SFS 2011:694 Lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD- konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

110694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och
OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1990:313) om

Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatte-
ärenden och bilaga 1 till lagen ska ha följande lydelse.

1 §

Den av Europarådet och OECD upprättade konventionen om

ömsesidig handräckning i skatteärenden, som öppnades för undertecknande
den 25 januari 1988, i den lydelse som denna erhållit genom det protokoll
om ändring i konventionen som öppnades för undertecknande den 27 maj
2010, ska gälla för Sveriges del. Konventionen är avfattad på engelska och
franska språken. Båda texterna har samma giltighet. Den engelska och fran-
ska texten liksom en svensk översättning finns intagen i bilaga 1 till denna
lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag tillämpas på handräckning avseende beskattningsperioder

som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då den av
Europarådet och OECD upprättade konventionen om ömsesidig handräck-
ning i skatteärenden (konventionen) i dess lydelse enligt det protokoll om
ändring i konventionen som öppnades för undertecknande den 27 maj 2010
(2010 års protokoll) träder i kraft i förhållande till en part eller senare. Om
någon beskattningsperiod inte föreligger tillämpas denna lag på handräck-
ning avseende skatteanspråk som uppkommer den 1 januari det år som följer
närmast efter det år då konventionen i dess lydelse enligt 2010 års protokoll
trädde i kraft i förhållande till en part eller senare. I ärenden som innefattar
ett uppsåtligt handlande som är straffbart enligt den ansökande partens
lagstiftning tillämpas lagen emellertid även i fråga om tidigare beskattnings-
perioder eller skatteanspråk.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i förhållande till parter som har

tillträtt konventionen, men inte 2010 års protokoll.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:84, bet. 2010/11:SkU31, rskr. 2010/11:241.

SFS 2011:694

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:694

CONSEIL DE L’EUROPE
CONVENTION CONCER-
NANT L’ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE MU-
TUELLE EN MATIÈRE
FISCALE

CONVENTION CONCER-
NANT L’ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE MU-
TUELLE EN MATIÈRE
FISCALE

Préambule

Les Etats membres du Conseil de

l'Europe et les pays Membres de
l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques,
(OCDE), signataires de la présente
Convention,

Considérant que le développe-

ment des mouvements internationaux
de personnes, de capitaux, de biens et
de services – par ailleurs largement
bénéfique – a accru les possibilités
d'évasion et de fraude fiscales, ce qui
nécessite une coopération croissante
entre les autorités fiscales;

Prenant note avec satisfaction de

tous les efforts déployés au cours
des dernières années sur le plan
international, que ce soit à titre
bilatéral ou multilatéral, pour lutter
contre l'évasion et la fraude fiscales;

Considérant qu'une coordination

des efforts est nécessaire entre les
Etats pour encourager toutes les for-
mes d'assistance administrative en
matière fiscale, pour les impôts de
toute nature, tout en assurant une
protection appropriée des droits des
contribuables;

COUNCIL OF EUROPE
CONVENTION ON MU-
TUAL ADMINISTRA-
TIVE ASSISTANCE IN
TAX MATTERS

CONVENTION ON MU-
TUAL ADMINISTRA-
TIVE ASSISTANCE IN
TAX MATTERS

Preamble

The member States of the Council

of Europe and the Member countries
of the Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD), signatories of this Conven-
tion,

Considering that the development

of international movement of per-
sons, capital, goods and services –
although highly beneficial in itself –
has increased the possibilities of tax
avoidance and evasion and there-
fore requires increasing co-operation
among tax authorities;

Welcoming the various efforts

made in recent years to combat tax
avoidance and tax evasion on an
international level, whether
bilaterally or multilaterally;

Considering that a co-ordinated

effort between States is necessary in
order to foster all forms of
administrative assistance in matters
concerning taxes of any kind whilst
at the same time ensuring adequate
protection of the rights of taxpayers;

background image

3

SFS 2011:694

EUROPARÅDS- OCH
OECD-KONVENTIONEN
OM ÖMSESIDIG HAND-
RÄCKNING I SKATTE-
ÄRENDEN

KONVENTION OM ÖM-
SESIDIG HANDRÄCK-
NING I SKATTEÄREN-
DEN

Inledning

Undertecknarna av denna kon-

vention, medlemsstater i Europa-
rådet och medlemsländer i Orga-
nisationen för ekonomiskt samar-
bete och utveckling (OECD)

som beaktar att den i och för sig

positiva utvecklingen av det interna-
tionella flödet av personer, kapital,
varor och tjänster har ökat möjlighe-
terna till skatteundandragande och
skatteflykt och att detta medfört
behov av ett utökat samarbete
skattemyndigheter emellan;

som välkomnar de olika åtgärder

som under senare år vidtagits på
internationell nivå, såväl bilateralt
som multilateralt, för att motverka
skatteundandragande och skatte-
flykt;

som konstaterar att internatio-

nellt samordnade ansträngningar är
nödvändiga för att befrämja alla
former av handräckning i ärenden
som rör skatter av varje slag och för
att på samma gång ge de skattskyldi-
gas rättigheter fullgott skydd;

Bilaga 1

Översättning

background image

4

SFS 2011:694

Reconnaissant que la coopération

internationale peut jouer un rôle
important en facilitant une éva-
luation correcte des obligations
fiscales et en aidant le contribuable à
faire respecter ses droits;

Considérant que les principes

fondamentaux en vertu desquels
toute personne peut, dans la
détermination de ses droits et obliga-
tions, prétendre à une procédure
régulière doivent être reconnus dans
tous les Etats comme s'appliquant en
matière fiscale et que les Etats
devraient s'efforcer de protéger les
intérêts légitimes du contribuable, en
lui accordant notamment une protec-
tion appropriée contre la discrimina-
tion et la double imposition;

Convaincus dès lors que les Etats

devraient prendre des mesures ou
fournir des renseignements en tenant
compte de la nécessité de protéger la
confidentialité des renseignements
ainsi que des instruments internatio-
naux relatifs à la protection de la vie
privée et au flux de données de ca-
ractère personnel;

Considérant qu’un nouveau cadre

de coopération s’est mis en place et
qu’il est souhaitable de disposer
d’un instrument multilatéral pour
permettre au plus grand nombre
d’Etats de bénéficier du nouveau
cadre de coopération et également
d’appliquer les normes internationa-
les de coopération les plus élevées
dans le domaine fiscal;

Recognising that international co-

operation can play an important part
in facilitating the proper deter-
mination of tax liabilities and in
helping the taxpayer to secure his
rights;

Considering that fundamental

principles entitling every person to
have his rights and obligations deter-
mined in accordance with a proper
legal procedure should be recogni-
sed as applying to tax matters in all
States and that States should endea-
vour to protect the legitimate inte-
rests of taxpayers, including appro-
priate protection against discrimina-
tion and double taxation;

Convinced therefore that States

should carry out measures or supply
information, having regard to the
necessity of protecting the confiden-
tiality of information, and taking
account of international instruments
for the protection of privacy and
flows of personal data;

Considering that a new co-opera-

tive environment has emerged and
that it is desirable that a multilateral
instrument is made available to al-
low the widest number of States to
obtain the benefits of the new co-
operative environment and at the
same time implement the highest in-
ternational standards of co-operation
in the tax field;

background image

5

SFS 2011:694

som är medvetna om att interna-

tionellt samarbete kan spela en vik-
tig roll för att underlätta ett korrekt
bestämmande av skattskyldighet och
för att underlätta för den skatt-
skyldige att få sina rättigheter
tillgodosedda;

som finner att de grundläggande

principer, vilka ger varje person rätt
att få sina rättigheter och skyldig-
heter prövade i enlighet med ett
rättsligt reglerat förfarande, bör
erkännas såsom tilllämpliga på
skatteärenden i alla stater och att
staterna bör eftersträva att skydda de
skattskyldigas berättigade intressen,
däri inbegripet skäligt skydd mot
diskriminering och dubbelbeskatt-
ning;

som därför är övertygade om att

stater bör vidta åtgärder eller lämna
upplysningar, med beaktande av
kravet på sekretesskydd för upplys-
ningarna, och med beaktande av
internationella instrument för skyd-
dande av integritet och flöden av
personuppgifter;

2

med beaktande av att en ny

samarbetsvillig omgivning har vuxit
fram och att det är önskvärt att ett
multilateralt instrument görs till-
gängligt som ger största möjliga
antal stater möjlighet att dra nytta av
den nya samarbetsvilliga omgiv-
ningen och samtidigt att genomföra
de högst utvecklade normerna för
samarbete på skatteområdet;

3

2 Preambeln har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

3 Preambeln har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

6

SFS 2011:694

Désireux de conclure une Con-

vention d'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I
Champ d'application de la
Convention

Article 1
Objet de la Convention et personnes
visées

1. Les Parties s'accordent mutuel-

lement, sous réserve des dispositions
du chapitre IV, une assistance admi-
nistrative en matière fiscale. Cette
assistance couvre, le cas échéant,
des actes accomplis par des organes
juridictionnels.

2. Cette assistance administrative

comprend:

a. l'échange de renseignements, y

compris les contrôles fiscaux simul-
tanés et la participation à des contrô-
les fiscaux menés à l'étranger;

b. le recouvrement des créances

fiscales y compris les mesures
conservatoires; et

c. la notification de documents.
3. Une Partie accordera son

assistance administrative, que la
personne affectée soit un résident ou
un ressortissant d'une Partie ou de
tout autre Etat.

Article 2
Impôts visés

1. La présente Convention s'appli-

que:

a. aux impôts suivants:

i. impôts sur le revenu ou les bé-

néfices,

ii. impôts sur les gains en capital

qui sont perçus séparément de l'im-
pôt sur le revenu ou les bénéfices,

Desiring to conclude a convention

on mutual administrative assistance
in tax matters;

Have agreed as follows:

Chapter I
Scope of the Convention

Article 1
Object of the Convention and per-
sons covered

1. The Parties shall, subject to the

provisions of Chapter IV, provide
administrative assistance to each
other in tax matters. Such assistance
may involve, where appropriate,
measures taken by judicial bodies.

2. Such administrative assistance

shall comprise:

a. exchange of information, inclu-

ding simultaneous tax examinations
and participation in tax examina-
tions abroad;

b. assistance in recovery, inclu-

ding measures of conservancy; and

c. service of documents.
3. A Party shall provide admi-

nistrative assistance whether the per-
son affected is a resident or national
of a Party or of any other State.

Article 2
Taxes covered

1. This Convention shall apply:

a. to the following taxes:

i. taxes on income or profits,

ii. taxes on capital gains which

are imposed separately from the tax
on income or profits,

background image

7

SFS 2011:694

som önskar ingå en konvention

om ömsesidig handräckning i skatte-
ärenden;

har kommit överens om följande:

Kapitel I
Konventionens tillämpnings-
område

Artikel 1
Konventionens syfte och personer
som omfattas av konventionen

1. Parterna skall, om inte bestäm-

melserna i kapitel IV föranleder
annat, biträda varandra med hand-
räckning i skatteärenden. Handräck-
ningen får, där så är lämpligt,
omfatta åtgärder vidtagna av rätts-
tillämpande myndigheter.

2. Sådan handräckning skall avse

a) utbyte av upplysningar, häri

inbegripet samtidiga skatteutred-
ningar och deltagande i skatteutred-
ning i utlandet;

b) bistånd vid indrivning, häri

inbegripet säkringsåtgärder; och

c) delgivning av handlingar.
3. Part skall biträda med

handräckning oavsett om personen
som berörs har hemvist i eller är
medborgare i en part eller i annan
stat.

Artikel 2
Skatter som omfattas av konventio-
nen

1. Denna konvention skall tilläm-

pas på

a) följande skatter:

i) skatter på inkomst eller vinst,

ii) skatter på realisationsvinst

vilka påförs vid sidan av skatt på
inkomst eller vinst,

background image

8

SFS 2011:694

iii. impôts sur l'actif net, qui

sont perçus pour le compte d'une
Partie; et

b. aux impôts suivants:

i. impôts sur le revenu, les béné-

fices ou les gains en capital ou l'actif
net qui sont perçus pour le compte
des subdivisions politiques ou des
collectivités locales d'une Partie,

ii. cotisations de sécurité sociale

obligatoires dues aux administra-
tions publiques ou aux organismes
de sécurité sociale de la droit public,
et

iii. impôts d'autres catégories, à

l'exception des droits de douane,
perçus pour le compte d'une Partie,
savoir:

A. impôts sur les successions

ou les donations,

B. impôts sur la propriété im-

mobilière,

C. impôts généraux sur les bi-

ens et services, tels que taxes sur la
valeur ajoutée ou impôts sur les ven-
tes,

D. impôts sur des biens et ser-

vices déterminés, tels que droits
d'accises,

E. impôts sur l'utilisation ou la

propriété des véhicules à moteur,

F. impôts sur l'utilisation ou la

propriété de biens mobiliers autres
que les véhicules à moteur,

G. tout autre impôt;

iv. impôts des catégories visées

à l'alinéa iii ci dessus, qui sont
perçus pour le compte des subdivi-
sions politiques ou des collectivités
locales d'une Partie.

2. Les impôts existants auxquels

s'applique la présente Convention
sont énumérés à l'annexe A selon les
catégories mentionnées au para-
graphe 1.

iii. taxes on net wealth, imposed

on behalf of a Party; and

b. to the following taxes:

i. taxes on income, profits, capi-

tal gains or net wealth which are im-
posed on behalf of political subdivi-
sions or local authorities of a Party,

ii. compulsory social security

contributions payable to general go-
vernment or to social security insti-
tutions established under public law,
and;

iii. taxes in other categories, ex-

cept customs duties, imposed on be-
half of a Party, namely:

A. estate, inheritance or gift

taxes,

B. taxes on immovable pro-

perty,

C. general consumption taxes,

such as value-added or sales taxes,

D. specific taxes on goods and

services such as excise taxes,

E. taxes on the use or owner-

ship of motor vehicles,

F. taxes on the use or owner-

ship of movable property other than
motor vehicles,

G. any other taxes;

iv. taxes in categories referred

to in sub-paragraph (iii) above
which are imposed on behalf of poli-
tical sub-divisions or local authori-
ties of a Party.

2. The existing taxes to which the

Convention shall apply are listed in
Annex A in the categories referred
to in paragraph 1.

background image

9

SFS 2011:694

iii) skatter på förmögenhet, som

påförs för en parts räkning; och

b) följande skatter:

i) skatter på inkomst, vinst, rea-

lisationsvinst eller förmögenhet,
vilka påförs för en parts politiska un-
deravdelningars eller lokala myndig-
heters räkning;

ii) obligatoriska socialförsäk-

ringsavgifter som betalas till myn-
dighet eller till offentligrättslig soci-
alförsäkringsinstitution;

iii) skatter av annat slag (tullav-

gifter undantagna) som påförs för en
parts räkning, såsom:

A. skatter på kvarlåtenskap,

arv eller gåva;

B. skatter på fast egendom;

C. allmänna konsumtionsskat-

ter, såsom mervärdeskatter och om-
sättningsskatter;

D. specifika skatter på varor

och tjänster, såsom acciser;

E. skatter på brukandet eller

innehavet av motorfordon;

F. skatter på brukandet eller

innehavet av annan lös egendom än
motorfordon;

G. andra skatter;

iv) skatter av annat slag som an-

givits i punkt iii), vilka påförs för en
parts politiska underavdelningars
eller lokala myndigheters räkning.

2. De för närvarande utgående

skatter på vilka konventionen tilläm-
pas finns förtecknade i bilaga A
enligt klassificeringen i punkt 1.

background image

10

SFS 2011:694

3. Les Parties communiquent au

Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe ou au Secrétaire Général de
l'OCDE (ci après dénommés «Dépo-
sitaires») toute modification devant
être apportée à l'annexe A et résul-
tant d'une modification de la liste
mentionnée au paragraphe 2. Ladite
modification prendra effet le pre-
mier jour du mois qui suit l'expira-
tion d'une période de trois mois ap-
rès la date de réception de la notifi-
cation par le Dépositaire.

4. La présente Convention s'appli-

que aussi, dès leur introduction, aux
impôts de nature identique ou analo-
gue qui seraient établis dans une
Partie après l'entrée en vigueur de la
Convention à son égard et qui s'ajou-
teraient aux impôts existants énu-
mérés à l'annexe A, ou qui les rem-
placeraient. Dans ce cas, la Partie in-
téressée informera l'un des Déposi-
taires de l'introduction de ces
impôts.

Chapitre II
Définitions générales

Article 3
Définitions

1. Aux fins de la présente Con-

vention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente:

a. les expressions «Etat requérant»

et «Etat requis» désignent respective-
ment toute Partie qui demande assis-
tance administrative en matière fis-
cale et toute Partie à laquelle cette as-
sistance est demandée;

b. le terme «impôt» désigne tout

impôt ou cotisation de sécurité soci-
ale, visé par la présente Convention
conformément à l'article 2;

c. l'expression «créance fiscale»

désigne tout montant d'impôt ainsi

3. The Parties shall notify the Se-

cretary General of the Council of Eu-
rope or the Secretary General of
OECD (hereinafter referred to as the
“Depositaries”) of any change to be
made to Annex A as a result of a
modification of the list mentioned in
paragraph 2. Such change shall take
effect on the first day of the month
following the expiration of a period
of three months after the date of re-
ceipt of such notification by the De-
positary.

4. The Convention shall also

apply, as from their adoption, to any
identical or substantially similar
taxes which are imposed in a Cont-
racting State after the entry into
force of the Convention in respect of
that Party in addition to or in place
of the existing taxes listed in Annex
A and, in that event, the Party con-
cerned shall notify one of the Depo-
sitaries of the adoption of the tax in
question.

Chapter II
General definitions

Article 3
Definitions

1. For the purposes of this Con-

vention, unless the context otherwise
requires:

a. the terms “applicant State” and

“requested State” mean respectively
any Party applying for administra-
tive assistance in tax matters and any
Party requested to provide such
assistance;

b. the term “tax” means any tax or

social security contribution to which
the Convention applies pursuant to
Article 2;

c. the term “tax claim” means any

amount of tax, as well as inte-

background image

11

SFS 2011:694

3. Parterna skall underrätta gene-

ralsekreteraren i Europarådet eller
generalsekreteraren i OECD (i fort-
sättningen benämnda ”deposita-
rierna”) om varje ändring som skall
göras i bilaga A till följd av att den
förteckning som avses i punkt 2 mo-
difierats. Sådan ändring träder i kraft
den första dagen i den månad som
följer på utgången av en tidrymd om
tre månader efter den dag deposita-
rien mottagit underrättelsen.

4. Om en part, vid sidan av eller i

stället för de skatter som finns för-
tecknade i bilaga A, inför en skatt av
samma eller i huvudsak likartat slag
efter det att konventionen trätt i kraft
i denna part är konventionen till-
lämplig även på denna skatt från och
med dess införande. Parten skall i
sådant fall underrätta endera deposi-
tarien om införandet av skatten.

Kapitel II
Allmänna definitioner

Artikel 3
Definitioner

1. Om inte sammanhanget föran-

leder annat, har vid tillämpningen av
denna konvention följande uttryck
nedan angiven betydelse:

a) ”den ansökande staten” och

”den anmodade staten” åsyftar den
part som framställt begäran om
handräckning i skatteärende respek-
tive den part som anmodats att ge
sådan handräckning;

b) ”skatt” åsyftar varje skatt eller

socialförsäkringsavgift på vilken
konventionen tillämpas i enlighet
med artikel 2;

c) ”skattefordran” åsyftar skatte-

belopp och ränta på sådant belopp

background image

12

SFS 2011:694

que les intérêts, les amendes admi-
nistratives et les frais de recouvre-
ment y afférents, qui sont dus et non
encore acquittés;

d. l'expression «autorité compé-

tente» désigne les personnes et auto-
rités énumérées à l'annexe B;

e. le terme «ressortissants», à

l'égard d'une Partie, désigne:

i. toutes les personnes physiques

qui possèdent la nationalité de cette
Partie, et

ii. toutes les personnes morales,

sociétés de personnes, associations
et autres entités constituées confor-
mément à la législation en vigueur
dans cette Partie.

Pour toute Partie qui fait une

déclaration à cette fin, les termes uti-
lisés ci dessus devront être entendus
au sens des définitions contenues
dans l'annexe C.

2. Pour l'application de la Con-

vention par une Partie, toute expres-
sion qui n'y est pas définie a le sens
que lui attribue le droit de cette Par-
tie concernant les impôts visés par la
Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente.

3. Les Parties communiquent à

l'un des Dépositaires toute modifica-
tion devant être apportée aux an-
nexes B et C. Ladite modification
prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception
de la notification par le Dépositaire.

Chapitre III
Formes d'assistance

Section I
Echange de renseignements
Article 4
Disposition générale

1. Les Parties échangent,

rest thereon, related administrative
fines and costs incidental to reco-
very, which are owed and not yet
paid;

d. the term “competent authority”

means the persons and authorities
listed in Annex B;

e. the term “nationals”, in rela-

tion to a Party, means:

i. all individuals possessing the

nationality of that Party, and

ii. all legal persons, partner-

ships, associations and other entities
deriving their status as such from the
laws in force in that Party.

For each Party that has made a de-

claration for that purpose, the terms
used above will be understood as de-
fined in Annex C.

2. As regards the application of

the Convention by a Party, any term
not defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the
meaning which it has under the law
of that Party concerning the taxes
covered by the Convention.

3. The Parties shall notify one of

the Depositaries of any change to be
made to Annexes B and C. Such
change shall take effect on the first
day of the month following the expi-
ration of a period of three months af-
ter the date of receipt of such notifi-
cation by the Depositary in question.

Chapter III
Forms of assistance

Section I
Exchange of information
Article 4
General provision

1. The Parties shall exchange any

background image

13

SFS 2011:694

samt därmed sammanhängande ad-
ministrativa pålagor och kostnader i
samband med indrivning, vilka är
förfallna men ännu inte betalda;

d) ”behörig myndighet” åsyftar

personer och myndigheter som
anges i bilaga B;

e) ”medborgare” åsyftar i fråga

om en part:

i) fysisk person som är medbor-

gare i denna part, och

ii) juridisk person, handelsbo-

lag, sammanslutning och annan en-
het som bildats i enlighet med den
lagstiftning som gäller i denna part.

I fråga om part som avgett förkla-

ring i detta syfte skall ovan använda
uttryck förstås så som de definierats
i bilaga C.

2. Då en part tillämpar konventio-

nen har, såvida inte sammanhanget
föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i konventionen den
betydelse som uttrycket har enligt
denna parts lagstiftning i fråga om
skatter som omfattas av konventio-
nen.

3. Parterna skall underrätta endera

depositarien om alla de ändringar
som bör göras i bilagorna B och C.
Sådan ändring träder i kraft den för-
sta dagen i den månad som följer på
utgången av en tidrymd om tre må-
nader efter den dag depositarien
mottagit underrättelsen.

Kapitel III
Handräckningens former

Avdelning I
Utbyte av upplysningar
Artikel 4
Allmän bestämmelse

1.

4 Parterna ska utbyta alla

4 Artikel 4 punkt 1 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

14

SFS 2011:694

notamment comme il est prévu dans
la présente section, les renseigne-
ments vraisemblablement pertinents
pour l’administration ou l’applica-
tion de leurs législations internes re-
latives aux impôts visés par la pré-
sente Convention.

2. (Supprimé)
3. Une Partie peut, par une décla-

ration adressée à l'un des Dépositai-
res, indiquer que, conformément à sa
législation interne, ses autorités peu-
vent informer son résident ou ressor-
tissant avant de fournir des renseig-
nements le concernant en applica-
tion des articles 5 et 7.

Article 5
Echange de renseignements sur de-
mande

1. A la demande de l'Etat requé-

rant, l'Etat requis lui fournit tout ren-
seignement visé à l'article 4 concer-
nant une personne ou une transac-
tion déterminée.

2. Si les renseignements dispo-

nibles dans les dossiers fiscaux de
l'Etat requis ne lui permettent pas de
donner suite à la demande de ren-
seignements, il doit prendre toutes
les mesures nécessaires afin de four-
nir à l'Etat requérant les renseigne-
ments demandés.

Article 6
Echange automatique de renseigne-
ments

Pour des catégories de cas et selon

les procédures qu'elles déterminent
d'un commun accord, deux ou plu-
sieurs Parties échangent automati-
quement les renseignements visés à
l'article 4.

information, in particular as provided
in this section, that is foreseeably
relevant for the administration or
enforcement of their domestic laws
concerning the taxes covered by this
Convention.

2. (Deleted)
3. Any Party may, by a declara-

tion addressed to one of the Deposi-
taries, indicate that, according to its
internal legislation, its authorities
may inform its resident or national
before transmitting information con-
cerning him, in conformity with Ar-
ticles 5 and 7.

Article 5
Exchange of information on request

1. At the request of the applicant

State, the requested State shall pro-
vide the applicant State with any in-
formation referred to in Article 4
which concerns particular persons or
transactions.

2. If the information available in

the tax files of the requested State is
not sufficient to enable it to comply
with the request for information, that
State shall take all relevant measures
to provide the applicant State with
the information requested.

Article 6
Automatic exchange of information

With respect to categories of

cases and in accordance with proce-
dures which they shall determine by
mutual agreement, two or more Par-
ties shall automatically exchange the
information referred to in Article 4.

background image

15

SFS 2011:694

upplysningar, särskilt sådana som
anges i denna avdelning, som kan
antas vara relevanta för administra-
tion eller verkställighet av intern
lagstiftning i fråga om skatter som
omfattas av denna konvention.

2.

5 (Upphävd)

3.

6 En part får, genom en förkla-

ring som riktas till endera deposita-
rien, ange att dess myndigheter i en-
lighet med intern lagstiftning får un-
derrätta en person med hemvist eller
medborgarskap i denna part innan
upplysningar avseende honom över-
sänds i enlighet med artikel 5 eller 7.

Artikel 5
Utbyte av upplysningar efter sär-
skild framställning

1. Efter framställning av den an-

sökande staten skall den anmodade
staten till den ansökande staten läm-
na sådana upplysningar som anges i
artikel 4 och som gäller särskilda
personer eller transaktioner.

2. Om de upplysningar i form av

handlingar i skatteärenden som är
tillgängliga för den anmodade sta-
ten inte räcker till för att tillmötesgå
framställningen, skall denna stat
vidta alla relevanta åtgärder som er-
fordras för att lämna de begärda
upplysningarna till den ansökande
staten.

Artikel 6
Automatiskt utbyte av upplysningar

Två eller flera parter skall auto-

matiskt utbyta i artikel 4 angivna
upplysningar i fråga om sådana kate-
gorier av fall och i enlighet med de
tillvägagångssätt som de skall be-
stämma genom ömsesidig överens-
kommelse.

5 Artikel 4 punkt 2 har upphävts genom 2010 års protokoll.

6 Artikel 4 punkt 3 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

16

SFS 2011:694

Article 7
Echange spontané de renseigne-
ments

1. Une Partie communique, sans

demande préalable, à une autre Par-
tie les informations dont elle a con-
naissance dans les situations suivan-
tes:

a. la première Partie a des raisons

de présumer qu'il existe une réduc-
tion ou une exonération anormales
d'impôt dans l'autre Partie;

b. un contribuable obtient, dans la

première Partie, une réduction ou
une exonération d'impôt qui devrait
entraîner pour lui une augmentation
d'impôt ou un assujettissement à
l'impôt dans l'autre Partie;

c. des affaires entre un contribua-

ble d'une Partie et un contribuable
d'une autre Partie sont traitées par le
biais d'un ou plusieurs autres pays,
de manière telle qu'il peut en résulter
une diminution d'impôt dans l'une ou
l'autre ou dans les deux;

d. une Partie a des raisons de pré-

sumer qu'il existe une diminution
d'impôt résultant de transferts fictifs
de bénéfices à l'intérieur de groupes
d'entreprises;

e. à la suite d'informations com-

muniquées à une Partie par une autre
Partie, la première Partie a pu
recueillir des informations qui
peuvent être utiles à l’établissement
de l'impôt dans l'autre Partie.

2. Chaque Partie prend les mesu-

res et met en œuvre les procédures
nécessaires pour que les renseigne-
ments visés au paragraphe 1 lui par-
viennent en vue de leur transmission
à une autre Partie.

Article 7
Spontaneous exchange of informa-
tion

1. A Party shall, without prior

request, forward to another Party
information of which it has know-
ledge in the following circumstan-
ces:

a. the first-mentioned Party has

grounds for supposing that there
may be a loss of tax in the other
Party;

b. a person liable to tax obtains a

reduction in or an exemption from
tax in the first mentioned Party
which would give rise to an increase
in tax or to liability to tax in the
other Party;

c. business dealings between a

person liable to tax in a Party and a
person liable to tax in another Party
are conducted through one or more
countries in such a way that a saving
in tax may result in one or the other
Party or in both;

d. a Party has grounds for suppo-

sing that a saving of tax may result
from artificial transfers of profits
within groups of enterprises;

e. information forwarded to the

first-mentioned Party by the other
Party has enabled information to be
obtained which may be relevant in
assessing liability to tax in the latter
Party.

2. Each Party shall take such mea-

sures and implement such procedu-
res as are necessary to ensure that in-
formation described in paragraph 1
will be made available for transmis-
sion to another Party.

background image

17

SFS 2011:694

Artikel 7
Spontant utbyte av upplysningar

1. Upplysningar som part har kän-

nedom om skall part utan föregåen-
de framställning meddela annan part
i fall då:

a) den förstnämnda parten har

anledning att anta att den andra par-
ten kan gå miste om skatteintäkter;

b) en skattskyldig får sådan ned-

sättning eller befrielse från skatt i
den förstnämnda parten som bör för-
anleda att högre skatt påförs eller att
skattskyldighet inträder i den andra
parten;

c) affärstransaktioner mellan en

skattskyldig i en part och en skatt-
skyldig i en annan part sker via ett
eller flera andra länder så att skatte-
lättnader kan uppnås i endera eller
båda parterna;

d) en part har anledning att anta

att skattelättnader kan uppnås
genom konstlade vinstöverföringar
inom grupper av företag;

e) upplysningar som tillställts den

förstnämnda parten av en annan part
har gjort det möjligt att erhålla upp-
lysningar som kan vara relevanta vid
fastställandet av skatt i den senare
parten.

2. Varje part skall vidta sådana åt-

gärder och tillämpa sådana förfaran-
den som behövs för att säkra att upp-
lysningar som avses i punkt 1 blir
tillgängliga för överlämnande till en
annan part.

background image

18

SFS 2011:694

Article 8
Contrôles fiscaux simultanés

1. A la demande de l'une d'entre

elles, deux ou plusieurs Parties se
consultent pour déterminer les cas
devant faire l'objet d'un contrôle fis-
cal simultané et les procédures à su-
ivre. Chaque Partie décide si elle
souhaite ou non participer, dans un
cas déterminé, à un contrôle fiscal
simultané.

2. Aux fins de la présente Con-

vention, on entend par contrôle fis-
cal simultané un contrôle entrepris
en vertu d'un accord par lequel deux
ou plusieurs Parties conviennent de
vérifier simultanément, chacune sur
son territoire, la situation fiscale
d'une ou de plusieurs personnes qui
présente pour elles un intérêt com-
mun ou complémentaire, en vue
d'échanger les renseignements ainsi
obtenus.

Article 9
Contrôles fiscaux à l'étranger

1. A la demande de l'autorité com-

pétente de l'Etat requérant l'autorité
compétente de l'Etat requis peut au-
toriser des représentants de l'autorité
compétente de l'Etat requérant à as-
sister à la partie appropriée d'un con-
trôle fiscal dans l'Etat requis.

2. Si la demande est acceptée,

l'autorité compétente de l'Etat requis
fait connaître aussitôt que possible à
l'autorité compétente de l'Etat requé-
rant la date et le lieu du contrôle,
l'autorité ou le fonctionnaire chargé
de ce contrôle, ainsi que les procédu-
res et conditions exigées par l'Etat
requis pour la conduite du contrôle.
Toute décision relative à la conduite
du contrôle fiscal est prise par l'Etat
requis.

Article 8
Simultaneous tax examinations

1. At the request of one of them,

two or more Parties shall consult to-
gether for the purposes of determi-
ning cases and procedures for simul-
taneous tax examinations. Each
Party involved shall decide whether
or not it wishes to participate in a
particular simultaneous tax exami-
nation.

2. For the purposes of this Con-

vention, a simultaneous tax exami-
nation means an arrangement bet-
ween two or more Parties to exa-
mine simultaneously, each in its own
territory, the tax affairs of a person
or persons in which they have a
common or related interest, with a
view to exchanging any relevant in-
formation which they so obtain.

Article 9
Tax examinations abroad

1. At the request of the competent

authority of the applicant State, the
competent authority of the requested
State may allow representatives of
the competent authority of the appli-
cant State to be present at the appro-
priate part of a tax examination in
the requested State.

2. If the request is acceded to, the

competent authority of the requested
State shall, as soon as possible, no-
tify the competent authority of the
applicant State about the time and
place of the examination, the autho-
rity or official designated to carry
out the examination and the proce-
dures and conditions required by the
requested State for the conduct of
the examination. All decisions with
respect to the conduct of the tax exa-
mination shall be made by the re-
quested State.

background image

19

SFS 2011:694

Artikel 8
Samtidiga skatteutredningar

1. Efter framställning av en av

parterna skall två eller flera parter
samråda för att bestämma föremål
och tillvägagångssätt för samtidiga
skatteutredningar. Varje part avgör
själv om den vill medverka vid viss
samtidig skatteutredning.

2. Vid tillämpningen av denna

konvention förstås med en samtidig
skatteutredning en överenskommel-
se mellan två eller flera parter, enligt
vilken var och en inom sitt område
föranstaltar om en samtidig under-
sökning av skatteförhållanden röran-
de en eller flera personer av
gemensamt eller komplementärt
intresse i syfte att utbyta de upplys-
ningar av betydelse som därvid
framkommer.

Artikel 9
Utomlands utförda skatteutred-
ningar

1. Efter framställning av den be-

höriga myndigheten i den ansö-
kande staten kan den behöriga myn-
digheten i den anmodade staten
medge, att företrädare för den behö-
riga myndigheten i den ansökande
staten är närvarande vid lämpliga
delar av en skatteutredning som ut-
förs i den anmodade staten.

2. Bifalls framställningen skall

den behöriga myndigheten i den an-
modade staten snarast möjligt med-
dela den behöriga myndigheten i den
ansökande staten tid och plats för ut-
redningen, den myndighet eller
tjänsteman som utsetts att utföra ut-
redningen samt de förfaranden och
villkor som den anmodade staten
fastställt för utförandet av utred-
ningen. Alla beslut beträffande utfö-
randet av skatteutredningen skall
fattas av den anmodade staten.

background image

20

SFS 2011:694

3. Une Partie peut informer l'un

des Dépositaires de son intention de
ne pas accepter, de façon générale,
les demandes visées au paragraphe
1. Cette déclaration peut être faite ou
retirée à tout moment.

Article 10
Renseignements contradictoires

Si une Partie reçoit d'une autre

Partie des renseignements sur la situ-
ation fiscale d'une personne qui lui
paraissent en contradiction avec ceux
dont elle dispose, elle en avise la Par-
tie qui a fourni les renseignements.

Section II
Assistance en vue du recouvrement
Article 11
Recouvrement des créances fiscales

1. A la demande de l'Etat requé-

rant, l'Etat requis procède, sous ré-
serve des dispositions des articles 14
et 15, au recouvrement des créances
fiscales du premier Etat comme s'il
s'agissait de ses propres créances fis-
cales.

2. Les dispositions du paragraphe

1 ne s'appliquent qu'aux créances
fiscales qui font l'objet d'un titre per-
mettant d'en poursuivre le recouvre-
ment dans l'Etat requérant et qui, à
moins que les Parties concernées
n'en soient convenus autrement, ne
sont pas contestées.

Toutefois, si la créance concerne

une personne qui n'a pas la qualité
de résident dans l'Etat requérant, le
paragraphe 1 s’applique seulement
lorsque la créance ne peut plus être
contestée, á moins que les Parties
concernées n’en soient convenus
autrement.

3. A Party may inform one of the

Depositaries of its intention not to
accept, as a general rule, such re-
quests as are referred to in paragraph
1. Such a declaration may be made
or withdrawn at any time.

Article 10
Conflicting information

If a Party receives from another

Party information about a person's
tax affairs which appears to it to
conflict with information in its pos-
session, it shall so advise the Party
which has provided the information.

Section II
Assistance in recovery
Article 11
Recovery of tax claims

1. At the request of the applicant

State the requested State shall, sub-
ject to the provisions of Articles 14
and 15, take the necessary steps to
recover tax claims of the first-men-
tioned State as if they were its own
tax claims.

2. The provisions of paragraph 1

shall apply only to tax claims which
form the subject of an instrument
permitting their enforcement in the
applicant State and, unless otherwise
agreed between the Parties concer-
ned, which are not contested.

However, where the claim is

against a person who is not a resi-
dent of the applicant State, para-
graph 1 shall only apply, unless oth-
erwise agreed between the Parties
concerned, where the claim may no
longer be contested.

background image

21

SFS 2011:694

3. En part kan meddela endera de-

positarien om sin avsikt att i regel
inte bifalla sådana framställningar
som avses i punkt 1. En sådan för-
klaring kan avges och återkallas när
som helst.

Artikel 10
Motstridiga upplysningar

Erhåller part från en annan part

upplysningar om en persons skatte-
förhållanden, vilka enligt den först-
nämnda partens uppfattning förefal-
ler att strida mot de upplysningar
som den själv förfogar över, skall
den underrätta den part som gett
upplysningarna.

Avdelning II
Handräckning vid indrivning
Artikel 11
Indrivning av skattefordringar

1. Efter framställning av den an-

sökande staten skall den anmodade
staten, om inte bestämmelserna i ar-
tiklarna 14 och 15 föranleder annat,
vidta nödvändiga åtgärder för att
driva in den förstnämnda statens
skattefordringar som om de vore
dess egna.

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäl-

ler endast sådan skattefordran be-
träffande vilken finns en i den ansö-
kande staten giltig verkställighetsti-
tel och, såvida inte parterna i fråga
kommit överens om annat, som inte
är tvistig.

Om emellertid fordran avser per-

son som inte har hemvist i den ansö-
kande staten gäller punkt 1 endast
om fordran inte längre kan överkla-
gas, såvida inte parterna i fråga kom-
mit överens om annat.

background image

22

SFS 2011:694

3. L'obligation d'accorder une as-

sistance en vue du recouvrement des
créances fiscales concernant une
personne décédée ou sa succession
est limitée à la valeur de la succes-
sion ou des biens reçus par chacun
des bénéficiaires de la succession se-
lon que la créance est à recouvrer sur
la succession ou auprès des bénéfici-
aires de celle ci.

Article 12
Mesures conservatoires

A la demande de l'Etat requérant,

l'Etat requis prend des mesures con-
servatoires en vue du recouvrement
d'un montant d'impôt, même si la
créance est contestée ou si le titre
exécutoire n'a pas encore été émis.

Article 13
Documents accompagnant la de-
mande

1. La demande d'assistance admi-

nistrative, présentée en vertu de la
présente Section, est accompagnée:

a. d'une attestation précisant que

la créance fiscale concerne un impôt
visé par la présente Convention et,
en ce qui concerne le recouvrement,
que, sous réserve de l'article 11,
paragraphe 2, elle n'est pas ou ne
peut être contestée,

b. d'une copie officielle du titre

permettant l'exécution dans l'Etat re-
quérant, et

c. de tout autre document exigé

pour le recouvrement ou pour
prendre les mesures conservatoires.

2. Le titre permettant l'exécution

dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu
et conformément aux dispositions en
vigueur dans l'Etat requis, admis,
homologué, complété ou remplacé
dans les plus brefs délais suivant la
date de réception de la demande
d'assistance par un titre permettant
l'exécution dans l'Etat requis.

3. The obligation to provide assis-

tance in the recovery of tax claims
concerning a deceased person or his
estate, is limited to the value of the
estate or of the property acquired by
each beneficiary of the estate, accor-
ding to whether the claim is to be re-
covered from the estate or from the
beneficiaries thereof.

Article 12
Measures of conservancy

At the request of the applicant

State the requested State shall, with
a view to the recovery of an amount
of tax, take measures of conservancy
even if the claim is contested or is
not yet the subject of an instrument
permitting enforcement.

Article 13
Documents accompanying the re-
quest

1. The request for administrative

assistance under this Section shall be
accompanied by:

a. a declaration that the tax claim

concerns a tax covered by the Con-
vention and, in the case of recovery
that, subject to paragraph 2 of
Article 11, the tax claim is not or
may not be contested,

b. an official copy of the instru-

ment permitting enforcement in the
applicant State, and

c. any other document required

for recovery or measures of conser-
vancy.

2. The instrument permitting

enforcement in the applicant State
shall, where appropriate and in
accordance with the provisions in
force in the requested State, be
accepted, recognised, supplemented or
replaced as soon as possible after the
date of the receipt of the request for
assistance, by an instrument permitt-
ing enforcement in the latter State.

background image

23

SFS 2011:694

3. Skyldigheten att ge handräck-

ning vid indrivning av skattefordran
som avser avliden person eller den-
nes dödsbo är begränsad till dödsbo-
ets värde respektive värdet av döds-
bodelägarnas andelar av dödsboet,
beroende på om indrivningen av for-
dran skall riktas mot dödsboet eller
dess delägare.

Artikel 12
Säkringsåtgärder

Efter framställning av den ansö-

kande staten skall den anmodade
staten vidta åtgärder för att säker-
ställa indrivning av skatt, även om
skattefordran har överklagats eller
om ingen verkställighetstitel ännu
föreligger.

Artikel 13
Handlingar som skall fogas till
framställningen

1. Till framställning om hand-

räckning i enlighet med denna
avdelning skall fogas:

a) en försäkran att skattefordran

gäller skatt som omfattas av konven-
tionen och, i det fall då framställ-
ningen avser indrivning och inte ar-
tikel 11 punkt 2 föranleder annat, en
försäkran att skattefordran inte är
eller kan komma att bli tvistig;

b) en officiell kopia av den i den

ansökande staten giltiga verkställig-
hetstiteln; och

c) de övriga handlingar som

behövs för indrivning eller säkrings-
åtgärder.

2. En verkställighetstitel som är

giltig i den ansökande staten skall vid
behov och i enlighet med de
bestämmelser som gäller i den
anmodade staten snarast möjligt efter
det att framställningen har inkommit
godkännas, erkännas, kompletteras
eller ersättas med en verkställighets-
titel som är giltig i den senare staten.

background image

24

SFS 2011:694

Article 14
Délais

1. Les questions concernant le

délai au delà duquel la créance fis-
cale ne peut être exigée sont régies
par la législation de l'Etat requérant.
La demande d'assistance contient
des renseignements sur ce délai.

2. Les actes de recouvrement

accomplis par l'Etat requis à la suite
d'une demande d'assistance et qui,
suivant la législation de cet Etat, au-
raient pour effet de suspendre ou
d'interrompre le délai mentionné au
paragraphe 1 ont le même effet au
regard de la législation de l'Etat re-
quérant. L'Etat requis informe l'Etat
requérant des actes ainsi accomplis.

3. En tout état de cause, l'Etat

requis n'est pas tenu de donner suite
à une demande d'assistance qui est
présentée après une période de
quinze ans à partir de la date du titre
exécutoire initial.

Article 15
Privilèges

La créance fiscale pour le recouv-

rement de laquelle une assistance est
accordée ne jouit dans l'Etat requis
d'aucun des privilèges spécialement
attachés aux créances fiscales de cet
Etat même si la procédure de re-
couvrement utilisée est celle qui
s’applique à ses propres créances
fiscales.

Article 16
Délais de paiement

Si sa législation ou sa pratique ad-

ministrative le permet dans des
circonstances analogues, l'Etat re-
quis peut consentir un délai de paie-
ment ou un paiement échelonné,
mais il en informe au préalable l'Etat
requérant.

Article 14
Time limits

1. Questions concerning any

period beyond which a tax claim
cannot be enforced shall be gover-
ned by the law of the applicant State.
The request for assistance shall give
particulars concerning that period.

2. Acts of recovery carried out by

the requested State in pursuance of a
request for assistance, which, accor-
ding to the laws of that State, would
have the effect of suspending or in-
terrupting the period mentioned in
paragraph 1, shall also have this ef-
fect under the laws of the applicant
State. The requested State shall
inform the applicant State about
such acts.

3. In any case the requested State

is not obliged to comply with a
request for assistance which is sub-
mitted after a period of 15 years
from the date of the original instru-
ment permitting enforcement.

Article 15
Priority

The tax claim in the recovery of

which assistance is provided shall
not have in the requested State any
priority specially accorded to the tax
claims of that State even if the reco-
very procedure used is the one appli-
cable to its own tax claims.

Article 16
Deferral of payment

The requested State may allow

deferral of payment or payment by
instalments if its laws or administra-
tive practice permit it to do so in si-
milar circumstances, but shall first
inform the applicant State.

background image

25

SFS 2011:694

Artikel 14
Tidsfrister

1. I frågor som gäller tidsfrist ef-

ter vilken skattefordran inte kan
verkställas skall den ansökande sta-
tens lagstiftning tillämpas. Fram-
ställning om handräckning skall
innehålla detaljerade uppgifter om
sådan tidsfrist.

2. Indrivningsåtgärder, som vidtas

av den anmodade staten efter fram-
ställning om handräckning och som
enligt lagstiftningen i denna stat
uppskjuter eller avbryter tidsfrist
som avses i punkt 1 skall också ha
denna verkan vid tillämpningen av
lagstiftningen i den ansökande sta-
ten. Den anmodade staten skall un-
derrätta den ansökande staten i de
fall att sådana åtgärder vidtas.

3. Under inga förhållanden är den

anmodade staten skyldig att bifalla
en handräckningsframställning som
gjorts mer än 15 år efter den dag då
den ursprungliga verkställighetsti-
teln är daterad.

Artikel 15
Förmånsrätt

Skattefordran för vilken hand-

räckning för indrivning lämnas åt-
njuter inte i den anmodade staten nå-
gon sådan särskild förmånsrätt som
tillkommer denna stats skatteford-
ringar även om vid indrivningen till-
lämpas samma förfarande som är
tilllämpligt vid indrivningen av dess
egna skattefordringar.

Artikel 16
Anstånd med betalning

Den anmodade staten får efter att

först ha underrättat den ansökande
staten därom, bevilja anstånd med
betalningen eller medge att denna
sker genom delbetalningar, när detta
är tillåtet under liknande omständig-
heter enligt lagstiftning eller admi-
nistrativ praxis i den anmodade
staten.

background image

26

SFS 2011:694

Section III
Notification de documents
Article 17
Notification de documents

1. A la demande de l'Etat requé-

rant, l'Etat requis notifie au destina-
taire les documents, y compris ceux
ayant trait à des décisions judiciai-
res, qui émanent de l'Etat requérant
et concernent un impôt visé par la
présente Convention.

2. L'Etat requis procède à la noti-

fication:

a. selon les formes prescrites par

sa législation interne pour la notifi-
cation de documents de nature iden-
tique ou analogue;

b. dans la mesure du possible,

selon la forme particulière deman-
dée par l'Etat requérant, ou la forme
la plus approchante prévue par sa
législation interne.

3. Une Partie peut faire procéder

directement par voie postale à la no-
tification d'un document à une per-
sonne se trouvant sur le territoire
d'une autre Partie.

4. Aucune disposition de la Con-

vention ne peut avoir pour effet d'en-
tacher de nullité une notification de
documents effectuée par une Partie
conformément à sa législation.

5. Lorsqu'un document est notifié

conformément au présent article, sa
traduction n'est pas exigée.
Toutefois, lorsqu'il lui paraît établi
que le destinataire ne connaît pas la
langue dans laquelle le document est
libellé, l'Etat requis en fait effectuer
une traduction ou établir un résumé
dans sa langue officielle ou l'une de
ses langues officielles. Il peut
également demander à l'Etat
requérant que le document soit
traduit ou accompagné d'un résumé
dans l'une des langues officielles de
l'Etat requis, du Conseil de l'Europe
ou de l'OCDE.

Section III
Service of documents
Article 17
Service of documents

1. At the request of the applicant

State, the requested State shall serve
upon the addressee documents, in-
cluding those relating to judicial de-
cisions, which emanate from the
applicant State and which relate to a
tax covered by this Convention.

2. The requested State shall effect

service of documents:

a. by a method prescribed by its

domestic laws for the service of
documents of a substantially similar
nature;

b. to the extent possible, by a par-

ticular method requested by the app-
licant State or the closest to such
method available under its own
laws.

3. A Party may effect service of

documents directly through the post
on a person within the territory of
another Party.

4. Nothing in the Convention

shall be construed as invalidating
any service of documents by a Party
in accordance with its laws.

5. When a document is served in

accordance with this Article, it need
not be accompanied by a translation.
However, where it is satisfied that
the addressee cannot understand the
language of the document, the re-
quested State shall arrange to have it
translated into or a summary drafted
in its or one of its official languages.
Alternatively, it may ask the appli-
cant State to have the document
either translated into or accompa-
nied by a summary in one of the of-
ficial languages of the requested
State, the Council of Europe or the
OECD.

background image

27

SFS 2011:694

Avdelning III
Delgivning av handlingar
Artikel 17
Delgivning av handlingar

1. Efter framställning av den an-

sökande staten skall den anmodade
staten delge adressaten sådana hand-
lingar, häri inbegripna handlingar
som hänför sig till rättsliga avgö-
randen, som härrör från den ansö-
kande staten och som avser skatt
som omfattas av denna konvention.

2. Den anmodade staten skall

verkställa delgivning av handlingar

a) på det sätt som föreskrivs i dess

egen lagstiftning i fråga om hand-
lingar av i huvudsak likartat slag;

b) när så kan ske, på det särskilda

sätt som begärts av den ansökande
staten eller på det sätt enligt lagstift-
ningen i den anmodade staten som
närmast motsvarar det begärda.

3. En part kan verkställa delgiv-

ning av handlingar direkt per post
till en person inom en annan parts
område.

4. Konventionen medför inte att

en delgivning som en part har verk-
ställt i enlighet med sin egen lagstift-
ning, skall anses sakna verkan.

5. Handlingar som delgivits i

enlighet med denna artikel behöver
inte åtföljas av översättning. Om det
emellertid visar sig att mottagaren
inte förstår det språk som handling-
arna är upprättade på skall den
anmodade staten låta göra en över-
sättning till eller en sammanfattning
på sitt officiella språk eller något av
dessa. Alternativt kan den anmodade
staten be att den ansökande staten lå-
ter göra en översättning eller en
sammanfattning av handlingarna på
något av den anmodade statens, Eu-
roparådets eller OECD:s officiella
språk.

background image

28

SFS 2011:694

Chapitre IV
Dispositions communes aux
diverses formes d'assis-
tance

Article 18
Renseignements à fournir par l'Etat
requérant

1. La demande d'assistance préci-

se, en tant que de besoin:

a. l'autorité ou le service qui est à

l'origine de la demande présentée
par l'autorité compétente;

b. le nom, l'adresse, ou tous autres

détails permettant d'identifier la per-
sonne au sujet de laquelle la
demande est présentée;

c. dans le cas d'une demande de

renseignements, la forme sous laqu-
elle l'Etat requérant souhaite rece-
voir le renseignement pour répondre
à ses besoins;

d. dans le cas d'une demande d'as-

sistance en vue d'un recouvrement
ou de mesures conservatoires, la na-
ture de la créance fiscale, les élé-
ments constitutifs de cette créance et
les biens sur lesquels elle peut être
recouvrée;

e. dans le cas d'une demande de

notification, la nature et l'objet du
document à notifier;

f. si la demande est conforme à la

législation et à la pratique admini-
strative de l'Etat requérant et si elle
est justifiée au regard de l'article
21.2.g.

2. L'Etat requérant communique à

l'Etat requis, dès qu'il en a connais-
sance, tous autres renseignements
relatifs à la demande d'assistance.

Chapter IV
Provisions relating to all
forms of assistance

Article 18
Information to be provided by the
applicant state

1. A request for assistance shall

indicate where appropriate:

a. the authority or agency which

initiated the request made by the
competent authority;

b. the name, address, or any other

particulars assisting in the identifica-
tion of the person in respect of
whom the request is made;

c. in the case of a request for

information, the form in which the
applicant State wishes the informa-
tion to be supplied in order to meet
its needs;

d. in the case of a request for

assistance in recovery or measures
of conservancy, the nature of the tax
claim, the components of the tax
claim and the assets from which the
tax claim may be recovered;

e. in the case of a request for ser-

vice of documents, the nature and
the subject of the document to be
served;

f. whether it is in conformity with

the law and administrative practice
of the applicant State and whether it
is justified in the light of the require-
ments of Article 21.2.g.

2. As soon as any other informa-

tion relevant to the request for assis-
tance comes to its knowledge, the
applicant State shall forward it to the
requested State.

background image

29

SFS 2011:694

Kapitel IV
Bestämmelser avseende alla
former av handräckning

Artikel 18
Uppgifter som skall ges av den ansö-
kande staten

1. En framställning om hand-

räckning skall i mån av behov inne-
hålla uppgift om

a) den myndighet eller inrättning

på vars initiativ den behöriga myn-
digheten har gjort framställningen;

b)

7 namn, adress, eller andra upp-

gifter som underlättar identifikatio-
nen av den person som framställ-
ningen avser;

c) vid framställning om upplys-

ningar, den form i vilken den ansö-
kande staten önskar att upplysning-
arna skall lämnas för att tillgodose
dess behov;

d) vid framställning om handräck-

ning för indrivning eller säkringsåt-
gärder, arten och sammansättningen
av skattefordran samt de tillgångar
som kan tas i anspråk vid indriv-
ningen;

e) vid framställning om delgiv-

ning, slag av handling som skall del-
ges och vad denna avser;

f)

8 huruvida framställningen är i

överensstämmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den ansö-
kande staten samt huruvida den är
berättigad med hänsyn till de i arti-
kel 21 punkt 2 g) angivna kraven.

2. Så snart den ansökande staten

får kännedom om ytterligare om-
ständigheter av betydelse för fram-
ställningen skall den anmodade
staten underrättas härom.

7 Artikel 18 punkt 1 b) har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

8 Artikel 18 punkt 1 f) har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

30

SFS 2011:694

Article 19
(Supprimé)

Article 20
Suite réservée à la demande d'assis-
tance

1. S'il est donné suite à la

demande d'assistance, l'Etat requis
informe l'Etat requérant, dans les
plus brefs délais, des mesures prises
ainsi que du résultat de son assis-
tance.

2. Si la demande est rejetée, l'Etat

requis en informe l'Etat requérant
dans les plus brefs délais, en lui indi-
quant les motifs du rejet.

3. Si, dans le cas d'une demande

de renseignement, l'Etat requérant a
précisé la forme sous laquelle il sou-
haite recevoir le renseignement et
l'Etat requis est en mesure de le
faire, ce dernier fournira le renseig-
nement dans la forme souhaitée.

Article 21
Protection des personnes et limites
de l'obligation d'assistance

1. Aucune disposition de la pré-

sente Convention ne peut être inter-
prétée comme limitant les droits et
garanties accordés aux personnes
par la législation ou la pratique
administrative de l'Etat requis.

2. Sauf en ce qui concerne l'article

14, les dispositions de la présente
Convention ne peuvent être interpré-
tées comme imposant à l'Etat requis
l'obligation:

a. de prendre des mesures qui

dérogent à sa législation ou à sa pra-
tique administrative, ou à la législa-
tion ou à la pratique administrative
de l'Etat requérant;

b. de prendre des mesures qui se-

raient contraires à l'ordre public;

Article 19
(Deleted)

Article 20
Response to the request for assis-
tance

1. If the request for assistance is

complied with, the requested State
shall inform the applicant State of
the action taken and of the result of
the assistance as soon as possible.

2. If the request is declined, the

requested State shall inform the app-
licant State of that decision and the
reason for it as soon as possible.

3. If, with respect to a request for

information, the applicant State has
specified the form in which it wishes
the information to be supplied and
the requested State is in a position to
do so, the requested State shall
supply it in the form requested.

Article 21
Protection of persons and limits to
the obligation to provide assistance

1. Nothing in this Convention

shall affect the rights and safeguards
secured to persons by the laws or ad-
ministrative practice of the
requested State.

2. Except in the case of Article 14,

the provisions of this Convention
shall not be construed so as to im-
pose on the requested State the obli-
gation:

a. to carry out measures at vari-

ance with its own laws or adminis-
trative practice or the laws or admi-
nistrative practice of the applicant
State;

b. to carry out measures which

would be contrary to public policy
(ordre public);

background image

31

SFS 2011:694

Artikel 19

9

(Upphävd)

Artikel 20
Svar på framställning om hand-
räckning

1. Bifalls framställning om hand-

räckning skall den anmodade staten
snarast möjligt underrätta den ansö-
kande staten om de åtgärder som har
vidtagits och resultatet av handräck-
ningen.

2. Avslås framställningen skall

den anmodade staten snarast möjligt
underrätta den ansökande staten om
beslutet och skälen för detta.

3. Har den ansökande staten, i en

handräckningsframställning gällan-
de upplysningar, särskilt angett
i vilken form upplysningarna öns-
kas, skall den anmodade staten, om
den har möjlighet därtill, meddela
upplysningarna i önskad

form.

Artikel 21

10

Skydd för personer och begränsning
av skyldigheten att bevilja hand-
räckning

1. Denna konvention påverkar

inte de rättigheter och det skydd som
tillkommer personer enligt den
anmodade statens lagstiftning eller
administrativa praxis.

2. Utom i fråga om artikel 14 ska

bestämmelserna i denna konvention
inte anses medföra skyldighet för
den anmodade staten att

a) vidta åtgärder som avviker från

lagstiftning eller administrativ
praxis i denna stat eller i den ansö-
kande staten;

b) vidta åtgärder som strider mot

allmänna hänsyn (ordre public);

9 Artikel 19 har upphävts genom 2010 års protokoll.

10 Artikel 21 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

32

SFS 2011:694

c. de fournir des renseignements

qui ne pourraient être obtenus sur la
base de sa législation ou de sa prati-
que administrative, ou de la législa-
tion ou de la pratique administrative
de l'Etat requérant;

d. de fournir des renseignements

qui révéleraient un secret commer-
cial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial, ou des renseig-
nements dont la communication
serait contraire à l'ordre public;

e. d'accorder une assistance admi-

nistrative si et dans la mesure où il
estime que l'imposition de l'Etat re-
quérant est contraire aux principes
d'imposition généralement admis ou
aux dispositions d'une convention en
vue d'éviter la double imposition ou
de toute autre convention qu'il a con-
clue avec l'Etat requérant;

f. d'accorder une assistance admi-

nistrative afin d’appliquer ou exécu-
ter une disposition de la législation
fiscale de l’Etat requérant, ou de
satisfaire une obligation s’y
rattachant, qui est discriminatoire à
l’encontre d’un ressortissant de
l'Etat requis par rapport à un ressor-
tissant de l'Etat requérant qui se
trouve dans les mêmes circonstan-
ces;

g. d’accorder une assistance ad-

ministrative si l’Etat requérant n’a
pas épuisé toutes les mesures raison-
nables prévues par sa législation ou
sa pratique administrative, à moins
que le recours à de telles mesures ne
donne lieu à des difficultés dispro-
portionnées;

h. d'accorder une assistance au re-

couvrement dans les cas où la charge
administrative qui en résulte pour
cet Etat est nettement dispropor-
tionnée par rapport aux avantages
qui peuvent en être tirés par l’Etat
requérant.

c. to supply information which is

not obtainable under its own laws or
its administrative practice or under
the laws of the applicant State or its
administrative practice;

d. to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profess-
sional secret, or trade process, or in-
formation, the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public);

e. to provide administrative assis-

tance if and insofar as it considers
the taxation in the applicant State to
be contrary to generally accepted
taxation principles or to the provi-
sions of a convention for the avoi-
dance of double taxation, or of any
other convention which the re-
quested State has concluded with the
applicant State;

f. to provide administrative assis-

tance for the purpose of administe-
ring or enforcing a provision of the
tax law of the applicant State, or any
requirement connected therewith,
which discriminates against a natio-
nal of the requested State as compa-
red with a national of the applicant
State in the same circumstances;

g. to provide administrative assis-

tance if the applicant State has not
pursued all reasonable measures
available under its laws or adminis-
trative practice, except where recou-
rse to such measures would give rise
to disproportionate difficulty;

h. to provide assistance in reco-

very in those cases where the admi-
nistrative burden for that State is
clearly disproportionate to the bene-
fit to be derived by the applicant
State.

background image

33

SFS 2011:694

c) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
administrativ praxis i denna stat eller
i den ansökande staten;

d) lämna upplysningar som skulle

röja handels-, affärs-, industri- eller
yrkeshemlighet eller i näringsverk-
samhet nyttjat förfaringssätt eller
upplysningar vilkas överlämnande
skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public);

e) lämna handräckning, om och i

den mån den anser att beskattningen
i den ansökande staten strider mot
allmänt gällande beskattningsprin-
ciper eller mot bestämmelserna i ett
avtal för undvikande av dubbelbe-
skattning eller annat avtal som har
ingåtts mellan den anmodade staten
och den ansökande staten;

f) lämna handräckning för admi-

nistration eller verkställighet av en
bestämmelse i den ansökande sta-
tens skattelagstiftning, eller något
krav som hänger samman med
denna, som skulle leda till diskrimi-
nering mellan en medborgare i den
anmodade staten och en medbor-
gare i den ansökande staten under
samma förhållanden;

g) lämna handräckning om den

ansökande staten inte har vidtagit
alla rimliga åtgärder som står till
dess förfogande enligt dess lagstift-
ning eller administrativa praxis,
utom i de fall då vidtagandet av
sådana åtgärder skulle medföra
oproportionerligt stora svårigheter;

h) lämna handräckning för indriv-

ning i fall där den administrativa
bördan för denna stat uppenbart inte
står i proportion till den nytta som
står att vinna för den ansökande
staten.

background image

34

SFS 2011:694

3. Si des renseignements sont de-

mandés par l’Etat requérant confor-
mément à la présente Convention,
l’Etat requis utilise les pouvoirs dont
il dispose pour obtenir les renseigne-
ments demandés, même s'il n'en a
pas besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation qui figure dans la ph-
rase précédente est soumise aux li-
mitations prévues par la présente
Convention, sauf si ces limitations,
et en particulier celles des para-
graphes 1 et 2, sont susceptibles
d’empêcher l’Etat requis de commu-
niquer des renseignements unique-
ment parce que ceux-ci ne présen-
tent pas d'intérêt pour lui dans le
cadre national.

4. En aucun cas les dispositions

de cette Convention, et en particulier
celles des paragraphes 1 et 2, ne peu-
vent être interprétées comme per-
mettant à un Etat requis de refuser
de communiquer des renseigne-
ments uniquement parce que ceux-ci
sont détenus par une banque, un
autre établissement financier, un
mandataire ou une personne agissant
en qualité d’agent ou de fiduciaire,
ou parce que ces renseignements se
rattachent aux droits de propriété
d'une personne.

Article 22
Secret

1. Les renseignements obtenus

par une Partie en application de la
présente Convention sont tenus
secrets et protégés dans les mêmes
conditions que celles prévues pour
les renseignements obtenus en appli-
cation de la législation de cette
Partie et, en tant que de besoin pour
assurer le niveau nécessaire de
protection des données à caractère
personnel, conformément aux garan-
ties qui peuvent être spécifiées par la
Partie fournissant les renseigne-
ments comme étant requises au titre
de sa législation.

3. If information is requested by

the applicant State in accordance
with this Convention, the requested
State shall use its information gathe-
ring measures to obtain the re-
quested information, even though
the requested State may not need
such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in
the preceding sentence is subject to
the limitations contained in this
Convention, but in no case shall
such limitations, including in parti-
cular those of paragraphs 1 and 2, be
construed to permit a requested State
to decline to supply information so-
lely because it has no domestic inte-
rest in such information.

4. In no case shall the provisions

of this Convention, including in par-
ticular those of paragraphs 1 and 2,
be construed to permit a requested
State to decline to supply informa-
tion solely because the information
is held by a bank, other financial in-
stitution, nominee or person acting
in an agency or a fiduciary capacity
or because it relates to ownership in-
terests in a person.

Article 22
Secrecy

1. Any information obtained by a

Party under this Convention shall be
treated as secret and protected in the
same manner as information obtai-
ned under the domestic law of that
Party and, to the extent needed to
ensure the necessary level of protec-
tion of personal data, in accordance
with the safeguards which may be
specified by the supplying Party as
required under its domestic law.

background image

35

SFS 2011:694

3. Då den ansökande staten begär

upplysningar enligt denna konven-
tion, ska den anmodade staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de
begärda upplysningarna, även om
den anmodade staten inte har behov
av upplysningarna för sina egna
beskattningsändamål. Förpliktelsen i
föregående mening begränsas av
bestämmelserna i denna konven-
tion, men dessa begränsningar, och
särskilt de som anges i punkterna 1
och 2, medför inte en rätt för den an-
modade staten att vägra att lämna
upplysningar uteslutande därför att
den inte har något eget intresse av
sådana upplysningar.

4. Bestämmelserna i denna kon-

vention, och särskilt de som anges i
punkterna 1 och 2, medför inte en
rätt för en anmodad stat att vägra att
lämna upplysningar uteslutande där-
för att upplysningarna innehas av en
bank, annan finansiell institution,
ombud, representant eller förvalta-
re, eller därför att upplysningarna
gäller äganderätt i en person.

Artikel 22
Sekretess

1.

11 Upplysningar som en part

mottar enligt denna konvention ska
behandlas som hemliga och skyddas
på samma sätt som upplysningar
som har erhållits enligt den interna
lagstiftningen i denna part och, i den
mån det behövs för att säkerställa
det skydd som krävs för personupp-
gifter, i enlighet med de skyddsreg-
ler som anges av den part som läm-
nar upplysningarna såsom föreskriv-
na i dess interna lagstiftning.

11 Artikel 22 punkt 1 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

36

SFS 2011:694

2. Ces renseignements ne sont

communiqués en tout cas qu’aux per-
sonnes ou autorités (y compris les tri-
bunaux et les organes administratifs
ou de surveillance) concernées par
l'établissement, la perception ou le
recouvrement des impôts de cette
Partie, par les procédures ou les
poursuites pénales concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les
recours se rapportant à ces impôts ou
par le contrôle de ce qui précède.
Seules lesdites personnes ou autorités
peuvent utiliser ces renseignements
et uniquement aux fins indiquées ci-
dessus. Elles peuvent, nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, en faire
Etat au cours d'audiences publiques
de tribunaux ou dans des jugements
concernant lesdits impôts.

3. Lorsqu'une Partie a formulé une

réserve prévue à l'article 30, para-
graphe 1, alinéa (a), toute autre Par-
tie qui obtient des renseignements de
la première Partie ne peut pas les uti-
liser pour un impôt inclus dans une
catégorie qui a fait l'objet de la réser-
ve. De même, la Partie ayant formu-
lé la réserve ne peut pas utiliser,
pour un impôt inclus dans la catégo-
rie qui fait l'objet de la réserve, les
renseignements obtenus en vertu de
la présente Convention.

4. Nonobstant les dispositions des

paragraphes 1, 2 et 3, les renseigne-
ments obtenus par une Partie peu-
vent être utilisés à d'autres fins lors-
que l'utilisation de tels renseigne-
ments à de telles fins est possible se-
lon la législation de la Partie qui
fournit les renseignements et que
l'autorité compétente de cette Partie
consent à une telle utilisation. Les
renseignements fournis par une Par-
tie à une autre Partie peuvent être
transmis par celle ci à une troisième
Partie, sous réserve de l'autorisation
préalable de l'autorité compétente de
la première Partie.

2. Such information shall in any

case be disclosed only to persons or
authorities (including courts and ad-
ministrative or supervisory bodies)
concerned with the assessment, col-
lection or recovery of, the enforce-
ment or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in rela-
tion to, taxes of that Party, or the
oversight of the above. Only the per-
sons or authorities mentioned above
may use the information and then
only for such purposes. They may,
notwithstanding the provisions of
paragraph 1, disclose it in public
court proceedings or in judicial deci-
sions relating to such taxes.

3. If a Party has made a reservation

provided for in sub-paragraph a. of
paragraph 1 of Article 30, any other
Party obtaining information from
that Party shall not use it for the pur-
pose of a tax in a category subject to
the reservation. Similarly, the Party
making such a reservation shall not
use information obtained under this
Convention for the purpose of a tax
in a category subject to the reserva-
tion.

4. Notwithstanding the provi-

sions of paragraphs 1, 2 and 3, infor-
mation received by a Party may be
used for other purposes when such
information may be used for such
other purposes under the laws of the
supplying Party and the competent
authority of that Party authorises
such use. Information provided by a
Party to another Party may be trans-
mitted by the latter to a third Party,
subject to prior authorisation by the
competent authority of the first-men-
tioned Party.

background image

37

SFS 2011:694

2.

12 Sådana upplysningar får yp-

pas endast för personer eller myn-
digheter (däri inbegripet domstolar
och förvaltningsorgan eller organ
som utövar tillsyn) som fastställer,
uppbär eller driver in denna parts
skatter eller handlägger andra verk-
ställighetsåtgärder, åtal eller över-
klagande i fråga om dessa skatter el-
ler som utövar tillsyn över nämnda
verksamheter. Endast dessa personer
eller myndigheter får använda upp-
lysningarna och bara för sådana än-
damål. De får utan hinder av bestäm-
melserna i punkt 1, yppa dem vid
offentlig rättegång eller i domstols-
avgöranden rörande dessa skatter.

3. Om en part har gjort en reserva-

tion enligt artikel 30 punkt 1 a) skall
en annan part som erhåller upplys-
ningar från denna part inte använda
upplysningarna med avseende på
skatt av sådant slag som omfattas av
reservationen. Likaledes skall den
part som gjort reservationen inte
använda upplysningar som erhållits
enligt denna konvention med avse-
ende på skatt av sådant slag som om-
fattas av reservationen.

4. Utan hinder av bestämmelserna

i punkterna 1, 2 och 3 får upplys-
ningar som en part har erhållit an-
vändas även för andra ändamål, om
detta kan ske enligt lagstiftningen i
den part som har lämnat upplysning-
arna och den behöriga myndigheten i
denna part samtycker till att upplys-
ningarna används för dessa andra än-
damål. Upplysningar som en part har
lämnat till en annan part får av den
senare överlämnas till en tredje part
under förutsättning att den behöriga
myndigheten i den förstnämnda par-
ten i förväg samtycker därtill.

12 Artikel 22 punkt 2 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

38

SFS 2011:694

Article 23
Procédures

1. Les actions se rapportant aux

mesures prises en vertu de la présen-
te Convention par l'Etat requis sont
intentées exclusivement devant l'in-
stance appropriée dudit Etat.

2. Les actions se rapportant aux

mesures prises par l'Etat requérant
en vertu de la présente Convention,
en particulier celles qui, en matière
de recouvrement, concernent l'exis-
tence ou le montant de la créance
fiscale ou le titre qui permet d'en
poursuivre l'exécution, sont intenté-
es exclusivement devant l'instance
appropriée de ce même Etat. Si une
telle action est exercée, l'Etat requé-
rant en informe immédiatement
l'Etat requis et celui ci suspend la
procédure en attendant la décision
de l'instance saisie. Toutefois, si
l'Etat requérant le lui demande, il
prend des mesures conservatoires en
vue du recouvrement. L'Etat requis
peut aussi être informé d'une telle
action par toute personne intéressée;
dès réception de cette information, il
consultera, s'il y a lieu, l'Etat requé-
rant à ce sujet.

3. Dès qu'il a été définitivement

statué sur l'action intentée, l'Etat re-
quis ou, selon le cas, l'Etat requérant
notifie à l'autre Etat la décision prise
et ses effets sur la demande d'assis-
tance.

Chapitre V
Dispositions spéciales

Article 24
Mise en œuvre de la Convention

1. Les Parties communiquent en-

tre elles pour la mise en œuvre de la
présente Convention par l'intermédi-
aire de leurs autorités compétentes

Article 23
Proceedings

1. Proceedings relating to measu-

res taken under this Convention by
the requested State shall be brought
only before the appropriate body of
that State.

2. Proceedings relating to measu-

res taken under this Convention by
the applicant State, in particular
those which, in the field of recovery,
concern the existence or the amount
of the tax claim or the instrument
permitting its enforcement, shall be
brought only before the appropriate
body of that State. If such procee-
dings are brought, the applicant
State shall inform the requested
State which shall suspend the proce-
dure pending the decision of the
body in question. However, the
requested State shall, if asked by the
applicant State, take measures of
conservancy to safeguard recovery.
The requested State can also be
informed of such proceedings by
any interested person. Upon receipt
of such information the requested
State shall consult on the matter, if
necessary, with the applicant State.

3. As soon as a final decision in

the proceedings has been given, the
requested State or the applicant
State, as the case may be, shall no-
tify the other State of the decision
and the implications which it has for
the request for assistance.

Chapter V
Special provisions

Article 24
Implementation of the Convention

1. The Parties shall communicate

with each other for the implementa-
tion of this Convention through their
respective competent authorities.

background image

39

SFS 2011:694

Artikel 23
Rättsliga åtgärder

1. Överklaganden i fråga om åt-

gärder som den anmodade staten har
vidtagit enligt denna konvention får
ske endast hos vederbörande myn-
dighet i denna stat.

2. Överklagande i fråga om åtgär-

der som den ansökande staten har
vidtagit enligt denna konvention –
särskilt sådana åtgärder i samband
med indrivning, vilka avser före-
komsten av skattefordran eller dess
storlek eller verkställlighetstitel – får
ske endast hos vederbörande myn-
dighet i denna stat. Sker sådana
överklaganden skall den ansökande
staten ofördröjligen underrätta den
anmodade staten, som skall upp-
skjuta åtgärderna till dess att beslut i
ärendet meddelats av den aktuella
myndigheten. Den anmodade staten
skall dock på begäran av den ansö-
kande staten vidta säkringsåtgärder
för att säkerställa indrivningen.
Även den som saken angår kan med-
dela den anmodade staten att rättsli-
ga åtgärder har vidtagits. Sedan så-
dan underrättelse har inkommit,
skall den anmodade staten, när detta
behövs, rådgöra med den ansökande
staten i ärendet.

3. Så snart ett överklagat ärende

har slutligt avgjorts, skall den anmo-
dade staten eller den ansökande sta-
ten underrätta den andra staten om
avgörandet och dess konsekvenser
för handräckningsframställningen.

Kapitel V
Särskilda bestämmelser

Artikel 24
Konventionens genomförande

1. Parterna skall stå i förbindelse

med varandra genom sina behöriga
myndigheter för att tillämpa denna
konvention. De behöriga myndig-

background image

40

SFS 2011:694

respectives; celles ci peuvent com-
muniquer directement entre elles à
cet effet et peuvent autoriser des au-
torités qui leur sont subordonnées à
agir en leur nom. Les autorités com-
pétentes de deux ou plusieurs Parties
peuvent fixer d'un commun accord
les modalités d'application de la
Convention en ce qui les concerne.

2. Lorsque l'Etat requis estime

que l'application de la présente
Convention dans un cas particulier
pourrait avoir des conséquences
indésirables graves, les autorités
compétentes de l'Etat requis et de
l'Etat requérant se concertent et
s'efforcent de résoudre la situation
par voie d'accord mutuel.

3. Un organe de coordination

composé de représentants des autori-
tés compétentes des Parties suit,
sous l'égide de l'OCDE, la mise en
œuvre de la Convention et ses déve-
loppements. A cet effet, il recom-
mande toute mesure susceptible de
contribuer à la réalisation des objec-
tifs généraux de la Convention. En
particulier, il constitue un forum
pour l'étude de méthodes et procédu-
res nouvelles tendant à accroître la
coopération internationale en matiè-
re fiscale et, s'il y a lieu, il recom-
mande de réviser la Convention ou
d'y apporter des amendements. Les
Etats qui ont signé mais n'ont pas en-
core ratifié, accepté ou approuvé la
Convention pourront se faire repré-
senter aux réunions de l'organe de
coordination à titre d'observateur.

4. Toute Partie peut inviter l'or-

gane de coordination à émettre un
avis quant à l'interprétation des dis-
positions de la Convention.

5. Si des difficultés ou des doutes

surgissent entre deux ou plusieurs
Parties quant à la mise en œuvre ou à
l'interprétation de la Convention, les
autorités compétentes desdites Par-
ties s'efforcent de résoudre la ques-
tion par voie d'accord amiable. La

The competent authorities may com-
municate directly for this purpose
and may authorise subordinate aut-
horities to act on their behalf. The
competent authorities of two or
more Parties may mutually agree on
the mode of application of the Con-
vention among themselves.

2. Where the requested State con-

siders that the application of this
Convention in a particular case
would have serious and undesirable
consequences, the competent autho-
rities of the requested and of the
applicant State shall consult each
other and endeavour to resolve the
situation by mutual agreement.

3. A co-ordinating body compo-

sed of representatives of the compe-
tent authorities of the Parties shall
monitor the implementation and
development of this Convention,
under the aegis of the OECD. To
that end, the co-ordinating body
shall recommend any action likely to
further the general aims of the
Convention. In particular it shall act
as a forum for the study of new met-
hods and procedures to increase
international co-operation in tax
matters and, where appropriate, it
may recommend revisions or
amendments to the Convention. Sta-
tes which have signed but not yet ra-
tified, accepted or approved the
Convention are entitled to be repre-
sented at the meetings of the co-
ordinating body as observers.

4. A Party may ask the co-ordina-

ting body to furnish opinions on the
interpretation of the provisions of
the Convention.

5. Where difficulties or doubts

arise between two or more Parties
regarding the implementation or
interpretation of the Convention, the
competent authorities of those Par-
ties shall endeavour to resolve the
matter by mutual agreement. The

background image

41

SFS 2011:694

heterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i detta syfte och kan
bemyndiga underlydande myndig-
heter att handla på sina vägnar. De
behöriga myndigheterna i två eller
flera parter kan ömsesidigt komma
överens om hur konventionen skall
tillämpas dem emellan.

2. Om den anmodade staten anser

att konventionens tillämpning i ett
bestämt fall skulle ha allvarliga och
icke önskvärda konsekvenser, skall
de behöriga myndigheterna i den an-
modade och den ansökande staten
rådgöra med varandra och söka lösa
frågan genom ömsesidig överens-
kommelse.

3. Ett koordineringsorgan sam-

manställt av företrädare för parter-
nas behöriga myndigheter skall un-
der OECD:s överinseende övervaka
tillämpningen och utvecklingen av
denna konvention. I detta syfte skall
koordineringsorganet avge rekom-
mendationer om sådana åtgärder
som är ägnade att främja konventio-
nens allmänna syften. Det skall spe-
ciellt fungera som ett forum för stu-
diet av nya metoder och förfaranden
för ökat internationellt samarbete i
skattefrågor och vid behov avge re-
kommendationer om översyn eller
ändring av konventionen. Stater som
har undertecknat men ännu inte rati-
ficerat, godtagit eller godkänt kon-
ventionen är berättigade att vara fö-
reträdda vid koordineringsorganets
sammanträden som observatörer.

4. En part kan be koordineringsor-

ganet om utlåtande angående tolk-
ningen av konventionens bestäm-
melser.

5. Om mellan två eller flera parter

uppkommer svårigheter eller tvi-
velsmål i fråga om tillämpningen el-
ler tolkningen av konventionen skall
de behöriga myndigheterna i dessa
parter söka lösa frågan genom ömse-
sidig överenskommelse. Överens-

background image

42

SFS 2011:694

décision est communiquée à l'organe
de coordination.

6. Le Secrétaire Général de

l'OCDE fait part aux Parties ainsi
qu'aux Etats signataires de la Con-
vention qui ne l'ont pas encore rati-
fiée, acceptée ou approuvée des avis
émis par l'organe de coordination
conformément aux dispositions du
paragraphe 4 ci dessus et des ac-
cords amiables obtenus en vertu du
paragraphe 5 ci dessus.

Article 25
Langues

Les demandes d'assistance ainsi

que les réponses sont rédigées dans
l'une des langues officielles de
l'OCDE ou du Conseil de l'Europe
ou dans toute autre langue que les
Parties concernées conviennent bila-
téralement d'employer.

Article 26
Frais

Sauf si les Parties concernées en

conviennent autrement par voie bila-
térale:

a. les frais ordinaires engagés

pour fournir l'assistance sont à la
charge de l'Etat requis;

b. les frais extraordinaires enga-

gés pour fournir l'assistance sont à la
charge de l'Etat requérant.

Chapitre VI
Dispositions finales

Article 27
Autres accords et arrangements in-
ternationaux

1. Les possibilités d'assistance

prévues par la présente Convention
ne limiteront pas ni ne seront limité-
es par celles découlant de tous
accords internationaux et autres ar-
rangements qui existent ou pourront

agreement shall be communicated to
the co-ordinating body.

6. The Secretary General of

OECD shall inform the Parties, and
the Signatory States which have not
yet ratified, accepted or approved
the Convention, of opinions furnis-
hed by the co-ordinating body accor-
ding to the provisions of paragraph 4
above and of mutual agreements
reached under paragraph 5 above.

Article 25
Language

Requests for assistance and

answers thereto shall be drawn up in
one of the official languages of the
OECD and of the Council of Europe
or in any other language agreed bila-
terally between the Contracting Sta-
tes concerned.

Article 26
Costs

Unless otherwise agreed bilate-

rally by the Parties concerned:

a. ordinary costs incurred in pro-

viding assistance shall be borne by
the requested State;

b. extraordinary costs incurred in

providing assistance shall be borne
by the applicant State.

Chapter VI
Final provisions

Article 27
Other international agreements or
arrangements

1. The possibilities of assistance

provided by this Convention do not
limit, nor are they limited by, those
contained in existing or future inter-
national agreements or other
arrangements between the Parties

background image

43

SFS 2011:694

kommelsen skall delges koordi-
neringsorganet.

6. OECD:s generalsekreterare

skall underrätta parterna och de sta-
ter som har undertecknat men ännu
inte ratificerat, godtagit eller god-
känt konventionen om sådana utlå-
tanden som koordineringsorganet
avgivit enligt punkt 4 och om sådana
ömsesidiga överenskommelser som
ingåtts enligt punkt 5.

Artikel 25
Språk

Framställningar om handräck-

ning och svar på dessa skall upprät-
tas på något av OECD:s eller Euro-
parådets officiella språk eller på
något annat språk varom de avtals-
slutande staterna i fråga överens-
kommit bilateralt.

Artikel 26
Kostnader

Har inte annat överenskommits

bilateralt mellan parterna i fråga gäl-
ler följande:

a) den anmodade staten skall

svara för sedvanliga kostnader för
utförandet av handräckning;

b) den ansökande staten skall

svara för sådana kostnader för utfö-
rande av handräckning som inte kan
anses sedvanliga.

Kapitel VI
Slutbestämmelser

Artikel 27
Andra internationella överenskom-
melser eller arrangemang

1. Handräckningsmöjligheterna

enligt denna konvention begränsar
inte, och begränsas inte av, hand-
räckningsmöjligheterna enligt exis-
terande eller framtida internatio-
nella överenskommelser eller andra

background image

44

SFS 2011:694

exister entre les Parties concernées
ou de tous autres instruments qui se
rapportent à la coopération en matiè-
re fiscale.

2. Nonobstant les dispositions du

paragraphe 1, les Parties qui sont
Etats membres de l’Union européen-
ne, peuvent appliquer, dans leurs re-
lations mutuelles, les possibilités
d’assistance prévues par la Conven-
tion, dans la mesure où elles permet-
tent une coopération plus large que
celles offertes par les règles applica-
bles de l’Union européenne.

Article 28
Signature et entrée en vigueur de la
Convention

1. La présente Convention est ou-

verte à la signature des Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe et des
pays Membres de l'OCDE. Elle sera
soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation seront déposés près de l'un
des Dépositaires.

2. La Convention entrera en vi-

gueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date à laquelle
cinq Etats auront exprimé leur con-
sentement à être liés par la Conven-
tion conformément aux dispositions
du paragraphe 1.

3. Pour tout Etat membre du Con-

seil de l'Europe ou pays Membre de
l'OCDE qui exprimera ultérieure-
ment son consentement à être lié par
la Convention, celle ci entrera en vi-
gueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'accep-
tation ou d'approbation.

concerned or other instruments
which relate to co-operation in tax
matters.

2. Notwithstanding paragraph 1,

those Parties which are member Sta-
tes of the European Union can apply,
in their mutual relations, the possibi-
lities of assistance provided for by
the Convention in so far as they al-
low a wider co-operation than the
possibilities offered by the applica-
ble European Union rules.

Article 28
Signature and entry into force of the
Convention

1. This Convention shall be open

for signature by the member States
of the Council of Europe and the
Member countries of OECD. It is
subject to ratification, acceptance or
approval. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be de-
posited with one of the Depositaries.

2. This Convention shall enter

into force on the first day of the
month following the expiration of a
period of three months after the date
on which five States have expressed
their consent to be bound by the
Convention in accordance with the
provisions of paragraph 1.

3. In respect of any member State

of the Council of Europe or any
Member country of OECD which
subsequently expresses its consent
to be bound by it, the Convention
shall enter into force on the first day
of the month following the expira-
tion of a period of three months after
the date of the deposit of the instru-
ment of ratification, acceptance or
approval.

background image

45

SFS 2011:694

arrangemang mellan ifrågavarande
parter eller av andra instrument som
hänför sig till samarbete i skatte-
frågor.

2.

13 Utan hinder av punkt 1, får de

parter som är medlemsstater i Euro-
peiska unionen i sina inbördes rela-
tioner använda de möjligheter till
handräckning som följer av denna
konvention, i den mån de möjliggör
ett längre gående samarbete än de
möjligheter som ges enligt Europe-
iska unionens tillämpliga bestäm-
melser.

Artikel 28
Konventionens undertecknande och
ikraftträdande

1. Denna konvention är öppen att

undertecknas av Europarådets med-
lemsstater och OECD:s medlems-
länder. Den förutsätter ratifikation,
godtagande eller godkännande. Rati-
fikations-, godtagande- eller god-
kännandeinstrumentet skall depone-
ras hos endera depositarien.

2. Denna konvention träder i kraft

den första dagen i den månad som
följer på utgången av en tidrymd av
tre månader efter den dag när fem
stater har uttryckt samtycke till att
vara bundna av konventionen i enlig-
het med bestämmelserna i punkt 1.

3. I fråga om Europarådets med-

lemsstater och OECD:s medlems-
länder som därefter uttrycker sam-
tycke till att vara bundna av konven-
tionen skall konventionen träda i
kraft den första dagen i den månad
som följer efter utgången av en tid-
rymd om tre månader efter dagen för
deponeringen av ratifikations-, god-
tagande- eller godkännandeinstru-
mentet.

13 Artikel 27 punkt 2 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

46

SFS 2011:694

4. Tout Etat membre du Conseil

de l'Europe ou pays Membre de
l'OCDE qui devient Partie à la Con-
vention après l’entrée en vigueur du
Protocole amendant la présente Con-
vention, ouvert à la signature le 27
mai 2010 (le « Protocole de 2010 »),
sera Partie à la Convention telle
qu’amendée par ce Protocole, sauf
s’il exprime une intention différente
dans une notification écrite adressée
à l’un des Dépositaires.

5. Après l’entrée en vigueur du

Protocole de 2010, tout Etat qui
n’est pas membre du Conseil de
l'Europe ou de l'OCDE peut deman-
der à être invité à signer et ratifier la
Convention telle qu’amendée par le
Protocole de 2010. Toute demande
en ce sens devra être adressée à l’un
des Dépositaires qui la transmettra
aux Parties. Le Dépositaire en infor-
mera également le Comité des Mi-
nistres du Conseil de l'Europe et le
Conseil de l’OCDE. La décision
d’inviter les Etats qui ont demandé à
devenir Parties à la Convention sera
prise par consensus par les Parties à
la Convention par l’intermédiaire de
l’organe de coordination. Pour tout
Etat qui ratifiera la Convention telle
qu’amendée par le Protocole de
2010 conformément au présent para-
graphe, la présente Convention en-
trera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une péri-
ode de trois mois après la date du
dépôt de l'instrument de ratification
auprès de l’un des Dépositaires.

6. Les dispositions de la présente

Convention, telle qu’amendée par le
Protocole de 2010, s’appliquent à
l’assistance administrative couvrant
les périodes d’imposition qui débu-
tent le 1er janvier, ou après le 1er
janvier de l’année qui suit celle du-
rant laquelle la Convention, telle

4. Any member State of the Coun-

cil of Europe or any Member coun-
try of OECD which becomes a Party
to the Convention after the entry into
force of the Protocol amending this
Convention, opened for signature on
27th May 2010 (the “2010 Proto-
col”), shall be a Party to the Conven-
tion as amended by that Protocol,
unless they express a different inten-
tion in a written communication to
one of the Depositaries.

5. After the entry into force of the

2010 Protocol, any State which is
not a member of the Council of Eu-
rope or of the OECD may request to
be invited to sign and ratify this
Convention as amended by the 2010
Protocol. Any request to this effect
shall be addressed to one of the De-
positaries, who shall transmit it to
the Parties. The Depositary shall
also inform the Committee of Minis-
ters of the Council of Europe and the
OECD Council. The decision to in-
vite States which so request to be-
come Party to this Convention shall
be taken by consensus by the Parties
to the Convention through the co-or-
dinating body. In respect of any
State ratifying the Convention as
amended by the 2010 Protocol in ac-
cordance with this paragraph, this-
Convention shall enter into force on
the first day of the month following
the expiration of a period of three
months after the date of deposit of
the instrument of ratification with
one of the Depositaries.

6. The provisions of this Conven-

tion, as amended by the 2010 Proto-
col, shall have effect for administra-
tive assistance related to taxable pe-
riods beginning on or after 1 January
of the year following the one in
which the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, entered into

background image

47

SFS 2011:694

4.

14 Medlemsstat i Europarådet el-

ler medlemsland i OECD som tillträ-
der konventionen efter ikraftträdan-
det av protokollet om ändring i
denna konvention, öppnat för under-
tecknande den 27 maj 2010 (”2010
års protokoll”) tillträder konventio-
nen i dess lydelse enligt detta proto-
koll, såvida den inte uttrycker en an-
nan avsikt i ett skriftligt meddelande
till endera depositarien.

5.

15 Efter ikraftträdandet av 2010

års protokoll kan en stat som inte är
medlem i Europarådet eller OECD
ansöka om inbjudan att underteckna
och ratificera denna konvention i
dess lydelse enligt 2010 års proto-
koll. En sådan ansökan ska riktas till
endera depositarien, som ska över-
lämna den till parterna. Depositarien
ska också informera Europarådets
ministerkommitté och OECD:s råd.
Inbjudan till en stat som ansökt om
det att ansluta sig till konventionen
ska beslutas genom konsensus av
parterna genom koordineringsorga-
net. I förhållande till en stat som rati-
ficerar konventionen i dess lydelse
enligt 2010 års protokoll i enlighet
med denna punkt, ska konventionen
träda i kraft den första dagen i den
månad som följer efter utgången av
en tidrymd om tre månader efter da-
gen för deponeringen av ratifika-
tionsinstrumentet hos endera deposi-
tarien.

6.

16 Bestämmelserna i denna kon-

vention i dess lydelse enligt 2010 års
protokoll, tillämpas på handräckning
avseende beskattningsperioder som
börjar den 1 januari det år som följer
närmast efter det år då konventionen
i dess lydelse enligt 2010 års proto-
koll trädde i kraft i förhållande till en

14

Artikel 28 punkt 4 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

15

Artikel 28 punkt 5 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

16

Artikel 28 punkt 6 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

48

SFS 2011:694

qu’amendée par le Protocole de
2010, entrera en vigueur à l’égard
d’une Partie ou, en l’absence de pé-
riode d’imposition, elles s’appli-
quent à l’assistance administrative
portant sur des obligations fiscales
prenant naissance le 1er janvier, ou
après le 1er janvier de l’année qui
suit celle durant laquelle la Conven-
tion, telle qu’amendée par le Proto-
cole de 2010, entrera en vigueur à
l’égard d’une Partie. Deux Parties ou
plus peuvent convenir que la Con-
vention, telle qu’amendée par le Pro-
tocole de 2010, prendra effet pour ce
qui concerne l’assistance adminis-
trative portant sur des périodes d’im-
position ou obligations fiscales anté-
rieures.

7. Nonobstant les dispositions du

paragraphe 6, les dispositions de la
présente Convention, telle qu’amen-
dée par le Protocole de 2010,
prendront effet à compter de sa date
d’entrée en vigueur à l’égard d’une
Partie, pour ce qui concerne les af-
faires fiscales faisant intervenir un
acte intentionnel passible de poursu-
ites en vertu du droit pénal de la Par-
tie requérante portant sur des pério-
des d’imposition ou obligations fis-
cales antérieures.

Article 29
Application territoriale de la Con-
vention

1. Au moment de la signature ou

du dépôt de son instrument de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'approba-
tion, chaque Etat peut désigner le ou
les territoires auxquels s'appliquera
la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre mo-

ment par la suite, par une déclaration
adressée à l'un des Dépositaires,
étendre l'application de la présente
Convention à tout autre territoire dé-
signé dans la déclaration. La Con-
vention entrera en vigueur à l'égard

force in respect of a Party, or where
there is no taxable period, for admi-
nistrative assistance related to char-
ges to tax arising on or after 1 Janu-
ary of the year following the one in
which the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, entered into
force in respect of a Party. Any two
or more Parties may mutually agree
that the Convention, as amended by
the 2010 Protocol, shall have effect
for administrative assistance related
to earlier taxable periods or charges
to tax.

7. Notwithstanding paragraph 6,

for tax matters involving intentional
conduct which is liable to prosecu-
tion under the criminal laws of the
applicant Party, the provisions of
this Convention, as amended by the
2010 Protocol, shall have effect
from the date of entry into force in
respect of a Party in relation to ear-
lier taxable periods or charges to tax.

Article 29
Territorial application of the Con-
vention

1. Each State may, at the time of

signature, or when depositing its in-
strument of ratification, acceptance
or approval, specify the territory or
territories to which this Convention
shall apply.

2. Any State may, at any later

date, by a declaration addressed to
one of the Depositaries, extend the
application of this Convention to
any other territory specified in the
declaration. In respect of such terri-
tory, the Convention shall enter into

background image

49

SFS 2011:694

part eller senare, eller, då någon be-
skattningsperiod inte föreligger, på
handräckning avseende skattean-
språk som uppkommer den 1 januari
det år som följer närmast efter det år
då konventionen i dess lydelse enligt
2010 års protokoll trädde i kraft i
förhållande till en part eller senare.
Två eller flera parter får komma
överens om att konventionen i dess
lydelse enligt 2010 års protokoll ska
tilllämpas på handräckning avseende
tidigare beskattningsperioder eller
skatteanspråk.

7.

17 Utan hinder av punkt 6, ska

bestämmelserna i denna konvention
i dess lydelse enligt 2010 års proto-
koll, i fråga om skatteärenden som
innefattar ett uppsåtligt handlande
som är straffbart enligt den ansökan-
de partens lagstiftning, tillämpas
från och med dagen för ikraftträdan-
de i förhållande till en part i fråga
om tidigare beskattningsperioder el-
ler skatteanspråk.

Artikel 29
Konventionens territoriella tillämp-
ning

1. Varje stat kan vid underteck-

nandet av konventionen eller vid
deponeringen av ratifikations-, god-
tagande- eller godkännandeinstru-
mentet ange det område eller de
områden på vilka denna konvention
skall tillämpas.

2. En stat kan vid en senare tid-

punkt, genom att meddela endera de-
positarien, utvidga tillämpningen av
denna konvention till område som
anges i meddelandet. I fråga om så-
dant område skall konventionen trä-
da i kraft den första dagen i den må-

17

Artikel 28 punkt 7 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

50

SFS 2011:694

de ce territoire le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une péri-
ode de trois mois après la date de ré-
ception de la déclaration par le Dé-
positaire.

3. Toute déclaration faite en vertu

de l'un des deux paragraphes précé-
dents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification
adressée à l'un des Dépositaires. Le
retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de
réception de la notification par le
Dépositaire.

Article 30
Réserves

1. Tout Etat peut, au moment de la

signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation,
déclarer qu'il se réserve le droit:

a. de n'accorder aucune forme

d'assistance pour les impôts des aut-
res Parties entrant dans l'une quel-
conque des catégories énumérées à
l'article 2, paragraphe 1, alinéa (b) à
condition que ladite Partie n'ait in-
clus dans l'annexe A de la Conven-
tion aucun de ses propres impôts en-
trant dans cette catégorie;

b. de ne pas accorder d'assistance

en matière de recouvrement de cré-
ances fiscales quelconques, ou de re-
couvrement d'amendes administra-
tives soit pour tous les impôts soit
seulement pour les impôts d'une ou
plusieurs des catégories énumérées à
l'article 2, paragraphe 1;

c. de ne pas accorder d'assistance

en rapport avec des créances fiscales
qui existent déjà à la date d'entrée en
vigueur de la Convention pour cet
Etat ou, si une réserve a, au
préalable, été faite en vertu de
l'alinéa (a) ou (b) ci dessus, à la date

force on the first day of the month
following the expiration of a period
of three months after the date of re-
ceipt of such declaration by the De-
positary.

3. Any declaration made under

either of the two preceding para-
graphs may, in respect of any terri-
tory specified in such declaration, be
withdrawn by a notification addres-
sed to one of the Depositaries. The
withdrawal shall become effective
on the first day of the month follo-
wing the expiration of a period of
three months after the date of receipt
of such notification by the Deposi-
tary.

Article 30
Reservations

1. Any State may, at the time of

signature or when depositing its in-
strument of ratification, acceptance
or approval or at any later date,
declare that it reserves the right:

a. not to provide any form of as-

sistance in relation to the taxes of
other Parties in any of the categories
listed in sub-paragraph (b) of para-
graph 1 of Article 2, provided that it
has not included any domestic tax in
that category under Annex A of the
Convention;

b. not to provide assistance in the

recovery of any tax claim, or in the
recovery of an administrative fine,
for all taxes or only for taxes in one
or more of the categories listed in
paragraph 1 of Article 2;

c. not to provide assistance in re-

spect of any tax claim, which is in ex-
istence at the date of entry into force
of the Convention in respect of that
State or, where a reservation has pre-
viously been made under sub-
paragraph (a) or (b) above, at the

background image

51

SFS 2011:694

nad som följer på utgången av en
tidrymd om tre månader efter den
dag då depositarien mottagit med-
delandet.

3. Ett meddelande enligt någon-

dera av föregående punkter kan, i
fråga om område som anges i med-
delandet, återtas genom underrättel-
se till någondera depositarien. Åter-
tagande får verkan den första dagen i
den månad som följer på utgången
av en tidrymd om tre månader efter
den dag då depositarien mottagit un-
derrättelsen.

Artikel 30
Reservationer

1. Varje stat kan i samband med

undertecknandet eller deponeringen
av ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrumentet eller vid
en senare tidpunkt meddela att den
förbehåller sig rätten att

a) inte bevilja någon form av

handräckning som avser andra par-
ters skatter av något av de slag som
anges i artikel 2 punkt 1 b), förutsatt
att den inte i konventionens bilaga A
tagit in egna skatter av detta slag;

b) inte bevilja handräckning för

indrivning av skattefordringar eller
administrativa pålagor i fråga om
något slags skatter eller endast i frå-
ga om ett eller flera av de slags skat-
ter som anges i artikel 2 punkt 1;

c) inte bevilja handräckning med

avsende på skattefordran som existe-
rade vid den tidpunkt då konventio-
nen trädde i kraft beträffande denna
stat eller, om en reservation tidigare
har gjorts enligt punkt a) eller b)
ovan, då reservationen med avse-

background image

52

SFS 2011:694

du retrait d'une telle réserve au sujet
des impôts de la catégorie en
question;

d. de ne pas accorder d'assistance

en matière de notification de docu-
ments soit pour tous les impôts soit
seulement pour les impôts d'une ou
plusieurs des catégories énumérées à
l'article 2, paragraphe 1;

e. de ne pas accepter les notifica-

tions par voie postale prévues à l'ar-
ticle 17, paragraphe 3.

f. d’appliquer l’article 28 para-

graphe 7 exclusivement pour l’as-
sistance administrative couvrant les
périodes d’imposition qui débutent
le 1er janvier, ou après le 1er janvier
de la troisième année précédant celle
où la Convention, telle qu’amendée
par le Protocole de 2010, est entrée
en vigueur à l’égard d’une Partie, ou
en l’absence de période d’imposi-
tion, pour l’assistance administrative
portant sur des obligations fiscales
prenant naissance le 1er janvier ou
après le 1er janvier de la troisième
année précédant celle où la Conven-
tion, telle qu’amendée par le Proto-
cole de 2010, est entrée en vigueur à
l’égard d’une Partie.

2. Aucune autre réserve n'est ad-

mise.

3. Toute Partie peut, après l'entrée

en vigueur de la Convention à son
égard, formuler une ou plusieurs ré-
serves visées au paragraphe 1 dont
elle n'avait pas fait usage lors de la
ratification, acceptation ou approba-
tion. De telles réserves entreront en
vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception
de la réserve par l'un des Dépositai-
res.

4. Toute Partie qui a formulé une

réserve en vertu des paragraphes 1 et
3 peut la retirer en tout ou en partie
en adressant une notification à l'un
des Dépositaires. Le retrait prendra

date of withdrawal of such a reserva-
tion in relation to taxes in the cate-
gory in question;

d. not to provide assistance in the

service of documents for all taxes or
only for taxes in one or more of the
categories listed in paragraph 1 of
Article 2;

e. not to permit the service of do-

cuments through the post as provi-
ded for in paragraph 3 of Article 17.

f. to apply paragraph 7 of Article

28 exclusively for administrative as-
sistance related to taxable periods
beginning on or after 1 January of
the third year preceding the one in
which the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, entered into
force in respect of a Party, or where
there is no taxable period, for admi-
nistrative assistance related to char-
ges to tax arising on or after 1 January
of the third year preceding the one in
which the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, entered into
force in respect of a Party.

2. No other reservation may be

made.

3. After the entry into force of the

Convention in respect of a Party,
that Party may make one or more of
the reservations listed in paragraph 1
which it did not make at the time of
ratification, acceptance or approval.
Such reservations shall enter into
force on the first day of the month
following the expiration of a period
of three months after the date of re-
ceipt of the reservation by one of the
Depositaries.

4. Any Party which has made a re-

servation under paragraphs 1 and 3
may wholly or partly withdraw it by
means of a notification addressed to
one of the Depositaries. The

background image

53

SFS 2011:694

ende på skatter av detta slag åter-
togs;

d) inte bevilja handräckning för

delgivning av handlingar i fråga om
något slags skatter eller endast i frå-
ga om ett eller flera av de slags skat-
ter som anges i artikel 2 punkt 1;

e) inte tillåta delgivning av hand-

lingar per post enligt artikel 17
punkt 3.

f)

18 att tillämpa artikel 28 punkt 7

uteslutande på handräckning avse-
ende beskattningsperioder som bör-
jar den 1 januari tredje året före det
år då konventionen i dess lydelse en-
ligt 2010 års protokoll trädde i kraft i
förhållande till en part eller senare
eller, då någon beskattningsperiod
inte föreligger, avseende skattean-
språk som uppkommer den 1 januari
tredje året före det år under vilket
konventionen i dess lydelse enligt
2010 års protokoll trädde i kraft i
förhållande till en part eller senare.

2. Inga andra reservationer får gö-

ras.

3. Sedan konventionen har trätt i

kraft beträffande en part kan denna
part göra en eller flera av de reserva-
tioner som anges i punkt 1 som den
inte har gjort vid tidpunkten för rati-
fikationen, godtagandet eller god-
kännandet. Sådana reservationer
skall träda i kraft den första dagen i
den månad som följer på utgången
av en tidrymd om tre månader efter
den dag då endera depositarien mot-
tagit reservationen.

4. Varje part som har gjort en

reservation enligt punkt 1 eller 3 kan
helt eller delvis återta den genom
underrättelse till endera deposita-
rien. Återtagandet får verkan den

18 Artikel 30 punkt 1 f) har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

54

SFS 2011:694

effet à la date de réception de la noti-
fication par le Dépositaire.

5. La Partie qui a formulé une ré-

serve au sujet d'une disposition de la
présente Convention ne peut pré-
tendre à l'application de cette dispo-
sition par une autre Partie; toutefois,
elle peut, si la réserve est partielle,
prétendre à l'application de cette dis-
position dans la mesure où elle l'a
acceptée.

Article 31
Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout mo-

ment, dénoncer la présente Conven-
tion en adressant une notification à
l'un des Dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet

le premier jour du mois qui suit l'ex-
piration d'une période de trois mois
après la date de réception de la noti-
fication par le Dépositaire.

3. La Partie qui dénonce la pré-

sente Convention reste liée par l'ar-
ticle 22 tant qu'elle conserve en sa
possession des informations, docu-
ments ou autres renseignements ob-
tenus en application de la Conven-
tion.

Article 32
Dépositaires et leurs fonctions

1. Le Dépositaire auprès duquel

un acte, notification ou communica-
tion sera accompli notifiera aux
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope et aux pays Membres de
l'OCDE et à toute Partie à la présen-
te Convention:

a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de

ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation;

c. toute date d'entrée en vigueur

de la présente Convention confor-
mément aux dispositions des articles
28 et 29;

withdrawal shall take effect on the
date of receipt of such notification
by the Depositary in question.

5. A Party which has made a re-

servation in respect of a provision of
this Convention may not require the
application of that provision by any
other Party; it may, however, if its
reservation is partial, require the
application of that provision insofar
as it has itself accepted it.

Article 31
Denunciation

1. Any Party may, at any time,

denounce this Convention by means
of a notification addressed to one of
the Depositaries.

2. Such denunciation shall be-

come effective on the first day of the
month following the expiration of a
period of three months after the date
of receipt of the notification by the
Depositary.

3. Any Party which denounces the

Convention shall remain bound by
the provisions of Article 22 for as
long as it retains in its possession
any documents or information obtai-
ned under the Convention.

Article 32
Depositaries and their functions

1. The Depositary with whom an

act, notification or communication
has been accomplished, shall notify
the member States of the Council of
Europe and the Member countries of
OECD and any Party to this Con-
vention of:

a. any signature;
b. the deposit of any instrument of

ratification, acceptance or approval;

c. any date of entry into force of

this Convention in accordance with
the provisions of Articles 28 and 29;

background image

55

SFS 2011:694

dag då ifrågavarande depositarie
mottar underrättelsen.

5. En part som har gjort en reser-

vation med avsende på en bestäm-
melse i denna konvention får inte
kräva att en annan part skall tillämpa
denna bestämmelse; den kan emel-
lertid, om dess reservation är par-
tiell, kräva att bestämmelsen tilläm-
pas i den utsträckning som den själv
har godtagit bestämmelsen.

Artikel 31
Uppsägning

1. Varje part kan när som helst sä-

ga upp denna konvention genom un-
derrättelse adresserad till endera de-
positarien.

2. Uppsägningen får verkan den

första dagen i den månad som följer
på utgången av en tidrymd om tre
månader efter den dag depositarien
mottagit underrättelsen.

3. En part som säger upp konven-

tionen skall förbli bunden av be-
stämmelserna i artikel 22 så länge
som denna part innehar handlingar
eller upplysningar som erhållits en-
ligt konventionen.

Artikel 32
Depositarierna och deras uppgifter

1.

19 Den depositarie som mottagit

instrument, underrättelse eller med-
delande skall underrätta Europarå-
dets medlemsstater och OECD:s
medlemsländer och varje part som är
ansluten till konventionen om:

a) undertecknanden;
b) deponeringar av ratifikations-,

godtagande- eller godkännandein-
strument;

c) dagen för ikraftträdandet av

denna konvention enligt bestäm-
melserna i artiklarna 28 och 29;

19 Artikel 32 punkt 1 har fått denna lydelse genom 2010 års protokoll.

background image

56

SFS 2011:694

d. toute déclaration formulée en

application des dispositions de l'ar-
ticle 4, paragraphe 3 ou de l'article 9,
paragraphe 3 et le retrait desdites dé-
clarations;

e. toute réserve formulée en

application des dispositions de l'arti-
cle 30 et le retrait de toute réserve
effectué en application des disposi-
tions de l'article 30, paragraphe 4;

f. toute notification reçue en app-

lication des dispositions de l'article
2, paragraphes 3 ou 4, l'article 3, pa-
ragraphe 3, de l'article 29 ou de l'ar-
ticle 3l, paragraphe 1;

g. tout autre acte, notification ou

communication ayant trait à la pré-
sente Convention.

2. Le Dépositaire qui reçoit une

communication ou qui effectue une
notification conformément au para-
graphe 1 en informera immédiate-
ment l'autre Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dû-

ment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le en français et

en anglais, les deux textes faisant
également foi, en deux exemplaires
dont l'un sera déposé dans les archi-
ves du Conseil de l'Europe et l'autre
dans les archives de l'OCDE. Les
Secrétaires Généraux du Conseil de
l'Europe et de l'OCDE en communi-
queront copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Con-
seil de l'Europe et des pays Membres
de l'OCDE.

d. any declaration made in pursu-

ance of the provisions of paragraph
3 of Article 4 or paragraph 3 of Ar-
ticle 9 and the withdrawal of any
such declaration;

e. any reservation made in

pursuance of the provisions of Ar-
ticle 30 and the withdrawal of any
reservation effected in pursuance of
the provisions of paragraph 4 of
Article 30;

f. any notification received in pur-

suance of the provisions of paragraph
3 or 4 of Article 2, paragraph 3 of
Article 3, Article 29 or paragraph 1
of Article 31;

g. any other act, notification or

communication relating to this Con-
vention.

2. The Depositary receiving a

communication or making a
notification in pursuance of the
provisions of paragraph 1 shall
inform immediately the other
Depositary thereof.

In witness whereof the

undersigned, being duly authorised
thereto, have signed this
Convention.

Done at Strasbourg, the in Eng-

lish and French, both texts being
equally authentic, in two copies of
which one shall be deposited in the
archives of the Council of Europe
and the other in the archives of
OECD. The Secretaries General of
the Council of Europe and of OECD
shall transmit certified copies to
each member State of the Council of
Europe and Member country of
OECD.

background image

57

SFS 2011:694

d) förklaring enligt bestämmelser-

na i artikel 4 punkt 3 eller artikel 9
punkt 3 och återtagande av sådan
förklaring;

e) reservationer enligt bestäm-

melserna i artikel 30 och återtagande
av reservation enligt bestämmel-
serna i artikel 30 punkt 4;

f) underrättelse enligt bestäm-

melserna i artikel 2 punkt 3 eller 4,
artikel 3 punkt 3, artikel 29 eller arti-
kel 31 punkt 1;

g) andra handlingar, underrättel-

ser eller meddelanden som hänför
sig till denna konvention.

2. En depositarie som mottar

meddelande eller ger underrättelse
enligt bestämmelserna i punkt 1
skall omedelbart underrätta den an-
dra depositarien om detta.

Till bekräftelse härav har under-

tecknade, därtill vederbörligen be-
myndigade, undertecknat konventio-
nen.

Som skedde i Strasbourg, den på

engelska och franska språket, vilka
båda texter har lika vitsord, i två ex-
emplar, varav det ena skall depone-
ras i Europarådets arkiv och det an-
dra i OECD:s arkiv. Generalsekrete-
rarna i Europarådet respektive
OECD skall översända bestyrkta ko-
pior till alla Europarådets medlems-
stater och OECD:s medlemsländer.

background image

58

SFS 2011:694

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annex A

Annex B

Annex C

Impôts auxquels
s'applique la Con-
vention
(Article 2, para-
graphe 2 de la
Convention)

Autorités compé-
tentes
(Article 3, para-
graphe 1 (d) de la
Convention)

Définition du
terme «ressortis-
sant» aux fins de
la Convention
(Article 3, para-
graphe 1 (e) de la
Convention)

Taxes to which the
Convention would
apply
(Paragraph 2 of
Article 2 of the
Convention)

Competent autho-
rities
(Paragraph 1 (d)
of Article 3 of the
Convention)

Definition of the
word “National”
for the purpose of
the Convention
(Paragraph 1 (e) of
Article 3 of the
Convention)

background image

59

SFS 2011:694

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Skatter på vilka kon-
ventionen tilllämpas
(Artikel 2 punkt 2 av
konventionen)

Behöriga myndighe-
ter
(Artikel 3 punkt 1 d)
av konventionen)

Definition av ut-
trycket ”medborga-
re” vid tilllämp-
ningen av konven-
tionen
(Artikel 3 punkt 1 e)
av konventionen)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.