SFS 1997:368 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

SFS 1997_368 Lag om ändring i lagen (1990_314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

626

SFS 1997:368
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 3 och 22 §§ lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden2 orden ”Stockholms län” skall bytas
ut mot ”Stockholm”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse av

3 § 1993:495
22 § 1994:1654.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.