SFS 1994:1654 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 1994:1654 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1994_1654 Lag om ändring i lagen (1990_314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6161

SFS 1994:1654
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden

1

Prop. 1994/95:62, bet. 1994/95:SkU9, rskr. 1994/95:57.

195-SFS 1994

background image

6162

SFS 1994:1654

dels att nuvarande 21 - 2 3 §§ skall betecknas 2 2 - 2 4 §§,
dels att rubriken närmast före nuvarande 21 § skall sättas närmast före

22 §,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 21 §, samt närmast före

21 § en ny rubrik av följande lydelse.

Handräckning inom Europeiska gemenskapen

21 § Myndighet inom Europeiska gemenskapen skall lämnas biträde
med sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1.
Därvid skall bestämmelserna i tillämpliga delar i 3 § andra stycket 2, 4 §

andra stycket, 5 - 9 , 14-17, 22, 23 och 24 §§ tillämpas. Bestämmelserna i
denna paragraf skall tillämpas på inkomstskatt, förmögenhetsskatt och
mervärdesskatt samt punktskatter på mineraloljor, bearbetade tobaksva-
ror, alkohol och alkoholhaltiga drycker.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Stefan Ersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.