SFS 2005:263 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 2005:263 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
050263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 12 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 § lagen (1990:314) om ömse-

sidig handräckning i skatteärenden

2

skall ha följande lydelse.

21 §

3

Myndighet inom Europeiska gemenskapen skall lämnas biträde med

sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1. Därvid
skall bestämmelserna i tillämpliga delar i 3 § andra stycket 2, 4 § andra
stycket, 5�9, 13�17, 20 och 22�24 §§ tillämpas. Bestämmelserna i denna
paragraf skall tillämpas på inkomstskatt, förmögenhetsskatt och skatt på för-
säkringspremier.

Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 §

första stycket 1 och 3 finns

� såvitt avser mervärdesskatt, i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av

den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt,
och

� såvitt avser punktskatter, i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den

16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter

4

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235.

2

Jfr rådets direktiv 2004/56/EG av den 21 april 2004 om ändring av direktiv 77/799/

EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om
direkt beskattning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier, EUT L 127,
29.4.2004, s. 70 (Celex 32004L0056) och rådets direktiv 2004/106/EG av den
16 november 2004 om ändring av direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av
medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, vissa punkt-
skatter och skatter på försäkringspremier samt direktiv 92/12/EEG om allmänna regler
för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana
varor, EUT L 359, 4.12.2004, s. 30 (Celex 32004L0106).

3

Senaste lydelse 2003:1132.

4

EUT L 359, 4.12.2004, s. 1 (Celex32004R2073).

SFS 2005:263

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.