SFS 1990:314

900314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

g

SFS 1990:314

öm ömsesidig handräckning i skatteärenden;

utkom från trycket

den 7 juni 1990

Utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på

skatt eller allmän avgift och a dministrativa pålagor och kostnader i sam ­

band med indrivning.

2 § I fråga om utländsk tull, andra skatter, avgifter och pålagor som av
svensk tullmyndighet uppbärs vid ePer i samba nd med export eller import

av varor gäller denna lag endast i den mån det särskilt anges i lagen

(1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

eller i 2 § lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk

tullag.

3 § Med handräckning avses i denna lag

1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar

och deltagande i skatteutredning,

2. bistånd vid in drivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt
3. delgivning av handlingar.

Handräckning i Sverige åt myndighet i främmande stat

Allmänna bestämmelser

4 § I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och

främmande stat skall utländsk myndighet lämnas biträde med handräck­
ning i skatte ärende.

Riksskatteverket förordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om

handräckningen inte sker genom riksskatteverkets försorg, uppdrar verket

åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja handräckningen.

5 § Handräckning skall, om inte annat följer av 10 eller 12 §, genomföras

i enlighet med vad som gäller för den svenska skatt som är närmast
jämförlig med den utländska skatt som handräckningen avser.

6 § Handräckning får inte innefatta att svensk myndighet skall

1. vidta åtgärd som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i

Sverige,

2. vidta åtgärd som strider mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsent­

liga intressen,

3. lämna handräckning, om och i de n mån beskattningen i den s tat som

begär handräckningen strider mot allmänt gällande beskattningsprinciper

' Prop. 1989/90:14. SkU17. rskr. 216.

525

¬

background image

SFS 1990:314

eller mot bestämmelserna i en överenskommelse för undvikande av

belbeskattning eller i annan överenskommelse med den främmande stat'

Handräckning får inte heller innefatta att svensk myndighet skall
1. lämna upplysning som inte är tillgänglig enligt lagstiftning eller admi-i' >

nistrativ praxis i Sverige,

2. lämna upplysning som skulle röja handels-, afiars-, industri- eller

yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet
nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för
näringsidkare i dennes näringsverksamhet,

3. lämna upplysning, om det skulle strida mot allmän hänsyn eller för

Sverige väsentliga intressen.

7 § Föranleder handräckning talan inför svensk domstol eller myndig- '

het, äger riksskatteverket ta emot stämning samt själv eller genom ombud

föra talan.

Utredning i Sverige

8 § Riksskatteverket kan, efter framställning från den behöriga myndig­

heten i den främmande staten, medge företrädare för utländsk myndighet '

att närvara vid skatteutredning i Sverige.

Företrädare som avses i första stycket får inte fatta beslut i frågor som

rör utredningen i Sverige.

9 § I fall då svensk myndighet, efter begäran från utländsk myndighet

eller i anledni ng av vad som framkommit vid revisio n eller annan gransk­

ning, till utländsk myndighet översänder uppgift rörande skatt skall upp­

giften även tillställas den som berörs därav för kännedom. I sådan under- i

rättelse skall anges till vilken utländsk myndighet uppgiften översänts.

Underrättelse enligt första stycket får underlåtas, om underrättelsen är

uppenbart obehövlig eller om det kan befaras att underrättelsen skulle
försvåra genomförandet av utländsk myndighets utredning eller beslut i

skatteärende.

Indrivning i Sverige

10 § 1 den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse

mellan Sverige och främ mande stat gäller i fråga om preskription lagstift­
ningen i den stat som begärt handräckningen.

11 § Vid indrivning i Sv erige av utländsk skatt får åtgärd för att försätta
en betalningsskyldig i kon kurs eller att väcka talan vid annan domstol än

förvaltningsdomstol vidtas endast efter särskilt bemyndigande av riksskat­

teverket.

Ett så dant bemyndigande fordras också för att anta ackordsförslag be­

träffande utländsk skatt.

12 § Med for dran på skatt i främ mande stat följer ej förmånsrätt enligt

lagen (1971; 1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.

526

¬

background image

^pelgivning av handlingar i Sverige

SFS 1990:314

13 § Handling i ärende rörande utländsk skatt delges enligt delgivnings­

lagen (1970:428). Särskild postdelgivning eller stärnningsmannadelgiv-
ning får, även om det ej följer av bestämm elserna i 3 § näm nda lag, äga

rum om riksskatteverket förordnar om det.

Handräckning i främmande stat

Allmänna bestämmelser

14 § I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och

främmande stat får riksskatteverket begära biträde i den främmand e sta­

ten med handräckning i skatteärende.

15 § Framställning enligt 14 § får göras endast under förutsättning att

1. motsv arande handräckningsåtgärd kan vidtas i Sverige i ett likartat

ärende,

2. framställningen kan gör as utan att detta skulle medföra att upplys­

ningar lämnas som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlig­

het eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfa­

ringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidka­
re i dennes näringsverksamhet,

3. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplys­

ningar lämnas, vilkas överlämna nde skulle strida mot allmän na hänsyn

eller för Sverige väsentliga intressen.

16 § Uppgift som erhållits med stöd av överenskommelse mellan Sveri­

ge och främmande stat får ej användas för att ändra eller söka ändring av
svensk skatt, om detta skulle strida mot avtalet i f råga.

Utbyte av upplysningar

17 § Svensk myndighet får hos r iksskatteverket hemställa om att verket

begär handräckn ing i främmande stat för att få del av deklar ationer och
andra uppgifter som erfordras i et t svenskt skatteärende.

I skatteärende som är av väsentligt intre sse för beskattningen i Sv erige

får svensk myn dighet hos riksska tteverket hemställa om att verket beg är

handräckning i främmande stat som innebär att företrädare för verket eller

myndigheten får närvara vi d skatteutredning i d en främmande staten.

Indrivning i främmande stat

18 § Kronofogdemyndighet får hos riksskatteverket hemställa om att

verket begär handräckning i främmande stat för indrivning av svensk

skatt. Hemställan får avse indrivning inte bara hos den skattskyldige utan
även hos arbe tsgivare eller annan som är betalningsskyldig enligt svensk
lagstiftning.

Hemställan enlig t första stycket får göra s endast om beslutet i skatte­

ärendet är verkställbart i Sverige och fordringen inte kan drivas in i

Sverige utan väsentlig svårighet.

¬

background image

SFS 1990:314

19 § Svensk skatt som har tagits ut genom handräckning i främ m
stat anses i förhållande till den betalningsskyldige ha kommit rikss

verket till h anda vid tidpunkten för uttagandet.

⬢"i

Delgivning av handlingar i f rämmande stat
20 § Svensk myndighet, som önskar delgivning i främmande stat '
handling rörande svensk skatt, skall hos riksskatteverket hemställa om
verket begär h andräckning för sådan delgivning.

I den mån bestämmelse härom har intagits i övere nskommelse mell

Sverige och främmande stat får svensk myndighet, utan hinder av vad so

föreskrivs i första stycket, ombesörja delgivning med person i den fräiti
mande staten genom att sända handlingen med posten enligt vad som '
i 3 § första stycket delgivningslagen (1970:4 28).

Gemensamma bestämmelser

21 § �r ett ärende enligt denna lag av särskild betydelse eller annars a

sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall riksskattever'

med eget yttra nde överlämna ärendet dit.

22 § Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1

/i

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom lagen upphävs lagen (1978:352) om utredning i utländs

skatteärende.

3. Genom lagen u pphävs vidare

- kungörelsen (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållan

av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,

� kungörelsen (1941:1000) angående handräckning på begäran av myri^

dighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,

- kungörelsen (1958:381) angående förfarandet för

erhållande;,

handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt,

� kungörelsen (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndigh

i beskattningsärende,

⬢f

- förordningen (1973:630) om handläggningen av vissa handräc

ningsärenden, samt

� förordningen (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sveri

Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skat teärenden,^

4. Vad i lagen sägs om överenskommelse med främmande stat gäl

inte, förutom bestämmelserna i 4, 14, 21 och 22 §§ , avtale t den 14
1935 med Tyska Riket an gående handräckning i beskattningsärenden. .

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

ERIK �&SBRINK

(Finansdepartementet)

528

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.