SFS 2012:844 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

120844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 21 § lagen (1990:314) om ömse-

sidig handräckning i skatteärenden ska ha följande lydelse.

21 §

3

Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 §

första stycket 1 och 3 finns

– såvitt avser mervärdesskatt, i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den

7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdes-
skattebedrägeri, och

– såvitt avser punktskatter, i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den

16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter.

Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2010/24/EU

av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som
avser skatter, avgifter och andra åtgärder finns i lagen (2011:1537) om
bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2011/16/EU

av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning

4

finns i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unio-
nen i fråga om beskattning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana ärenden om handräck-

ning som har inletts före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande till och med utgången av 2014 för

automatiskt informationsutbyte som avses i artikel 3 i rådets direktiv
77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan
medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och
skatter på försäkringspremier

5.

1 Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete
i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

3 Senaste lydelse 2011:1538. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

4 EUT L 64, 11.3.2011, s. 1 (Celex 32011L0016).

5 EGT L 336, 27.12.1977, s. 15 (Celex 31977L0799).

SFS 2012:844

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:844

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.