SFS 1991:439

910439.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:439

om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig

Utkom från trycket

handräckning i skatteärenden;

^ j""' J99i

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om

Ömsesidig handräckning i skatteärenden

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall inforas en ny paragraf, 23 §, av följande lydelse.

2 § I fråga om utländsk tull, andra skatter, avgifter och pålagor som av
utländsk tullmyndighet uppbärs vid eller i samband med export eller
import av varor gäller denna lag endast i den mån särskilt anges i lagen

(1969:200) om uttag ande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

eller i 2 § lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk

tullag.

23 § Har en svensk myndighet fått upplysningar från en främmande stat
i ett skatteärende och gäller på grund av överenskommelse med den

främmande staten villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplys­

ningarna, skall svenska myndigheter följa villkoren oavsett vad som an­
nars är föreskrivet i lag eller annan f örfattning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

Prop. 1990/91; 131, JuU28, rskr. 297.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.