SFS 1990:1426

901426.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1426

ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt;

uikom frän tiyckei

^

den 28 december 1990

i Utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1 990:659) om

särskild löneskatt skall ha följande lydelse.

1 § Särskild löneskatt skall för vaije år betalas till staten med 22,2

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65

år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten eller kommun som

arbetsgivare,

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor­
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens

huvudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbe­
lopp som inte utgör k ompensation för mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första

stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2

kap. 3 -5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §

första stycket 2 och 13.

2 § En enskild person eller ett dödsbo skall för vaije år till staten betala

särskild löneskatt med 22,2 procent på inkomst av passiv näringsverksam­
het här i riket samt, om den skattskyldige före årets början fyllt 65 år eller

avlidit under året, på inkomst som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen

(1981:691) om socialavgifter samt vidare på ersättning som utgår enligt

sådan avtalsg ruppsjukförsäkring som avses i punkt 12 av anvisningarna

till 2 2 § kommunalskattelagen (1928:370) eller enligt sådan trygghetsför­
säkring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersättningen

utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad

inkomst.

Skatt beräknas inte på sådana inkomster för vilka den skattskyldige skall

betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialavgifter.

Skatt beräknas inte heller på ersättning för ett uppdrag där avtal har

träffats om att ersättningen för uppdraget skall liks tällas med inkomst av

anställning enligt 3 kap. 2 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

'Prop. 1990/91:54. SkUlO, rskr. 106.

2617

¬

background image

SFS 1990:1426

Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmel- ^ "

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

u

1. Denna lag träder i k raft den 1 jan uari 1991.

2. Särskild löneskatt skall inte utgå på avgångsersättning som avses i I §

första stycket 2—4 i f råga om an ställning som har upp hört före ikraftträ­
dandet och inte heller på ersättning enligt gruppsjukförsäkring eller ansva­

righetsförsäkring som avses i I § fö rsta stycket 5 o ch 6 eller sådan grupp­

sjukförsäkring eller trygghetsförsäkring som avses i 2 § första stycket, om
försäkringsfallet inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ERIK ÄSBRINK

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.