SFS 2010:1956 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 2010:1956 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
101956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 och 20 §§ lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden ska ha följande lydelse.

13 §

2

Handling i ärende rörande utländsk skatt delges enligt delgivnings-

lagen (2010:1932).

20 §

3

Om den behöriga myndigheten önskar delgivning i främmande stat

av handling rörande svensk skatt, får den begära handräckning för sådan del-
givning.

I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan

Sverige och främmande stat får svensk myndighet, utan hinder av vad som
föreskrivs i första stycket, se till att delgivning sker med person i den främ-
mande staten genom att sända handlingen med posten enligt 16�18 §§ del-
givningslagen (2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Senaste lydelse 2006:708.

3 Senaste lydelse 2006:708.

SFS 2010:1956

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.