SFS 1991:1846

911846.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1846 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på

den 30 december 1991 vlssa förvärvsinkomster;

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om

särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster^ skall ha följande lydelse.

3380

1 §' Särskild löneskatt skall för vaije år betalas till staten med 21,85

procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65

år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidrags-

försäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtals-

grundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kom­

munalförbund som arbetsgivare eller av Svenska kommunförbundet.
Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund.
Kommunernas pensionsanstalt eller Sjukvårdens och socialvårdens plane­

rings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren
tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under

förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att

' Prop. ] 991/92:60, SkUlG, rskr. 97.

' Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

' Senaste lydelse 1990:1426.

¬

background image

borgen tecknats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b

SFS 1991:1846

av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor­
ganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension
eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts

enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens

huvudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbe­

lopp som inte utgör kompensation for mistad inkomst.

Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning som avses i första

stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2

kap. 3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §
första stycket 2 och 13.

2 §" En enskild person eller ett dödsbo skall for vaije år till staten betala

särskild löneskatt med 21,85 procent på inkomst av passiv näringsverk­
samhet här i riket samt, om den skattskyldige fore årets början fyllt 65 år
eller inte fyllt 65 år men under hela året uppburit hel ålderspension eller
avlidit under året, på inkomst som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen
(1981:691) om socialavgifter samt vidare på ersättning som utgår enligt
sådan avtalsgruppsjukforsäkring som avses i punkt 12 av anvisningarna

till 22 § k ommunalskattelagen (1928:370) eller enligt sådan trygghetsför-

säkring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersättningen

utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad
inkomst. Skatt beräknas inte på sådana inkomster for vilka den skattskyl­

dige skall betala egenavgifter enligt 3 kap. 4 § lagen om socialavgifter.

Skatt beräknas inte heller på ersättning för ett uppdrag där avtal har

träffats om att ersättningen for uppdraget skall likställas med inkomst av

anställning enligt 3 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän forsäkring.

Vid berä kning av skatteunderlaget gäller i tilläm pliga delar bestämmel­

serna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.

Denna lag trä der i kraft den 1 ja nuari 1992 och tillämpas på lön eller

annan ersättning som utges efter utgången av år 1991 samt på inkomst
enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1993 års taxering eller senare.
Omfattar beskattningsåret tid såväl fore som efter utgången av år 1991,
skall — om den skattskyldige inte visar annat — så stor del av beskatt­

ningsårets inkomst anses hänforlig till tiden efter utgången av år 1991 som

svarar mot forhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller

under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1990:1426.

3381

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.