SFS 2011:1538 Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

111538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig
handräckning i skatteärenden;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2, 5 och 21 §§ lagen (1990:314)

om ömsesidig handräckning i skatteärenden ska ha följande lydelse.

2 §

3

I fråga om utländsk tull, andra skatter, avgifter och pålagor som av ut-

ländsk tullmyndighet uppbärs vid eller i samband med export eller import av
varor gäller endast 1 och 3–5 §§, 6 § första stycket och 7, 10 och 16 §§. Det
som sägs i dessa bestämmelser om Skatteverket ska då i stället gälla Tullver-
ket. Vidare ska, vid tillämpning av ett avtal om tullsamarbete, det som sägs i
dessa bestämmelser om Kronofogdemyndigheten i stället gälla Tullverket.

5 §

Handräckning ska, om inte annat följer av 10 §, genomföras i enlighet

med vad som gäller för den svenska skatt som är närmast jämförlig med den
utländska skatt som handräckningen avser.

21 §

4

Myndighet inom Europeiska unionen ska lämnas biträde med sådan

handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1. Därvid ska be-
stämmelserna i tillämpliga delar i 3 § andra stycket 2, 4 § andra stycket, 5–9,
13–17, 20 och 22–24 §§ tillämpas. Bestämmelserna i denna paragraf ska till-
lämpas på inkomstskatt, förmögenhetsskatt och skatt på försäkringspremier.

Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § för-

sta stycket 1 och 3 finns

– såvitt avser mervärdesskatt, i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den

7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdes-
skattebedrägeri

5, och

– såvitt avser punktskatter, i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den

16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter.

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

3 Senaste lydelse 1991:439.

4 Senaste lydelse 2011:282.

5 EUT L 268, 12.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0904).

SFS 2011:1538

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1538

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bestämmelser om handräckning som avses i rådets direktiv 2010/24/EU

av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som
avser skatter, avgifter och andra åtgärder

6 finns i lagen (2011:1537) om bi-

stånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

6 EUT L84, 31.3.2010, s.1 (Celex 32010L0024).

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.