SFS 1990:313

900313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:313

om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig utkom från trycket

handräckning i skatteärenden;

den 7 juni 1 990

utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs följande.

1 § Den av Europarådet och OECD upprättade konventionen om ömse­
sidig handräckning i skatteärenden, som öppnades för undertecknande
den 25 januari 1988, skall gälla för Sveriges del. Konventionen är avfattad

på engelska och franska språken. Båda texterna har samma giltighet. Den

engelska och franska texten liksom en svensk översättning finns intagen i
bilaga I till denna lag.

2 § Konventionen tillämpas i fråga om de svenska skatter och avgifter

som anges i bilaga 2.

3 § Konventionen tillämpas vidare på de utländska skatter och avgifter
som huvudsakligen motsvarar eller är av samma art som de i bilaga 2
angivna, oavsett om de påförs för en pa rts eller för dess politiska underav­

delningars eller lokala skattemyndigheters räkning. Närmare föreskrifter
om vilka utländska avgifter och skatter som konventionen tillämpas på

meddelas av regeringen.

' Prop. 1989/90: 14, Skill7, rskr. 216.

481

16-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990:313

• tM

CONSEIL DE L^EUROPE

CONVENTION

CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMI­

NISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÉRE

FISCALE

COUNCIL OF EUROPE

CONVENTION
ON MUTUAL ADMINISTRATIVE

ASSISTANCE IN TAX MATTERS

CONVENTION CONCERNANT L'ASSIS­
TANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE

EN MATIÉRE FISCALE

CONVENTION ON MUTUAL ADMINIS­

TRATIVE ASSISTANCE IN TAX MAT­

TERS

Préambule

Les Etats membres du Conseil de I'Europe

et les pays Membres de TOrganisation de

Coopération et de Développement Economi-

ques, (OCDE), signataires de la présente

Convention,

Considérant que le développement des

mouvements intemationaux de personnes,

de capitaux, de biens et de services — par

ailleurs largement bénéfique — a accru les

possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce

qui nécessite une coopération croissante

entre les autorités fiscales;

Prenant note avec satisfaction de tous les

efforts déployés au cours des demiéres an-

nées sur le plan international, que ce soit å

titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter

contre Pévasion et la fra ude fiscales;

Considérant qu'une coordination des ef­

forts est nécessaire entre les Etats pour en-

courager toutes les formes d'assistance ad­

ministrative en matiére fiscale, pour les im -

pöts de toute nature, tout en assurant une

protection appropriée des droits des contri-

buables;

Reconnaissant que la coopération interna-

tionale peut jouer un röle important en facili-

tant une évaluation correcte des obligations

fiscales et en aidant le contribuable å faire

respecter ses droits;

Preamble

The member States of the Council of Eur­

ope and the Member countries of the Organi­

sation for Economic Co-operation and De­

velopment (OECD), signatories of this Con­

vention,

Considering that the development of inter­

national movement of persons, capital, goods

and services — although highly benefi cial in

itself — has increased the possibilities of tax

avoidance and evasion and therefore requires

increasing co-operation among tax authori­

ties;

Welcoming the various efforts made in re­

cent years to combat tax avoidance and tax

evasion on an international level, whether

bilaterally or multilaterally;

Considering that a co-ordinated effort be­

tween States is necessary in order to foster all

forms of administrative assistance in matters

concerning taxes of any kind whilst at the

same time ensuring adequate protection of

the rights of taxpayers;

Recognising that international co-opera­

tion can play an important part in facilitating

the proper determination of tax liabilities

and in helping the taxpayer to secure his

rights;

Considérant que les principes fondamen-

taux en vertu desquels toute personne peut,

dans la détermination de ses droits et obliga-

Considering that fundamental principles

entitling every person to have his rights and

obligations determined in accordan ce with a

482

¬

background image

SFS 1990:313

Bilaga 1

Översättning

EUROPARÅDS- OCH

OECD-KONVENTIONEN

OM ÖMSESIDIG HANDRÄCKNING I

SKATTEÄRENDEN

KONVENTION

OM ÖMSESIDIG HANDRÄCKNING I

SKATTEÄRENDEN

Inledning

Undertecknarna av denna konvention,

medlemsstater i Europarådet och medlems­

länder i Organisationen för ekonomiskt sam­

arbete och utveckling (OECD)

som beaktar att den i och för sig positiva

utvecklingen av det internationella flödet av

personer, kapital, varor och tjänster har ökat

möjligheterna till skatteundandragande och

skatteflykt och att detta medfört behov av ett

utökat samarbete skattemyndigheter emel­

lan;

som välkomnar de olika åtgärder som un­

der senare år vidtagits på internationell nivå,

såväl bilateralt som multilateralt, fÖr att mot­

verka skatteundandragande och skatteflykt;

som konstaterar an internationellt samord­

nade ansträngningar är nödvändiga fÖr att

befrämja alla former av handräckning i ären­

den som rör skatter av varje slag och for att

på samma gång ge de skatts kyldigas rättighe­

ter fullgott skydd;

som är medvetna om att internationellt

samarbete kan spela en viktig roll f ör att un­
derlätta ett korrekt bestämmande av skatt­

skyldighet och för att underlätta for den
skattskyldige att få s ina rättigheter tillgodo­

sedda;

som finner an de grundläggande principer,

vilka ger varje person rätt att få sina rätt ighe­

ter och skyldigheter prövade i enlighet med

483

¬

background image

f.

SFS 1990:313

tions, prétendre å une procédure réguliére

doivent étre reconnus dans tous les Etats

comme s'appliquant en matiére fiscale et que

les Etats devraient s'efforcer de protéger les
intéréts légitimes du contribuable, en lui ac­

cordant notamment une protection appro-

priée contre la discrimination et la double
imposition;

Convaincus des lors que les Etats ne doi­

vent pas prendre des mesures ni foumir des
renseignements d'une maniére qui ne soit pas

conforme å leur droit et å leur pratique et

doivent tenir compte du caractére confiden-

tiel des renseignements, ainsi que des instru­

ments intemationaux relatifs å la protection

de la vie privée et au flux de données de

caractére personnel;

Désireux de conclure une Convention d'as-

sistance administrative mutuelle en matiére

fiscale,

Sont convenus de ce qui suit;

proper legal procedure should be recogni

as applying to tax matters in all States arid,

that States should endeavour to protect the!;

legitimate interests of taxpayers, including

appropriate protection against discrimina­

tion and double taxation;

Convinced therefore that States should not

carry out measures or supply information ex­

cept in conformity with their domestic law

and practice, having regard to the necessity

of protecting the confidentiality of informa­

tion, and taking account of international in­

struments for the protection of privacy and

flows of personal data;

Desiring to conclude a convention on mu­

tual administrative assistance in tax matters;

Have agreed as follows;

Chapitre I
Champ d'application de la convention

Article 1
Objet de la Convention et personnes visées

Chapter I

Scope of the convention

Article I
Object of the Convention and persons covered

1. Les Parties s'accordent mutuellement,

sous réserve des dispositions du Chapitre IV,

une assistance administrative en matiére fis­

cale. Cette assistance couvre, le cas échéant,

des actes accomplis par des organes juridic-

tionnels.

2. Cette assistance administrative com-

prend;

a. féchange de renseignements, y compris

les contröles fiscaux simultanés et la p artici­

pation å des contröles fiscaux menés å l'é-

tranger;

b. le recouvrement des créances fiscales y

compris les mesures conservatoires; et

c. la notification de documents.

3. Un e Partie accordera son assistance ad­

ministrative, que la p ersonne affectée soit un

résident ou un ressortissant d'une Partie ou

de tout autre Etat.

1. The Parties shall, subject to the provi­

sions of Chapter IV, provide administrative

assistance to each other in tax matters. Such

assistance may involve, where appropriate,

measures taken by judicial bodies.

2. Such administrative assistance shall

comprise:

a. exchange of information, including si­

multaneous tax examinations and participa­

tion in tax e xaminations abroad;

b. assistance in recovery, including mea­

sures of conservancy; and

c. service of documents.

3. A Party shall provide administrative as­

sistance whether the person affected is a r esi­

dent or national of a Party or of any other

State.

484

¬

background image

SFS 1990:313

ett rättsligt reglerat förfarande, bör erkännas

såsom tillämpliga på ska tteärenden i a lla sta­

ter och att staterna bör eftersträva att skydda

de skattskyldigas berättigade intressen, däri

inbegripet skäligt skyd d mot diskrim inering

och dubbelbeskattning;

som därför är övertygade om att stater inte

bör vidta åtgärder eller bistå med upplysning-'

ar annat än i överen sstämmelse med intern

lagstiftning och praxis samt att därvid bör

beaktas nödvändigheten av att skydda konfi­

dentiella upplysningar och befintliga interna­

tionella instrument för skyddande av integri­

tet och flöden av personliga uppgifter;

som önskar ingå en konvention om ömsesi­

dig handräckning i skatteärenden;

har kommit överens om följande:

KAPITEL I

Konventionens tillämpningsområde

Artikel 1

Konventionens syfte och pe rsoner som omfat­

tas av konventionen

1. Parterna skall, om inte bestämmelserna i

kapitel IV föranleder annat, biträda varandra

med handräckning i skatteärenden. Hand­

räckningen får, där så är lämpligt, omfatta

åtgärder vidtagna av rättstillämpande myn­

digheter.

2. Sådan handräckning skall avse

a) utbyte av upplysningar, häri inbegripet

samtidiga skatteutredningar och deltagande i

skatteutredning i utlan det;

b) bistån d vid indrivning , häri inbegripet

säkringsåtgärder; och

c) delgivning av handlingar.

3. Part skall biträda med handräckning

oavsett om personen som b erörs har hemvist

i elle r är medborgare i en part eller i annan

stat.

485

¬

background image

SFS 1990:313

Article 2
Impöis visés

1. La présente Convention s'applique:

a. aux impöts suivants:

i. impöts sur le revenu ou les bénéfices,

ii. impöts sur les gains en capital qui sont

pergus séparément de Timpöt sur le revenu
ou les bénéfices,

iii. impöts sur Tactif net, qui sont per?us

pour le compte d'une Partie; et

b. aux impöts suivants:

i. impöts sur le revenu, les bénefices ou

les gains en capital ou Pactif net qui sont

per?us pour le compte des subdivisions poli-

tiques ou des collectivités locales d'une Par­

tie,

ii. cotisations de sécurité sociale obliga-

toires dues aux administrations publiques ou

aux organismes de sécurité sociale de droit

public, et

iii. impöts d'autres catégories, å Texcep-

tion des droits de douane, pergus pour le

compte d'une Partie, savoir:

A. impöts sur les successions ou les

donations,

B. impöts sur la propriété immobi-

liére,

C. impöts généraux sur les biens et

services, tels que taxes sur la valeur ajoutée

ou impöts sur les ventes,

D. impöts sur des biens et services dé-

terminés, tels que droits d'accises,

E. impöts sur Putilisation ou la pro­

priété des véhicules å moteur,

F. impöts sur Tutilisation ou la pro­

priété de biens mobiliers autres que les véhi­

cules å moteur,

G. tout autre impöt;

iv. impöts des catégories visées å Talinéa

iii ci-dessus, qui sont per?us pour le compte

des subdivisions politiques ou des collecti­

vités locales d'une Partie.

2. Les impöts existants auxquels s'applique

la présente Convention sont énumérés å I'An-

nexe A selon les catég ories mentionnées au

paragraphe 1.

3. Les Parties communiquent au Secrétaire

Général du Conseil de I'Europe ou au Secré­

taire Général de I'OCDE (ci-aprés dénommés

«Dépositaires») toute modification devant

Artide 2

Taxes covered

v

1. This Convention shall apply:

a. to the following taxes:

i. taxes on income or profits,
ii. taxes on capital gains which are im­

posed separately from the tax on income or

profits,

iii. taxes on net wealth, imposed on be­

half of a Party; and

^

i

b. to the following taxes:

i. taxes on income, profits, capital gains '

or net wealth which are imposed on behalf of

political subdivisions or local authorities of a j

'

Party,

^

ii. compulsory social security contribu­

tions payable to general government or to , '

social security institutions established under

public law, and

. '

iii. taxes in oth er categories, except cus­

toms duties, imposed on behalf of a Party,
namely:

A. estate, inheritance or gift taxes,

<

B. taxes on immov able property.

C. general consumption taxes, such as

value-added or sales taxes.

D. specific taxes on goods and services

such as excise taxes,

E. taxes on the use or ownership of

motor vehicles,

F. taxes on the use or ownership of

movable property other than motor vehicles,

G. any other taxes;

iv. taxes in categories referred to in sub - *

paragraph (iii) above which a re imposed on

behalf of political sub-divisions or local auth- ,

orities of a Party.

2. The existing taxes to which the Conven-

tion shall apply are listed in Annex A in the

^

categories referred to in paragraph 1.

^

3. The Parties shall notify the Secretary

General of the Council of Europe or the Sec­

retary General of OECD (hereinafter referred

to as the "Depositaries") of any change to be

486

¬

background image

^ •• f ^

SFS 1990:313

Artikel 2
Skatter som omfattas av konventionen

1. Denna konvention skall tillämpas på

a) följande skatter:

i) skatter på inkomst eller vinst,

ii) skatter på realisationsvinst vilka på­

förs vid sidan av skatt på inkomst eller yinst,

iii) skatter på förmögenhet, som påförs

för en part s räkning; och

b) följande skatter:

i) skatter på inkomst, vinst, realisa­

tionsvinst eller förmögenhet, vilka påförs för

en pa rts politiska underavdelningars eller lo­

kala myndigheters räkning;

ii) obligatoriska socialförsäkringsavgif­

ter som betalas till myndighet eller till offent­

ligrättslig socialförsäkringsinstitution;

iii) skatter av annat slag (tullavgifter un­

dantagna) som påförs för en parts räkning,
såsom:

A. sk atter på kvarlåtenskap, arv eller

gåva;

B. skatter på fast egendom;

C. allmänna konsumtionsskatter, så­

som mervärdeskatter och omsättningsskat­

ter;

D. specifika skatter på varor och tjäns­

ter, såsom acciser;

E. skatter på brukandet eller innehavet

av motorfordon;

F. skatter på brukandet eller innehavet

av annan lös egendom än motorfordon;

G. andra skatter;

iv) skatter av annat slag som angivits i

punkt iii), vilka påförs för en parts politiska

underavdelningars eller lokala myndigheters
räkning.

2. De för närvarande utgående skatter på

vilka konventionen tillämpas finns förteck­
nade i bilaga A enligt klassificeringen i punkt

1.

3. Parterna skall underrätta generalsekrete­

raren i Eu roparådet eller generalsekreteraren

i OECD (i fortsättningen benämnda "deposi-

tarierna") om varje ändring som skall göras i

487

¬

background image

SFS 1990:313

étre apportée å TAnnexe A et resultant d'une

modification de la liste mentionnée au para-

graphe 2. Ladite modification prendra elfet

le premier jour du mois qui suit I'expiration

d'une période de trois mois aprés la date de

réception de la notification par le Déposi-
taire.

4. La présente Convention s'applique

aussi, dés leur introduction, aux impöts de

nature identique ou analogue qui seraient

établis dans une Partie aprés Pentrée en vi-

gueur de la Convention å son égard et qui

s'ajouteraient aux impöts existants énumérés

å I'Annexe A, ou qui les remplaceraient.

Dans ce cas, la Partie intéressée informera

Pun des Dépositaires de Pintroduction de ces

impöts.

made to Annex A as a result of a modifica'^'

tion of the list mentioned in paragraph 2..

Such change shall take effect on the first day

of the month following the expiration of a

period of three months after the date of re­

ceipt of such notification by the Depositary.

4. The Convention shall also apply, as

from their adoption, to any identical or sub­

stantially similar taxes which are imposed in

a Contracting State after the entry into force

of the Convention in respect of th at Party in

addition to or in place of the existing taxes

listed in Annex A and, in that event, the

Party concerned shall notify one of the Depo­

sitaries of the adoption of the tax in question.

Chapitre II

Définitions générales

Article 3
Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, å

moins que le contexte n'exige une interpréta-

tion difierente:

Chapter II

General definitions

Article 3
Definitions

1. For the purposes of this Convention,

unless the context otherwise requires:

a. les expressions «Etat requérant» et

«Etat requis» désignent respectivement

toute Partie qui demande assistance adminis­

trative en matiére fiscale et toute Partie å

laquelle cette assistance est demandée;

b. le terme «impöt» désigne tout impöt ou

cotisation de sécurité sociale, visé par la pré­

sente Convention conformément å FArticIe

2;

c. Pexpression «créance fiscale» désigne

tout montant d'impot ainsi que les i ntéréts,

les amendes administratives et les frais de

recouvrement y afférents, qui sont dus et non

encore acquittés;

d. Pexpression «autorité compétente» dé­

signe les personnes et autorités énumérées å

PAnnexe B;

e. le terme «ressortissants», å Pégard

d'une Partie, désigne:

i. toutes les personnes physiques qui pos-

sédent la nati onalité de cette Partie, et

ii. toutes les personnes morales, sociétés

de personnes, associations et autres entités

a. the terms "applicant State" and "re­

quested State" mean respectively any Party

applying for administrative assistance in tax

matters and any Party requested to provide

such assistance;

b. the term "tax" means any tax or social

security contribution to which the Conven­

tion applies pursuant to Article 2;

c. the term "tax claim" means any amount

of tax, as well as interest thereon, related

administrative fines and costs incidental to

recovery, which are owed and not yet paid;

d. the term "competent authority" means

the persons and authorities listed in Annex B;

e. the term "nationals", in relation to a

Party, means:

i. all individ uals possessing the national­

ity of that Party, and

ii. all legal persons, partnerships, associ­

ations and other entities deriving their status

488

¬

background image

SFS 1990:313

bilaga A till följd av att den förteckning som

avses i punkt 2 modifierat s. Sådan ändring

träder i kraft den första dagen i den månad

som följer på utgången av en tidrymd om tre

månader efter den dag depositarien motta git

underrättelsen.

4. Om en part, vid sidan av eller i stället för

de skatter som finns förtecknade i bila ga A,

inför en skatt av samma eller i huvudsak

likartat slag efter det att konvent ionen trätt i

kraft i denn a part är konventionen tillämplig

även på denna sk att från och me d dess in fö­

rande. Parten skall i sådant fall underrätta

endera depositar ien om införandet av skat­

ten.

Kapitel II

Allmänna definitioner

Artikel 3
Definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder an­

nat, har vid till ämpningen av den na konven­

tion följande uttryck nedan an given bety del­

se;

a) "den ansökande staten" och "den anmo­

dade staten" åsyftar den part som frams tällt

begäran om handräckning i skatteärend e re­

spektive den part som anmodats att ge sådan

handräckning;

b) "skatt" åsyftar varje skatt eller socialför­

säkringsavgift på vilken konventionen tilläm­

pas i enlighet med artikel 2;

c) "skattefordran" åsyftar skattebelopp och

ränta på sådant belopp samt därmed sam­

manhängande administrativa pålagor och

kostnader i samband med indrivning, vilka

är förfallna men ännu inte betalda;

d) "behörig myndighet" åsyftar personer

och myndigheter som anges i bi laga B;

e) "medborgare" åsyftar i fråga om en part:

i) fysisk person som är medborgare i

denna part, och

ii) juridisk person, handelsbolag, sam­

manslutning och annan enhet som bildats i

489

¬

background image

SFS 1990:313

constituées conlbrmément å la législation en

vigueur dans cette Paitie.

Pour toute Partia qui fait una déclaration å

cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront

étre entendus au sans des définitions conten-

ues dans PAnnexe C.

2. Pour Papplication de la Convention par

una Partie, toute expression qui n'y est pas

définie a le sens que lui attribue le droit de
cette Partie concemant les impots vises par la

Convention, å moins que le contexte n'exige

une interprétation différente.

3. Les Parties communiquent å Tun des

Dépositaires toute modification devant étre

apportée aux Annexes B et C. Ladite modifi­

cation prendra elfet le premier jour du mois

qui suit I'expiration d'une période de trois

mois aprés la date de réception de la notifica­

tion par le Dépositaire.

as such from the laws in force in that PartVi"

, f

For each Party that has made a declaration,

for that purpose, the terms used above will be

understood as defined in Annex C.

2. As regards the application of the Con­

vention by a Party, any term not defined

therein shall, unless the context otherwise re­

quires, have the meaning which it has under

the law of that Party concerning the taxes

covered by the Convention.

3. The Parties shall notify one of the Depo­

sitaries of any change to be made to Annexes

B and C. Such change shall take effect on the

first day of the month following the expira­

tion of a period of three months after the date

of receipt of such notification by the Deposi­

tary in question.

Chapitre III
Formes d'assistance

Section I

Echange de renseignements

Article 4

Disposition générale

1. Les Parties échangent, notamment

comme il est prévu dans la présente Section,

les renseignements qui paraTtront pertinents

pour:

a. procéder å Pétablissement et å la percep­

tion des impöts, au recouvrement des

créances fiscales ou aux mesures d'exécution

y relatives, et

b. exercer des poursuites devant une autor-

ité administrative ou engager des poursuites

pénales devant un organe juridictionnel.

Les renseignements qui, selon toute vrai-

semblance, seraient dénués de pertinence au

regard des objectifs ci-dessus ne peuvent faire

Tobjet d'échange en application de la pré­

sente Convention.

2. Une Partie ne peut utiliser les renseigne­

ments ainsi obtenus comme moyen de

preuve devant une juridiction pénale sans

avoir obtenu Pautorisation préalable de la

Partie qui les lui a foumis. Toutefois. deux

ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun

Chapter III

Forras of assistance

Section I

Exchange of information
Artide 4

General provision

1. The Parties shall exchange any informa­

tion, in particular as provided in this Section,

that is foreseeably relevant to :

a. the assessment and collection of tax, and

the recovery and enforcement of tax claims,

and

b. the prosecution before an administrative

authority or the initiation of prosecution be­

fore a judicial body.

Information which is unlikely to be rel­

evant to these purposes shall not be ex­
changed under this Convention.

2. A Party may use information obtained

under this Convention as evidence before a

criminal court only if prior authorisation has

been given by t he Party which has supplied

the information. However, any two or more

Parties may mutually agree to waive the con-

490

¬

background image

SFS 1990:313

enlighet med den lagstiftning som gäller i

denna part.

I fråga om part som avgett förklaring i det­

ta syfte skall ovan använda uttr yck förstås så

som de definierats i bi laga C.

2. Då en part tillämpar konv entionen har,

såvida inte sammanhanget föranleder annat,

vaije uttryck som inte definierats i konven­

tionen den betydelse som uttrycket har enligt

denna parts lagstiftning i fråga om skatter

som omfattas, av konventionen.

3. Parterna skall underrätta endera deposi-

tarien om alla de ändringar som bör göras i

bilagorna B och C. Sådan ändring träder i

kraft den första dagen i den månad som följer

på utg ången av en tidrymd om tre månader

efter den dag depositarien mottagit underrät­

telsen.

Kapitel III

Handräckningens former
Avdelning I

Utbyte av upplysningar

Artikel 4
Allmänna bestämmelser

1. Parterna sk all utbyta uppl ysningar, sär­

skilt sådana som anges i denna avdelning och

som kan förutsättas vara relevanta vid;

a) fastställande och uppbörd av s katt samt

indrivning och andra exeku tiva åtgärder be­

träffande skattefordringar, och

b) förfarande hos administrativ myndighet

eller inledande av förfarande vid rättstilläm-

pande myndighet.

Upplysningar som sannolikt inte är rele­

vanta för ovannämnda ändamål skall inte ut­

bytas enligt denna konvention.

2. En part får använda upplysningar som

erhållits enligt denna konven tion i en brott­

målsprocess endast om den part av vilken

upplysningarna erhållits i förväg har gett sitt

samtycke därtill. Två eller flera parter kan

emellertid komma överens om att avstå från

491

¬

background image

\

SFS 1990:313

accord, renoncer å la condition de Tautorisa-

tion préalable.

3. Une Partie pent, par une déclaration

adressée å Tun des Dépositaires, indiquer

que, conformément å sa législation interne,

ses autorités peuvent informer son résident

ou ressortissant avant de foumir des renseig-

nements le concemant en application des Ar­
tides 5 et 7.

Artide 5
Echange de renseignements sur demande

1. A la dema nde de TEtat requérant, TEtat

requis lui foumit tout renseignement visé å

I'Artide 4 concemant une personne ou une

transaction déterminée.

2. Si les renseignements disponibles dans

les dossiers fiscaux de PEtat requis ne lui

permettent pas de donner suite å la dem ande

de renseignements, il doit prendre toutes les

mesures nécessaires afin de foumir å PEtat

requérant les renseignements demandés.

dition of prior authorisation.

3. Any Party may, by a declaration ad­

dressed to one of the Depositaries, indicate

that, according to its intemal legislation, its

authorities may inform its resident or nation­

al before transmitting information concern­

ing him, in conformity with Articles 5 and 7.

Article 5
Exchange of information on request

1. At the request of the applicant State, the

requested State shall provide the applicant

State with any information referred to in Ar­

ticle 4 which concems particular persons or

transactions.

2. If the information available in the tax

files of the requested State is not sufficient to

enable it to comply with the request for infor­

mation, that State shall take all relevant mea­

sures to provide the applicant State with the

information requested.

Article 6
Echange automatique de renseignements

Pour des catégories de cas et selon les pro-

cédures qu'elles déterminent d'un commun

accord, deux ou plusieurs Parties échangent

automatiquement les renseignements visés å

PArticle 4.

Article 6
Automatic exchange of information

With respect to categories of cases and in

accordance with procedures which they shall

determine by mutual agreement, two or more

Parties shall automatically exchange the in­

formation referred to in Article 4.

Article 7
Echange spontané de renseignements

1. Une Partie communique, sans demande

préalable, å une autre Partie les informations

dont elle a connaissance dans les si tuations

suivantes:

a. la premiere Partie a des raisons de pré-

sumer qu'il existe une réduction ou une exon-

ération anormales d'impot dans Pautre Par-

tie;

b. un contribuable obtient, dans la pre-

miére Partie, une réduction ou une exonér-

ation d'impot qui devrait entramer pour lui

une augmentation d'impot ou un assujettisse-

ment å Pimpot dans Pautre Partie;

c. des affaires entre un c ontribuable d'une

Article 7
Spontaneous exchange of information

1. A Party shall, wit hout prior request, for­

ward to another Party information of which

it has knowledge in the following circum­

stances:

a. the first-mentioned Party has grounds

for supposing that there may be a loss of tax
in the other Party;

b. a person liable to tax obtains a reduction

in or an exemption from tax in the first-

mentioned Party which would give rise to a n

increase in tax or to liability to tax in the

other Party;

c. business dealings between a person liable

492

¬

background image

SFS 1990:313

kravet på sådant samtycke.

3. Part kan genom förklaring riktad till en­

dera depositarien ange att dess myndigheter i
enlighet med intern lagstiftning får underrät­

ta person med hemvist eller medborgarskap i
denna part innan upplysningar avseende ho­

nom översänds i enlig het med artikel 5 eller

7.

Artikel 5
Utbyte av upplysningar efter särskild fram­

ställning

1. Efter framställning av den ansökande

staten skall den anmodade staten till den an­
sökande staten lämna sådana upplysningar

som anges i artikel 4 och som gäller särskilda

personer eller transaktioner.

2. Om de upplysningar i form av handling­

ar i skatteärenden som är tillgängliga för den
anmodade staten inte räcker till för att till­

mötesgå framställningen, skall denna stat
vidta alla relevanta åtgärder som erfordras

för att lämna de begärda upplysningarna till

den ansökande staten.

Artikel 6
Automatiskt utbyte av upplysningar

Två eller flera parter skall automatiskt ut­

byta i ar tikel 4 angivna upplysningar i fråga

om sådana kategorier av fall och i enlighet

med de tillvägagångssätt som de Skall be­

stämma genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 7
Spontant utbyte av upplysningar

1. Upplysningar som part har kännedom

om skall part utan föregående framställning

meddela annan part i fall då:

a) den förstnämnda parten har anledning

att anta att den andra parten kan gå miste om
skatteintäkter;

b) en skattskyldig får sådan nedsättning

eller befrielse från skatt i den förstnämnda

parten som bör föranleda att högre skatt på­
förs eller att skattskyldighet inträder i den

andra parten;

c) aöarstransaktioner mellan en skattskyl-

493

¬

background image

SFS 1990:313

Partie et un contribuable d'une autre Partie

sont traitées par le biais d'un ou plusieurs

autres pays, de maniére telle qu'il peut en

résulter une diminution d'impot dans I'une

ou Pautre ou dans les deux;

d. une Partie a des raisons de présumer

qu'il existe une diminution d'impot résultant

de transferts fictifs de bénéfices Tintérieur de

groupes d'entreprises;

e. å la suite d'informations communiquées

å une Partie par une autre Partie, la premiére

Partie a pu recueillir des informations qui

peuvent étre utiles å Tétablissement de I'im-

pot dans I'autre Partie.

2. Chaque Partie prend les mesures et met

en ceuvre les procédures nécessaires pour que

les renseignements visés au paragraphe 1 lui

parviennent en vue de leur transmission å

une autre Partie.

to tax in a Party and a person liable to tax in

another Party are conducted through one or

more countries in such a way that a saving in

tax may result in one or the other Party or in

both;

d. a Party has grounds for supposing that a

saving of tax may result from artificial trans­

fers of profits within groups of enterprises;

e. information forwarded to the first-men­

tioned Party by th e other Party has enabled

information to be obtained which may be

relevant in assessing liability to tax in the

latter Party.

2. Each Party shall take such measures and

implement such procedures as are necessary

to ensure that information described in para­

graph 1 will be made available for transmis­

sion to another Party.

Article 8
Controles fiscaux simullanés

1. A la demande de I'une d'entre elles, deux

ou plusieurs Parties se consultent pour déter-

miner les cas devant faire I'objet d'un con-

trole fiscal simultané et les procédures å

suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite

ou non participer, dans un cas déterminé, å

un contröle fiscal simultané.

2. Aux fins de la présente Convention, on

entend par contröle fiscal simultané un con­

tröle entrepris en vertu d'un accord par le-

quel deux ou plusieurs Parties conviennent

de vérifier simultanément, chacune sur son

territoire, la situation fiscale d'une ou de plu­

sieurs personnes qui présente pour elles un

intérét commun ou complémentaire, en vue

d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Article 9
Contröle fiscaux ä fétranger

1. A la demande de fautorité compétente

de I'Etat requérant fautorité compétente de

1'Etat requis peut autoriser des représentants

de fautorité compétente de fEtat requérant å

assister å la partie appropriée d'un contröle

fiscal dans f Etat requis.

2. Si la demande est acceptée, fautorité

compétente de fEtat requis fait connaitre

Artide 8

Simultaneous tax examinations

1. At the request of one of them, two or

more Parties shall consult together for the

purposes of determining cases and proce­

dures for simultaneous tax examinations.

Each Par ty involved shall decide whether or

not it wishes to participate in a particular

simultaneous tax examination.

2. For the purposes of this Convention, a

simultaneous tax examination means an ar­

rangement between two or more Parties to

examine simultaneously, each in its own ter­

ritory, the tax affairs of a person or persons in

which they have a common or related inter­

est, with a view to exchanging any relevant

information which they so obtain.

Article 9
Tax examinations abroad

1. At the request of the competent author­

ity of the applicant State, the competent au­

thority of the requested State may allow re­

presentatives of the competent authority of

the applicant State to be present at the appro­

priate part of a tax examination in the re­

quested State.

2. If the request is acceded to, the compe­

tent authority of the requested State shall, as

494

¬

background image

SFS 1990:313

dig i en part och en skattskyldig i en annan

part sker via ett eller flera andra länder så att

skattelättnader kan uppnås i endera eller

båda parterna;

d) en part har anledning att anta att skatte­

lättnader kan uppnås genom konstlade vinst-

överfdringar inom grupper av foretag;

e) upplysningar som tillställts den först­

nämnda parten av en annan part har gjort det

möjligt att erhålla upplysningar som kan vara
relevanta vid fastställandet av skatt i den se­

nare parten.

2. Varje part skall vidta sådana åtgärder

och tillämpa sådana förfaranden som behövs

för att säkra att upplysningar som avses i

punkt 1 blir tillgängli ga för överlämnande till

en annan part.

Artikel 8

Samtidiga skatteutredningar

1. Efter framställning av en av partema

skall två eller flera parter samråda fÖr att

bestämma föremål och tillvägagångssätt för

samtidiga skatteutredningar. Vaije part av­

gör själv om den vill medverka vid viss sam ­

tidig skatteutredning.

2. Vid t illämpningen av denna konvention

förstås med en samtidig skatteutredning en

överenskommelse mellan två eller flera par­

ter, enligt vilken var och en inom sitt område

föranstaltar om en samtidig undersökning av
skatteförhållanden rörande en eller flera per­

soner av gemensamt eller komplementärt in­

tresse i syfte att utbyta de upplysningar av

betydelse som därvid framkommer.

Artikel 9
Utomlands utförda skattutredningar

1. Efter framställning av den behöriga

myndigheten i den ans ökande staten kan den

behöriga myndigheten i den anmodade sta­
ten medge, att företrädare fÖr d en behöriga

myndigheten i de n ansökande staten är när­

varande vid lämpliga d elar av en skatteutred­

ning som utförs i den a nmodade staten.

2. Bifalls framställningen skall den behöri­

ga myndi gheten i den anmodade staten sna-

495

¬

background image

SFS 1990:313

aussitöt que possible å rautorité compétente

de TEtat requérant la date et le lieu du con-

tröle, Tautorité ou le fonctionnaire chargé de

ce controle, ainsi que les procédures et condi­

tions exigées par I'Etat requis pour la con-

duite du controle. Toute décision relative å la

conduite du controle fiscal est prise par TEtat

requis.

3. Une Partie peut informer Tun des Dépo-

sitaires de son intention de ne pas accepter,

de fa^on générale, les demandes visées au

paragraphe 1. Cette déclaration peut étre

faite ou retirée å tout moment.

Artide 10

Renseignements contradictoires

Si une Partie re^oit d'une autre Parlie des

renseignements sur la situ ation fiscale d'une

personne qui lui paraissent en contradiction

avec ceux dont elle disp ose, elle en avise la

Partie qui a fourni les renseignements.

soon as possible, notify the competent au­

thority of the applicant State about the timfe

and place of the examination, the authority

or official designated to carry out the exami­

nation and the procedures and conditions re­

quired by the requested State for the conduct

of the examination. All decisions with re­

spect to the conduct of the tax examination

shall be made by the requested State.

3. A Party may inform one of the Deposi­

taries of its intention not to accept, as a gen­

eral rule, such requests as are referred to in

paragraph 1. Such a declaration may be made

or withdrawn at any time.

Article 10
Conflicting information

If a Party receives from another Party in­

formation about a person's tax affairs which

appears to it to conflict with information in

its possession, it shall so advise the Party

which has provided the information.

Section II
Assistance en vue du recouvrement

Article 11

Recouvrement des créances fiscales

1. A la demande de I'Etat requérant, I'Etat

requis procede, sous réserve des dispositions

des Articles 14 et 15, au recouvrement des

créances fiscales du premier Etat comme s'il

s'agissait de ses propres créances fiscales.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne

s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font

I'objet d'un litre permettant d'en poursuivre

le recouvrement dans I'Etat requérant et qui,

å moins que les Parties concernées n'en

soient convenus autrement, ne sont pas con-

testées.

Toutefois, si la créance concerne une per­

sonne qui n'a pas la qualité de résident dans

I'Etat requérant, le paragraphe 1 s'applique

seulement lorsque la créance ne peut plus étre

contestée, å moins que les Parties concernées

n'en soient convenus autrement.

3. L'obligation d'accorder une assistance

496

Section II
Assistance in recovery

Article 11

Recovery of tax claims

1. At the request of th e applicant State, the

requested State shall, subject to the provi­

sions of Articles 14 and 15, take the necessary

steps to recover tax claims of the first-men­

tioned State as if they were its own tax

claims.

2. The provisions of paragraph 1 shall ap­

ply only to tax claims which form th e subject

of an instrument permitting their enforce­

ment in the applicant State and, unless other­

wise agreed between the Parties concerned,

which are not contested.

However, where the claim is against a per­

son who is not a resident of the applicant

State, paragraph 1 shall only apply, unless

otherwise agreed between the Parties con­

cerned, where the claim may no longer be

contested.

3. The obligation to provide assistance in

¬

background image

SFS 1990:313

rast möjligt med dela den behöriga myndighe­

ten i den ansökande staten tid och plats for
utredningen, den myndighet eller tjänsteman

som utsetts att utföra utredningen samt de

förfaranden och villkor som den anmodade

staten fastställt for utförandet av utredning­

en. Alla beslut beträffande utförandet av

skatteutredningen skall fattas av den anmo­

dade staten,

3. En part kan meddela endera depositari-

en om sin avsikt att i regel inte bifalla så dana

framställningar som avses i punkt I. En så­
dan förklaring kan avges och återkallas när

som helst.

Artikel 10
Motstridiga upplysningar

Erhåller part från en annan part upplys­

ningar om en persons skatteförhållanden, vil­

ka enligt den förstnämnda partens uppfatt­
ning förefaller att strida mot de upplysningar

som den själv förfogar över, skall den under­

rätta den part som gett u pplysningarna.

Avdelning II

Handräckning vid indrivning

Artikel 11
Indrivning av skattefordringar

1. Efter framställning av den ansökande

staten skall den anmodade staten, om inte

bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 föran ­

leder annat, vidta nödvändiga åtgärder fÖr
att driva in den förstnämnda statens skatte­
fordringar som om de vore dess egna.

2. Bestämmelserna i punkt I gäller endast

sådan skattefordran beträffande vilken finns
en i den ansökande staten giltig verkställig­

hetstitel och, såvida inte partema i fråga

kommit överens om annat, som inte är tvis-

tig.

Om emellertid fordran avser person som

inte har hemvist i den ansökande staten gäl­

ler punkt 1 endast om fordran inte längre kan

överklagas, såvida inte partema i fråga kom­

mit överens om annat.

3. Skyldigheten att ge handräckning vid

497

¬

background image

• i

SFS 1990:313

en vue du recouvrement des créances fiscales
concemant une personne décédée ou sa suc­

cession est limitée å la valeur de la succession

ou des biens regus par chacun des bénéfi-

ciaires de la succession selon que la créance

est å recouvrer sur la succession ou auprés
des bénéficiaires de celle-ci.

the recovery of tax claims concerning a der

ceased person or his estate, is limited to the

value of the estate or of the property acquired V

by each beneficiary of the estate, according to

whether the claim is to be recovered from the

estate or from the beneficiaries thereof.

Article 12

Mesures conservatoires

A la demande de I'Etat requérant, I'Etat

requis prend des mesures conservatoires en

vue du recouvrement d'un montant d'impot,

méme si la créance est contestée ou si le t itre

exécutoire n'a pas encore été émis.

Article 13
Documents accompagnant la demande

1. La demande d'assistance administra­

tive, présentée en vertu de la présente Sec­

tion, est accompagnée:

a. d'une attestation précisant que la

créance fiscale concerne un impot visé par la

présente Convention et, en ce qui concerne le

recouvrement, que, sous réserve de I'Article

11, paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut

étre contestée,

b. d'une copie officielle du titre permettant

Texécution dans I'Etat requérant, et

c. de tout autre document exigé pour le

recouvrement ou pour prendre les mesures

conservatoires.

2. Le titre permettant Pexécution dans

I'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformé-

ment aux dispositions en vigueur dans I'Etat

requis, admis, homologué, complété ou rem-

placé dans les plus brefs délais suivant la date

de réception de la dem ande d'assistance par

un titre permettant Texécution dans I'Etat

requis.

Article 14

Délais

1, Les questions concernant le délai au-

delå duquel la créance fiscale ne peut étre

exigée sont régies par la législation de I'Etat

Article 12

Measures of conservancy

At the request of the applicant State the

requested State shall, with a view to the re­

covery of an amount of tax, take measures of

conservancy even if the claim is contested or

is not yet the subject of an instrument per­

mitting enforcement.

Article 13

Documents accompanying the request

1. The request for administrative assis­

tance under this Section shall be accompa­

nied by:

a. a declaration that the tax claim concerns

a tax covered by the Convention and, in the

case of recovery that, subject to paragraph 2
of Article 11, the tax claim is not or may not

be contested,

b. an official copy of the instrument per­

mitting enforcement in the applicant State,

and

c. any other document required for recov­

ery or measures of conservancy.

2. The instrument permitting enforcement

in the applicant State shall, where appropri­

ate and in accordance with the provisions in

force in the requested State, be accepted, re­

cognised, supplemented or replaced as soon

as possible after the date of the receipt of the

request for assistance, by an instrument per­

mitting enforcement in the latter State.

Article 14

Time limits

1. Questions concerning any period be-r

yond which a tax claim cannot be enforced

shall be governed by the law of the applicant

498

¬

background image

SFS 1990:313

indrivning av skattefordran som avser avli­
den person eller dennes dödsbo är begränsad

till dödsboets värde respektive värdet av

dödsbodelägarnas andelar av dödsboet, bero­
ende på om indrivningen av fordran skall

riktas mot dödsboet eller dess delägare.

Artikel 12

Säkringsåtgärder

Efter framställning av den ansökande sta­

ten skall den anmodade staten vidta åtgärder

for att säkerställa indrivning av skatt, även
om skattefordran har överUagats eller om

ingen verkställighetstitel ännu foreligger.

Artikel 13
Handlingar som skall fogas till framställning­

en

1. Till framställning om handräckning i en­

lighet med denna avdelning skall fogas;

a) en försäkran att skattefordran gäller

skatt som omfattas av konventionen och, i

det fall då framställningen avser indrivning
och inte artikel 11 punkt 2 föranleder annat,

en försäkran att skattefordran inte är eller

kan komma att bli tvistig;

b) en officiell kopia av den i den ansökande

staten giltiga verkställighetstiteln; och

c) de övriga handlingar som behövs för

indrivning eller säkringsåtgärder.

2. En verkställighetstitel som är giltig i den

ansökande staten skall vid behov och i enlig­

het med de bestämmelser som gäller i den

anmodade staten snarast möjligt efter det att

framställningen har inkommit godkännas, er­
kännas, kompletteras eller ersättas med en

verkställighetstitel som är giltig i den senare

staten.

Artikel 14

Tidsfrister

1. I frågor som gäller tidsfrist efter vilken

skattefordran inte kan verkställas skall den

ansökande statens lagstiftning tillämpas.

499

¬

background image

SFS 1990:313

requérant. La demande d'assistance contient
des renseignements sur ce délai.

2. Les actes de recouvrement accomplis

par FEtat requis å la suite d'une demande

d'assistance et qui, suivant la législation de

cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou

d'interrompre le délai mentionné au para-

graphe 1 o nt le méme efFet au regard de la

législation de PEtat requérant. L'Etat requis
informe TEtat requérant des actes ainsi ac­
complis.

3. En tout état de cause, PEtat requis n'est

pas tenu de donner suite å une demande d'as­

sistance qui est présentée aprés une période

de 15 ans å partir de la date du titre exécu-
toire initial.

Artide 15

Privileges

La créance fiscale pour le recouvrement de

laquelle une assistance est accordée ne jouit

dans PEtat requis d'aucun des privileges spé-

cialement attachés aux créances fiscales de

cet Etat méme si la procédure de recouvre­

ment utilisée est celle qui s'applique å ses

propres créances fiscales.

Artide 16
Délais de paiement

Si sa législation ou sa pratique administra­

tive le permet dans des circonstances ana­

logues, PEtat requis peut consentir un délai

de paiement ou un paiement échelonné, mais

il en informe au préalable PEtat requérant.

State. The request for assistance shall give-

particulars concerning that period,

2. Acts of recovery c arried out by the re­

quested State in pursuance of a request for
assistance, which, according to the laws of

that State, would have the effect of suspend­

ing or interrupting the period mentioned in

paragraph 1, shall also have this effect under

the laws of the applicant State. The requested

State shall inform the applicant State about

such acts.

3. In any case, the requested State is not

obliged to comply with a request for assis­

tance which is submitted after a period of 15

years from the date of the original instrument

permitting enforcement.

Article 15

Priority

The tax claim in the recovery of which

assistance is provided shall not have in the

requested State any priority specially accord­

ed to the tax claims of that State even if the

recovery procedure used is the one applicable

to its own tax claims.

Article 16

Deferral of payment

The requested State may allow deferral of

payment or payment by instalments if its

laws or administrative practice permit it to

do so in similar circumstances, but shall first
inform the applicant State.

Section III

Notification de documents

Article 17
Notification de documents

1. A la dem ande de PEtat requérant, PEtat

requis notifie au destinataire les documents,

y compris ceux ayant trait å des décisions

judiciaires, qui émanent de PEtat requérant

et concement un impöt visé par la présente

Convention.

Section III
Service of documents

Artide 17
Service of documents

1. At the request of the applicant State, the

requested State shall serve upon the address­

ee documents, including those relating inju­

dicial decisions, which emanate from the ap­

plicant State and which relate to a tax cov­

ered by this Convention.

500

¬

background image

SFS 1990:313

Framställning om handräckning skall inne­

hålla detaljerade uppgifter om sådan tids­

frist.

2. Indrivningsåtgärder, som vidtas av den

anmodade staten efter framställning om

handräckning och som enligt lagstiftningen i

denna stat uppskjuter eller avbryter tidsfrist
som avses i punkt 1 skall också ha denna

verkan vid tillämpningen av lagstiftningen i

den ansökande staten. Den anmodade staten

skall underrätta den ansökande staten i de

fall att sådana åtgärder vidtas.

3. Under inga förhållanden är den anmo­

dade staten skyldig att bifalla en handräck­

ningsframställning som gjorts mer än 15 år

efter den dag då den ursprungliga verkställig­

hetstiteln är daterad.

Artikel 15

Förmånsrätt

Skattefordran för vilken handräckning för

indrivning lämnas åtnjuter inte i de n anmo­

dade staten någon sådan särskild förmånsrätt

som tillkommer denna stats skattefordringar

även om vid indrivningen tillämpas samma
förfarande som är tillämpligt vid i ndrivning­
en av dess egna skattefordringar.

Artikel 16
Anstånd med betalning

Den anmodade staten får efter att först ha

underrättat den ansökande staten därom, be­

vilja anstånd med betalningen eller medge att

denna sker genom delbetalningar, när detta

är tillåtet under liknande omständigheter en­

ligt lagstiftning eller administrativ praxis i
den anmodade staten.

Avdelning III

Delgivning av handlingar

Artikel 17

Delgivning av handlingar

1. Efter framställning av den ansökande

staten skall den anmodade staten delge adres­

saten sådana handlingar, häri inbegripna

handlingar som hänför sig till rättsliga avgö­

randen, som härrör från den ansökande sta­

ten och som avser skatt som omfattas av den­
na konvention.

501

¬

background image

SFS 1990:313

2. L'Etat requis procéde å la notification;

a. selon les formes prescrites par sa législa-

tion interne pour la notification de docu­

ments de nature identique ou analogue;

b. dans la mesure du possible, selon la

forme particuliére demandée par TEtat re-

quérant, ou la forme la plus approchante pré-

vue par sa législation interne.

3. Une Partie peut faire procéder directe-

ment par voie postale å la notification d'un

document å une personne se trouvant sur le
territoire d'une autre Partie.

4. Aucune disposition de la Convention ne

peut avoir pour effet d'entacher de nullité

une notification de documents effectuée par

une Partie conformément å sa législation.

5. Lxirsqu'un document est notifié confor­

mément au présent Artide, sa traduction

n'est pas exigée. Toutefois, lorsqu'il lui parait

établi que le destinataire ne connait pas la

langue dans laquelle le document est libellé,

I'Etat requis en fait effectuer une traduction

ou établir un résumé dans sa langue officielle

ou Tune de ses langues officielles. Il peut

également demander å FEtat requérant que le

document soit traduit ou accompagné d'un

résumé dans Tune des langues officielles d e

FEtat requis, du Conseil de FEurope ou de
FOGDE.

2. The requested State shall effect service

of documents:

a. by a method prescribed by its domestic

laws fo r the service of documents of a sub­

stantially similar nature;

b. to the extent possible, by a particular

method requested by the applicant State or

the closest to such method available under its

own laws.

3. A Party may effect service of documents

directly through the post on a person within

the territory of another Party.

4. Nothing in the Convention shall be con­

strued as invalidating any service of docu­

ments by a Party in accordance with its laws,

5. When a document is served in accor­

dance with this Article, it need not be accom­

panied by a translation. However, where it is

satisfied that the addressee cannot under­

stand the language of the document, the re­

quested State shall arrange to have it translat­

ed into or a summary drafted in its or one of

its official languages. Alternatively, it may

ask the applicant State to have the document

either translated into or accompanied by a

summary in one of the official languages of

the requested State, the Council of Europe or

the OECD.

Chapitre IV

Dispositions communes

formes d'assistance

aux diverses

Article 18

Renseignements ä fournir par I'Etat requérant

1. La demande d'assistance précise, en tant

que de besoin;

a. Fautorité ou le service qui est å Forigine

de la demande présentée par Fautorité com-

pétente;

b. le nom, Fadresse et tous autres détails

permettant d'identifier la personne au sujel

de laquelle la demande est présentée;

c. dans le cas d'une demande de renseigne­

ments, la forme sous laquelle FEtat requérant

souhaite recevoir le renseignement pour ré-

pondre å ses besoins;

Chapter IV

Provisions relating to all forms of assis­

tance

Artide 18

Information to be provided by the applicant

State

1. A request for assistance shall indicate

where appropriate:

a. the authority or agency which initiated

the request made by the competent authority;

b. the name, address and any other particu­

lars assisting in the identification of the per­

son in respect of whom t he request is made;

c. in the case of a request for information,

the form in which the applicant State wishes

the information to be supplied in order to

meet its needs;

502

¬

background image

SFS 1990:313

2. Den anmodade staten skall verkställa

delgivning av handlingar

a) på det sätt som föreskrivs i dess egen

lagstiftning i fråga om handlingar av i huvud­

sak likartat slag;

b) när så kan ske, på det särskilda sätt som

begärts av den ansökand e staten eller på det

sätt enligt lagstiftningen i den anmodade sta­

ten som närmast motsvarar det begärda.

3. En part kan verkställa delgivning av

handlingar direkt per post till en person inom

en annan parts område.

4. Konventionen medför inte att en delgiv­

ning som en part har verkställt i enligliet med

sin egen lagstift ning, skall anses sakna ver­

kan.

5. Handlingar som delgivits i enlighet med

denna artikel behöver inte åtföljas av över­

sättning. Om det emellertid visar sig att mot­

tagaren inte förstår det språk so m handling ­

arna är upprättade på skall den anmodade

staten låta göra en översättni ng till eller en

sammanfattning på sitt officiella språk eller

något av dessa. Alternativt kan d en anmoda­

de staten be att den ansökand e staten låter

göra en översättning eller en sammanfattning

av handlin garna på någo t av den anmodade

statens. Europarådets eller OECD:s officiella

språk.

Kapitel IV
Bestämmelser avseende alla former av

handräckning
Artikel 18
Uppgifter som skall ges av den ansökande sta­

ten

1. En framställning om handräckning skall

i mån av behov innehålla uppgift om

a) den myndighet eller inrättning på vars

initiativ den behör iga myndigheten har gjor t

framställningen;

b) namn, adress och andra uppgifter som

underlättar identifikationen av den person

som framställningen avser;

c) vid fram ställning om upp lysningar, den

form i vilken den ansökande staten önskar att

upplysningarna skall lämnas för att tillgodose

dess behov;

503

¬

background image

SFS 1990:313

d. dans le cas d'une demande d'assistance

en vue d'un recouvrement ou de mesures

conservatoires, la nature de la créance fiscale,

les éléments constitutifs de cette créance et

les biens sur lesquels elle peut étre recouvrée;

e. dans le cas d'une demande de notifica­

tion, la nature et fobjet du document å noti-
fier;

f. si la d emande est conforme å la législa-

tion et å la pratique administrative de I'Etat

requérant et si elle est justifiée au regard de

I'Article 19.

2. L'Etat requérant communique å I'Etat

requis, des qu'il en a connaissance, tous aut-

res renseignements relatifs å la demande

d'assistance.

Artide 19

Possibilité de décliner une demande

L'Etat requis n'est pas tenu de donner suite

å une demande si I'Etat requérant n'a pas

épuisé tous les moyens dont il dispose sur son

propre territoire, å moins que leur usage ne

donne lieu å des difficultés disproportion-

nées.

d. in the case of a request for assistance in

recovery or measures of conservancy, the na­

ture of the tax claim, the components of the

tax claim and the assets from which the tax

claim may be recovered;

e. in the case of a request for service of

documents, the nature and the subject of the

document to be served;

f. whether it is in conformity with the law

and administrative practice of the applicant

State and whether it is justified in the light of

the requirements of Article 19.

2. As soon as any other information rel­

evant to the request for assistance comes to

its konwledge, the applicant State shall for­

ward it to the requested State.

Article 19

Possibility of declining a request

The requested State shall not be obliged to

accede to a request if the applicant State has

not pursued all means available in its own

territory, except where recourse to such

means would give rise to disproportionate

difficulty.

Article 20
Suite réservée ä la demande d'assistance

1. S'il est donné suite å la demande d'assis­

tance, I'Etat requis informe I'Etat requérant,

dans les plus brefs délais, des mesures prises

ainsi que du résultat de son assistance.

2. Si la demande est rejetée, I'Etat requis en

informe I'Etat requérant dans les plus brefs

délais, en lui indiquant les motifs du rejet.

3. Si, dans le cas d'une demande de ren-

seignement, I'Etat requérant a précisé la

forme sous laquelle il souhaite recevoir le

renseignement et I'Etat requis est en mesure

de le faire, ce dernier fournira le renseigne­

ment dans la forme souhaitée.

Article 20

Response to the request for assistance

1. If the request for assistance is complied

with, the requested State shall inform the

applicant State of the action taken and of the

result of the assistance as soon as possible.

2. If the request is declined, the requested

State shall inform the applicant State of that

decision and the reason for it as soon as pos­

sible.

3. If, with respect t o a request for informa­

tion, the applicant State has specified the

form in which it wishes the information to be

supplied and the requested State is in a posi­

tion to do so, the requested State shall supply
it in the form requested.

504

¬

background image

SFS 1990:313

d) vid framställning om handräckning för

indrivning eller säkringsåtgärder, arten och
sammansättningen av skattefordran samt de

tillgångar som kan tas i anspråk vid indriv­

ningen;

e) vid framställning om delgivning, slag av

handling som skall delges och vad denna av­

ser;

O huruvida framställningen är i överens­

stämmelse med lagstiftning och administra­

tiv praxis i den a nsökande staten samt huru­
vida den är berättigad med hänsyn till de i

artikel 19 angivna kraven.

2. Så snart den ansökande staten får känne­

dom om ytterligare omständigheter av bety­
delse för framställningen skall den anmodade

staten underrättas härom.

Artikel 19

Möjlighet att avslå framställning

Den anmodade staten är inte skyldig att

efterkomma en framställning, om den ansö­

kande staten inte prövat alla de möjligheter

som står till dess förfogande inom dess eget

område, utom i de fall då vidtagandet av
sådana åtgärder skulle medföra oproportio­

nerligt stora svårigheter.

Artikel 20
Svar på framställning om handräckning

1. Bifalls framställning om handräckning

skall den anmodade staten snarast möjligt

underrätta den ansökande staten om de åt­

gärder som har vidtagits och resultatet av

handräckningen.

2. Avslås framställningen skall den anmo­

dade staten snarast möjligt underrätta den

ansökande staten om beslutet och skälen för

detta.

3. Har den ansökande staten, i en hand­

räckningsframställning gällande upplysning­

ar, särskilt angett i vilken form upplysningar­
na önskas, skall den anmodade staten, om

den har möjlighet därtill, meddela upplys­

ningarna i önskad form.

505

¬

background image

SFS 1990:313

Article 21

Protection des personnes et limites de I'obliga-

tion d'assistance

1. Aucune disposition de la présente Con­

vention ne pent etre interprétée comme limi-

tant les droits et garanties accordés aux per­

sonnes par la législation on la pratique ad­

ministrative de I'Etat requis.

2. Sauf en ce qui conceme TArticle 14, les

dispositions de la présente Convention ne

peuvent étre interprétées comme imposant å
I'Etat requis I'obligation:

a. de prendre des mesures qui dérogent å sa

législation ou å sa pratique administrative,

ou å la législation ou å la pratique adminis­

trative de I'Etat requérant;

b. de prendre des mesures qu'il estime con-

traires å Pordre public ou å ses intéréts essen-

tiels;

c. de foumir des renseignements qui ne

pourraient étre obtenus sur la base de sa légis­

lation ou de sa pratique administrative, ou de

la législation ou de la pratique administrative

de PEtat requérant;

d. de foumir des renseignements qui révé-

leraient un secret commercial, industriel,

professionnel ou un procédé commercial, ou

des renseignements dont la communication

serait contraire å Pordre public ou å ses intér­

éts essentiels;

Artide 21
Protection of persons and limits to the obliga­

tion to provide assistance

1. Nothing in this Convention shall affect

the rights and safeguards secured to persons

by the laws or administrative practice of the

requested State.

2. Except in the case of Article 14, the

provisions of this Convention shall not be

construed so as to impose on the requested

State the obligation:

a. to carry out measures at variance with its

own laws or administrative practice or the

laws or administrative practice of the appli­

cant State;

b. to carry out measures which it considers

contrary to public policy (ordre public) or to

its essential interests;

c. to supply information which is not ob­

tainable under its own laws or its administra­

tive practice or under the laws of the appli­

cant State or its administrative practice;

d. to supply information which would dis­

close any trade, business, industrial, com­

mercial or professional secret, or trade pro­

cess, or information the disclosure of which

would be contrary to public policy (ordre

public) or to its essential interests;

e. d'accorder une assistance si et dans la

mesure ou il estime que I'imposition de I'Etat

requérant est contraire aux principes d'impo-

sition généralement admis ou aux disposi­

tions d'une convention en vue d'éviter la

double imposition ou de toute autre conven­

tion qu'il a conclue avec I'Etat requérant;

f. d'accorder une assistance si I'application

de la présente Convention devait aboutir å

une discrimination entre un ressortissant de

I'Etat requis et les ressortissants de I'Etat re­

quérant qui se trouvent dans la méme situa­
tion.

e. to provide administrative assistance if

and insofar as it considers the taxation in the

applicant State to be contrary to generally

accepted taxation principles or to the provi­

sions of a convention for the avoidance of

double taxation, or of any other convention

which the requested State has concluded with

the applicant State;

f. to provide assistance if the application of

this Convention would lead to discrimina­

tion between a national of the requested State

and nationals of the applicant State in the

same circumstances.

506

¬

background image

SFS 1990:313

Artikel 21
Skydd för personer och beg ränsning av skyl ­

digheten att bevilja handräckning

1. Denna konvention påverkar inte de rät­

tigheter och det skydd som tillkommer perso­

ner enligt den anmodade statens lag stiftning

eller administrativa praxis.

2. Utom i fråga om artikel 14 skall bestäm­

melserna i denna konvention inte anses med­

föra skyldighet för den anmodade staten att

a) vidta åtgärder som avviker från lagstift­

ning eller administrativ praxis i denna stat

eller i den ansökande staten;

b) vidta åtgärder som enligt den anmodade

statens uppfattning strider mot allmänna

hänsyn (ordre public) eller mot dess väsentli­

ga intressen;

c) lämna upplysningar som inte är tillgäng­

liga enligt lagstiftning eller administrativ

praxis i denna stat eller i den an sökande sta­

ten;

d) lämna upplysningar som skulle röja han-

déls-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet

eller kommersiell hemlighet eller i närings­

verksamhet nyttjat förfaringssätt eller upp­

lysningar, vilkas överlämnande skulle strida

mot allmänna hänsyn (ordre public) eller mot

dess väsentliga intressen;

e) lämna handräckning, om och i den må n

den anser att beskattningen i den ansök ande

staten strider mot allmänt gällan de beskatt ­

ningsprinciper, eller mot bestämmelserna i

ett avtal för undvikande av dubbelbeskatt­

ning eller annat avtal som ingåtts mellan den

anmodade staten och den ansökande staten;

f) lämna handräcknin g, om tillämpningen

av denna konvention skulle leda till diskrimi­

nering mellan en medbor gare i d en anmoda­

de staten och medborgare i den ansökande

staten under samma förhållanden.

507

¬

background image

SFS 1990:313

Artide 22

Secret

1. Les renseignements oblenus par une

Partie en application de la présente Conven­

tion sont tenus secrets dans les mémes condi­

tions que celles prévues pour les renseigne­
ments obtenus en application de la législation

de cette Partie ou dans les conditions rela­

tives au secret prévues dans la Partie qui les a

foumis, lorsque ces demiéres conditions sont

plus contraignantes.

2. Ces renseignements ne sont communi-

qués en tout cas qu'aux personnes ou autor-

ités (y compris les tribunaux et les organes

administratifs ou de surveillance) concemées

par Pétablissement, la perception ou le re-

couvrement des impöts de cette Partie, par

les procédures ou les poursuites pénales con-

cemant ces impöts, ou par les décisions sur

les recours se rapportant å ces impöts. Seules

lesdites personnes et autorités peuvent uti-

liser ces renseignements et uniquement aux

fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, non-

obstant les dispositions du paragraphe 1, en

faire état au cours d'audiences publiques de

tribunaux ou dans des jugements concemant

lesdits impöts, sous réserve de I'autorisation

préalable de Tautorité compétente de la Par­

tie qui a fourni les renseignements; toutefois,

deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un com-

mun accord, renoncer å la condition de I'au­

torisation préalable.

3. Lorsqu'une Partie a formulé une réserve

prévue å I'Article 30, paragraphe 1, alinéa

(a), toute autre Partie qui obtient des renseig­

nements de la premiere Partie ne peut pas les

utiliser pour un impöt indus dans une caté-

gorie qui a fait I'objet de la réserve. De

méme, la Partie ayant formulé la réserve ne

peut pas utiliser, pour un impöt indus dans

la catégorie qui fait I'objet de la réserve, les

renseignements obtenus en vertu de la pré­

sente Convention.

4. Nonobstant les dispositions des para-

graphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus

par une Partie peuvent étre utilisés å d'autres

fins lorsque I'utilisation de teis renseigne­

ments å de telles fins est possible selon la

législation de la Partie qui foumit les renseig­

nements et que Tautorité compétente de cette

Artide 22

' ' ' V

Secrecy

1. Any information obtained by a Party

under this Convention shall be treated as se­

cret in the same manner as information ob-,

tained under the domestic laws of that Party,

or under the conditions of secrecy applying in

the supplying Party if such conditions are .

more restrictive.

2. Such information shall in any case be •

disclosed only to persons or authorities (in­

cluding courts and administrative or supervi- i

sory bodies) involved in the assessment, col­

lection or recovery of, the enforcement or

prosecution in respect of, or the determina­
tion of appeals in relation to, taxes of that -'

Party. Only the persons or authorities men-

tioned above may use the information r.nd'•

then only for such purposes. They may, not-

i

withstanding the provisions of paragraph 1,

disclose it in public court proceedings or in

p

judicial decisions relating to such taxes, sub­

ject to prior authorisation by the competent r

f

authority of the supplying Party. However, „
any two or more Parties may mutually agree, f

to waive the condition of prior authorisation.

3. If a Party has made a reservation pro­

vided for in sub-paragraph a. of paragraph 1 p

of Article 30, any other Party obtaining infor-

mation from that Party shall not use it for the ^

purpose of a tax in a category subject to the •

reservation. Similarly, the Party making such

a reservation shall not use information ob­

tained under this Convention for the purpose

of a tax in a category subject to the reserva­

tion.

4. Notwithstanding the provisions of para­

graphs 1, 2 and 3, information received by a

Party may be used for other purposes when

such information may be used for such oth er

purposes under the laws of the supplying Par­

ty and the competent authority of that Party

authorises such use. Information provided by

508

¬

background image

SFS 1990:313

Artikel 22

Sekretess

1. Upplysningar som en part erh ållit enligt

denna konvention skall behandlas såsom

hemliga på samma sätt som upplysningar

som erhållit s enligt denna parts interna lag­

stiftning eller i enlighet med sekretessbestäm­

melserna i den part som lämnat upply sning­

arna, om de ssa bestämmelser är mer restri k­

tiva.

2. Sådana upplysningar får under inga om­

ständigheter yppas för andra än sådana per­

soner eller myndigheter (häri inbegripna

domstolar och förvaltnings- eller övervak­

ningsorgan) som faststäl ler, uppbär eller in­

driver denna parts skatter eller handlägger

ärenden i samband med verkställighet av

dessa skatter eller handlägger åtal elle r över­

klaganden i fråga om dessa skatter. Endast

dessa personer eller myndigheter får använda

upplysningarna och därvid endast for nu an ­

givna ändamål. De får, utan hinder av be­

stämmelserna i p unkt 1, yppa dem vid offent­

ligt domstolsforfarande eller i domstolsavgö­

rande som har samband med dessa skatter

under förutsättning att den behöriga myndig­

heten i den part som lämnat upplysningarna i

förväg samtycker därtill. Tv å eller fler a par­

ter kan emellertid ömsesidigt komma över­

ens om att avstå från kravet på såd ant sam­

tycke.

3. Om en part har gjort en reser vation en­

ligt artikel 30 punk t 1 a) skall en ann an part

som erhåller upplysningar från denna part

inte använda upplysningarna med avseend e

på skatt av sådant slag som omfattas av re­

servationen. Likaledes skall den part som

gjort reservationen inte använda upplysning­

ar som erhållits enligt denna konvention med

avseende på sk att av sådant sla g som omfat­

tas av reservationen.

4. Utan hinder av bes tämmelserna i pun k­

terna 1, 2 och 3 får upplysningar som en par t

har erhå llit användas även for andra ända­

mål, om detta kan ske en ligt lagstiftningen i

den part som ha r lämnat upplys ningarna och

den behöriga myndigheten i den na part sam ­

tycker till att upplysningarna används för

509

¬

background image

SFS 1990:313

Partie consent å une telle utilisation. Les ren-

seignements fournis par une Partie å une

autre Partie peuvent étre transmis par celle-ci

å une troisiéme Partie, sous réserve de Tau-

torisation préalable de Tautorité compétente

de la premiere Partie.

Artide 23

Procédures

1. Les actions se rapportant aux mesures

prises en vertu de la présente Convention par

TEtat requis sont intentées exclusivement de-

vant rinstance appropriée dudit Etat.

2. Les actions se rapportant aux mesures

prises par I'Etat requérant en vertu de la pré­

sente Convention, en particulier celles qui,

en matiére de recouvrement, concernent

Texistence ou le montant de la créance fiscale

ou le titre qui permet d'en poursuivre Texé-

cution, sont intentées exclusivement devant

rinstance appropriée de ce méme Etat. Si une

telle action est exercée, I'Etat requérant en

informe immédiatement I'Etat requis et ce-

lui-ci suspend la procédure en attendant la

décision de rinstance saisie. Toutefois, si

I'Etat requérant le lui demande, il prend des

mesures conservatoires en vue du recouvre­

ment. L'Etat requis peut aussi étre informé

d'une telle action par toute personne intéres-

sée; dés réception de cette information, il

consultera, s'il y a lieu, I'Etat requérant å ce

sujet.

3. Dés qu'il a été définitivement statué sur

I'action intentée, I'Etat requis ou, selon le

cas, I'Etat requérant notifie å I'autre Etat la

décision prise et ses effets sur la demande

d'assistance.

a Party to another Party may be transmitted

by the latter to a third Party, subject to prior

authorisation by th e competent authority of

the first-mentioned Party.

Article 23

Proceedings

1. Proceedings relating to measures taken

under this Convention by the requested State

shall be brought only before the appropriate

body of that State.

2. Proceedings relating to measures taken

under this Convention by the applicant State,

in particular those which, in the field of re­

covery, concern the existence or the amount

of the tax claim or the instrument permitting

its enforcement, shall be brought only before

the appropriate body of that State. If such

proceedings are brought, the applicant State

shall inform the requested State which shall

suspend the procedure pending the decision

of the body in question. However, the re­

quested State shall, if asked by the applicant

State, take measures of conservancy to safcT

guard recovery. The requested State can, also

be informed of such proceedings by any in­

terested person. Upon receipt of such infor­

mation the requested State shall consult on

the matter, if necessary, with the applicant

State.

3. As soon as a final decision in the pro­

ceedings has been given, the requested State

or the applicant State, as the case may be,

shall notify the other State of the decision

and the implications which it has for the re­

quest for assistance.

Chapitre V

Dispositions spéciales

Article 24

Mise en ccuvre de la Convention

1. Les Parties communiquent entre elles

pour la mise en suvre de la présente Conven­

tion par l'intermédiaire de leurs autorités

compétentes respectives; celles-ci peuvent

communiquer directement entre elles å cet

Chapter V

Special provisions

Article 24
Implementation of the Convention

1. The Parties shall communicate with

each other for the implementation of this

Convention through their respective compe­

tent authorities. The competent authorities

may communicate directly for this purpose

510

¬

background image

,

v

SFS 1990:313

dessa andra ändamål. Upplysningar som en

part har lämnat till en anna n part får av den

senare överlämnas till en tredje part under

förutsättning att den behö riga myndigheten i

den förstnämnda parten i förväg samt ycker

därtill.

Artikel 23

Rättsliga åtgärder

1. Överklaganden i frå ga om å tgärder som

den anmodade staten har vidtagit enligt den­

na konvention får ske endast hos vederböran­

de myndighet i den na stat.

2. Överklaganden i fråg a om åtgär der som

den ansökande staten har vidtagit enligt den­

na konven tion — särskilt sådana åtgärder i

samband med indrivning, vilka avser före­

komsten av skattefordran eller dess storlek

eller verkställighetstitel - får ske endast hos

vederbörande myndighet i denna stat. Sker

sådana överklaganden skall den ansökande

staten ofördröjligen underrätta den anmo da­

de staten, som skall uppskjuta åtgärderna till

dess att beslut i ärendet meddelats av den

aktuella myndigheten. Den anmodade staten

skall dock på begä ran av de n ansökande sta­

ten vidta säkri ngsåtgärder för att säkerställa

indrivningen. Även den som saken angår kan

meddela den anmodade staten att rättsliga

åtgärder har vidtagits. Sedan sådan underrät­

telse har inkommit, skall den anmodade sta­

ten, när detta behövs, rådgöra med den ansö­

kande staten i ä rendet.

3. Så snart ett överklagat ärende har slutligt

avgjorts, skall den anmodade staten eller den

ansökande staten underrätta den andra sta­

ten om avgörandet och dess konsekvenser för

handräckningsframställningen.

Kapitel V

Särskilda bestämmelser

Artikel 24
Konventionens genomförande

1. Parterna skall stå i förbindelse med var­

andra genom sina behöriga myndigheter för

att tillämpa denna konvention. De behö riga

myndigheterna kan träda i d irekt förbindelse

med varandra i detta s yfte och kan be myndi-

51

¬

background image

SFS 1990:313

effet et peuvent autoriser des autorités qui

leur sont subordonnées å agir en leur nom.

Les autorités compétentes de deux ou plu-

sieurs Parties peuvent fixer d'un commun

accord les modalités d'appiication de la Con­

vention en ce qui les conceme.

2. Lorsque TEtat requi s estime que Tappli-

cation de la présente Convention dans un cas

particulier pourrait avoir des conséquences

indésirables graves, les autorités compétentes

de I'Etat requis et de TEtat requérant se con-

certent et s'effbrcent de résoudre la situation

par voie d'accord mutuel.

3. Un organe de coordination composé de

représentants des autorités compétentes des

Parties suit, sous Pégide de I'OCDE, la mise

en aeuvre de la Convention et ses développe-

ments. A cet effet, il recommande toute me-

sure susceptible de contribuer la réalisation

des objectifs généraux de la Convention. En

particulier, il constitue un forum pour Tétude

de méthodes et procédures nouvelles tendant

å accroitre la coopération intemationale en

matiére fiscale et, s'il y a lieu, il recommande

de réviser la Convention ou d'y apporter des

amendements. Les E tats qui ont signé mais

n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé

la Convention pourront se faire représenter

aux réunions de Torgane de coordination å

titre d'observateur.

4. Tout Partie peut inviter Porgane de co­

ordination å émettre un avis quant å Tinter-

prétation des dispositions de la Convention.

5. Si des difficultés ou des doutes surgis-

sent entre deux ou piusieurs Parties quant å

la mise en asuvre ou Pinterprétation de la

Convention, les autorités compétentes des­

dites Parties s'efforcent de résoudre la ques­

tion par voie d'accord amiable. La décision

est communiquée å Porgane de coordination.

6. Le Secrétaire Général de POCDE fait

part aux Parties ainsi qu'aux Etats signataires

de la Convention qui ne Pont pas encore rati-

fiée, acceptée ou approuvée des avis émis par

Porgane de coordination conformément aux

dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des

accords amiables obtenus en vertu du para­

graphe 5 ci-dessus.

and may authorise subordinate authorities to

act on their behalf. The competent authori­

ties of two or more Parties may mutually

agree on the mode of application of the Con­

vention among themselves.

2. Where the requested State considers that

the application of this Convention in a par­

ticular case would have serious and undesira­

ble consequences, the competent authorities

of the requested and of the applicant State

shall consult each other and endeavour to

resolve the situation by mutual agreement.

3. A c o-ordinating body composed of re­

presentatives of the competent authorities of

the Parties shall monitor the implementation

and development of this Convention, under

the aegis of the OECD. To that end, the co­

ordinating body shall recommend any action

likely to further the general aims of the Con­

vention. In particular it shall act as a forum

for the study of new methods and procedures

to increase international co-operation in tax

matters and, where appropriate, it may re­

commend revisions or amendments to the

Convention. States which have signed but

not yet ratified, accepted or approved the

Convention are entitled to be represented at

the meetings of the co-ordinating body as

observers.

4. A Party may ask the co-ordinating body

to furnish opinions on the interpretation of

the provisions of the Convention.

5. Where difficulties or doubts arise be­

tween two or more Parties regarding the im­

plementation or interpretation of the Con­

vention, the competent authorities of those

Parties shall endeavour to resolve the matter

by mutual agreement. The agreement shall be

communicated to the co-ordinating body.

6. The Secretary General of OECD shall

inform the Parties and the Signatory States

which have not yet ratified, accepted or ap­

proved the Convention, of opinions fur­

nished by the co-ordinating body according

to the provisions of paragraph 4 above and of

mutual agreements reached under paragraph
5 above.

512

¬

background image

SFS 1990:313

ga underlydande myndigheter att handla på

sina vägnar. De behöriga myndigheterna i
två eller flera parter kan ömsesidigt komma

överens om hur konventionen skall tillämpas

dem emellan.

2. Om den anmodade staten anser att kon­

ventionens tillämpning i ett b estämt fall skul­
le ha allvarliga och icke önskvärda konse­

kvenser, skali de behöriga myndigheterna i

den anmodade och den ansökande staten

rådgöra med varandra och söka lösa frågan

genom ömsesidig överenskommelse.

3. Ett koordineringsorgan sammanställt av

företrädare for parternas behöriga myndighe­

ter skall under OECD:s överinseende överva­

ka til lämpningen och utvecklingen av denna

konvention. I detta syfte skall koordinerings­

organet avge rekommendationer om sådana

åtgärder som är ägnade att främja konventio­

nens allmänna syften. Det skall speciellt fun­

gera som ett forum for studiet av nya meto­

der och förfaranden fÖr ökat internationellt

samarbete i ska ttefrågor och vid behov avge

rekommendationer om översyn eller ändring

av konventionen. Stater som har underteck­

nat men ännu inte ratificerat, godtagit eller

godkänt konventionen är berättigade att vara

företrädda vid koordineringsorganets sam­

manträden som observatörer.

4. En part kan be koordineringsorganet om

utlåtande angående tolkninge'n av konventio­
nens bestämmelser.

5. Om mellan två eller flera parter upp­

kommer svårigheter eller tvivelsmål i fråga

om tillämpningen eller tolkningen av kon­

ventionen skall de behöriga myndigheterna i

dessa parter söka lösa frågan genom ömsesi­

dig överenskommelse. Överenskommelsen

skall delges koordineringsorganet.

6. OECD:s generalsekreterare skall under­

rätta partema och de stater som har under­

tecknat men ännu inte ratificerat, godtagit

eller godkänt konventionen om sådana utlå­
tanden som koordineringsorganet avgivit en­

ligt punkt 4 och om sådana ömsesidiga över­
enskommelser som ingåtts enligt punkt 5.

513

17-SFS 1990

¬

background image

SFS 1990:313

Artide 25
Langues

Les demandes d'assistance ainsi que les ré-

ponses sont rédigées d ans Pune des langues

officielles de POCDE ou du Conseil de PEur-

ope ou dans toute autre langue que les Parties
concemées

conviennent

bilatéralement

d'employer.

Artide 26
Frais

Sauf si les Parties concemées en convien­

nent autrement par voie bilatérale:

a. les frais ordinaires engagés pour foumir

Passistance sont å la charge de PEtat requis;

b. les frais extraordinaires engagés pour

foumir Passistance sont å la charge de PEtat

requérant.

Artide 25

Language

Vj

Requests for assistance and answers the

to shall be drawn up in one of the ofllciaP

languages of the OECD and of the Council

Europe or in any other language agreed bi­

laterally between the Contracting States con-

cemed.

Article 26

Costs

Unless otherwise agreed bilaterally by the

Parties concemed:

a. ordinary costs incurred in providing as- '

sistance shall be bome by the requested State;

'

i

b. extraordinary costs incurred in provid-.

ing assistance shall be bome by the applicant

State.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 27
Autres accords el arrangements internation-

aux

1. Les possibilités d'assistance prévues par

la présente Convention ne limiteront pas ni

ne seront limitées par celles découlant de

tous accords intemationaux et autres ar­

rangements qui existent ou pourront exister

entre les Parties concemées ou de tous autres

instmments qui se rapportent å la coopéra-

tion en matiére fiscale.

2. Par dérogation aux dispositions de la

présente Convention, les Parties, membres

de la Communauté Economique Euro-

péenne, appliquent, dans leurs relations mu-

tuelles, les regies commune s en vigueur dans

cette Communauté.

Article 28
Signature et entree en vigueur de la Conven­

tion

1. La présente Convention est ouverte å la

signature des Etats membres du Conseil de

PEurope et des pays Membres de POCDE.

Elle sera soumise å ratification, acceptation

Chapter VI

Final provisions

Article 27

Other international agreements or arrange­

ments

<

1. The possibilities of assistance provided i

by this Convention do not limit, nor are they

limited by, those contained in existing or fu­

ture intemational agreements or other ar-

rangements between the Parties concerned or

other instmments which relate to co-opera­

tion in tax matters.

2. Notwithstanding the mles of the present

Convention, those Parties which are mem­

bers of the European Economic Community •

shall apply in t heir mutual relations the com­

mon rules in force in that Community.

Article 28
Signature and entry into force of the Conven­

tion

1. This Convention shall be open for signa­

ture by the member States of the Council of

Europe and the Member countries of OECD.

It is subject to ratification, acceptance or ap-

514

¬

background image

SFS 1990:313

Artikel 25

Språk

Framställningarom handräckning och svar

på dessa skall upprättas på något av OECD:s

eller Europarådets officiella språk eller på nå­

got annat spr åk varom de avtalsslutande sta­

terna i fr åga överenskommit bilateralt.

Artikel 26

Kostnader

Har inte annat överenskommits bilatera lt

mellan parterna i fr åga gäller följande:

a) den anmodade staten skall svara for sed­

vanliga kostnader for utförande av handräck­

ning;

b) den ansökande staten skall svara for så­

dana kostnader for utförande av handräck­

ning som inte kan anses sedvanliga.

Kapitel vi

Slutbestämmelser

Artikel 27
Andra internationella överenskommelser eller

arrangemang

1. Handräckningsmöjligheterna enligt den­

na konvention begränsar inte, oc h begränsas

inte av, handräckningsmöjlighetema enligt

existerande eller framtida internationella

överenskommelser eller andra arrangemang

mellan ifrågavarande parter eller av andra

instrument. som hänför sig till samarbete i

skattefrågor.

2. De parter som är medlemmar av Euro ­

peiska ekono miska gemen skapen skal l, utan

hinder av reglerna i denna konvention, i sina

inbördes relationer tillämpa gemenskapens

ikraftvarande gemensamma regler.

Artikel 28

Konventionens undertecknande och ikraftträ­

dande

1. Den na konvention är öppen att under­

tecknas av Europarådets medlem sstater och

OECD:s medlemsländer. Den förutsätter ra­

tifikation, godtagande eller godkännande.

515

¬

background image

SFS 1990:313

ou approbation. Les instruments de ratifica­

tion, d'acceptation ou d'approbation seront

déposés prés de Tun des Dépositaires.

2. La Convention entrera en vigueur le pre­

mierjour du mois qui suit Pexpiration d'une

période de trois mois apres la date å laquelle

cinq Etats auront exprimé leur consentement

å étre liés par la Convention conformément

aux dispositions du paragraphe 1.

3. Pour tout Etat membre du Conseil de

FEurope ou pays Membres de POCDE qui

exprimera ultérieurement son consentement

å etre lié par la Convention, celle-ci en trera

en vigueur le premier jour du mois qui suit

Pexpiration d'une période de trois mois apres

la date du dépöt de Pinstrument de ratifica­

tion, d'acceptation ou d'approbation.

Artide 29

Application territoriale de la Convention

1. Au mom ent de la signature ou du dépöt

de son instrument de ratification, d'accepta­

tion ou d'approbation, chaque Etat peut dé-

signer le ou les territoires auxquels s'appli-

quera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, å tout autre moment par

la suite, par une déclaration adressée å Pun

des Dépositaires, étendre Papplication de la

présente Convention å tout autre territoire

désigné dans la déclaration. La Convention

entrera en vigueur å Pégard de ce territo ire le

premier jour du mois qui suit Pexpiration

d'une période de trois mois apres la date de

réception de la déclaration par le Déposi-

taire.

3. Toute déclaration faite en vertu de Pun

des deux paragraphes précédents pourra étre

retirée, en ce qui concerne tout territoire dé­

signé dans cette déclaration, par notification

adressée å Pun des Dépositaires. Le retrait

prendra effet le premier jour du mois qui suit

Pexpiration d'une période de trois mois apres

la date de réception de la notification par le
Dépositaire.

proval. Instruments of ratification, accep-^^

tance or approval shall be deposited with one

of the Depositaries.

2. This Convention shall enter into force

on the first day of the month following the

expiration of a period of three months after

the date on which five States have expressed

their consent to be bound by the Convention

in accordance with the provisions of para­

graph 1.

3. In respect of any member State of the

Council of Europe or any Member country of

OECD which subsequently expresses its con­

sent to be bound by it, the Convention shall

enter into force on the first day of the month

following the expiration of a period of three

months after the date of the deposit of the

instrument of ratification, acceptance or ap­

proval.

Article 29

Territorial application of the Convention

1. Each State may, at the time of signature,

or when depositing its instrument of ratifica­

tion, acceptance or approval, specify the ter­

ritory or territories to which this Convention

shall apply.

2. Any State may, at any later date, by a

declaration addressed to one of the Deposi­

taries, extend the application of this Conven­

tion to any other territory specified in the

declaration. In respect of such territory, the

Convention shall enter into force on the first

day of the month following the expiration of

a period of three months after the date of

receipt of such declaration by the Depositary.

3. Any declaration made under either of

the two preceding paragraphs may, in respect

of any territory specified in such declaration,

be withdrawn by a notification addressed to

one of the Depositaries. The withdrawal shall

become effective on the first day of the

month following the expiration of a period of

three months after the date of receipt of su ch

notification by the Depo sitary.

516

¬

background image

SFS 1990:313

Ratifikations-, godtagande- eller godkännan­

deinstrumentet skall deponeras hos endera'

depositarien.

2. Denna konvention träder i kraft den

första dagen i den månad som följer på ut­

gången av en tidrymd av tre månader efter

den dag när fem stater har uttryckt samtycke

till att vara bundna av konventionen i enlig­

het med bestämmelserna i punk t 1.

3. I fråga om Europarådets medlemsstater

och OECDis medlemsländer som därefter ut­

trycker samtycke till att vara bundna av kon­
ventionen skall konventionen träda i kraft

den första dagen i den må nad som följer efter

utgången av en tidrymd om tre månader efter

dagen for deponeringen av ratifikations-,
godtagande- eller godkännandeinstrumentet.

Artikel 29

Konventionens territoriella tillämpning

1. Varje stat kan vid undertecknandet av

konventionen eller vid deponeringen av rati­

fikations-, godtagande- eller godkännande­

instrumentet ange det område eller de områ­

den på vilka denna konvention skall tilläm­

pas.

2. En s tat kan vid en senare tidpunkt, ge­

nom att meddela endera depositarien, utvid­

ga tillämpningen av denna konvention till
område, som anges i meddelandet. I fråga om

sådant område skall konventionen träda i

kraft den första dagen i den månad som följer
på utgången av en tidrymd om tre månader

efter den dag då depositarien mottagit med­

delandet.

3. Ett meddelande enligt någondera av fo­

regående punkter kan, i fråga om område

som anges i m eddelandet, återtas genom un­

derrättelse till någondera depositarien. Åter­

tagande får verkan den första dagen i den

månad som följer på utgången av en tidrymd

om tre månader efter den dag då depositarien

mottagit underrättelsen.

517

¬

background image

SFS 1990:313

Article 30

Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la signa­

ture ou au moment du dépöt de son instru­

ment de ratification, d'acceptation ou d'ap-

probation, déclarer qu'il se réserve le droit:

a. de n'accorder aucune forme d'assistance

pour les impöts des autres Parties entrant

dans Tune quelconque des catégories énu-

mérées å TArticle 2, paragraphe 1, alinéa (b)

å condition que ladite Partie n'ait indus dans

PAnnexe A de la Convention aucun de ses

propres impöts entrant dans cette catégorie;

b. de ne pas accorder d'assistance en ma-

tiére de recouvrement de créances fiscales

quelconques, ou de recouvrement d'amendes

administratives soit pour tous les impöts soit

seulement pour les impöts d'une ou plusieurs

des catégories énumérées å PArticle 2, para­
graphe 1.

c. de ne pas accorder d'assistance en rap­

port avec des créances fiscales qui existent

déjå å la date d'entrée en vigueur de la Con­

vention pour cet Etat ou, si un e réserve a, au

préalable, été faite en vertu de Palinéa la) ou

(b) ci-dessus, å la date du retrait d'une telle

réserve au sujet des impöts de la catégorie en

question;

d. de ne pas accorder d'assistance en ma-

tiére de notification de documents soit pour

tous les impöts soit seulement pour les im­

pöts d'une ou plusieurs des catégories énu­

mérées å I'Article 2, paragraphe I;

e. de ne pas accepter les notifications par

voie postale prévues å I'Article 17, para­

graphe 3.

2. Aucune autre réserve n'est admise.

3. Toute Partie peut, apres Tentrée en vi­

gueur de la Convention å son égard, formuler

une ou plusieurs réserves visées au para­

graphe 1 dont elle n avai t pas fait usage lors

de la ratification, acceptation ou approba­

tion. De telles réserves entreront en vigueur

le premier jour du mois qui suit I'expiration

d'une période de trois mois apres la date de

réception de la réserve par I'un des Déposi-

taires.

4. Toute Partie qui a formulé une réserve

en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la reti rer

Article 30
Reservations

1. Any State may, at the time of signature

or when depositing its instrument of ratifica­

tion, acceptance or approval or at any later '

date, declare that it reserves the right:

a. not to provide any form of assistance in

relation to the taxes of other Parties in any of

the categories listed in sub-paragraph (b) of

paragraph 1 of Article 2, provided that it has

not included any domestic tax in that cate­

gory under Annex A of the Convention;

b. not to provide assistance in the recovery

of any tax claim, or in the recovery of an

administrative fine, for all taxes or only for

taxes in one or more of the categories listed in .

paragraph 1 of Article 2;

c. not to provide assistance in respect of

any tax claim, which is in existence at the

date of entry into force of the Convention in

respect of that State or, where a reservation

has previously been made under sub-para­

graph (a) or (b) above, at the date of with­

drawal of such a reservation in relation to

taxes in th e category in question;

d. not to provide assistance in the service

of documents for all taxes or only for taxes in

one or more of the categories listed in para­

graph 1 of Article 2;

e. not to permit the service of documents

through the post as provided for in paragraph
3 of Article 17.

2. No other reservation may be made.

3. After the entry into force of the Conven­

tion in respect of a Party, that Party may

make one or more of the reservations listed

in paragraph 1 which it dit not make at the

time of ratification, acceptance or approval.

Such reservations shall enter into force on the,

first day of the month following the expira­

tion of a period of three months after the date

of receipt of the reservation by one of the

Depositaries.

4. Any Party which has made a reservation

under paragraphs 1 and 3 may wholly or part-

518

¬

background image

SFS 1990:313

Artikel 30
Reservationer

1. Varje stat kan i samband med under­

tecknandet eller deponeringen av ratifika­
tions-, godtagande- eller godkännandeinstru­

mentet eller vid en senare tidpunkt meddela

att den förbehåller sig rätten att

a) inte bevilja någon form av handräckning

som avser andra parters skatter av något av

de slag som anges i artikel 2 punkt 1 b),

förutsatt att den inte i konventionens bilaga

A tagit in egna sk atter av detta slag;

b) inte bevilja handräckning för indrivning

av skattefordringar eller administrativa påla­

gor i fråga om något slags skatter eller endast

i fråga om ett eller flera av de slags skatter

som anges i artik el 2 punkt 1;

c) inte bevilja handräckning med avseende

på skattefordran som existerade vid den tid­

punkt då konventionen trädde i kraft beträf­

fande denna stat eller, om en reservation tidi­

gare har gjorts enligt punkt a) eller b) ovan,

då reservationen med avseende på skatter av
detta slag återtogs;

d) inte bevilja handräckning för delgivning

av handlingar i fråga om något slags skatter
eller endast i fråga om ett eller flera av de

slags skatter som anges i arti kel 2 punkt 1;

e) inte tillåta delgivning av handlingar per

post enligt artikel 17 punkt 3.

2. Inga andra reservationer får göras.
3. Sedan konventionen har trätt i kraft be­

träffande en part kan denna part göra en eller

flera av de reservationer som anges i pu nkt I

som den inte har gjort vid tidpunkten för

ratifikationen, godtagandet eller godkännan­

det. Sådana reservationer skall träda i kraft
den första dagen i d en månad som följer på

utgången av en tidrymd om tre månader efter

den dag då endera depositarien mottagit re­
servationen.

4. Varje part som har gjort en reservation

enligt punkt 1 eller 3 kan helt eller delvis

519

• I-"»

¬

background image

SFS 1990:313

en tout GU en partie en adressant une notifi­

cation å fun des Dépositaires. Le retrait

prendra effet å la date de réception de la
notification par le Dépositaire.

5. La Partie qui a formulé une réserve au

sujet d'une disposition de la présente Con­

vention ne peut prétendre å fapplication de

cette disposition par une autre Partie; toute-

fois, elle peut, si la réserve est partielle, pré­

tendre å fapplication de cette disposition

dans la mesure ou elle fa acceptée.

Artide 31

Dénonciation

1. T oute Partie peut, å tout moment, dé-

noncer la présente Convention en adressant

une notification å fun des Dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet le premier

jour du mois qui suit fexpiration d'une pér-

iode de trois mois apres la date de réception

de la notification par le Dépositaire.

3. La P artie qui dénonce la présente Con­

vention reste liée par PArticle 22 tant qu'elle

conserve en sa possession des informations,

documents ou autres renseignements obtenus

en application de la Convention.

Artide 32

Dépositaires el leurs fonctions

1. Le Dépositaire auprés duquel un acte,

notification ou communication sera accom­

pli notifiera aux Etats membres du Conseil

de PEurope et aux pays Membres de fOCDE;

a. toute signature;

b. le dépöt de tout instrument de ratifica­

tion, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d^entrée en vigueur de la pré­

sente Convention conformément aux dispo­

sitions des Artides 28 et 29;

d. toute déclaration formulée en applica­

tion des dispositions de PArticle 4, para-

graphe 3 ou de PArticle 9, p aragraphe 3 et le

retrait desdites déclarations;

e. toute réserve formulée en application

des dispositions de PArticle 30 et le retrait de

toute réserve effectué en application des dis-

ly withdraw it by means of a notification^

addressed to one of the Depositaries. The

withdrawal shall take eflfect on the date of ^

receipt of such notification by the Depositary

in question.

5. A Party which has made a reservation in

respect of a provision of this Convention •

may not require the application of that provi­

sion by any other Party; it may, however, if

its reservation is partial, require the applica­
tion of that provision insofar as it has itself

accepted it.

Article 31
Denunciation

1. Any Party may, at any time, denounce

this Convention by means of a notification

addressed to one of the Depositaries.

2. Such denunciation shall become effec- '

tive on the first day of the month following , !

the expiration of a period of three months

after the date of receipt of the notification by

the Depositary.

3. Any Party which denounces the Conven­

tion shall re main bound by the provisions of

Article 22 for as long as it retains in its pos-

i

session any documents or information ob­

tained under the Convention.

Article 32

Depositaries and their functions

1. The Depositary with whom an act, noti­

fication or communication has been accom­

plished, shall notify the member States of the

Council of Europe and the Member countries

of OECD of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratifica­

tion, acceptance or approval;

c. any date of entry into force of this Con­

vention in accordance with the provisions of

Articles 28 and 29;

d. any declaration made in pursuance of

the provisions of paragraph 3 of Article 4 or

paragraph 3 of Article 9 and the withdrawal

of any such declaration;

e. any reservation made in pursuance of

the provisions of Article 30 and the with­

drawal of any reservation effected in pursu-

520

¬

background image

SFS 1990:313

återta den genom underrättelse till endera

depositarien. Återtagandet får verkan den

dag då ifrågavarande depositarie mottar

underrättelsen.

5. En part som har gjort en reservation

med avseende på en bestämmelse i denna

konvention får inte kräva att en annan part

skall tillämpa denna bestämmelse; den kan

emellertid, om dess reservation är partiell,

kräva att bestämmelsen tillämpas i den ut­

sträckning som den själv har godtagit be­

stämmelsen.

Artikel 31

Uppsägning

1. Varje part kan när som helst säg a upp

denna konvention genom underrättelse ad­

resserad till endera depositarien.

2. Uppsägningen får verkan den första d a­

gen i den månad som följer på utgången av en

tidrymd om tre mån ader efter den dag depo­

sitarien mottagit underrättelsen.

3. En part som säger upp konventionen

skall förbli bunden av bes tämmelserna i arti­

kel 22 så länge som denna part innehar hand­

lingar eller upplysningar som erhållits en ligt

konventionen.

Artikel 32

Depositarierna och deras uppgifter

1. Den depositarie som mottagit instru­

ment, underättelse eller meddelande skall un­

derrätta Europarådets medlemsstater och

OECD:s medlemsländer om:

a) undertecknanden;

b) deponeringar av ratifikations-, godta­

gande- eller godkännandeinstrument;

c) dagen för ikraftträdandet av denna kon­

vention enligt bestämmelserna i artiklarna 28

och 29;

d) förklaring enligt bestämmelserna i arti­

kel 4 punkt 3 eller artikel 9 punkt 3 och

återtagande av sådan förklaring;

e) reservationer enligt bestämmelserna i ar­

tikel 30 och återtagande av reservation enligt

bestämmelserna i art ikel 30 punkt 4;

521

¬

background image

SFS 1990:313

positions de TArticle 30, paragraphe 4;

f. toute notification regue en application

des dispositions de fArticle 2, paragraphes 3

ou 4, fArticle 3, paragraphe 3, de fArticle 29
ou de fArticle 31, paragraphe 1;

g. tout autre acte, notification ou commu­

nication ayant trait å la présente Convention.

2. Le Dépositaire qui re^oit une co mmuni­

cation ou qui effectue une notification con-

formément au paragraphe 1 en informera im-

médiatement fautre Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dument au-

torisés å cet effet, ont signé la présente Con­

vention.

Fait å Strasbourg, le

en fran9ais et en

anglais, les deux textes faisant également foi,

en deux exemplaires dont fun sera déposé

dans les archives du Conseil de fEurope et

fautre dans les archives de fOCDE. Les Sec-

rétaires Généraux du Conseil de fEurope et

de fOCDE en communiqueront copie certi-

fiée conforme ä chacun des Etats membres

du Conseil de fEurope et des pays Membres

de fOCDE.

Annexe A Impöts auxquels s'applique la

Convention

(Artide 2, paragraphe 2 de la

Convention)

Annexe B Autorités compétentes

(Artide 3, paragraphe 1 (d) de la

Convention)

Annexe C Définition du terme «ressortis-

sant» aux fins de la Convention

(Artide 3, paragraphe 1 (e) de la

Convention)

ance of the provisions of paragraph 4 of Arti^,

de 30;

i'

f. any notification received in pursuan ce of

the provisions of paragraph 3 or 4 of Article '

2, paragraph 3 of Article 3, Article 29 or

paragraph I of Article 31;

g. any other act, notification or communi­

cation relating to this Convention.

2. The Depositary receiving a communica­

tion or making a notification in pursuance of

the provisions of paragraph 1 shall inform

immediately the other Depositary thereof.

In witness whereof the undersigned, being

duly authorised thereto, have signed this

Convention.

Done at Strasbourg, the

in English

and French, both texts being equally authen­

tic, in two copies of which one shall be depos­

ited in the archives of the Council of Europe

and the other in the archives of ÖECD. The

Secretaries General of the Council of Europe

and of OECD shall transmit certified copies

to each member State of the Council of Eur­

ope and Member country of OECD.

Annex A Taxes to which t he Convention

would apply

(Paragraph 2 of Article 2 of the

Convention)

Annex B Competent authorities

(Paragraph 1 (d) of Article 3 of the

Convention)

Annex C Definition of the v/ord "National"

for the purpose of the Convention

(Paragraph 1 (e) of Article 3 of the
Convention)

522

¬

background image

• -I - ^

o underrättelse enligt bestämmelserna i ar­

tikel 2 punkt 3 eller 4, artikel 3 punkt 3,

artikel 29 eller artikel 31 p unkt 1;

g) andra handlingar, underrättelser eller

meddelanden som hänför si g till denna kon­

vention.

2. En depo sitarie som mottar meddela nde

eller ger underrättelse enligt bestämmelserna

i punkt 1 skall omedelbart underrätta den

andra depositarien om detta.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, under­

tecknat konventionen.

Som skedde i Strasbourg, den

engelska och franska språket, vilka båda tex ­

ter har lika vitsord, i tv å exemplar, varav det

ena skall deponeras i Eu roparådets arkiv och

det andra i OECD:s arkiv. Generalsekreterar­

na i Europarådet respektive OECD skall

översända bestyrkta kopior till alla Europarå­

dets medlemsstater och OECD;s medlems­

länder.

Bilaga A Skatter på vi lka konventionen

tillämpas

(Artikel 2 punkt 2 av konventio­

nen)

Bilaga B Beh öriga myndigheter

(Artikel 3 punkt 1 d) av konventio­

nen)

Bilaga C Definition av uttrycket "medborga­

re" vid tillämpningen av k onven­

tionen

(Artikel 3 punkt 1 e) av konventio­

nen)

SFS 1990:313

523

¬

background image

SFS 1990:313

Bilaga

Förteckning över de svenska skatter och avgifter som konventionen '
tillämpas på

Konventionen tillämpas på de skatter och avgifter som utgår enligt

följande lagar

Artikel 2 punkt I a:
i)

Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1958:295) om

sjömansskatt, kupongskattelagen (1970:624), lagen (1908:128 s. 1) ;
om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lägen

(1933:395) om ersättningsskatt, lagen (1927 :321) om utskiftnings- •

skatt och lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt,

iii)

Lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Artikel 2 punkt 1 b:
i)

Kommunalskattelagen (1928:370).

ii)

Lagen (1981:691) om socialavgifter, lagen (1982:423) om allmän

löneavgift, lagen ( 1984:668) om uppbörd av socialavgifter från ar­

betsgivare och lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift.

iii)

A. Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

B. Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

C. Lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

D. Lagen (1978:144) om skatt på vissa resor och lagen

(1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper.

E. Vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1976 :338) om vägtra-

fikskatt på vissa fordon, som inte är registrerade här i riket,
lagen (1976:339) om saluvagnsskatt, vägtrafikskattelagen

(1988:327) och lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländs­

ka fordon.

G. Lagen (1972:435) om överlastavgift.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

ERIK ÅSBRINK
(Finansdepartementet)

524

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.