalsslutande stat till person med hemvist i

1599

¬

background image

SFS 1988:782

of the other Contracting State may be taxed

in that oth er State.

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident,

and according to the laws of that S tate, but if

the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not ex­

ceed:

a) 15 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a com­

pany ( other than a partnership) which holds

directly at least 25 per cent of the capital of

the company paying the dividends;

b) 20 per cent of the gross amount of the

dividends in all oth er cases.

This paragraph shall not affect t he taxation

of the company in respect of the profits out of

which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, "jouis-

sance" shares or "jouissance" rights,

founders' shares or other rights, not being

debtclaims, participating in p rofits, as well as

income from other corporate rights which is

subjected to the same taxation treatment as

income from shares by the laws of the State

of which the company making the distribu­

tion is a resident. The term likewise means

income derived from Swedish share funds

and from Turkish investment funds and in­

vestment trusts.

4. Profits of a company of a Contracting

State carrying on business in the other Con­

tracting State through a permanent establish­

ment situated therein may, after having been

taxed under Article 7, be taxed on the remai­

ning amount in the Contracting State in

which the permanent establishment is situat­

ed. However, the tax so charged shall not

exceed the rate provided for in sub-paragraph

a) of paragraph 2.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

dividends, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State of which the company paying

the dividends is a resident, through a perma­

nent establishment situated therein, and the

holding in respect of which the dividends are

den andra avtalsslutande staten får beskattas

i denna andra st at.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget

som betalar utdelningen har hemvist, enligt

lagstiftningen i denna stat men om motta­

garen har rätt till utdelningen får sk atten inte

överstiga:

a) 15 procent av utdelningens bruttobe­

lopp, om den som har rätt till utdelninge n är

ett bolag (med undantag för handelsbolag)

som direkt behärskar minst 25 procent av det

utbetalande bolagets kapital;

b) 20 procent av utdelningens bruttobelopp

i övri ga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning för vinst av vilken utdelningen b etalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i

denna artikel inkomst av aktier, andelsbevis

eller andra liknande bevis med rätt till andel i

vinst, stiftarandelar eller andra rättigheter,

som inte är fordringar, med rätt till andel i

vinst, samt inkomst av andra andelar i bola g,

som enligt lagstiftningen i den stat där det

utdelande bolaget har hemvist vid beskatt­

ningen behandlas på samma sätt som inkomst

av aktier. Uttrycket innefattar också inkomst

från svenska aktiefonder och från turkiska

investeringsfonder och investeringstruster.

4. Inkomst som förvärvas av ett bolag i en

avtalsslutande stat vilket bedriver rörelse i

den andra avtalsslutande staten genom fast

driftställe där får, efter att ha beskattats en­

ligt artikel 7, beskattas för återstående belopp

i den avtalsslutande stat där det fasta drift­

stället är beläget. Skatten får emellertid inte

överstiga den skattesats som anges i punkt 2

a) ovan.

5. Bestämmelserna i punk terna 1 och 2 till -

lämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslu­

tande staten, där bolaget som betalar utdel­

ningen har hemvist, från där beläget fast

driftställe, samt den andel på grund av vilken

utdelningen betalas äger verkligt samband

1600

¬

background image

SFS 1988:782

paid is effectively connected with such per­

manent establishment. In such case the pro­

visions of Article 7 shall apply.

6. Subject to the provisions of paragraph 4,

where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits from the

other Contracting State, that other State may

not impose any tax on the dividends paid by

the company, except insofar as such divi­

dends are paid to a resident of that other

State or insofar as the holding in respect of

which the dividends are paid is effectively

connected with a permanent establishment

situated in that other State, nor subject the

company's undistributed profits to a tax on

the c ompany's undistributed profit.s, even if

the dividends paid or the undistributed prof­

its consist wholly or partly of profits arising
in such other State.

med det fasta driftstället. I sådant fall tilläm­

pas bestämmelserna i artikel 7.

6. Om bolag med hemvist i en avtalsslu­

tande stat förvärvar inkomst från den andra

avtalsslutande staten, får - om inte bestäm­

melserna i punkt 4 föranleder annat - denna

andra stat inte beskatta utdelning som bola­

get betalar, utom i den mån utdelningen beta­

las till person med hemvist i denna andra stat

eller i den mån den andel på grund av vilken

utdelningen betalas äger verkligt samband

med fast driftställe i denna a ndra stat, och ej

heller beskatta bolagets icke utdelade vinst,

även om utdelningen eller den icke utdelade

vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst

som uppkommit i denna andra stat.

Article II
Interest

1. Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that o ther State.

2. However, such interest may also be

taxed in the Contracting State in which it

arises, and according to the laws of that State

but if the rec ipient is the beneficial owner of

the inte rest the tax so charged shall not ex­

ceed 15 per cent of the gross amount of the

interest.

3. Notwithstanding the provisions of para­

graph 2. interest arising in:

a) Sweden and paid t o the Government of

Turkey or to the Central Bank of Turkey

(Tiirkiye Cumh uriyet Merkez Bankasi) shall

be exempt from Swedish tax;

b) Turkey and paid to the Government of

Sweden or to the Central Bank of Sweden

(Sveriges Riksbank) shall be exempt from
Turkish tax.

4. The term "interest" as used in this Arti­

cle means income from debt-claims of eve ry

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the deb tor's profits, and in partic ular,

income from government securities and in­

come from bonds or debentures.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, får beskattas

i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna s tat, men om

mottagaren har rätt till räntan få r skatten inte

överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

2 undantas ränta, som härrör från

a) Sverige och betalas till Turkiets regering

eller till Turkiets centralbank, från svensk

skatt;

b) Turkiet och betalas till Sveriges regering

eller till Sveriges Riksbank, från turkisk

skatt.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna

artikel inkomst av varje slags fordran, anting­

en den säkerställts genom inteckning i fast

egendom eller inte och antingen den medför

rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte.

Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värde­

papper som utfärdats av staten och inkomst

av obligationer eller debentures.

1601

51-SFS 1988

¬

background image

SFS 1988:782

5. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting

Stale carries on business in the other Con­

tracting State in which the interest arises,

through a permanent establishment situated

therein, and the debt-claim in respect of

which the interest is paid is effectively con­
nected with such permanent establishment.
In such case the provisions of Article 7 shall
apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local

authority or a resident of that State. Where,

however, the person paying the interest,
whether he is a resident of a Contracting
State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment in connection with
which the indebtedness on which the interest

is paid was incurred and such interest is

borne by such permanent establishment, then

such interest shall be deemed to arise in the
Contracting State in which the permanent es­

tablishment is situated.

7. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest, hav­
ing regard to the debt-claim for which it is

paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the bene­
ficial owner in the absence of such relation­
ship, the provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount. In such

case the excess part of the payments shall

remain taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Agreement.

5. Bestämmelserna i p unkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till räntan
har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­
en. från vilken räntan härrör, från där beläget
fast driftställe, samt den fordran för vilken

räntan betalas äger verkligt samband med det

fasta driftstället. I sådant fall tillämpas be­

stämmelserna i arti kel 7.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,
politisk underavdelning, lokal myndighet

eller person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar räntan, an­

tingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en a vtalsslutande stat har fast
driftställe i s amband varmed den skuld upp­

kommit på vilken räntan betalas, och räntan
belastar det fasta driftstället, anses räntan
härröra från den stat där det fasta driftstället

är beläget.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iaktta­

gande av övriga bestämmelser i de tta avtal.

Artide 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contract­

ing State may be taxed in that other State.

2, However, such royalties may be taxed in

the Contracting State in which they arise, and

according to the laws of that State, but if the

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu­

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den na andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denn a stat, men om

1602

¬

background image

SFS 1988:782

recipient is the beneficial owner of the royal­

ties the tax so charged shall not exceed 10 per

cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use. any copyright of literary, artistic or

scientific work including cinematograph films

and recordings for radio and television, any

patent, trade mark, design or model, plan,

secret formula or process, or for information

concerning industrial, commercial or scienti­

fic experience or for the use of, or the right to

use, industrial, commercial or scientific

equipment.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the

royalties, being a resident of a Contracting

State carries on business in the other Con­

tracting State in which the royalties arise,

through a permanent establishment situated

therein, and the right o r property in respect

of which the royalties are paid is effectively

connected with such permanent establish­

ment. In such case the provisions of Article 7

shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is that

State itself, a political subdivision, a local

authority or a resident of that State. Where,

however, the person paying the royalties,

whether he is a resident of a Contracting

State or not, has in a Contracting State a

permanent establishment in connection with

which the liability to pay the royalties was

incurred, and such royalties are borne by

such permanent establishment, then such

royalties shall be deemed to arise in the Con­

tracting State in which the permanent estab­
lishment is sit uated.

6. Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial

owner or between both of them and some

other person, the amount of the royalties

paid, having regard to the use, right or infor­

mation for which they are paid, exceeds the

amount which would have been agreed upon

by the payer and the beneficial own er in the

absence of such relationship, the provisions

of this Article shall apply only to the last-

mottagaren har rätt till royaltyn får skatten

inte överstiga 10 procent av royaltyns brutto­

belopp.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel varje slags betalning som mottas så­

som ersättning för nyttjandet av eller för rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­

närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri­

pet biograffilm och inspelningar för radio och

television, patent, varumärke, mönster eller

modell, ritning, hemligt recept eller hemlig

tillverkningsmetod, eller för upplysning om

erfarenhetsrön av industriell, kommersiell

eller vetenskaplig natur samt för nyttjandet

av eller för rätten att nyttja industriell, kom­

mersiell eller vetenskaplig utrustning.

4. Bestämmelserna i punkte rna I och 2 till-

lämpas inte. om den som har rätt till royaltyn

har hemvist i en avtalsslutande stat och be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande stat­

en, från vilken royaltyn härrör, från där belä­

get fast driftställe, samt den rättighet eller

egendom för vilken royaltyn betalas äger

verkligt samb and med de t fasta driftstället. I

sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel

7.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,

politisk underavdelning, lokal myndighet

eller person med hemvist i denna stat. Om

emellertid den person som betalar royaltyn,
antingen han har hemvist i en avtalsslutande

stat eller inte, i en av talsslutande stat har fast

driftställe i samband varmed skyldigheten att

betala royaltyn uppkommit och royaltyn be­

lastar det fasta driftstället, anses royaltyn

härröra från den avtalsslutande stat där det

fasta driftstället är beläget.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till

royaltyn eller mellan dem båda och annan

person royaltybeloppet, med hänsyn till det

nyttjande, den rätt eller den upplysning för

vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtala ts mellan utbet alaren och

den som har rätt till royaltyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel­

serna i denna artikel endast på sistnämnda

1603

¬

background image

SFS 1988:782

\

mentioned amount. In such case, the excess

part of the payment shall remain taxable ac­

cording to the laws of each Contracting State,

due regard being had to the other provisions
of this Agreement.

7. The preceding provisions of this Article

shall also apply to payments of any kind re­

ceived as a consideration for the alienation of

any copyright of lite rary, artistic or scientific

work including cinematograph films and re­

cordings for radio and television, or any pat­

ent, trade mark, design or model, plan, secret

formula or process, or information concern­

ing industrial, commercial or scientific expe­
rience.

belopp. I sådant fall beskattas överskjutande

belopp enligt lagstiftningen i vardera avtals­

slutande staten med iakttagande av övriga be­

stämmelser i detta avtal.

7. Föregående bestämmelser i denna arti­

kel tillämpas också beträffande alla slags be­

talningar som mottas som ersättning för över­

låtelse av upphovsrätt till litterärt, konstnär­

ligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet

biograffilm och inspelningar för radio och

television, patent, varumärke, mönster eller

modell, ritning, hemligt recept eller hemlig

tillverkningsmetod eller för upplysning om

erfarenhetsrön av industriell, kommersiell

eller vetenskaplig natur .

Artide 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of immov­

able property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State may

be taxed in that ot her State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­

ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

other Contracting State or of movable prop­

erty pertaining to a fixed base available to a

resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­

ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such a fixed base,

may be taxed in that other State,

3. Gains of an enterprise of a Contracting

State from the alienation of ship s, aircraft or

road vehicles operated in international traffic

or movable property pertaining to the opera­

tion of such ships, aircraft or road vehicles

shall be taxable only in that St ate.

4. Subject to the provisions of paragraph 7

of Article 12, gains from the alienation of an y

property other than that dealt with in para­

graphs 1 to 3, shall be taxable only in the

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av sådan fast egendom som avses

i artikel 6 och som är belägen i den andra

avtalsslutande staten, får beskattas i denna

andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgång-

arna i fast driftställe, vilket ett företag i en

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu­

tande staten, eller av lös egendom, hänförlig

till stadigvarande anordning för att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst på

grund av överlåt else av sådant fast driftställe

(för sig eller tillsammans med hela företaget)

eller av sådan stadigv arande anordning.

3. Vinst, som ett företag i en avtalsslutande

stat förvärvar på grund av överlåtelse av

skepp, luftfartyg eller landsvägsfordon som

används i internationell trafik, eller lös egen­

dom som är hänförlig till användningen av

sådana skepp, luftfartyg eller landsvägsfor­

don beskattas endast i denna sta t.

4. Om inte bestämmelserna i artikel 12

punkt 7 föranled er annat beskattas vinst på

grund av överlåtelse av annan egendom än

sådan som behandlas i punkterna 1 -3 endast

1604

¬

background image

SFS 1988:782

Contracting State of which the alienator is a

resident.

5. Notwithstanding the provisions of para­

graph 4, gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of shares or

similar rights in a company which is a resi­

dent of the other Contracting State or of

bonds issued in that ot her State may be taxed
in that othe r State.

i den avtalsslutande stat där överlåtaren har

hemvist.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

4 får vinst som person med hemvist i en av­

talsslutande stat förvärvar genom överlåtelse

av aktier eller liknande rättigheter i ett bolag

med hemvist i den a ndra avtalsslutande stat­

en eller obligationer som utfärdats i denna

andra stat beskattas i denna an dra stat.

Artide 14
Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Con­

tracting State in respect of professional ser­

vices or other activities of an independent

character, shall be taxable only in tha t State

unless such activities are exercised in the

other Contracting State. If the activities are

exercised in the other State, income derived

therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provision of para­

graph 1, income derived by a resident of a

Contracting State in respect of professional

services or other activities of an in dependent

character exercised in the other Contracting

State shall be taxable only in the first-men­

tioned State if:

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the

aggregate 183 days in the calendar year con­
cerned, and

b) the remuneration is paid b y, or on behalf

of, a person who is not a resid ent of the other
State, and

c) the remuneration is not borne by a per­

manent e stablishment or a fixed base which

the said person has in the other Stale.

3. The term "professional services" in­

cludes especially independent scientific, lit­

erary, artistic, educational or teaching activi­

ties as well as the independent activities of

physicians, lawyers, engineers, architects,

dentists and accountants, and other indepen­

dent activities requiring specific professional

skill.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i denna s tat såvida inte

verksamheten utövas i den andra avtalsslu­

tande staten. Om verksamheten utövas i den

andra staten får inkomst som uppbärs däri­

från beskattas i denna andra s tat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas inkomst som person med hemvist

i en avtalsslutande stat förvärvar genom at t

utöva fritt yrke eller annan självständig verk­

samhet i den andra avtalsslutande staten en­

dast i den förstnämnda s taten om:

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i

fråga, och

b) ersättningen betalas av person som inte

har hemvist i den andra staten eller på dennes

vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som personen i

fråga har i den andra staten.

3. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper sär­

skilt självständig vetenskaplig, litterär och

konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och

undervisningsverksamhet samt sådan själv­

ständig verksamhet som l äkare, advokat, in­

genjör, arkitekt, tandläkare och revisor ut­

övar ävensom annan självständig verksamhet

som kräver särskild yrkesskicklighet.

1605

¬

background image

SFS 1988:782

\

Artide 15
Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Artides 16,

18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other

similar remuneration, derived by a resident

of a Contracting State in respect of an em­

ployment shall be taxable only in that State
unless the employment is exercised in the

other Contracting State. If the employment is

so exercised, such remuneration as is derived

therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para­

graph 1, remuneration derived by a resident

of a Contracting State in respect of an em­

ployment exercised in th e other Contracting

State shall be taxable only in the first-

mentioned State if;

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the

aggregate 183 days in th e calendar year con­

cerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the

other State, and

c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which

the employer has in the other State.

3- Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship, aircraft or road transport vehicle oper­

ated in international traffic by an enterprise

of a Contracting State, may be taxe d in th at

State. Where a resident of Sweden derives

remuneration in respect of an employment

exercised aboard an aircraft operated in in­

ternational traffic by the air transport consor­

tium Scandinavian Airlines System (SAS),

such remuneration shall be taxable only in

Sweden.

Article 16
Directors' fees

Directors' fees and similar payments de­

rived by a resident of a Contracting State in

his capacity as a member of the board of

directors of a compa ny which is a res ident of

the other Contracting State may be taxed in

that other State.

Artikel 15
Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18. 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas

lön och annan liknande ersättning, som per­

son med hemvist i en avtalsslutande stat upp­

bär på grund av anställning, endast i denna

stat, såvida inte arbetet utförs i den andra

avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i

denna andra stat, får ersättning som uppbärs

för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt

1 beskattas ersättni ng, som person med hem­

vist i en avtalsslutand e stat uppbär för arbete

som utförs i den andra avtalsslutande staten

endast i den förstnämnda s taten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i

fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller på

dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andr a staten.

3. Utan hinder av föregående bestäm­

melser i denna artikel får ersättning för ar­

bete, som utförs ombord på skepp, luftfartyg

eller landsvägsfordon som används i interna­

tionell trafik av ett företag i en avtalsslutande

stat, beskattas i denna stat. Om person med

hemvist i Sverige förvärvar ersättning på

grund av anställning ombord på luftfartyg

som används i internationell trafik av luft­

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System

(SAS), beskattas denna ersättning endast i

Sverige.

Artikel 16
Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande er­

sättning, som person med hemvist i en av­

talsslutande stat uppbär i egenskap av med­

lem i styrelse eller annat liknande organ i

bolag med hemvist i de n andra avtalsslutandc

staten, får beskattas i denna andra s tat.

1606

¬

background image

SFS 1988:782

Artide 17
Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti­

cles 14 and 15, income derived by a resident

of a Contracting State as an entertainer, such

as a theatre, motion picture, radio or televi­

sion artis te, or a musician, or as an athlete,

from his personal activities as such exercised

in the othe r Contracting State, may be taxed

in that other State.

2. Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an

athlete in his capacity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to

another person, that income may, notwith­

standing the provisions of Articles 7, 14 and

15, be taxed in the Contracting State in which

the activities of the entertainer or athlete are

exercised,

3. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1 and 2, income derived by an artiste

or athlete from his persona l activities as such

shall be ex empt from tax in the Contracting

State in which these activities are exercised if

the activities are exercised within the frame­

work of a visit which is substantial ly support­

ed by the other Contracting State, a political

subdivision, a local authority or a public in­

stitution thereof.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik ­

larna 14 och 15 får inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar

genom sin personliga verksamhet i den andr a

avtalsslutande staten i egenskap av a rtist, så­

som teater- eller filmskådespelare, radio-

eller televisionsartist eller musiker, eller av

idrottsman, beskattas i denn a andra stat,

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i

denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen u tövar verksamheten,

3. Utan hinder av bestämmelserna i pu nk­

terna i och 2 skall inkomst, som artist eller

idrottsman förvärvar genom personlig verk­

samhet, undantas från skatt i den avtalsslu­

tande stat där verksamheten utövas om verk­

samheten bedrivs inom ramen för en vistelse

som huvudsakligen finansieras av den andra

avtalsslutande staten, dess politiska underav­

delningar, lokala myndigheter eller offentliga

institutioner.

Artide 18

Pensions, annuities and similar payments

1, Subject to the provisions of paragraph 1

of Article 19, pensions and other similar re­

muneration in con sideration of past employ­

ment, disbursements under the Social Securi­

ty legislation and annuities arising in a Con­

tracting S tate and paid to a resident of the

other Contracting State may be taxed in the

first-mentioned Contracting State. However,

if the recipient is a national of the other Con­

tracting State such pensions, remuneration,

disbursements and annuities shall be taxable
only in that oth er State.

2, The term "annuity" means a stated sum

payable periodically at stated times during

life or during a specified or ascertainable pe­

riod of time under an obligation to make the

payments in return for adequate and full con­

sideration in money or money's worth.

Artikel 18

Pension, livränta och liknande ersättning

1. Om inte bestämmelserna i artikel 19

punkt 1 föranleder annat, får pension och

annan liknande ersättning på grund av tidi­

gare arbetsanställning, utbetalningar enligt

socialförsäkringslagstiftningen och livränta,

vilka härrör från en avtalsslutande stat och

betalas till person med hemvist i den andra

avtalsslutande staten, beskattas i den först­

nämnda avtalsslutande staten. Om emellertid

mottagaren är medborgare i den andra av­

talsslutande staten beskattas sådan pension,

ersättning, utbetalning eller livränta endast i

denna andra stat.

2. Med uttrycket "livränta" förstås ett

fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på

fastställda tidpunkter under en persons livs­

tid eller under annan angiven eller fastställbar

tidsperiod och som utgår på grund av förplik­

telse att verkställa dessa utbetalningar som

1607

¬

background image

SFS 1988:782

ersättning för däremot fullt sv arande veder­

lag i penni ngar eller penningars vär de.

Artide 19

Government service

1. Remuneration, including pensions, paid

by, or out of funds created by, a Contracting

State or a political subdivision or a local au­

thority thereof to any individual in respect of

services rendered to that State or subdivision

or authority thereof in the disc harge of func­

tions of a governmental nature shall be tax­

able only in that State.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 18

shall apply to remuneration, pensions and

similar payments in respect of services ren­

dered in connection with a business carried

on by a Contracting State or a political subdi­

vision or a local auth ority thereof.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. Ersättning, pension däri inbegripen, som

betalas av eller från fonder inrättade av en

avtalsslutande stat, dess politiska underav­

delningar eller lokala myndigheter till fysisk

person på grund av verksamhet av offentlig

natur i denna stats, dess politiska underav­

delningars eller lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat .

2. Bestämmelserna i artiklarn a 15, 16 och

18 tillämpas på ersättning, pension och lik­

nande betalning som utgår på grund av arbete

som utförts i samband med rörelse som be­

drivs av en avtalsslutande stat, dess politiska

underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artide 20

Students

1. Payments which a student or business

apprentice who is or was immediately before

visiting a C ontracting State a resident of the

other Contracting State and who is present in

the first-mentioned State solely for the pur­

pose of his education or training receives for

the purpose of his maintenance, education or

training shall not be taxed in that State, pro­

vided that such payments arise from sources

outside that State.

2. Remuneration which a student or busi­

ness apprentice who is or was immediately

before visiting a Contracting State a resident

of the other Contracting State derives from

an employment which he exercises in the

first-mentioned Contracting State in order to

obtain practical experience related to his edu­

cation or formation shall not be taxed in the

first-mentioned State, provided that

- this is his first emplo yment in that S tate,

- his visit does not exceed a period of 183

days, and

- the remuneration does not exceed 12000

Swedish kronor if the employment is exer­

cised in Sweden, and the remuneration

Artikel 20
Studerande

1. Belopp, som en studerande eller affärs-

praktikant som har eller omedelbart före vis­

telse i en avtalsslutande stat hade hemvist i

den andra avtalsslutande staten och sorn vis ­

tas i den förstnämnda staten uteslutande för

sin undervisning eller utbildning erhåller för

sitt uppehälle, sin undervisning eller utbild­

ning, beskattas inte i denna st at. under förut­

sättning att beloppen härrör från källa utanför

denna stat,

2. Ersättning, som en studerande eller af-

farspraktikant som har eller omedelbart före

vistelse i en avt alsslutande stat hade hemv ist

i den andra avtalsslutande staten förvärvar på

grund av arbetsanställning som utförs i den

förstnämnda avtalsslutande staten för alt er­

hålla praktisk erfarenhet i anslutning till sin

undervisning eller utbildning, beskatt as inte i

den förstnämnda staten under förutsättning

att

- detta är hans första arbetsanställning i

denna stat,

- vistelsen inte överstiger en tidrymd av 183

dagar, samt

- i de fall anställningen utövas i Sverige, er­

sättningen inte överstiger 12000 svenska

kronor och. i de fal l anställningen utövas i

1608

¬

background image

does not exceed the adequate amount to

cover the necessary expenses for his main­

tenance and education or training if the

employment is exercised in Turkey.

Article 21

Teachers and researchers

1. An individual who visits a Contracting

State for the purpose of teaching or engaging

in research at a university, college, school or

other recognised educational institution in

that Contracting Stale, and who immediately

before tha t visit was a resident of the other

Contracting State, shall be exempted from

tax by the first-mentioned Contracting State

on any remuneration for such teaching or

research, provided that the visit does not ex­

ceed a period of two years from the date of

his first arrival in that Contracting State for

such pur pose, provided further that such re­

muneration aiises from sources outside the

first-mentioned Contracting State.

2. The exemption granted under paragraph

1 shall not apply to income from research if

such research is undertaken not in the public

interest but primarily for the private benefit

of a specific person or specific persons.

Article 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Con­

tracting State not dea lt with in the foregoing

articles of this Agreement and arising in the

other Contracting State may be taxed in that
other State.

2. Items of income of a resident of a Con­

tracting State arising outside both Contract­

ing States shall be taxable only in the first-
mentioned Contracting State.

SFS 1988:782

Turkiet, ersättningen inte överstiger det

belopp som anses erforderligt för att täcka

nödvändiga kostnader för hans uppehälle,

undervisning eller utbildning.

Artihel 21

Lärare och forskare

1. En fysisk person, som vistas i en av tals­

slutande stat för att undervisa eller forska vid

universitet, högskola, skola eller annan er­

känd undervisningsanstalt i den na avtalsslu­

tande stal och som omedelbart före denna

vistelse hade hemvist i den andra avtalsslu­

tande staten, skall undantas från skatt i den

förstnämnda avtalsslutande staten för er­

sättning för sådan undervisning eller forsk­

ning under förutsättning dels att vistelsen inte

överstiger en tidrymd av två år räknat från

dagen för hans första ankomst i detta syfte till

denna avtalsslutande stat, dels att ersättning­

en härrör från källa utanför den förstnämnda

avtalsslutande staten.

2. Skattebefrielse enligt punkt 1 medges

inte beträffande inkomst av forskning om

forskningen sker, inte i allmänt in tresse utan

företrädesvis för att gagna viss persons eller

vissa personers privata intressen.

Artikel 22
Annan inkomst

1. Inkomst härrörande från en avtalsslu­

tande stat som förvärvas av person med hem­

vist i den andra avtalsslutande staten och

som inte behandlas i föregående artiklar av

detta avtal får beskattas i den förstnämnda

avtalsslutande staten.

2. Inkomst som härrör från källa utanför

båda avtalsslutande staterna och som förvär­

vas av person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat beskattas endast i denna avtalsslu­
tande stat.

[!••

Artide 23
Elimination of double taxation

1. In the case of Turkey, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Subject to the provisions of sub-para-

graph 1 b), where a resident of Turkey de­

rives income which, in accordance with the

provisions of this Agreement, may be taxed

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Turkiet undviks dubbelbe­

skattning på följande sätt:

a) I fall då person med hemvist i Tur kiet

förvärvar inkomst, som enligt detta avtal får

beskattas i Sverige, skall Turki et, såvida inte

bestämmelserna i punkt 1 b) föranleder an-

1609

¬

background image

SFS 1988:782

\

in Sweden, Turkey shall exempt such income

from tax but may, in calculating the tax on

the remaining income of that person, apply

the rate of tax which would have been appli­

cable if the exempted income had not been so

exempted. In the case of dividends from a

company which is a resident of Sweden this

provision shall apply only to a resident of

Turkey which directly holds at least 10 per

cent of the capital and voting power of the

company which is a res ident of Sweden.

b) The tax paid in Sweden according to the

provisions of this Agreement, shall be de­

ducted from the tax paid in Turkey with re­

spect to taxes imposed on income which is

shown below, under the provisions of Turk­

ish tax laws concerning the deduction of for­

eign taxes;

i) profits mentioned in A rticle 8;

ii) divide nds which are not covered by

sub-paragraph a);

Hi) interest;

iv) royalties;

v) gains from the alienation of property

mentioned in paragraph 5 of Article 13

which may be taxed in Sweden;

vi) fees and similar payments mentioned

in Article 16.

Such deduction shall not, however, exceed

that part of th e income tax calculated in Tur­

key before the deduction is given, which is

appropriate to the income which may be

taxed in Sweden.

2. In the case of S weden, double taxation

shall be avoided as follows;

a) Where a resident of Sweden derives in­

come which under the laws of Turkey and in

accordance with the provisions of this Agree­

ment may be taxed in Turkey, Sweden shall

allow - subject to the provisions of the laws

of Sweden concerning credit for foreign tax

(as it may be amended from time to time

without changing the general principle here­

of) - as a deduction from the tax on such

income, an amount equal to the Turkish tax

paid in respect of such income.

b) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph a), where a resident of Sweden

derives income or gains which, in accordance

with the provisions of Article 7, paragraph 2

nat, undanta sådan inkomst från skatt, men

får vid beräkningen av skatt på denna per­

sons övriga inkomst tillämpa den skattesats

som skulle ha tillämpats om den undantagna

inkomsten inte hade undantagits. Beträffande

utdelning från bolag med hemvist i Sverige

tillämpas denna bestämmelse endast beträf­

fande person med hemvist i Turkiet som di­

rekt innehar minst 10 procent av kapitalet

och röstetalet för aktierna i bolaget med hem­

vist i Sverige.

b) Skatt som erlagts i Sverige i överens­

stämmelse med bestämm elserna i detta avtal

skall avräknas från skatt som erläggs i Tur­

kiet i fråga om skatter som tas ut på de in­

komster som anges nedan, enligt bestämmel­

serna i turkisk lagstiftning om avräkning av

utländska skatter;

1) inkomst som anges i artikel 8;

2) utdelning som inte omfattas av punkt

a) ovan;

3) ränta;

4) royally;

5) vinst vid överlåtelse av egendom som

anges i artikel 13 punkt 5 vilken får beskat­

tas i Sverige;

6) arvoden och liknande ersättningar

som anges i artikel 16.

Avräkningen skall emellertid inte överstiga

den del av inkomstskatten i Turk iet, beräk­

nad före avräkningen, vilken belöper på den

inkomst som får beskattas i Sverige.

2. Beträffande Sverige undviks dubbelbe­

skattning på följande sätt;

a) I fall då person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst som enligt lagstiftningen i

Turkiet och bestämmelserna i detta avtal far

beskattas i Turkiet, skall Sverige - i e nlighet

med bestämmelserna i svensk lagstif tning om

avräkning av utländsk skatt (även i den ly­

delse den framdeles kan få genom at t ändras

utan att den allmänna princip som anges här

ändras) - från skatten på inkomsten avräkna

ett belopp motsvarande den turkiska skatt

som erlagts för inkomsten.

b) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst eller vinst som enligt be­

stämmelserna i artikel 7. artikel 13 punkt 2

eller artikel 14 får beskattas i Tur kiet, skall

1610

¬

background image

SFS 1988:782

of Artide 13 or Artide 14 may be taxed in

Turkey, Sweden shall exempt such income or

gains from tax provided that the principal

part of the income or gains arises from

(i) business activities, other than the

management of securities and other similar

property, and such activities are carried on

within Turkey through a permanent estab­

lishment, or

(ii) independent personal services per­

formed from a fixed base in Turkey.

c) Notwithstanding the provisions of sub­

paragraph a), dividends paid by a company

being a resident of Turkey to a company be­

ing a resident of Sweden shall be exempt

from Swedish tax to the extent that the divi­

dends would have been exempt under Swed­

ish law if both companies had been Swedish

companies.

d) Where a resident of Sweden derives in­

come which, in accordance with the provi­

sions of paragraph 1 of Article 19. shall be

taxable only in Turkey, or in accordance with

sub-paragraph b) of this paragraph shall be

exempt from Swedish tax, Sweden may take

such income into account when determining

the graduated rate of Swedish tax.

3. a) Where a resident of Sweden derives

dividends from Turkey, not being exempt

from Swedish tax under sub-paragraph c) of

paragraph 2, and such dividends are taxed, in

accordance with the special measures intro­

duced in Turkish law to promote the econom­

ic development in Turkey, at a rate of tax

which is reduced, in the case of dividends

referred to in sub-paragraph a) of paragraph 2

of Article 10 to less than 15 per cent and in

the case of dividends referred to in sub -para­

graph b) of paragraph 2 of Article 10 to less

than 20 per cent, then there shall be allowed

as a deduction from the Swedish tax levied

on the d ividends, an amount equal to, in the

case of dividends referred to in sub-para­

graph a) of paragraph 2 of Article 10. 15 per

cent and in th e case of dividends referred to

in sub-paragraph b) of paragra ph 2 of Article

10, 20 per cent of the gross amount of such

dividends. Such deductions shall not, howev­

er, exceed that part of the Swedish income

Sverige, utan hinder av bestämmelserna i

punkt a), undanta inkomsten eller vinsten

från beskattning. Detta gäller dock endast om

den övervägande delen av inkomsten eller

vinsten härrör från

1) rörel se som inte utgörs av förvaltning

av värdepapper och annan liknande egen­

dom samt rörelsen bedrivs i Turkiet från

fast driftställe, eller

2) självständig yrkesutövning som be­

drivs från stadigvarande anordning i T ur­

kiet.

c) Utan hinder av bestämmelserna i punkt

a) ovan är utdelning från bolag med hemvist i

Turkiet till bolag med hemvist i Sver ige un­

dantagen från svensk skatt i den mån utdel­

ningen enligt svensk lagstiftning skulle ha

varit undantagen från svensk skatt, om båda

bolagen hade varit svenska bolag.

d) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst, som enligt bestämmel­

serna i artikel 19 punkt 1 b eskattas endast i

Turkiet eller som enligt bestämmelserna i

punkt b) ovan skall undantas från svensk

skatt, får Sverige beakta inkomsten vid be­

stämmandet av svensk progressiv skatt.

3. a) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar utdelning från Turkiet som inte är

undantagen från svensk skatt enligt punkt

2 c) och denna utdelning beskattas, enligt de

särskilda bestämmelser som införts i turkisk

lagstiftning för att främja den ekonomiska ut­

vecklingen i Tur kiet, efter en skattesats som

nedsatts, beträffande utdelning som avses i

artikel 10 punkt 2 a) till mindre än 15 procent

och beträffande utdelning som av ses i artikel

10 punkt 2 b) till mindre än 20 procent,

medges avräkning från den svenska skatten

på utdelningen med ett belopp motsvarande,

beträffande utdelning som avses i a rtikel 10

punkt 2 a) 15 procent och beträffande utdel­

ning som avses i artikel 10 punkt 2 b) 20

procent av bruttobeloppet av utdelningen.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte

överstiga beloppet av den del av den svenska

inkomstskatten, beräknad utan sådan av­

räkning, som belöper på den inkomst som får
beskattas i Turkiet .

'i

1611

¬

background image

SFS 1988:782

tax, as computed before the deduction is giv­

en, which is appropria te to the income which

may be taxed in Turkey.

b) Where a resident of Sweden derives in­

terest or royalties from Turkey and such in­

terest or royalties are taxed, in accordance

with the special measures introduced in

Turkish law to promote the economic devel­

opment in T urkey, at a rate of tax which is

reduced, in the case of interest to less than 15

per cent and in the case of royalties to less

than 10 per cent then there shall be allowed

as a deduction from the Swedish tax on the

interest or royalties, as the case may be, an

amount equal to, in the case of interest 15 per

cent and, in the case of r oyalties 10 per cent

of the gross amount of such interest or royal­

ties. Such deduction shall not, however, ex­

ceed that part of the Swedish income tax. as

computed before the deduction is given,

which is appropriate to the income which

may be taxed in Turkey.

The provisions of t his paragraph shall ap­

ply only for th e first ten years for which this

Agreement is effective. This period may be

extended by mutual agreement between the

competent authorities.

b) I fall då person med hemvist i Sverige

förvärvar ränta eller royalty från Turkiet, och

räntan eller royaltyn beskattas, enligt de spe­

ciella bestämmelser som införts i turkisk lag­

stiftning för att främja den ekonomiska ut­

vecklingen i Turkiet, efter en skattesats som

nedsatts, beträffande ränta till mindre än 15

procent och beträffande royalty till mindre än

10 procent, medges avräkning från den

svenska skatten på räntan respektive royal­

tyn med ett belopp motsvarande, beträffande

ränta 15 procent och beträffande royalty 10

procent av bruttobeloppet av räntan respek­

tive royaltyn. Avräkningsbeloppet skall

emellertid inte överstiga beloppet av den del

av den svenska inkomstskatten, beräknad

utan sådan avräkning, som belöper på den

inkomst som får beskattas i Turkiet.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas

endast de tio första åren under vilka avtalet

tillämpas. Denna tidrymd kan utsträckas

genom ömsesidig överenskommelse mellan

de behöriga mynd igheterna.

Artide 24
Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall

not be subjected in the other Contracting

State to any taxation or any requirement con­

nected therewith, which is other or more bur­

densome than the taxation and connected re­

quirements to which nationals of that other

State in th e same circumstances are or may

be subjected.

2. Subject to the provisions of paragraph 4

of Article 10. the taxation on a permanent

establishment which an enterprise of a Con­

tracting State has in the other Contracting

State shall not be less favourably levied in

that other State than the taxation levied on

enterprises of that other State carrying on the

same activities.

3. Except where the provisions of para­

graph 3 of Article 7, paragraph 1 of Article 9.

paragraph 7 of Article II, or paragraph 6 of

Article 12, apply, interest, royalties and other

Artikel 24
Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i d en andra avtalsslutande staten bli före­

mål för beskattning eller därmed samman­

hängande krav som är av annat slag eller me r

tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som medborgare i

denna andra stat under samma förhållanden

är eller kan bli underkast ad.

2. Om inte bestämmelserna i artikel 10

punkt 4 föranleder ann at, skall beskattningen

av fast driftställe, som företag i en avtalsslu­

tande stat har i den andra avtalsslutande stat­

en, i denna andra stat inte vara mindre fördel­

aktig än beskattningen av företag i denna

andra stat, som bedriver verksamhet av

samma slag.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i arti­

kel 7 punkt 3. artikel 9 punkt 1. artikel 11

punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är

ränta, royalty och annan betalning från före-

1612

¬

background image

SFS 1988:782

disbursements paid by an enterprise of a

Contracting State to a resident of the other

Contracting State shall, for the purpose of

determining the taxable profits of such enter­

prise, be deductible under the same condi­

tions as if they had been paid to a resident of

the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly o r partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting

State, shall not be subjected in the first-men­

tioned State to any taxation or any require­

ment connec ted therewith which is other or

more burdensome than the taxation and con­

nected requirements to which other similar

enterprises of the first-mentioned State are or

may be subjec ted.

5. These provisions shall not be construed

as obliging a Contracting State to grant to

residents of the other Contracting State any

personal allowances, reliefs and reductions
for taxation purposes on account of civil sta ­

tus or family re sponsibilities which it g rants
to its own residents.

tag i en avtalsslutande stat till person med

hemvist i den andra avtalsslutande staten av­

dragsgilla vid bestämmandet av den skatte­

pliktiga inkomsten för sådant företag på

samma villkor som betalning till person med

hemvist i den förs tnämnda staten,

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ä gs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den a ndra avtalsslutande stat­

en, skall inte i den förstnämnda staten bli

föremål för beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller

mer tyngande än den beskattning och därmed

sammanhängande krav som annat liknande

företag i den f örstnämnda staten är eller kan

bli u nderkastat.

5. Dessa bestämmelser anses inte medföra

skyldighet för en avtalsslutande stat att

medge person med hemvist i d en andra av­

talsslutande staten sådant personligt avdrag

vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller

skattenedsättning på grund av civilstånd eller

försörjningsplikt mot familj som medges per­

son med hemvist i den egna s taten.

i

I j

il

Artide 25
Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State

considers that the actions of one or both of

the Contracting States result or will result for

him in taxation not in accordance with this

Agreement, he may, irrespective of the reme­

dies provided by the national laws of those

States, present his case to the competent au­

thority of the Contracting State of which he is

a resident or, if his case comes under para­

graph 1 of Article 24, to that of the Contract­

ing State of which he is a national.

2. The competent authority shall endea­

vour, if the objection ap pears to it to be justi­

fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent au­

thority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation not in ac­

cordance with the Agreement.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat anser att en avtalsslutande stat

eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åt­

gärder som för honom medför eller kommer

att medföra beskattning som strider mot be­

stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att

detta påverkar hans rätt att använda sig av de

rättsmedel som finns i d essa staters interna

rättsordning, framlägga saken för den behöri­

ga myndigheten i den avtalsslutande stat där

han har hemvist eller, om fråga är om till-

lämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtals­

slutande stat där han är medborgare.

2. Om den behöriga myndigheten finner

invändningen grundad men inte själv kan få

till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande stat­

en i syfte att undvika beskattning som strider

mot avtalet.

1613

¬

background image

SFS 1988:782

3. The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Agreement. They may also consult

together for the elimination of double taxa­

tion in c ases not provided for in the Agree­

ment.

4. The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding para­

graphs. When it seem s advisable in ord er to

reach agreement to have an oral exchange of

opinions, such exchange may take place

through a Commission consisting of repre­

sentatives of the competent authorities of the

Contracting States.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter

eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De

kan även överlägga i syfte att undanröja dub­

belbeskattning i fall som inte omfat tas av av­

talet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbin­

delse med varandra i syfte att träffa överens­

kommelse i de fall som angivits i föregående

punkter. Om muntliga överläggningar anses

underlätta en överenskommelse, kan sådana

överläggningar äga rum inom en kommission

som b estår av representanter för de behöriga

myndigheterna i de avta lsslutande staterna.

Artide 26
Exchange of information

1. The competent authorities of the Con­

tracting States shall ex change such informa­

tion as is necessary for carrying out the pro­

visions of this Agreement or of the domestic

laws of the Contracting States concerning

taxes covered by the Agreement insofar as

the taxation thereunder is not contrary to the

Agreement. The exchange of information is

not restricted by Article 1. Any information

received by a Contracting State shall be treat­

ed as secret in th e same manner as informa­

tion obtained under the domestic laws of that

State and shall be disc losed only to persons

or authorities (including courts and adminis­

trative bodies) involved in t he assessment or

collection of, the enforcement or prosecution

in respect of, or the determination of appeals

in relation to, the taxes covered by the

Agreement. Such persons or authorities shall

use the information only for such purposes.

They may disclose the information in public

court proceedings or injudicial decisions.

2. In no case shall the provisions of para­

graph 1 be construed so as to impose on a

Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative

practice of that or of the other Contracting

State;

Artikel 26

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa

bestämmelserna i detta avtal eller i de av­

talsslutande staternas interna lagstiftning i

fråga om skatter som omfattas av avtalet i

den mån beskattningen enligt denna lagstift­

ning inte strider mot avtalet. Utbytet av upp­

lysningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­

ningar som en avtalsslutande stat mottagit

skall behandlas såsom hemliga på samma sätt

som upplysningar som erhållits enligt den in­

terna lagstiftningen i denna stat och far yppas

endast för personer eller myndigheter (däri

inbegripet domstolar och förvaltningsorgan)

som fastställer, uppbär eller indriver de skat­

ter som omfattas av avtalet eller handlägger

åtal eller besvär i fråga om dessa skatter.

Dessa personer eller myndigheter skall an­

vända upplysningarna endast för sådana än­

damål. De får yppa upplysningarna vid of­

fentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en a vtalsslutande stat

att;

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i

denna avtalssluiande stat eller i den andra

avtalsslutande staten;

1614

¬

background image

SFS 1988:782

b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the

other Contracting State;

c) to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre
public).

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admini­

strativ praxis i denna avtalsslutande stat eller

i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes­

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

Artide 27

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Agreement shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of spe­

cial agreements.

Artikel 27
Diplomatiska företrädare och konsulära tjän­

stemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid b eskattningen som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer dip­

lomatiska företrädare eller konsulära tjänste­

män.

Artide 28
Entry into force

1. The Contracting States shall notify each

other that the constitutional requirements for

the entry into force of this Agreement have

been complied with.

2. The Agreement shall enter into force

thirty day s after the date of the later of the

notifications referred to in paragraph 1 and its

provisions shall have effect:

a) In Tu rkey, for taxes with respect to ev­

ery taxable year beginning on or after the first

day of January of the year following that of
the entry into force of the Agreement ;

b) In Sweden, in the case of income de­

rived on or after the first day of January of

the year next following t hat of the entry into

force of the Agreement.

Artikel 28
Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall meddela

varandra att de konstitutionella åtgärder vid­

tagits som krävs för att detta avtal skall träda

i kraft.

2. Avtalet träder i kraf t trettio dagar efter

dagen för det sista av de meddelanden som

avses i punkt 1 och dess bestämmelser tilläm­

pas:

a) i Turkiet beträffande skatter avseende

vaije beskattningsår som börjar den första

januari året närmast efter ikraftträdandet av

avtalet eller senare;

b) i Sveri ge, beträffande inkomst som för­

värvas den första januari året närmast efter

ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artide 29

Termination

This Agreement shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either

Contracting State may terminate the Agree­

ment, through diplomatic channels, by giving

written notice of termination at least six
months before the end of any calendar year

Artikel 29

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till d ess det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Vardera av­

talsslutande staten kan på diplomatisk väg

säga upp avtalet genom skriftligt me ddelande

minst sex månader före utgången av ett ka­
lenderår sedan fem år förflutit från den dac

1615

¬

background image

•- i '

SFS 1988:782

after the expiration of a period of five years

from the date of its entry into force. In such

case, the Agreement shall cease to have ef­

fect:

a) In Tu rkey, for taxes with respec t to ev­

ery taxable year beginning on or after the first

day of January of the year following that in

which the notice of termination is given;

b) In Sweden, in the case of income de­

rived on or after the first day of January of

the year next following that in which the no­

tice of termination is given.

avtalet trädde i kraft. I händelse av sädan

uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) i Turkiet beträffande skatter avseende

vatje beskattningsår som börjar den första

januari året närmast efter uppsägningen eller

senare;

b) i Sverige beträffande inkomst som för­

värvas den första januari året närmast efter

uppsägningen eller senare.

Protocol

At the moment of signing the Agreement

between the Republic of Turkey and the

Kingdom of Sweden for the avoidance of

double taxation with respect to taxes on in­

come, the undersigned have agreed upon the

following provisions which shall constitute

an integral pa n of the Agreement.

1. Ad Article 6, paragraph 2

It is understood that the term "fishing

places of every kind" does not include open

sea fishing places.

2. Ad Article 7

It is understood that.

where an enterprise of a Contr acting State

has a permanent establishment in the other

Contracting State and the enterprise

a) effects sales in that other State of goods

or merchandise of the same or similar kind as

those sold through that permanent establish­

ment, or

b) carries on other business activities in

that other State of the same or similar kind as

those effected through that permanent estab­

lishment,
profits derived from such sales and business

activities may be taxed in that other State as

part of the profits of the p ermanent establish­

ment to the extent that such sales or activities

had been effected through the permanent es­

tablishment.

However, the profits derived from such

sales or activities shall not be taxed in that

other Contracting State if the enterprise can

prove that the sales or the activities have

been carried on for other purposes than

achieving benefits under this Agreement.

Protokoll

Vid und ertecknandet av avtalet mellan Re­

publiken Turkiet och Konungariket Sverige

för att undvika dubbelbeskattning beträf­

fande skatter på inkomst, har undertecknade

kommit överens om att följande bestäm­

melser skall utgöra en integrerande del av

avtalet.

1. Till artikel 6 punkt 2

Uttrycket "alla slag av fiskeområden" in­

nefattar inte fiskeområden på öppna havet.

2. Till artikel 7

Avtalet förutsätter att, i fall då ett företag i

en avtalsslutande stat har fast driftställe i d en

andra avtalsslutande staten och företaget

a) i denna andra stat försäljer varor av

samma eller liknande slag som de som säljs

genom det fasta driftstället, eller

b) bedriver annan affärsverksamhet i

denna andra stat av samma eller liknande slag

som den som bedrivs genom det fasta drift­

stället.

inkomst från sådan försäljning eller affärs­

verksamhet får beskattas i denna andra stat

som en del av det fasta driftställets vinst i

samma utsträckning som om denna försälj­

ning eller affärsverksamhet hade skett genom

det fasta driftstället.

Inkomst som förvärvas genom sädan för­

säljning eller verksamhet beskattas emeller­

tid inte i denna andra stat om företaget kan

visa att försäljningen eller verksamheten har

bedrivits i annat syfte än att komma i åtnju­

tande av förmåner enligt detta avtal.

1616

¬

background image

3. Ad A rtides 10, 11 and 12

In respect of Artides 10, 11 and 12 it is

understood that the term "beneficial owner"

shall be interpreted in the way that a resident

of a third country will not be allowed to get

benefits from the Agreement with regard to

dividends, interest and royalties derived from

Turkey or S\)veden, but this restriction shall

in no case be applied to residents of a Con­
tracting State.

4. Ad Article 25

a) It is understood that for cases related to

paragraph 1 of Article 25 and arising from

actions by Turkey the presentation must be

made within the time limit provided for in the

Turkish legislation.

b) It is fur ther understood that if the pre­

sentation for cases related to paragraph 1 of

Article 25 has been made within the legal

time limit, any mutual agreement reached un­

der the provisions of paragraph 2 of Article

25 shall be implemented notwithstanding any

time limits provided for in the Turkish legisla­

tion. However, the taxpayer must claim the
refund within a period of one year after the

notification by the tax administration for the

implementation of the result of such mutual
agreement.

In witness whereof the undersigned, duly

authorised thereto, have signed this Agree­

ment and its Protocol.

Done in duplicate at Ankara this 21st day

of January 1988, in the English language.

For the Government of the Republic of Tu r­

key

Altan Tufan

For the Government of the Kingdom of Swe­

den

Lennart Dafgård

SFS 1988:782

3. Till artiklarna 10, 11 och 12

Beträffande artiklarna 10, II och 12 förut­

sätts att uttrycket "den som har rätt till"

förstås så att en person med hemvist i tredje

stat inte kan komma i åtnjutande av förmå­

nerna enligt avtalet i fråga om utdelning,

ränta och royalty som förvärvats i Turkiet

eller Sverige, men denna inskränkning skall

inte i något fall tillämpas beträffande person

med hemvist i en av talsslutande stat.

4. Till artikel 25

a) Beträffande fall som avses i artikel 25

punkt 1 och som beror på åtgärder som Tur­

kiet vidtagit förutsätts att saken måste fram­

läggas inom den tidsgräns som är föreskriven

i turkisk lagstiftning.

b) Vidare förutsätts, att om fall som avses i

artikel 25 punkt 1 framlagts inom lagstadgad

tid, varje ömsesidig överenskommelse som

träffas enligt bestämmelserna i artikel 25

punkt 2 skall genomföras utan hinder av de

tidsgränser som finns i turkisk lag. Den

skattskyldige måste emellertid begära återbe­

talning av skatt inom ett år från det han un­

derrättats av skattemyndigheten om att resul­

tatet av den ömsesidiga överenskommelsen

skall genomföras.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat detta avtal och det till avtalet hör­

ande protokollet.

Som skedde i Ankara den 21 januari 1988

på engelska språket.

För R epubliken Turkiets regering

Altan Tiifan

För Konungariket Sveriges regering

Lennart Dafgård

Denna lag träder i kraft den d ag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

1617

ji

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.