SFS 2006:708 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 2006:708 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
060708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om öm-

sesidig handräckning i skatteärenden

2

dels att 11 § skall upphöra att gälla,
dels att i 7 § ordet ⬝Skatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝den behöriga myn-

digheten⬝,

dels att 3, 13, 18, 20 och 22 §§ skall ha följande lydelse.

3 §

3 Med handräckning avses i denna lag

1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar och

deltagande i skatteutredning,

2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt
3. delgivning av handlingar.
Med behörig myndighet avses i denna lag
1. Kronofogdemyndigheten, såvitt avser handräckning enligt första

stycket 2 samt utbyte av upplysningar och delgivning av handlingar i ären-
den om indrivning, och

2. Skatteverket i övriga fall.

13 §

4 Handling i ärende rörande utländsk skatt delges enligt delgivnings-

lagen (1970:428). Särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgivning
får äga rum även om det ej följer av bestämmelserna i 3 § nämnda lag.

18 §

5 Begäran om handräckning i främmande stat för indrivning av svensk

skatt får göras endast om beslutet i skatteärendet är verkställbart i Sverige
och fordringen inte kan drivas in i Sverige utan väsentlig svårighet. Begäran
får avse indrivning inte bara hos den skattskyldige utan även hos arbets-
givare eller någon annan som är betalningsskyldig enligt svensk lagstiftning.

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
7 § 2003:697
11 § 2003:697.

3 Senaste lydelse 2003:697.

4 Senaste lydelse 2003:697.

5 Senaste lydelse 1993:495.

SFS 2006:708

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:708

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

20 §

6 Om den behöriga myndigheten önskar delgivning i främmande stat

av handling rörande svensk skatt, får den begära handräckning för sådan del-
givning.

I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan

Sverige och främmande stat får svensk myndighet, utan hinder av vad som
föreskrivs i första stycket, ombesörja delgivning med person i den främ-
mande staten genom att sända handlingen med posten enligt vad som sägs i
3 § första stycket delgivningslagen (1970:428).

22 §

7 Om ett ärende enligt denna lag är av särskild betydelse eller annars

av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall den behöriga
myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet dit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. �renden som avses i 3 § andra

stycket 1 och som handläggs av Skatteverket, skall vid ikraftträdandet över-
lämnas till Kronofogdemyndigheten.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2003:697.

7 Senaste lydelse 2003:697.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.