SFS 1989:686

890686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

SFS 1989:686

Cypern;

utkom från trycket

den 11 juli 1989

utfärdad den 29 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffa nde inkomst­

skatter som Sverige och Cypern undertecknade den 25 oktober 1988 skall
gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dess a
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sve rige som annars skull e
föreligga.

3 § Om en perso n anser att det vidtagit s någon åtgärd som för honom

medför eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestäm­
melserna i avtalet, kan ha n ansöka om rättelse enligt artikel 23 punk t 1 i

avtalet.

4 § �ven om en skattskyldigs inkomst enligt avtalet sk all vara helt eller
delvis undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna
de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars skulle ha varit
skyldig att lämna.

Prop. 1988/89:61, SkU25, rskr. 159.

1195

¬

background image

SFS 1989:686

Convention between the Government of

the Kingdom of Sweden and the Govern­
ment of the Republic of Cyprus for the
avoidance of double taxation with respect

to taxes on income

The Government of the Kingdom of Sweden
and the Government of the Republic of Cyp­

rus desiring to conclude a Convention for the
Avoidance of Double Taxation with respect
to Taxes on Income, have agreed as follows:

Article 1
Personal scope

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contract­

ing States.

Article 2

Taxes covered
(1) This Convention shall apply to taxes on

income imposed on behalf of a Contracting

State or of its political subdivisions or local

authorities, irrespective of the manner in
which they are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on in­

come all taxes imposed on total income or on
elements of income, including taxes on gains
from the alienation of movable or immov­
able property, as well as taxes on capital app­

reciation.

(3) The existing taxes to which the Conven­

tion shall apply are:

(a) In Cyprus;

(i) the income tax;
(ii) the capital gains tax; and
(iii) the special contribution

(hereinafter referred to as "Cyprus tax").

Bilaga

�versättning

Avtal mellan Konungariket Sveriges rege­

ring och Republiken Cyperns regering for
att undvika dubbelbeskattning beträffan­

de inkomstskatter

Konungariket Sveriges regering och Republi­
ken Cyperns regering, som önskar ingå ett

avtal for att undvika dubbelbeskattning be­

träffande inkomstskatter, har kommit över­

ens om följande:

Artikel I
Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst

som påförs for en avtalsslutande stats, dess

politiska underavdelningars eller lokala myn­

digheters räkning, oberoende av det sätt på

vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst forstås alla skat­

ter som utgår på inkomst i dess helhet eller på
delar av inkomst, däri inbegripna skatter på

vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast

egendom, samt skatter på värdestegring.

3. De for närvarande utgående skatter, på

vilka avtalet tillämpas är

a) i Cypern:

1) inkomstskatten,

2) realisationsvinstskatten, samt
3) den särskilda avgiften

(i det följande benämnda "cypriotisk

skatt").

1196

¬

background image

SFS 1989:686

(b) In Sweden:

(i) the State income tax (den statliga in­

komstskatten), including the sailors' tax

(sjömansskatten) and the coupon tax
(kupongskatten);

(ii) the tax on the undistributed profits

of companies (ersättningsskatten) and the

tax on distribution in connection with re­

duction of share capital or the winding up
of a company (utskiftningsskatten);

(iii) the tax on public entertainers (be­

villningsavgiften for vissa offentliga före­

ställningar);

(iv) the communal income tax (den kom­

munala inkomstskatten); and

(v) the profit sharing tax (vinstdelnings­

skatten)
(hereinafter referred to as "Swedish tax").
(4) The Convention shall also apply to any

identical or substantially similar taxes which

are imposed after the date of signature of the

Convention in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of
the Contracting States shall each year notify
each other of any significant changes which

have been made in their respective taxation

laws.

Article 3
General definitions
(1) For the purposes of this Convention, un­
less the context otherwise requires:

(a) the term "Cyprus" means the Republic

of Cyprus and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the ter­

ritorial sea of Cyprus as well as other mari­

time areas over which Cyprus in accordance
with international law exercises sovereign

rights or jurisdiction;

(b) the term "Sweden" means the King­

dom of Sweden and, when used in a geogra­

phical sense, includes the national territory,
the territorial sea of Sweden as well as other

b) i Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömans­

skatten och kupongskatten däri inbegrip­

na,

2) ersättningsskatten och utskiftnings­

skatten.

3) bevillningsavgiften for vissa offentliga

foreställningar,

4) den kommunala inkomstskatten, samt

5) vinstdelningsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som
efter undertecknandet av avtalet påfors vid
sidan av eller i stället för de f�r n ärvarande

utgående skatterna. De behöriga myndighe­

terna i de avtalsslutande staterna skall vaije
år meddela varandra de väsentliga ändringar
som vidtagits i skattelagstiftningen i respekti­

ve stat.

Artikel 3
Allmänna definitioner
1. Om inte sammanhanget föranleder annat,
har vid tillämpningen av detta avtal följande

uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Cypern" åsyftar Republiken Cypern

och innefattar, när uttrycket används i geo­
grafisk betydelse, Cyperns territorium, Cy­

perns territorialvatten och de andra havsom­

råden över vilka Cypern, i överensstämmelse
med folkrättens allmänna regler, utövar

suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geo­
grafisk betydelse, Sveriges territorium, Sveri­
ges territorialvatten och andra havsområden

1197

¬

background image

SFS 1989:686

maritime areas over which Sweden in accor­

dance with international law exercises sover­
eign rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and

"the other Contracting State" mean the Re­

public of Cyprus or the Kingdom of Sweden,

as the context requires;

(d) the term "person" includes an indivi­

dual, a company and any other body of per­
sons;

(e) the term "company" means any body

corporate or any entity which is treated as a

body corporate for tax purposes;

(0 the terms "enterprise of a Contracting

State" and "enterprise of the other Contract­

ing State" mean respectively an enterprise
carried on by a resident of a Contracting Sta­

te and an enterprise carried on by a resident
of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means

any transport by a ship or aircraft operated

by an enterprise of a Contracting State, ex­
cept when the ship or aircraft is operated
solely between places in the other Contract­

ing State;

(h) the term "national" means:

(i) any individual possessing the citizen­

ship of a Contracting State;

(ii) any legal pers on, partnership and as­

sociation deriving its status as such from

the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

(i) in Cyprus, th e Minister of Finance or

his authorized representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance,

his authorized representative or the autho­
rity which is designated as a competent

authority for the purposes of this Conven­

tion.

(2) As regards the application of the

Convention by a Co ntracting State any term

not defined therein shall, unless the context

otherwise requires, have the meaning which

över vilka Sverige, i över ensstämmelse med

folkrättens allmänna regler, utövar suveräna

rättigheter eller jurisdiktion,

c) "en avtalsslutande stat" och "den andra

avtalsslutande staten" åsyftar Republiken
Cypern eller Konungariket Sverige alltefter­
som sammanhanget kräver,

d) "person" inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning,

e) "bolag" åsyftar juridisk person eller an­

nan som vid beskattningen behandlas såsom
juridisk person,

f) "foretag i en avtalsslutande stat" och

"foretag i den andra avtalsslutande staten"

åsyftar foretag som bedrivs av person med

hemvist i en avtalsslutande stat, respektive
foretag som bedrivs av person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten,

g) "internationell trafik" åsyftar transport

med skepp eller luftfartyg som används av

foretag i en avtalsslutande stat utom då skep­

pet eller luftfartyget används uteslutande
mellan platser i den an dra avtalsslutande sta­
ten,

h) "medborgare" åsyftar

1) fysisk person som är medborgare i en

avtalsslutande stat samt

2) juridisk person, handelsbolag eller

sammanslutning som bildats enligt den lag­
stiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

i) "behörig myndighet" åsyftar

1) i Cypern, finansministern eller dennes

befullmäktigade ombud,

2) i Sverige, finansministern, dennes be­

fullmäktigade ombud eller den myndighet

åt vilken u ppdras att vara behörig myndig­

het vid tillämpningen av avtalet.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avta­

let anses, såvida inte sammanhanget föranle­
der annat, varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som uttrycket har

1198

¬

background image

SFS 1989:686

it has under the l aw of that. State concerning
the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Resident

(1) For the purp oses of this Convention, the
term "resident of a Contracting State" means
any person who, under the laws of that State,

is liable to tax therein by r eason of his domi­

cile, residence, place o f management or any

other criterion of a similar nature. But this

term does not inclu de any person who i s lia­
ble to tax in that State in respect only of
income from sources in that State.

(2) Where by reason of the provisio ns of

paragraph (1) an individual is a resident of
both Contracting States, then his status shall
be determined as follows:

(a) he shall be dee med to be a resident of

the State in w hich he has a pe rmanent home

available to him. If he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with
which his personal and economic relations
are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home availa ble to him
in either State, he shal l be deem ed to be a
resident of the State in which he has an habi­
tual abode;

(c) if he has an habitual abode in both

States or in neither o f them, he sh all be d ee­

med to be a resident of the State of which he

is a national;

(d) if he is a national of both States or of

neither of them, the competent authorities of
the Contracting States sha ll settle the ques­
tion by mutual agreement.

(3) Where by reas on of the provisions of

paragraph (1) a person other than an indivi­

dual is a resident of bo th Contracting States,

enligt den statens lagstiftning i fråga om såda­

na skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Hemvist
1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar
uttrycket "person med hemvist i en avtalsslu­

tande stat" person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av
hemvist, bosättning, plats for företagsledning

eller annan liknande omständighet. Uttryc­

ket inbegripe r emellertid inte person som är

skattskyldig i denna stat endast for inkomst
från källa i denna stat.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt

1 f ysisk person har hemvi st i båda avt alsslu­

tande staterna, bestäms hans hemvist på föl­

jande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat där han

har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan bo­

stad i båda staterna, ans es han ha hemvist i
den stat med vilken hans personliga och eko­

nomiska förbindelser är starkast (centrum f�r
levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgöra s i vilken stat

han har centrum f�r sina levnadsintressen

eller om han inte i någondera staten har en

bostad som stadigvarande står till hans förfo­

gande, anses han ha hemvist i den stat där

han stadigvarande vistas.

c) Om han stadigvarande vistas i båd a sta­

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist i den

stat där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda staterna

eller om han inte är medborgare i någon av
dem, avgör de behöriga myndigheterna i de

avtalsslutande staterna frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse.

3, Då på grund av bestämmelserna i p unkt

1 annan person än fysisk person har hemvist i

båda avtalsslutande staterna, anses personen

1199

¬

background image

SFS 1989:686

then it shall be deemed to be a resident of the

State in which its place of effective manage­

ment is situated.

i fråga ha hemvist i den stat där den har sin

verkliga ledning.

Artide 5
Permanent establishment
(1) For the purposes of this Convention the
term "permanent establishment" means a
fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly

carried on.

(2) The term "permanent establishment"

includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or

any other place of extraction of natural re­
sources.

(3) A building site or construction or instal­

lation project constitutes a p ermanent estab­
lishment only if it lasts more than six
months.

(4) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, the term "permanent
establishment" shall be deemed not to inclu­
de:

(a) the use of facilities solely for the purpo­

se of storage, display or delivery of goods or

merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­
ly for the purpose of storage, display or de­
livery;

(c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise sole­
ly for the purpose of processing by an other

enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of

business solely for the purpose of purchasing

goods or merchandise or of collecting infor­

mation, fo-- fhe enterprise;

1200

Artikel 5

Fast driftställe
1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar
uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande
plats för affärsverksamhet, från vilken ett fö­
retags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar

särskilt

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,

e) verkstad, och

O gruva, olje- eller gaskälla, stenbro tt eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsverksamhet utgör fast driftställe
endast om verksamheten pågår mer än sex
månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel anses uttrycket "fast drift­
ställe" inte innefatta

a) användningen av anordningar uteslutan­

de för lagring, utställning eller utlämnande av

företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu­

lager uteslutande för bearbetning eller föräd­
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för inköp av va­

ror eller inhämtande av upplysningar för fö­
retaget.

'Vv.-

¬

background image

SFS 1989:686

(e) the maintenance of a fixed place of bu­

siness solely for the purpose of carry ing on,

for the enterprise, any other activity of a pre­
paratory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of busi­

ness solely for any com bination of activities
mentioned in sub-paragraphs (a) to (e),
provided that the overall activity of the fixed
place of busi ness resulting from this combi­
nation is of a preparatory or auxiliary charac­
ter.

(5) Notwithstanding the provision s of pa­

ragraphs (1) and (2), where a person � other
than an agent of an independent status to
whom paragra ph (6) applies - is acting on
behalf of an enterprise and has, and habitual­

ly exercises in a Contracting State an authori­

ty to conclude contracts in the name of the
enterprise, that enterprise shall be deemed to
have a permanent establishment in that State
in respect of any activities which that person

undertakes for the enterprise, unles s the ac­

tivities of such person are limited to those

mentioned in paragraph (4) which, if exer ci­

sed through a fixed place of bu siness, would

not make this fixed plac e of busine ss a per­
manent establishment under the provisions

of that paragraph.

(6) An enterprise of a Contracting State

shall not be deemed to have a permanent
establishment in a Contracting State merely

because it carries on business in that State

through a broker, ge neral commission agent

or any other agent of an independe nt status,

provided that such perso ns are acting in the

ordinary course of their business.

(7) The fact that a company which is a

resident of a Contra cting State controls or is

controlled by a com pany which is a resident

of the other Contracting State, or which car­

ries on busin ess in that other State (wh ether
through a permanent establishment or

otherwise), shall not of itself constitute either

e) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att för företa­
get bedriva annan verksamhet av förberedan­
de eller biträdande art,

f) innehavet av stadigvarande plats för af­

färsverksamhet uteslutande för att kombine­

ra verksamheter som anges i punkterna a) �

e), under förutsättning att hela den verksam­

het som bedrivs från den stadigvarande plat­

sen för affärsverksamhet på grund av denna

kombination är av förberedande eller biträ­
dande art.

5. Om per son, som inte är sådan oberoen­

de representant på vilk en punkt 6 tillä mpas,
är verksam för ett företag samt i en avtalsslu­
tande stat har och där regelmässigt använder

fullmakt att sluta avtal i företagets namn,
anses detta företag � utan hinder av bestäm­
melserna i punkterna 1 och 2 - ha fast drifl-
ställe i de nna stat i frå ga om vaije verks am­

het som denna person bedriver för företaget.
Detta gäller dock inte, om den verksamhet

som denna person bedriv er är begränsad till
sådan som anges i punkt 4 och som � om

den bedrevs från en stadigvaran de plats för

affärsverksamhet � inte skulle göra denna
stadigvarande plats för affärsverksamhet till
fast driftställe enligt bestämmelserna i nämn­

da punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att

företaget bedriver affärsverksamhet i denna

stat genom förmedling av mäklare, kommis-
sionär eller annan oberoende representant,

under förutsättning att sådan person därvid

bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag me d

hemvist i en avtalsslutande stat kontrolle rar

eller kontrolleras av ett bol ag med hemvi st i

den andra avtalsslutande staten eller av ett
bolag som bedriver affärsverksamhet i d enna

andra stat (antin gen från fa st driftställe eller

på annat sätt), medför inte i och för sig att

1201

¬

background image

SFS 1989:686

company a permanent establishment of the

other.

Article 6
Income from immovable property

(1) Income derived by a resident of a Con­
tracting State from immovable property (in­
cluding income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may

be taxed in that other State.

(2) The term "immovable property" shall

have the meaning which it has under the law

of the Contracting State in which the proper­

ty in question is situated. The term shall in

any case include property accessory to im­

movable property, livestock and equipment

used in agriculture and forestry, rights to

which the provisions of general law respec­
ting landed property apply, buildings, usu­
fruct of immovable property and rights to

variable or fixed payments as consideration

for the working of, or the right to work, mi­

neral deposits, sources and other natural re­

sources; ships, boats and aircraft shall not be

regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph 1 shall

apply to income derived from the direct use,
letting, or use in any other form of immov­

able property.

(4) The provisions of paragraphs I and 3

shall also apply to the income from im­

movable property of an enterprise and to in­

come from immovable property used for the

performance of independent personal servi­

ces.

Article 7

Business profits

(1) The profits of an enterprise of a Contract­

ing State shall be taxable only in that State
unless the enterprise carries on business in
the other Contracting State through a perma­

nent establishment situated therein. If the

enterprise carries on business as aforesaid,

1202

någotdera bolaget utgör fast driftställe för det

andra.

Artikel 6
Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripen inkomst av lantbruk och

skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutan­
de staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety­

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i

den avtalsslutande stat där egendomen är be­

lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe­
hör till fast egendom, levande och döda in­

ventarier i la ntbruk och skogsbruk, rättighe­

ter på vilka bestämmelserna i privaträtten

om fast egendom tillämpas, byggnader, nytt­

janderätt till fast egendom samt rätt till för­

änderliga eller fasta ersättningar för nyttjan­
det av eller rätten att nyttja mineralfyndig­

het, källa eller annan naturtillgång. Skepp,
båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen­

dom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart

brukande, genom uthyrning eller a nnan an­
vändning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3

tillämpas även på inkomst av fast egendom

som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yr­
kesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals­

slutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö­

relse i den andra avtalsslutande staten från

där beläget fast driftställe. Om företaget be­

driver rörelse på nyss angivet sätt, få r företa-

v .

¬

background image

SFS 1989:686

the profits of the enterprise may be taxed in
the other State but only so much of them as is

attributable to that permanent establish­

ment.

(2) Subject to the provisions of paragraph

(3), where an enterprise of a Contracting Sta­

te carries on business in the other Contract­
ing State through a permanent establishment

situated therein, there shall in each Contrac­

ting State be attributed to that permanent

establishment the profits which it might be
expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or
similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently

with the enterprise of which it is a permanent

establishment.

(3) In determining the profits of a perma­

nent establishment, there shall be allowed as

deductions expenses which are incurred for

the purposes of the permanent establish­
ment, including executive and general admi­

nistrative expenses so incurred, whether in

the State in which the permanent establish­
ment is situated or elsewhere.

(4) Insofar as it has been customary in a

Contracting State to determine the profits to
be attributed to a permanent establishment

on the basis of an apportionment of the total

profits of the enterprise to its various parts,
nothing in paragraph 2 shall preclude that
Contracting State from determining the pro­
fits to be taxed by such an apportionment as
may be customary; the method of apportion­
ment adopted shall, however, be such that

the result shall be in accordance with the
principles contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a per­

manent establishment by reason of the mere
purchase by that permanent establishment of

goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding pa­

ragraphs, the profits to be attributed to the
permanent establishment shall be determi-

gets inkomst beskattas i den andra staten,

men endast så stor del av den som är hänför-

1ig till det fasta driftstället.

2. Om foretag i e n avtalsslutande stat be­

driver rörelse i den andra avtalsslutande sta­

ten från där beläget fa st driftställe, hänförs,

om inte bestämmelserna i punk t 3 föranleder
annat, i vardera avtalsslutande staten till det
fasta driftstället den inkomst som det kan

antas att driftstället skulle ha förvärvat om
det varit ett fristående företag, som bedrivit

verksamhet av samma eller liknande slag un­

der samma eller liknande villkor och själv­

ständigt avslutat afTärer med det foretag till

vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes

inkomst medges avdrag for utgifter som upp­

kommit for det fasta driftstället, härunder

inbegripna utgifter for foretagets ledning och

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna

uppkommit i den stat där det fasta driftstället

är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänforlig till fast

driftställe i en avtalsslutande stat brukat be­
stämmas på grundval av en fordelning av
foretagets hela inkomst på de olika delarna
av foretaget, hindrar bestämmelserna i punkt
2 inte att i denna avtalsslutande stat den skat­
tepliktiga inkomsten bestäms genom sådant

förfarande. Den fordelningsmetod som an­
vänds skall dock vara sådan att resultatet
överensstämmer med principerna i denna ar­
tikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps
genom det fasta driftställets försorg for före­

taget.

6. Vid tillämpningen av föregående punk­

ter bestäms inkomst som är hänförlig till det
fasta driftstället genom samma förfarande år

1203

¬

background image

SFS 1989:686

ned by the same method year by year unless
there is good and sufficient reason to the

contrary.

(7) Where profits include items of income

which are dealt with separately in o ther Ar­
ticles of this Convention, then the provisions

of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

(1) Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft

in international traffic shall be taxable only

in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

also apply to profits from the participation in
a pool, a joint business or an international

operating agency.

(3) Notwithstanding the foregoing provi­

sions profits from the operation of ships in
international traffic derived by a company or
partnership which is a resident of Cyprus,
more than 25 per cent of the capital of which

is owned, directly or indirectly, by persons
who are not residents of Cyprus, may be tax­

ed in Sweden if the company or partnership

does not prove that the Cyprus tax appro­

priate to such income is equal to the Cyprus

tax which would have been appropriate to

such income if the Cyprus tax were computed

without regard to any provision identical or

similar to the provisions of The Merchant
Shipping (Taxing Provisions) Law as in force
at the signing of this Convention.

(4) With respect to profits derived by t he

air transport consortium Scandinavian Airli­

nes System (SAS) the provisions of paragraph

(1) shall apply only to such part of the profits
as corresponds to the participation held in
that consortium by AB Aerotransport (ABA),
the Swedish partner of Scandinavian Airlines
System (SAS),

från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl
föranleder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag

som behandlas särskilt i andra artiklar av
detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i forevarande artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart
1. Inkomst som foretag i en avtalsslutande

stat förvärvar genom användningen av skepp
eller luftfartyg i internationell trafik beskat­

tas endast i denna avtalsslutande stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

även på inkomst som förvärvas genom delta­
gande i en pool, ett gemensamt foretag eller
en internationell driftsorganisation.

3. Utan hinder av foregående bestämmel­

ser får inkomst av sjöfart i in ternationell tra­

fik, som förvärvas av bolag eller handelsbo­

lag med hemvist i Cypern vars kapital till

mer än 25 % behärskas, direkt eller indirekt

av personer som inte har hemvist i Cypern,

beskattas i Sverige. Detta gäller dock inte om
bolaget eller handelsbolaget visar, att in­

komsten är underkastad den cypriotiska skatt

som skulle ha utgått på sådan inkomst om
skatten beräknats utan iakttagande av be­

stämmelse likalydande med eller liknande

bestämmelserna i den vid undertecknandet

av detta avtal gällande lagen om handelssjö­
fart (skattebestämmelserna).

4. Beträffande inkomst som förvärvas av

det danska, norska och svenska luftfartskon­
sortiet Scandinavian Airlines System (SAS)
tillämpas bestämmelserna i pu nkt 1 endast i

fråga om den del av inkomsten som motsva­
rar den andel i konsortiet som i nnehas av AB

Aerotransport (ABA), den svenske delägaren
i Scandinavian Airlines System (SAS).

1204

¬

background image

SFS 1989:686

Artide 9

Associated enterprises

(1) Where

(a) an enterprise of a Contracting State par­

ticipates directly or indirectly in the manage­
ment, control or capital of an enterprise of

the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or ca­
pital of an enterprise of a Contracting State

and an enterprise of the other Contracting

State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their

commercial or financial relations which dif­
fer from those which would be made between

independent enterprises, then any profits
which would, but for those conditions, have
accrued to one of the enterprises, but, by

reason of those conditions, have not so accru­

ed, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes in

the profits of an enterprise of that State -

and taxes accordingly � profits on which an
enterprise of the other Contracting State has

been charged to tax in that other State and
the profits so included are profits which

would have accrued to the enterprise of the

first-mentioned State if the conditions made
between the two enterprises had been those

which would have been made between inde­
pendent enterprises, then that other State

shall make an appropriate adjustment to the
amount of the tax charged therein on those

profits. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of

this Convention and the competent authori­
ties of the Contracting States shall if necessa­

ry consult each other.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1.1 fall då

a) ett foretag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller övervak­

ningen av ett foretag i den andra avtalsslutan­

de staten eller äger del i detta foretags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt

deltar i lednin gen eller övervakningen av så­

väl ett foretag i en av talsslutande stat som ett

foretag i den andra avtalsslutande staten eller
äger del i båda dessa foretags kapital,
iakttas följande.

Om mellan foretagen i fråga om handels­

förbindelser eller finansiella förbindelser av­

talas eller foreskrivs villkor, som avviker från
dem som skulle ha avtalats mellan av varand­
ra oberoende företag, får all inkomst, som

utan sådana villkor skulle ha tillkommit det

ena foretaget men som på grund av villkoren
i fråga inte tillkommit detta foretag, inräknas
i detta foretags inkomst och beskattas i över­
ensstämmelse därmed.

2. I fall d å inkomst, för vilken ett foretag i

en avtalsslutande stat beskattats i denna stat,
även inräknas i inkomsten för ett foretag i

den andra avtalsslutande staten och beskattas
i överensstämmelse därmed i denna andra

stat samt den sålunda inräknade inkomsten
är sådan som skulle ha tillkommit foretaget i
denna andra stat om de villkor som avtalats

mellan foretagen hade varit sådana som skul­

le ha avtalats mellan av varandra oberoende
foretag, skall den förstnämnda staten genom­
fora vederbörlig justering av det skattebelopp

som påforts för inkomsten i d enna stat. Vid
sådan justering iakttas övriga bestämmelser i
detta avtal och de behöriga myndigheterna i
de avtalsslutande staterna överlägger vid be­

hov med varandra.

1205

¬

background image

SFS 1989:686

Artide 10

Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident

of the other Contracting State may be taxed
in that other State.

(2) However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the

company paying the dividends is a resident

and according to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial owner of the

dividends the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the

dividends if the beneficial owner is a compa­

ny (other than a partnership) which holds

directly at least 25 per cent of the capital of
the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the

dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contract­

ing States shall by mutual agreement settle
the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

(3) The term "dividends" as used in this

Article means income from shares, mining
shares, founders' shares or other rights, not
being debt-claims, participating in profits, as
well as income from other corporate rights

which is subjected to the same taxation treat­

ment as income from shares by the laws of

the State of which the company making the

distribution is a resident.

(4) Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph (2) � as long as Cyprus does not

impose tax at source on dividends � divi­

dends paid by a company which is a resident
of Cyprus to a resident of Sweden shall not be
subject to any tax imposed by Cyprus in ex­
cess of the tax imposed with respect to the

profits or earnings out of which such divi­

dends are paid. An individual resident of

Sweden shall be entitled to a refund of any

1206

Artikel 10

Utdelning
1. Utdelning från bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas
i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat där bolaget
som betalar utdelningen har hemvist, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om mottaga­

ren har rätt till utdelningen får skatten inte

överstiga

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp,

om den som har rätt till utdelningen är ett

bolag (med undantag för handelsbolag) som

direkt behärskar minst 25 procent av det ut­

betalande bolagets kapital,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp

i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­

tande staterna skall träffa överenskommelse

om sättet att genomfora dessa begränsningar.

Denna punkt berör inte bolagets beskatt­

ning for vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" forstås i den­

na artikel inkomst av aktier, gruvaktier, stif-
tarandelar eller andra rättigheter, som inte är

fordringar, med rätt till andel i vinst, samt
inkomst av andra andelar i bolag, som enligt
lagstiftningen i den stat där det utdelande

bolaget har hemvist vid beskattningen be­

handlas på samma sätt som inkomst av ak­
tier.

4. Så länge som någon källskatt på utdel­

ning inte tas ut i Cypern, är, utan hinder av

bestämmelserna i punkt 2, utde lning från bo­

lag med hemvist i Cypern till person med
hemvist i Sverige undantagen från vaije skatt

som tas ut i Cypern utöver skatt på den vinst
av vilken utdelningen betalas. En fysisk per­
son med hemvist i Sverige är berättigad att

återfå cypriotisk skatt som utgått på den

vinst av vilken utdelningen betalas i den mån

i. ^ '

¬

background image

Cyprus tax imp osed with re spect to the pro­
fits or earnings out of which a dividend is
paid, to the extent that the said tax excee ds
the individual's tax liability in Cyprus.

(5) Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph (1), dividends paid by a company

which is a resident of Cyprus to a company
which is a resident of Sweden shall be exempt
from Swedish tax to the extent that the divi­
dends would have been exempt under Swe­
dish law if both companies had been Swedish
companies. This exemption shall not apply

unless

(a) the profits out of which the dividends

are paid have been subjected to the normal

corporate tax in Cyprus or an income tax
comparable thereto, or

(b) the dividends paid by the company

which is a resid ent of Cy prus consist wholly

or almost wholly of dividends which that

company has received, in the yea r or previo­

us years, in respect of shares held by it in a

company which is a resid ent of a third State
and which would have been exempt from

Swedish tax if the sha res in resp ect of w hich

they are paid had been held directly by the

company which is a resident of Sweden.

(6) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not apply if the bene ficial owner of
the dividends, being a resident of a Contract­

ing State, carries on business in the other
Contracting State of which the company

paying the dividends is a resident, th rough a
permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the holding in respe ct of whic h

the dividends are paid is effe ctively connec­
ted with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be,

shall apply.

SFS 1989:686

skatten överstig er den som han själv skulle

haft att erlägga i Cypern.

5. Utdelning från bolag med hemvist i Cy ­

pern till bolag med hemvist i Sveri ge skall,

utan hinder av bestämmelserna i punkt 1,

vara undantagen från beskattnin g i Sverige i

den mån utdelningen skulle ha varit undanta­
gen från beskattning enligt svensk lag om
båda bolagen varit svenska bolag. Sådan
skattebefrielse medges dock endast

a) om den vinst av vilken utdelningen beta­

las underkastats den normala cypriotiska in­

komstskatten for bolag eller därmed jämfö r­

lig inkomstskatt, eller

b) den utdelning som betalas av bolaget

med hemvist i Cypern uteslutande eller så

gott som uteslutande utgörs av utdelning vil­

ken detta bolag under ifrågav arande år eller
tidigare år mottagit på aktier eller andelar,

som bolaget innehar i ett bolag med hemvist i
en tredje stat, och vilk en skulle ha varit un­
dantagen från svensk skatt om de aktier eller

andelar på vilka utdelningen betalas hade in­

nehafts direkt av bolaget med hemvist i Sve­
rige.

6. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till utdel­

ningen har hemvist i en avtalsslutande stat

och bedriver rörelse i den andra avtalsslutan­
de staten, där bolaget som beta lar utdelning­
en har hemvist, från där beläget fast driftstäl­

le eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadig va­

rande anordning, samt den andel på grund av
vilken utdelningen betalas äger verkligt sam­
band med det fasta driftstället eller den sta­

digvarande anordningen. I sådant f all tilläm­
pas bestämmelserna i artikel 7 res pektive ar­
tikel 14.

1207

¬

background image

SFS 1989:686

(7) Where a company which is a resident of

a Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other

State may not impose any tax on the divi­

dends paid by the company, except insofar as

such dividends are paid to a resident of that
other State or insofar as the holding in res­

pect of which the dividends are paid is effec­

tively connected with a permanent establish­

ment or a fixed base situated in that other

State, nor subject the company's undistribu­

ted profits to a tax on the company's undistri­
buted profits, even if the dividends paid or

the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such

other State.

7. Om bolag med hemvist i en avtalsslutan­

de stat förvärvar inkomst från den andra av­
talsslutande staten, får denna andra stat inte

beskatta utdelning som bolaget betalar, utom
i den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån
den andel på grund av vilken utdelningen

betalas äger verkligt samband med fast drift­

ställe eller stadigvarande anordning i denna
andra stat, och ej heller beskatta bolagets icke

utdelade vinst, även om utdelningen eller
den icke utdelade vinsten helt eller delvis
utgörs av inkomst som uppkommit i denna
andra stat.

Artide 11

Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting

State may be taxed in that other State.

(2) However, such interest may also be tax­

ed in the Contracting State in which it arises
and according to the laws of that State, but if
the recipient is the beneficial owner of the
interest the tax so charged shall not exceed 10

per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting
States shall by mutual agreement settle the

mode of application of this limitation.

(3) Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph (2), interest arising in a Contracting

State and derived by the Government of the

other Contracting State, including political
subdivisions and local authorities thereof,

the Central Bank of that other Contracting

State or any governmental financial institu­

tion shall be exempt from tax in the first-

mentioned Contracting State.

(4) For the purposes of paragraph (3), the

terms "the Central Bank" and "governmen­
tal financial institution" mean:

Artikel 11

Ränta
1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i

den andra avtalsslutande staten, får beskattas

i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i

den avtalsslutande stat från vilken den här­

rör, enligt lagstiftningen i denna stat, men

om mottagaren har rätt till räntan får skatten
inte överstiga 10 procent av räntans brutto­

belopp. De behöriga myndigheterna i de av­
talsslutande staterna skall träffa överenskom­
melse om sättet att genomföra denna be­

gränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i pu nkt

2, skall ränta som härrör från en avtalsslutan­
de stat och som uppbärs av den andra avtals­

slutande statens regering, dess politiska un­
deravdelningar och lokala myndigheter däri
inbegripna, riksbank eller statlig finansinrätt­

ning vara undantagen från skatt i den först­

nämnda avtalsslutande staten.

4. Vid tillämpningen av punkt 3 har uttryc­

ken "riksbank" och "statlig finansinrättning"
följande betydelse:

1208

¬

background image

SFS 1989:686

(a) In the case of Cyprus:

(i) the Central Bank of Cyprus and
(ii) such other governmental financial in­

stitution as may be agreed upon from time

to time between the competent authorities

of the two Contracting States;
(b) In the case of Sweden:

(i) the Central Bank of Sweden or the

Swedish National Debt Office and

(ii) such other governmental financial in­

stitution as may be agreed upon from time

to time between the competent authorities
of the two Contracting States.
(5) The term "interest" as used in this Ar­

ticle means income from debt-claims of every

kind, whether or not secured by mortgage

and whether or not carrying a right to partici­

pate in the debtor's profits, and in particular,
income from government securities and inco­
me from bonds or debentures, including pre­
miums and prizes attachin g to such securi­

ties, bonds or debentures. Penalty charges for

late payments shall not be regarded as inte­

rest for the purpose of this Article.

(6) The provisions of paragraphs (1) and

(2) shall not appl y if the beneficial owner of

the interest, being a resident of a Contracting

State, carries on business in the other Con­

tracting State in which the interest arises,
through a permanen t establishment situated
therein, or performs in that other State inde­

pendent perso nal services from a fixed base

situated therein, and the debt-claim in res­

pect of which the interest is paid is effectively

connected with such permanent establish­

ment or fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 14, as the case

may be, shall apply.

(7) Interest shall be deem ed to arise in a

Contracting State when the payer is that State
itself, a political subdivision, a local authori­
ty or a resident of that State. Where,

a) i Cypern:

1) Cyperns riksbank och

2) statlig finansinrättning som de behöri­

ga myndig heterna i de avtalsslutande sta­

terna kommit överens om,

b) i Sverige:

1) Sveriges riksbank eller riksgäldskonto­

ret och

2) statlig finansinrättning som de behöri­

ga myndig heterna i de avtalsslutande sta­
terna kommit överens om.

5. Med uttrycket "r änta" förstås i denna

artikel inkomst av vaije slags fordran, anting­
en den säkerställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen den medför

rätt till andel i gäldenär ens vinst eller inte.
Uttrycket åsyftar särs kilt inkomst av värde­
papper, som utfärdats av staten, och inkomst

av obligationer eller debentures, däri inbe­
gripna agiobelopp och vinster som hänför sig
till sådana värdepapper, obligationer eller de­

bentures. Straffavgift på grund av sen betal­
ning anses emellertid inte som ränta vid till-
lämpningen av denna artikel.

6. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2

tillämpas inte, om den som har rätt till rän­
tan har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande

staten, från vilken räntan härrör, från där

beläget fast driftställe eller utövar självs tän­
dig yrkesverksamhet i denna andra stat från
där belägen stadigvarande anordning, samt

den fordran för vilken räntan betalas äger

verkligt samband med det fasta driftstället

eller den stadigvarande anordningen. I så­
dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7

respektive artikel 14.

7. Ränta anses härröra från en avtalsslu­

tande stat om utbetalaren är den staten själv,
politisk underavdelning, lokal myndighet el­
ler person med hemvist i denna stat. Om

1209

¬

background image

SFS 1989:686

however, the person paying the interest, whe­

ther he is a resident of a Contracting State or
not, has in a Contracting State a permanent

establishment or a fixed base in connection
with which the indebtedness on which the
interest is pa id was incurred, and such inte­
rest is borne by such permanent establish­
ment or fixed base, then such interest shall be

deemed to arise in the State in which the
permanent establishment or fixed base is si­
tuated.

(8) Where, by reason of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some

other person, the amount of the interest,

having regard to the debt-claim for which it is
paid, exceeds the amount which would have

been agreed upon by the payer and the bene­
ficial owner in the absence of such relation­

ship, the provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount. In such

case, the excess part of the payments shall
remain taxable according to the laws of each

Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

(I) Royalties arising in a Contracting State
and paid to a resident of the other Contract­
ing State shall be taxable only in that other
State if such resident is the beneficial owner
of the royalties.

(2) The term "royalties" as used in this

Article means payments of any kind received

as a consideration for the use of, or the right

to use, any copyright of literary, artistic or
scientific work including cinematograph

films and films or tapes for radio or televi­

sion broadcasting, any patent, trade mark,
design or model, plan, secret formula or pro­
cess, or for information concerning industri­
al, commercial or scientific experience.

emellertid den person som betalar räntan,
antingen han har hemvist i en avtalsslutande
stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast

driftställe eller stadigvarande anordning i
samband med vilken den skuld uppkommit

på vilken räntan betalas, och räntan belastar

det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen, anses räntan härröra från den
stat där det fasta driftstället eller den stadig­

varande anordningen finns.

8. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per­

son räntebeloppet, med hänsyn till den ford­

ran för vilken räntan betalas, överstiger det
belopp som skulle ha avtalats mellan utbeta­

laren och den som har rätt till räntan om

sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas

bestämmelserna i denna artikel endast på

sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i

vardera avtalsslutande staten med iakttagan­

de av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty
1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat, om personen i
fråga har rätt till royaltyn.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna

artikel vaije slags betalning som mottas så­
som ersättning för nyttjandet av eller för rät­

ten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konst­
närligt eller vetenskapligt verk, häri inbegri­

pet biograffilm och film eller inspelning för
radio-eller televisionssändning, patent, varu­
märke, mönster eller modell, ritning, hemligt

recept eller hemlig tillverkningsmetod eller
för upplysning om erfarenhetsrön av indu­

striell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

1210

¬

background image

SFS 1989:686

(3) The provisions of paragraph (I) shall

not apply if the beneficial owner of the royal­

ties, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting

State in which the royalties arise, through a

permanent establishment situated therein, or

performs in that other State independent per­

sonal services from a fixed base situated

therein, and the right or property in respect

of which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establish­

ment or fixed base. In such case the provi­

sions of Article 7 or Article 14, as the case

may be, shall apply.

(4) Where, by reas on of a special relation­

ship between the payer and the beneficial
owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties,

having regard to the use, right or information
for which they are paid, exceeds the amount
which would have been agreed upon by the

payer and the beneficial owner in the absence

of such relationship, the provisions of this
Article shall apply only to the last-mentioned

amount. In such case, the excess part of the

payments shall remain taxable according to

the laws of each Contracting State, due re­

gard being had to the other provisions of this

Convention.

Article 13

Capital gains

(I) Gains derived by a resident of a Contract­

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated

in the other Contracting State, or from the

alienation of shares in a company the assets
of which consist principally of such property,
may be taxed in that other State.

(2) Gains from the alienation of movable

property forming part of the business proper­
ty of a permanent establishment which an

enterprise of a Contracting State has in the

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas

inte, om den som har rätt till royaltyn har

hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från

vilken royaltyn härrör, från där beläget fast

driftställe eller utövar självständig yrkesverk­

samhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet

eller egendom i fråga om vilken royaltyn be­

talas äger verkligt samband med det fasta

driftstället eller den stadigvarande anord­

ningen. I så dant fall tillämpas bestämmelser­
na i ar tikel 7 respektive artikel 14.

4. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller den upplysning for
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp

som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för­

bindelser inte förelegat, tillämpas bestäm­
melserna i denna artikel endast på sistnämn­
da belopp. I sådant fall beskattas överskju­
tande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av öv­

riga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

.1. Vinst, som person med hemvist i en avtals­

slutande stat förvärvar på grund av överlåtel­
se av sådan fast egendom som avses i a rtikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu­

tande staten eller på grund av överlåtelse av

aktier i ett bolag, vars huvudsakliga tillgångar
utgörs av sådan fast egendom, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst på grund av �verlåtelse av lös

egendom, som utgör del av rörelsetillgångar­

na i fast driftställe, vilket ett företag i en

avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu-

1211

¬

background image

SFS 1989:686

other Contracting State or of movable pro­

perty pertaining to a fixed base available to a
resident of a Contracting State in the other

Contracting State for the purpose of perform­
ing independent personal services, including

such gains from the alienation of such a per­

manent establishment (alone or with the

whole enterprise) or of such fixed base, may

be taxed in that other State.

(3) Gains derived by a resident of a Con­

tracting State from the alienation of ships or

aircraft operated in international traffic or
movable property pertaining to the operation

of such ships or aircraft, shall be taxable only

in that State.

With respect to gains derived by th e Swe­

dish, Danish and Norwegian air transport
consortium Scandinavian Airlines System

(SAS), the provisions of this paragraph shall

apply only to such portion of the gains as
corresponds to the participation held in that
consortium by AB Ae rotransport (ABA), the

Swedish partner of Scandinavian Airlines Sy­
stem (SAS).

^

(4) Gains from the alienation of any pro­

perty other than that referred to in para­

graphs (1), (2) and (3), shall be taxable only in

the Contracting State of which the alienator
is a resident.

(5) In the case of an individual who has

been a resident of a Contracting State and
who has become a resident of the other Con­
tracting State, the provisions of paragraph (4)
shall not affect the right of the first-mentio­

ned State to tax gains from the alienation of

any property derived by such an individual at

any time during the seven years next fol­
lowing the date on which the individual has
ceased to be a resident of the first-mentioned
State.

tande staten, eller av lös egendom hänförlig
till stadigvarande anordning for att utöva

självständig yrkesverksamhet, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat har i den

andra avtalsslutande staten, får beskattas i

denna andra stat. Detsamma gäller vinst på
grund av överlåtelse av sådant fast driftställe
(för sig eller tillsammans med hela företaget)
eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar på grund av

överlåtelse av skepp eller luftfartyg som an­

vänds i internationell trafik eller lös egendom

som är hänförlig till användningen av sådana
skepp eller luftfartyg, beskattas endast i den­

na stat.

Beträffande vinst som förvärvas av konsor­

tiet Scandinavian Airlines System (SAS)
tillämpas bestämmelserna i den na punkt en­
dast i fråga o m den del av vinsten som mot­

svarar den andel i k onsortiet vilken innehas
av AB Aerotransport (ABA), den svenske del­
ägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1,2
och 3 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

5. 1 det fall då en fysisk person har haft

hemvist i en avtalsslutande stat och fått
hemvist i den andra avtalsslutande staten på­
verkar bestämmelserna i punkt 4 inte den

förstnämnda statens rätt att beskatta sådan

vinst på grund av överlåtelse av egendom

som sådan person uppbär vid något tillfälle

under de sju år som följer närmast efter det
personen upphört att ha hemvist i den f örst­
nämnda staten.

1212

⬢' A' ⬢'v

¬

background image

SFS 1989:686

Artide 14

Independent personal services
(1) Income derived by a resident of a Con­
tracting State in respect of professional servi­
ces or other activities of an independent cha­

racter shall be taxable only in that State un­

less he has a fixed base regularly available to

him in the other Contracting State for the
purpose of performing his activities. If he has
such a fixed base, the income may be taxed in
the other State but only so much of it as is
attributable to that fixed base.

(2) The term "professional services" inclu­

des especially independent scientific, litera­

ry, artistic, educational or teaching activities

as well as the independent activities of physi­
cians, lawyers, engineers, architects, dentists
and accountants.

Article 15
Dependent personal services
(1) Subject to the provisions of Articles 16,
18, 19 and 20, salaries, wages and other si­
milar remuneration, other than a pension,

derived by a resident of a Contracting State
in respect of an employment shall be taxable

only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If

the employment is so exercised, such remu­

neration as is derived therefrom may be tax­
ed in that other State.

(2) Notwithstanding the provisions of pa­

ragraph (1), remuneration derived by a resi­

dent of a Contracting State in respect of an

employment exercised in the other Contract­

ing State shall be taxable only in the first-
mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other Sta­

te for a period or periods not exceeding in the

aggregate 183 days within any period of 12

months, and

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva

fritt yrke eller annan självständig verksam­

het, beskattas endast i denna stat om han inte
i de n andra avtalsslutande staten har stadig­

varande anordning, som regelmässigt står till

hans förfogande för att utöva verksamheten.

Om han har sådan stadigvarande anordning,
får inkomsten beskattas i denna andra stat

men endast så stor del av den som är hänför-

1ig till denna stadigvarande anordning.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst­

närlig verksamhet, uppfostrings- och under­
visningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,

arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön

och annan liknande ersättning (med undan­
tag för pension), som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning, endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtalsslutande sta­

ten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får

ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i pu nkt

1 beskattas ersättning, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för

arbete som utförs i den andra avtalsslutande
staten, endast i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den an dra staten un­

der tidrymd eller tidrymder som sammanlagt

inte överstiger 183 dagar under en tolvmåna-
dersperiod, och

1213

¬

background image

SFS 1989:686

(b) the remuneration is paid by, or on be­

half of, an employer who is not resident of

the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a per­

manent establishment or a fixed base which
the employer has in the other State.

(3) Notwithstanding the preceding provi­

sions of this Article, remuneration derived in

respect of an employment exercised aboard a

ship or aircraft operated in international traf­

fic by an enterprise of a Contracting State,

may be taxed in that State. Where a resident

of Sweden derives remuneration in respect of
an employment exercised aboard an aircraft

operated in international trafiic by the air

transport consortium Scandinavian Airlines

System (SAS), such remuneration shall be

taxable only in Sweden.

Article 16
Directors' fees

Directors' fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State
in his capacity as a member of the board of
directors of a company which is a resident of

the other Contracting State may be taxed in
that other State.

Article 17

Artistes and athletes
(1) Notwithstanding the provisions of Artic­
les 14 and 15, income derived by a resident of
a Contracting State as an entertainer, such as
a theatre, motion picture, radio or television
artiste, or a musician, or as an athlete, from

his personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that
other State.

(2) Where income in respect of personal

activities exercised by an entertainer or an
athlete in his capacity as such accrues not to

the entertainer or athlete himself but to an­

other person, that income may, notwith­
standing the provisions of Articles 7, 14 and

1214

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag

av arbetsgivare som inte har hemvist i denna
andra stat, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som arbetsgi­

varen har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmel­

ser i denna artikel får ersättning för arbete,
som utförs ombord på skepp eller luftfartyg
som används i internationell trafik av företag

i en avtalsslutande stat, beskattas i denna

stat. Om person med hemvist i Sverige upp­

bär inkomst av arbete, vilket utförs ombord

på ett luftfartyg som används i internationell

trafik av konsortiet Scandinavian Airlines
System (SAS), be skattas inkomsten endast i
Sverige.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt­

ning, som person med hemvist i en avtalsslu­
tande stat uppbär i egenskap av medlem i

styrelse eller annat liknande organ i bolag

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­
ten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklar­
na 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge­
nom sin personliga verksamhet i d en andra

avtalsslutande staten i egenskap av artist, så­

som teater- eller filmskådespelare, radio- el­

ler televisionsartist eller musiker, eller av
idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk­

samhet, som artist eller idrottsman utövar i
denna egenskap, inte tillfaller artisten eller

idrottsmannen själv utan annan person, får

denna inkomst, utan hinder av bestämmel­

serna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den

¬

background image

SFS 1989:686

15, be taxed in the Contracting State in which
the activities of the entertainer or athlete are

exercised.

Article 18

Government service

(l)(a) Remuneration, other than a pension,

paid by a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be

taxable only in the other Contracting State if
the services are rendered in that State and the
individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that

State solely for the purpose of rendering

the services.

(2) (a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political

subdivision or a local authority thereof to an

individual in respect of services rendered to

that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the
individual is a resident of, and a national of,

that State.

(3) The provisions of Articles 15,16 and 20

shall apply to remuneration and pensions in

respect of services rendered in connection

with a business carried on by a Contracting

State or a political subdivision or a local
authority thereof.

Article 19

Students

A st udent or business apprentice who is or
was im mediately before visiting a Contract­
ing State, a resident of the other Contracting

avtalsslutande stat där artisten eller idrotts­

mannen utövar verksamheten.

Artikel 18

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag for pension),

som bétalas av en avtalsslutande stat, dess
politiska underavdelningar eller lokala myn­
digheter till fysisk person på grund av arbete

som utlRirs i denna stats, dess politiska under­
avdelningars eller lokala myndigheters tjänst,

beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid

endast i den andra avtalsslutande staten, om
arbetet utförs i denna stat och personen i
fråga har hemvist i denna stat och

1) är medborgare i denna stat, eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslu­

tande for att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av, eller från

fonder inrättade av, en avtalsslutande stat,

dess politiska underavdelningar eller lokala

myndigheter till fysisk person på grund av

arbete som utförts i denna stats, dess poli­

tiska underavdelningars eller lokala myndig­
heters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en­

dast i den andra avtalsslutande staten, om

personen i fråga har hemvist och är medbor­

gare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och

20 tillämpas på ersättning och pension som
betalas på grund av arbete som utförts i sam­
band med rörelse som bedrivs av en avtals­

slutande stat, dess politiska underavdelning­
ar eller lokala myndigheter.

Artikel 19

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har el­

ler omedelbart fore vistelse i en avtalsslutan­
de stat hade hemvist i den andra avtalsslu-

I2I5

¬

background image

SFS 1989:686

State and who is present in the first-mentio­

ned Contracting State solely for the purpose

of his education or training shall be exempt

from tax in that Contracting State with res­

pect to:

(a) payments received from sources outside

that Contracting State for the purpose of his
maintenance, education or training; and

(b) income from personal services perfor­

med in that Contracting State provided that
the income does not exceed 10 000 Swedish

kronor or its equivalent in Cyprus pounds for

any taxable year.

The benefits provided under sub-para-

graph (b) shall extend only for such period of
time as is reasonably necessary to complete
the education or training, but shall in no

event exceed a period of seven consecutive
years.

Article 20

Oiher income

(1) Items of income of a resident of a Con­
tracting State, wherever arising, not dealt
with in the foregoing Articles of this Conven­

tion shall be taxable only in that State.

(2) The provisions of paragraph (1) shall

not apply to income, other than income from
immovable property as defined in paragraph

(2) of Article 6, if the recipient of such inco­

me, being a resident of a Contracting State,

carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment si­

tuated therein, or performs in that other Sta­
te independent personal services from a fixed

base situated therein, and the right or proper­
ty in respect of which the income is paid is

effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 14, as the

case may be, shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of pa­

ragraphs (1) and (2), items of income of a

tande staten och som vistas i den förstnämn­
da avtalsslutande staten uteslutande for sin
undervisning eller utbildning, beskattas inte i
denna avtalsslutande stat for

a) belopp, som betalas till honom från

källor utanför denna stat for hans uppehälle,
undervisning eller utbildning, och

b) inkomst av arbete som utförs i denna

avtalsslutande stat, om inkomsten inte under

något beskattningsår överstiger 10 000 svens­
ka kronor eller motvärdet i cypriotiska pund.

Skattebefrielse enligt b) ovan medges en­

dast för den tid som skäligen erfordras för att

fullborda utbildningen eller praktiken, men
får inte i något fall avse längre tidrymd än sju

på varandra följande år.

Artikel 20

Annan inkomst
1. Inkomst som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar och som inte

behandlas i foregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna , stat, oavsett var­
ifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av

fast egendom som avses i art ikel 6 punkt 2,
om mottagaren av inkomsten har hemvist i
en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten från där belä­

get fast driftställe eller utövar självständig

yrkesverksamhet i de nna andra stat från där
belägen s tadigvarande anordning, samt den

rättighet eller egendom på grund av vilken
inkomsten betalas äger verldigt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva­

rande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artik el 7 respektive artikel

14.

3. Inkomst vilken inte behandlas i foregå­

ende artildar av detta avtal, som person med

1216

¬

background image

SFS 1989:686

resident of a Contracting State not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention

and arising in the other Contracting State

may be taxed in that other State.

(4) Items of income dealt with in this Artic­

le shall be deemed to arise in a Contracting
State when the payer is that State itself, a

political subdivision, a local authority, or a
resident of that State or when the income is
paid under the social security legislation of

that State.

Article 21

Elimination of double taxation

(1) In the case of Cyprus, double taxation
shall be avoided as follows:

(a) Subject to the provisions of Cyprus tax

Law regarding credit for foreign tax, there

shall be allowed as a credit against Cyprus tax

payable in respect of any item of income or
chargeable gains derived from Sweden the

Swedish tax paid under the laws of Sweden

and in accordance with this Convention. The
credit shall not however exceed that part of
the Cyprus tax, as computed before the credit
is given, which is appropriate to such items of
income or chargeable gains.

(b) Where such income or chargeable gain

is a dividend paid by a company which is a

resident of Sweden to a company which is a
resident of Cyprus and which owns directly

at least 25 per cent of the capital of the Swe­

dish company, the credit shall take into ac­

count (in addition to any Swedish tax on
dividends) the Swedish tax payable in respect
of its profits by the company paying the divi­
dends, and which is attributable to that capi­
tal.

(2) In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows;

(a) Subject to the provisions of (b) below,

where a resident of Sweden derives income
which under the laws of Cyprus and in accor-

hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och

som härrör från den andra avtalsslutande sta­

ten, får, utan hinder av bestämmelserna i
punkterna 1 o ch 2, beskattas i denna andra

stat.

4. Inkomst som behandlas i denna artikel

anses härröra från en avtalsslutande stat, om

utbetalaren är den staten själv, politisk un­
deravdelning, lokal myndighet eller person
med hemvist i de nna stat eller då inkomsten
betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen
i denna stat.

Artikel 21

Undanröjande av dubbelbeskattning
1. I Cypern undviks dubbelbeskattning på

följande sätt:

a) I enlighet m ed bestämmelserna i cyprio-

tisk lagstiftning om avräkning av utländsk

skatt, skall från cypriotisk skatt på inkomst
eller skattepliktig realisationsvinst som här­

rör från Sverige avräknas den svenska skatt

som erlagts enligt svensk lag och i enlighet

med detta avtal. Avräkningsbeloppet skall

emellertid inte överstiga den del av den cyp-

riotiska skatten, beräknad utan sådan avräk­
ning, som belöper på sådan inkomst eller

skatteplilctig realisationsvinst.

b) I fall då sådan inkomst eller skattepliktig

realisationsvinst utgörs av utdelning från ett
bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med
hemvist i Cypern, som direkt äger minst 25%

av det svenska bolagets kapital, medräknas

vid avräkningen (förutom vaije svensk skatt
på utdelningen) den svenska skatt som det
utdelande bolaget erlägger på sin inkomst och

som är hänförlig till detta kapital.

2. I Sverige undviks dubbelbeskattning på

följande sätt:

a) Om en person med hemvist i Sverige

förvärvar inkomst som enligt cypriotisk lag­

stiftning och i enlighet med bestämmelserna i

1217

¬

background image

SFS 1989:686

dance with the provisions of this Convention

may be taxed in Cyprus, Sweden shall allow
- subject to the provisions of the law of

Sweden concerning c redit for foreign tax (as

it may be amended from time to time with­

out changing the general principle hereof) �

as a deduction from the tax on such income,

an amount equal to the Cyprus tax paid in

respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives

income which, in accordance with the provi­

sions of Article 7 or Article 14, may be taxed
in Cyprus, Sweden shall exempt such income

from tax provided that the principal part of
the income of the permanent establishment

or fixed base arises from business activities,

other than the management of securities and

other similar property, and such activities are
carried on within Cyprus through the perma­

nent establishment or the fixed base.

(c) Where a resident of Sweden derives in­

come which shall be taxable only in Cyprus
in accordance with the provisions of this

Convention or shall be exempt from Swedish
tax in accordance with sub-paragraph (b) of

this paragraph, Sweden may, when determin­

ing the graduated rate of Swedish tax, take

into account the income which shall be tax­

able only in Cyprus or shall be exempt from

Swedish tax, respectively.

(d) For purposes of deduction from the tax

referred to in sub-paragraph (a)

(i) where dividends are exempt from any

tax in Cyprus in addition to the tax charge­

able on the profits or income of the compa­

ny, or are taxed in Cyprus at a rate lower

than 20 per cent of the gross amount of

such dividends, the amount of Cyprus tax

shall be deemed to be 20 per cent of the
gross amount of such dividends;

(ii) where the rate of Cyprus tax on inte­

rest to which paragraph (2) of Article 11

1218

detta avtal får beskattas i Cypern, skall Sveri­

ge, såvida inte bestämmelserna i b) nedan
föranleder annat, med b eaktande av bestäm­
melserna i svensk lagstiftning rörande avräk­

ning av utländsk skatt � såsom den kan
komma att ändras från tid till annan utan att

den allmänna princip som anges här ändras

- från denna persons svenska inkomstskatt

avräkna ett belopp motsvarande den cyprio-

tiska skatt som betalats på denna inkomst.

b) Om en person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i

artikel 7 eller artikel 14 får beskattas i Cy­
pern, skall Sverige undanta inkomsten från

skatt, under förutsättning att den övervägan­
de delen av inkomsten från det fasta driftstäl­
let eller den stadigvarande anordningen här­

rör från annan verksamhet än förvaltning av
värdepapper eller annan liknande egendom

och verksamheten i fråga bedrivs i Cypern
från det fasta driftstället eller den stadigva­
rande anordningen.

c) I fall då en person med hemvist i Sverige

uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i
detta avtal beskattas endast i Cypern eller

skall undantas från svensk skatt enligt punkt
b) ovan, får Sverige, vid fastställandet av

skattesatsen for svensk progressiv skatt, be­

akta den inkomst som beskattas endast i Cy­

pern respektive är undantagen från svensk

skatt.

d) Vid den nedsättning av skatten som av­

ses i pun kt a) skall,

l) i fall då utdelning undantas från skatt

i Cypern utöver den skatt som utgår på
bolagets vinst eller inkomst eller beskattas i

Cypern med en skattesats som understiger

20% av utdelningens bruttobelopp, den

cypriotiska skatten anses utgöra 20 % av

utdelningens bruttobelopp.

2) i fa ll då sådan ränta på vilken bestäm­

melserna i artikel 11 punkt 2 tillämpas be-

; ⬢

¬

background image

SFS 1989:686

applies is reduced below 15 per cent of the

gross amount of such interest, the amount
of Cyprus tax shall be deemed to be 15 per

cent of the gross amount of such interest.

The provisions of this sub-paragraph shall

apply for the first seven years for which this
Convention is effective. The competent au­

thorities shall consult each other in order to
determine whether such period shall be ex­
tended.

(3) Where under any provision of this

Convention income or chargeable gains are

relieved from tax in one of the. Contracting

States and, under the law in force in the other

Contracting State, a person, in respect of the
said income or chargeable gains, is subject to

tax by reference to the amount thereof which
is remitted to or received in that other Con­

tracting State and not by r eference to the full
amount thereof, then the relief to be allowed

under this Convention in the first-mentioned

Contracting State shall apply only to so much
of the income or chargeable gains as is remit­
ted to or received in the other Contracting

State.

(4) For the purposes of this Article, income

of a resident of a Contracting State which is

taxed in the other Contracting State in accor­

dance with this Convention shall be deemed
to be derived from that other State.

Article 22
Non-discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not
be subjected in the other Contracting State to

any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdenso­
me than the taxation and connected require­
ments to which nationals of that other State
in the same circumstances are or may be

subjected. This provision shall, notwith­
standing the provisions of Article 1, also app-

skattas i Cypern med en skattesats som

understiger 15 % av räntans bruttobelopp,
den cypriotiska skatten anses utgöra 15 %
av räntans bruttobelopp.

Bestämmelserna i denna punkt gäller de

första sju åren under vilka detta avtal tilläm­

pas. De behöriga myndigheterna skall över­

lägga med varandra for att bestämma om
denna tidrymd skall utsträckas.

3.1 fall då enligt bestämmelse i d etta avtal

beskattningen av inkomst eller skattepliktig
realisationsvinst lindras i en avtalsslutande

stat och en fysisk perso n enligt gällande lag­
stiftning i den andra avtalsslutande staten

beskattas for sådan inkomst eller skatteplik­
tig realisationsvinst till den del den överfors
till eller mottages i denna andra avtalsslutan­

de stat och inte for hela dess belopp, skall den
skattelindring som enligt detta avtal medges i
den förstnämnda avtalsslutande staten avse
endast den del av inkomsten eller den skat­

tepliktiga realisationsvinsten som överfors
till eller mottages i den andra avtalsslutande

staten.

4. Vid tillämpningen av denna artikel skall

inkomst som tillkommer en person med
hemvist i en avtalsslutande stat och som be­

skattas i den andra avtalsslutande staten i
enlighet med detta avtal, anses härröra från

källa i denna andra stat.

Artikel 22
Förbud mot diskriminering
1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall
inte i den andra avtalsslutande staten bli
foremål for beskattning eller därmed sam­

manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och där­
med sammanhängande krav som medborga­
re i denna andra stat under samma förhållan­

den är eller kan bli underkastad. Utan hinder

av bestämmelserna i artikel 1 tilläm pas den-

1219

¬

background image

SFS 1989:686

ly to persons who are not residents of one or
both of the Contracting States.

(2) The taxation on a permanent establish­

ment which an enterprise of a Contracting

State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other

State than the taxation levied on enterprises
of that other State carrying on the same ac­

tivities.

This provision shall not be construed as

obliging a Contracting State to grant to resi­

dents of the other Contracting State any per­

sonal allowances, reliefs and reduction for
taxation purposes on account of civil status

or family responsibilities which it grants to
its own residents.

(3) Except where the provisions of para­

graph (I) of Article 9, paragraph (8) of Article

11, or paragraph (4) of Article 12, apply, inte­
rest, royalties and other disbursements paid

by an enterprise of a Contracting State to a

resident of the other Contracting State shall,

for the purpose of determining the taxable

profits of such enterprise, be deductible un­

der the same conditions as if t hey had been
paid to a resident of the first-mentioned Sta­
te. Similarly, any debts of an enterprise of a
Contracting State to a resident of the other

Contracting State shall, for the purpose of

determining the taxable capital of such en­
terprise, be deductible under the same condi­

tions as if they had been contracted to a resi­
dent of the first-mentioned State.

(4) Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or

controlled, directly or indirectly, by one or

more residents of the other Contracting Sta­
te, shall not be subjected in the first-mentio­
ned State to any taxation or any requirement

connected therewith which is other or more

burdensome than the taxation and connected
requirements to which other similar enterpri-

na bestämmelse även på person som inte har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda

avtalsslutande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö­

retag i en avtalsslutande stat har i den andra

avtalsslutande staten, skall i denna andra stat

inte vara mindre fördelaktig än beskattning­

en av företag i de nna andra stat, som bedri­

ver verksamhet av samma slag.

Denna bestämmelse anses inte medföra

skyldighet för en avtalsslutande stat att med­
ge person med h emvist i den andra avtalsslu­

tande staten sådant personligt avdrag vid be­

skattningen eller sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller

försöijningsplikt mot familj som medges per­

son med hemvist i den egna staten.

3. Utom i de fall då b estämmelserna i arti­

kel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 8 eller artikel
12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och

annan betalning från företag i en avtalsslu­
tande stat till person med hemvist i den and­

ra avtalsslutande staten avdragsgilla vid be­

stämmandet av den beskattningsbara in­

komsten för sådant företag på samma villkor

som betalning till person med hemvist i den

förstnämnda staten. På samma sätt är skuld

som företag i en avtalsslutande stat har till

person med hemvist i den andra avtalsslutan­

de staten avdragsgill vid bestämmandet av

sådant företags beskattningsbara förmögen­

het på samma villkor som skuld till person

med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars

kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras,

direkt eller indirekt, av en eller flera personer

med hemvist i den andra avtalsslutande sta­
ten, skall inte i den förstnämnda staten bli
föremål för beskattning eller därmed sam­
manhängande krav som är av annat slag eller
mer tyngande än den beskattning och där­

med sammanhängande krav som annat lik-

1220

¬

background image

SFS 1989:686

ses of the first-mentioned State are or may be
subjected.

(5) The provisions of this Artide shall,

notwithstanding the provisions of Artide 2,

apply to taxes of every kind and description.

nande företag i den förstnämnda staten är

eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel

2 tillämpas bestämmelserna i förevarande ar­
tikel på skatter av vaije slag och beskaffen­

het.

Artide 23
Mutual agreement procedure
(1) Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result

or will result for him in taxation not in

accordance with the provisions of this

Convention, he may, irrespective of the re­

medies provided by the domestic law of those

States, present his case to the competent au­

thority of the Contracting State of which he is

a resident or, if his case comes under para­
graph (1) of Article 22, to that of the Contrac­

ting State of which he is a national. The case

must be presented within three years from
the first notification of the action resulting in
taxation not in accordance with the provi­

sions of the Convention.

(2) The competent authority shall endea­

vour, if the objection appears to it to be justi­
fied and if it is not itself able to arrive at a

satisfactory solution, to resolve the case by

mutual agreement with the competent auth­

ority of the other Contracting State, with a

view to the avoidance of taxation which is

not in accordance with the Convention. Any
agreement reached shall be implemented

notwithstanding any time limits in the do­
mestic law of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Con­

tracting States shall endeavour to resolve by

mutual agreement any difficulties or doubts

arising as to the interpretation or application

of the Convention. They may also consult

together for the elimination of double taxa­
tion in cases not provided for in the Conven­
tion.

Artikel 23
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidta­
git åtgärder som för honom medför eller

kommer att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal, kan han,
utan att detta påverkar hans rätt att använda

sig av de rättsmedel som finns i dessa staters

interna rättsordning, framlägga saken för den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande

stat där han har hemvist eller, om fråga är om

tillämpning av artikel 22 punkt 1, i d en av­
talsslutande stat där han är medborgare. Sa­
ken skall framläggas inom tre år från den

tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om

den åtgärd som givit upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om denna behöriga myndighet finner

invändningen grundad men inte själv kan få
till stånd en tillfredsställande lösning, skall

myndigheten söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse med den behöriga

myndigheten i den andra avtalsslutande sta­
ten i syfte att undvika beskattning som stri­
der mot avtalet. �verenskommelse som träf­
fas genomförs utan hinder av tidsgränser i de

avtalsslutande statemas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i d e avtals­

slutande staterna skall genom ömsesidig

överenskommelse söka avgöra svårigheter el­
ler tvivelsmål som uppkommer i fråga om

tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De
kan även överlägga i syfte att undanröja dub­
belbeskattning i fall som inte omfattas av

avtalet.

40-SFS 1989

1221

¬

background image

SFS 1989:686

(4) The competent authorities of the Con­

tracting States may communicate with each

other directly for the purpose of reaching an

agreement in the sense of the preceding pa­

ragraphs.

Article 24

Exchange of information

(I) The competent authorities of the Con­
tracting States shall exchange such informa­

tion as is necessary for carrying out the provi­

sions of this Convention or of the domestic
laws of the Contracting States concerning
taxes covered by the Convention insofar as
the taxation thereunder is not contrary to the

Convention. The exchange of information is
not restricted by Article 1. Any information
received by a Contracting State shall be trea­

ted as secret in the same manner as informa­

tion obtained under the domestic laws of that

State and shall be disclosed only to persons or
authorities (including courts and administra­

tive bodies) concerned with the assessment

or collection of, the enforcement or prosecu­
tion in respect of, or the determination of

appeals in relation to, the taxes covered by
the Convention. Such persons or authorities

shall use the information only for such pur­

poses. They may disclose the information in
public court proceedings or in judicial deci­

sions.

(2) In no case shall the provisions of para­

graph (1) be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation;

(a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting

State;

(b) to supply information which is not ob­

tainable under the laws or in the normal

course of the administration of that or of the

other Contracting State;

(c) to supply information which would

disclose any trade, business, industrial, com-

4. De behöriga myndigheterna i de avtals­

slutande staterna kan träda i direkt förbindel­

se med varandra för att tillämpa avtalet i de

fall som angivits i föregående punlcter.

Artikel 24

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu­
tande staterna skall utbyta sådana upplys­

ningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtals­

slutande statemas interna lagstiftning i fråga

om skatter som omfattas av avtalet, i den

mån beskattningen enligt denna lagstiftning

inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys­

ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys­
ningar som en avtalsslutande stat mottagit

skall behandlas såsom hemliga på samma sätt
som upplysningar, som erhållits enligt den

interna lagstiftningen i denna stat, och får
yppas endast för personer eller myndigheter

(däri inbegripna domstolar och förvaltnings­
organ) som fastställer, uppbär eller indriver
de skatter som omfattas av avtalet eller hand­
lägger åtal eller besvär i fråga om dessa skat­

ter. Dessa personer eller myndigheter skall

använda upplysningarna endast för sådana

ändamål. De får yppa upplysningarna vid of­
fentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt I anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra

avtalsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig admi­

nistrativ praxis i denna avtalsslutande stat

eller i den andra avtalsslutande staten,

c) l ämna upplysningar som skulle röja af­

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-

1222

¬

background image

SFS 1989:686

mercial or professional secret or trade pro­

cess, or information, the diclosure of which
would be contrary to public policy (ordre
public).

Article 25

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the
fiscal privileges of diplomatic agents or con­

sular officers under the general rules of inter­

national law or under the provisions of speci­

al agreements.

Article 26

Entry into force

(1) This Convention shall be ratified and the
instruments of ratification shall be ex­
changed in Lxindon as soon as possible.

(2) The Convention shall enter into force

upon the exchange of instruments of ratifica­

tion and its provisions shall have eflfect on
income derived on or after the first day of

January 1988.

Article 27

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either
Contracting State may terminate the
Convention at any time after 5 years from the

date on which the Convention enters into
force, provided that at least 6 months prior
notice has been given through diplomatic
channels. In such case, the Convention shall
cease to have effect on income derived on or

after the first day of January of the year next

following that in which the notice of termina­
tion is given.

In witness whereof the undersigned being

duly authorized thereto have signed the pre­
sent Convention and have affixed thereto
their seals.

hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat

förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över­

lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn

(ordre public).

Artikel 25

Diplomatiska företrädare och konsulära

tjänstemän
Bestämmelserna i detta avtal berör inte de
privilegier vid beskattningen som enligt folk­

rättens allmänna regler eller bestämmelser i

särskilda överenskommelser tillkommer dip­
lomatiska företrädare eller konsulära tjänste­
män.

Artikel 26
Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifika-
tionshandlingama skall utväxlas i London

snarast möjligt.

2. Avtalet träder i kraft med utväxlingen av

ratifikationshandlingama och dess bestäm­
melser tillämpas på inkomst som förvärvas

den 1 januari 1988 eller senare.

Artikel 27

Upphörande
1. Detta avtal förblir i kraft tills det sägs upp

av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslu­

tande staten kan säga upp avtalet när som
helst efter utgången av en tidrymd av fem år,
räknat från dagen för ikraftträdandet, under
förutsättning att meddelande om uppsägning

skett på diplomatisk väg minst sex månader i

förväg. I h ändelse av sådan uppsägning upp­

hör avtalet att gälla på inkomst som förvär­
vas från och med den 1 ja nuari det år som

följer närmast efter det då uppsägningen

skedde.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­
tecknat detta avtal och försett detsamma

med sina sigill.

1223

¬

background image

SFS 1989:686

Done in London, this day of 25th of Octo­

ber 1988, in duplicate in the English langu­

age.

For the Kingdom of Sweden
Leif Leifland

Som skedde i London den 25 oktober 1988

i två exemplar, på engelska språket.

För Konungariket Sverige
Leif Leifland

For the Republic of Cyprus

Tassas Panayides

För Republiken Cypern

Tassas Panayides

Denna lag träder i kraft de n dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLEN

�DD ENGSTR�M
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.