SFS 2007:650 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

070650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 28 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

1 §

2 Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 24,26 pro-

cent på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller
det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administra-
tion av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kom-
munalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att ar-
betsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande
garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner
och Landsting,

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorga-
nisationer till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller
till aktivitetsersättning,

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens hu-
vudorganisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp
som inte utgör kompensation för mistad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som

avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bi-
drag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket.

1 Prop. 2006/07:113, bet. 2006/07:KU24, rskr. 2006/07:224.

2 Senaste lydelse 2006:1339.

SFS 2007:650

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:650

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 skall bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som in-
träffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkrings-
kassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock
endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar
som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen om allmän försäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som har betalats ut

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Per Classon
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.