SFS 1993:495 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 1993:495 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1993_495 Lag om ändring i lagen (1990_314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1126

SFS 1993:495 Lag

om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

Utkom från trycket

den 11 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden

dels att i 14, 18, 19 och 22 §§ ordet ⬝Riksskatteverket⬝ i olika böjnings-

former skall bytas ut mot ⬝den behöriga myndigheten⬝ i motsvarande
form,

dels att 3, 4 och 21 §§ skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93: 196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336.

background image

1127

SFS 1993:495

3 § Med handräckning avses i denna lag

1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar

och deltagande i skatteutredning,

2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt
3. delgivning av handlingar.
Med behörig myndighet avses i denna lag

1. Kronofogdemyndigheten i Stockholms län, såvitt avser sådan hand-

räckning enligt första stycket 2. som sker med stöd av bestämmelserna i
lagen (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska
länderna, och

2. Riksskatteverket i övriga fall.

4 § I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och
främmande stat skall utländsk myndighet lämnas biträde med handräck-
ning i skatteärende.

Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt

fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens
försorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja
handräckningen.

21 § Om ett ärende enligt denna lag är av särskild betydelse eller annars
av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall Riksskatte-
verket med eget yttrande överlämna ärendet dit. Kronofogdemyndigheten
i Stockholms län skall överlämna ärende av sådan beskaffenhet till Riks-
skatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.