SFS 2015:772 Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

150772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om sär-

skild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

Särskild löneskatt ska för varje år betalas till staten med 6,15 procent

på sådan ersättning som avses i 2 kap. 10 och 11 §§ socialavgiftslagen
(2000:980) till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och med
24,26 procent på

1. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsför-

säkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

2. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrun-

dad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal-
förbund som arbetsgivare eller av Sveriges Kommuner och Landsting eller
det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration
av personalpension, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommu-
nalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbets-
givaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen eller liknande
garanti tecknats av kommun, kommunalförbund eller Sveriges Kommuner
och Landsting,

3. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
4. ersättning som utges enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grun-

der som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisa-
tioner till den del ersättningen utgör komplement till sjukersättning eller till
aktivitetsersättning,

5. ersättning som utges på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts en-

ligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-
organisationer till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som
inte utgör kompensation för förlorad inkomst,

6. bidrag som en arbetsgivare lämnar till
– en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 25 kap. 21 § socialförsäkrings-

balken om ersättningar från stiftelsen är avgiftsfria enligt 2 kap. 18 § social-
avgiftslagen, eller

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

3 Senaste lydelse 2010:1244.

SFS 2015:772

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:772

– en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bi-

drag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag som

avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig intäkt som
utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller lik-
nande, är den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för
ersättningen skattskyldig enligt denna lag. I fråga om sådan förmån som avses
i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) är den i vars
tjänst rättigheten förvärvats skattskyldig enligt denna lag. I fråga om annan
för mottagaren skattepliktig ersättning som utgetts av en utomlands bosatt
fysisk person eller av en utländsk juridisk person och som har sin grund i en
anställning i Sverige hos någon annan än den som utgett ersättningen, är den
hos vilken mottagaren är anställd i Sverige skattskyldig enligt denna lag.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.

4–15 och 17–25 §§ socialavgiftslagen.

Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 5 ska bortses

från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om
ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträf-
fat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa
eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast
ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte
överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken.

2 §

4

En enskild person eller ett dödsbo ska för varje år till staten betala sär-

skild löneskatt med 24,26 procent på överskott av passiv näringsverksamhet
enligt inkomstskattelagen (1999:1229) här i landet samt på ersättning som
utges enligt sådan avtalsgruppsjukförsäkring som avses i 15 kap. 9 § inkomst-
skattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i den paragrafen
till den del ersättningen utges i form av engångsbelopp som inte utgör kom-
pensation för förlorad inkomst. Om en skattskyldig vid årets ingång har fyllt
65 år eller inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän
ålderspension enligt socialförsäkringsbalken, ska särskild löneskatt betalas
med 6,15 procent på inkomst som avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgiftslagen
(2000:980). Om en skattskyldig avlidit under året, ska särskild löneskatt beta-
las med 24,26 procent på inkomst som avses i 3 kap. 3–8 §§ socialavgifts-
lagen.

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel-

serna i 3 kap. 9–11 §§ och 12 § första och andra styckena socialavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelsen i 1 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som beta-

las ut efter den 31 december 2015.

3. Bestämmelsen i 2 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs

efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som
efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december

4 Senaste lydelse 2006:1339.

background image

3

SFS 2015:772

2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som in-
faller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.