SFS 2008:1305 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 2008:1305 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
081305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om öm-

sesidig handräckning i skatteärenden

dels

att 4 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Bestämmelserna i denna lag gäller på motsvarande sätt i tillämpliga

delar också vid utbyte av upplysningar enligt överenskommelse med ut-
ländsk jurisdiktion.

Bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i till-

lämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i
lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delega-
tion i Sverige beträffande skatter på inkomst.

4 §

2

I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och

främmande stat ska utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning i
skatteärende.

Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt

fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens för-
sorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja hand-
räckningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72.

2

Senaste lydelse 2004:984. �ndringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs.

SFS 2008:1305

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.