SFS 2011:282 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden / SFS 2011:282 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
110282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § och rubriken närmast före

21 § lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden ska ha
följande lydelse.

Handräckning inom Europeiska unionen

21 §

2

Myndighet inom Europeiska unionen ska lämnas biträde med sådan

handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1. Därvid ska be-
stämmelserna i tillämpliga delar i 3 § andra stycket 2, 4 § andra stycket, 5�9,
13�17, 20 och 22�24 §§ tillämpas. Bestämmelserna i denna paragraf ska till-
lämpas på inkomstskatt, förmögenhetsskatt och skatt på försäkringspremier.

Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § för-

sta stycket 1 och 3 finns

� såvitt avser mervärdesskatt, i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av

den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt,
och

� såvitt avser punktskatter, i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den

16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2005:263.

SFS 2011:282

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.