SFS 2022:1683 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 2022:1683 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS2022-1683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig

handräckning i skatteärenden

Utfärdad den 1 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

3 §2 Med handräckning avses i denna lag

1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar och

deltagande i skatteutredning,

2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt
3. delgivning av handlingar.
Med behörig myndighet avses i denna lag
1. Kronofogdemyndigheten, såvitt avser handräckning enligt första

stycket 2 samt utbyte av upplysningar och delgivning av handlingar i
ärenden om indrivning, och

2. Skatteverket i övriga fall.
Med uppgiftsincident avses i denna lag detsamma som i 7 § lagen

(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning.

Med OECD:s dataöverföringssystem avses i denna lag det gemensamma

system som OECD har utformat för att säkerställa överföring på elektronisk
väg mellan behöriga myndigheter på området för beskattning.

17 a § Skatteverket får tillfälligt och omedelbart avbryta utbytet av
upplysningar med en stat eller jurisdiktion om den staten eller jurisdiktionen,
till följd av en uppgiftsincident eller andra överträdelser av sekretessen och
brister i skyddet för uppgifter

1. inte längre anses vara en lämplig partner för utbyte av upplysningar om

finansiella konton, inkomster genom digitala plattformar eller av land-för-
land-rapporter,

2. tillfälligtvis har sitt tillträde till OECD:s dataöverföringssystem

upphävt, eller

3. har skickat en underrättelse som är gällande till sekretariatet vid det

koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313)
om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden om att den inte ska ta emot upplysningar om finansiella
konton från andra stater och jurisdiktioner.

1 Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39.
2 Senaste lydelse 2006:708.

SFS

2022:1683

Publicerad
den

7 december 2022

background image

SFS

2022:1683

2

Skatteverket ska återuppta utbytet av upplysningar när förutsättningarna

enligt första stycket 1�3 inte längre är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.